L'origine de la musique Sēwēes'i'i


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


No, n-sok Eli Field. No ga mōrōs kaka mi kimi sir sivie ēn-Sēwēes’i’i m-van ma bene.
Ēnei, nikē van deln̄e n-Vunulava, nikē van deln̄e n-’aklē vunuō lēn Torba, dirē k-tēk so n-Sēwēes’i’i ’alēn vonorē.
Ba n-Sēwēes’i’i m-qē’ēg Lēn Mērig.
Kaka ’abene se gēn.
Qōn̄ ne vōwal, ’amarga ne vōwal; ba di n-’uvusm̄ēl.
Di m-’og’ogo, ba qōn̄ ne vōwal e, n-ren̄e ne vōwal ne velē ma mē di n-ve-m̄ēl ne vōwal.
Lēn ve-m̄ēl ne vōwal anē, n-dudugi ne velimē.
Dōdōmia ’abene so: qōn̄ ne vōwal di ne bis ēn-dum̄ēl anē, ne / ’aluwō di ne bis ēn-vōrunagi ne van gaidin̄ velimē, e di ne van ne dar di lēn siriv ne vōwal. Lēn vava siriv.
Sōw di m-da ’a’ag, qiri anei, di ne bis, ’aluwō ne bis, n-ren̄e lik ne dada se nē.
Lēn masogi n-m̄ēl m-qē’, di ne van ma. Van ma, ne sagsag ne dardar.
Di m-dar da–dar: ga misin wal!
Di ne ’ēn gōr ēn-me’esala va–van begi m-rōn wal den, di wo “Oo!”
Nogi dōdōmia so wunva n-ren̄e ane (m)as van m̄as ma.
E di ne sagsag di ne dōdōm sir diē so: “Ba no anei, n-’uvusm̄ēl ga lōwōo anei, dasivie n-ren̄e anei m-gal bōrbōr no se gēn e?”
E di ne le kal ēn-’erē binigi val ruō. Val binigi n-lōwō qō m-qē’ēg suw ei m-din̄ sag ē, lēn qaga binigi valgi lik se nē.
Di m-vus ēn-qō rōv’e m̄ēldōl – wisi, wunva m̄ēldōl gēre. San̄wul velimē / nlōwō qō san̄wul velimē valgi, n-lōwō qō san̄wul velimē valgi.
E di ne sagsag anē rekso di m-sa–sag, n-logi m-qōn̄ ēn-dōdōmia a di m-van ma sir, so n-rēne ne van me sir diē duru k-bakbaka, si dasivie?!
E di ne sagsag anē di ne sursur ēn-nes.
Di ne mumumur qaqa wuva, ne rōn̄rōn̄ ēn-siriv ne dun̄dun̄ – bē ne odun̄ lēn siriv, ē di ne varvar ēn-qe’an di ne sursur di ne qē’ēg ’alēn ga da n-nes.
Ba n-nes / n-nes, tēktēk ’abene gitag ’ēn. Neln̄ogi ’abene wuva.
(Bae mi save singim sing ia?)
Di ne qē’ēg n-nes, di ne sur se gēn, so:
E o ē……
Di ne sursur se nē wo di ne varvar ’a’ag sa n-siriv as dun̄dun̄ ē, bē ’s odun̄ lēn siriv ē.
Va–van di ne aē va–van di ne dōm kēl so di n-’uvusm̄ēl ga lōwōo di ne le kal ēn-binigi, valgi valgi; di ne ran̄ kal, ne ran̄ qēl…
Ne da rekso qiri anei dirē sōn̄sōn̄ ēn-wōvarak. Ba di di m-qē’ēg ’an ’erē lōwō qō.
E di ne sur ’as:
Sōrōr ne sav e?
Sōrōr ne wer e
So “K-sōrōr ēn-sava? Nikē lōgōg bōrbōr no, ē k-sōrōr ē / sōrōr ēn-sava? E no, nik e sōrōr no sir so / rekso n-lōwō qō ga wer mē no. No m-vus ēn-qō, n-lōwōgi ga wer m̄ēldōl. E nik as sōrōr bōrbōr m̄as no se nē!”
Di ne var ēn-qe’an di ne sur, sur sur, sur ēn-nes sur ēn-nes van va–van ē di ne rēv kirm̄ō’.
Ba di m-qē’ēg ē n-laklak anē, di m-qē’ēg ’a’ag wal sa n-siriv as dun̄dun̄ / n-bē as odun̄ lēn siriv ē.
Sōw. Di ne mōl kēl lēn m̄ogi.
Di ne mōl kēl lēn m̄ogi ē, ne dōdōdōm bene ne sursur ēn-nes anē ne varvar ’a’ag ne da n / so di ne qē’ēg so ne van ma n-laklaka va’a gen.
Ba n-tēktēk ’alēn nes anē di ē barav rōs. Di n-tēktēk ’alēn nes anē di ga qō’qō’ / wuva.
Vol nes ’alēn Sēwēes’i’i ga qō’qō’.
Ba di s-lulu wuva sa n-mōnō dōdōmia so: Sōrōr ē k-sōrōr ēn-sava? Sōrōr sir so n-ren̄e m-gal diē?!
Óòó, di ga ’awi’ se nē, di ga mōrōs so k-sōrōr diē sir ēn-mugi n-’erē lōwō qō ga ’ōg mē diē, rekso di m-gen nev m̄ēldōl.
Di m-gen viaqlu n-gamal, vag-wal wunva si vag-ruō.
Ē di ga ’awi’ so n-ren̄e ne sōrōr bōrbōr diē so di m-van ē m-dardar lēge.
Sōw. Di ne ’ōgo, ’ōgo va–van, di ne qē’ēg ’alēn ga ’ōw ēn-nes anē ’ōw menteg, sōw.
Di ē lama’i rōs so me da bēn sēvie.
Qōn̄ ne vōwal di ne van kēl ma.
Kēl ma lēn siriv, ba n-bē m-’um ’i.
Wunva rekso n-vul ne vōwal mal qē’ – ē n-bē m-’ō’ qēl ma n-’uvu dōa’ ne vōwal, ’ō’ din̄ ma lēn siriv, ’ev’ē barbar suw ma lēn vava siriv, bē ne m̄esm̄es kal sag rana.
Da m-’ōg ga mōnō misin ē, n-lōlō dōa’ ē m-dor den, ēne n-vingi ’abēne ne ’og ’i, rekso n-tram ’an qorogi wuva bene.
Ē ne dun̄dun̄ ’an ge anē, di ne van kēl ma ne rōn̄ ne / so di ne sur kēl ēn-nes mugi, ne rōn̄ so ‘Ba enē m-sēsēe!’
Ē di ne tēk so “Ba n-sav nē titēe?” (Tēk ’a Lēmērig nei). “Ba n-sav nē titēe?”
So “No mvan ma ’i ’ōw’ōw no m-rōn̄rōn̄ ē ga sēsēe; ba enē no m-rōn̄ ē, ga sēsēe lik! No ē lama’i rōs so n-sava nē!”
Di ne van qēl suwō ne ’ēn: “O! Dōa’!”
Di ne tēk mēn e raga ’an̄sara, ’aklē ’an̄sara, ne tēk me dirē so dirē k-van suwō, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-van suwō k-da kirm̄ō’, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-’u’ ’ēn no, ga ōn sur ga ōn barbara.
Ē di ne tēk mē dirē so: “Ere ’am kē’kē’, ere van ē le no ma / n-qan̄qan̄ bē / n-siriv anē, n-dōma’a, n-dōma’a, n-dōma’a!”
Ē ne tēk mē dirē so: “Ere van nē, le ma n-dōma’a gidē k-’orgōr ’ēn no!”
Dirē m-van ē m-le ma n-dōma’a dirē m-lis, lis ga mō’ōl’ōl; dirē k-’orgōr sag, dirē k-’u’ di ne ’ōqōl.
Ē di ne ’ōw ēn-’ew’i nes. Nes vōrunagi dirē k-sur so:
Bē ēl ē dōva ē a ē
Nē, nes vōrunagi nē di m-’ōw sir so di m-rōn̄ ’ōw’ōw ē n-siriv.
So di m-le n-dōa’ so ne da so ne van ma n-siriv, wo di as da ’a’ag m̄as.
Sōw ē dirē k-le ma n-dōma’a, n-dōma’a sa m-da m-dun̄dun̄ rekso n-siriv ē.
Di ne ’ōw ēn-nes vōrunagi nē. Sōw.
Dirē k-da ne van ma ne ris nes. Dirē k-’ōw ēn-nes ga mēw, ne van valakra ne van a Vunulava, ne van deln̄e n-Vunulava, ne van a Lōkōno, ne van a M̄ō’o, ne van a M̄o’lava, ne van a Urbarbara – e dirē k-le le, k-vanvan ē, k-vanvan ’ō’, k-dada.
Si nikē rōn̄ dirē k-da qiri anei e raga n-bē lēn vonogi gitag, dir ga dun̄ valakra. Sirē dir ē lama’i rōs so n-siriv ga dun̄ sēvēe.
Ba si nik a Vunulava nik ga lama’i so n-siriv ga ’ōqōl sēvēe.
Wo dirē / lēn masogi n-laklaka nē m-qē’, di ne van lēn siriv anē di ne da nōlōl ne vōwal.
Di ne bi’ n-man̄ra lēn siriv anē di ne kal ba’a lēn vava siriv ē wo di ne aō. Di ne aō, so n/ rekso n-neln̄ogi me rōwluō sēvēe.
Qē’ēg ’ōw’ōw anē, di m-qē’ēg anē gaidin̄ wal ēn- / va’i ēnei –
Si nik ga mōrōs so nikē ’ana n-neln̄om alē nik ga ul ēn-Sēwēes’i’i ne van viaqluō n-neln̄o sul ’er nik me van lēn vava siriv nikē aō.
Siwo nik wo m-ul ēn-Sēwēes’i’i, neln̄om wo m-rōwluō, den ēn-siriv o nik anē nik ga itōk nik ga ’iris m̄as, nik me ul m̄as lēn Sēwēes’i’i lēn sul ’er.
Ē sōw. No m-van vol ’ekē, no k-rōn̄rōn̄ anē kamam k-vervēlēs sir dirē k-tēktēk mē no so n-ge anē, nikē van le n-bōk lōwōo mun e Speiser, nikē sōk sier so dir m-rēv so mun e raga Urbarbara / Urbarbara. Ba dir mak le wōva suwō sirēn siriv ne gitag lēn vonorē!
N-ge anē dirē m-sōk sier ’a Lēmērig. N-laklak anē, ēn-nes/ ’erē nes ga mēw wa dirē m-’ōw nes ’alēn Mirig gēs. Gatgat ’alēn Lēmērig.
Dōdōmia ’abēne so: Si wo nik ēn-bē wo ne gitag lēn vonom, nik wo m-da m̄as n-ge ē anē ba nik me ’u’ valakra, sirēn nik ē lama’i rōs ēn-siriv.
So n-dōdōmia anē, n-laklaka nē m-le den ēn-siriv wo n-’amarga anē, di n-Liwen’ama’.
N-Liwen’ama’. Rekso n-’o’onogi lēn sala ēs nodē ga elel, so di n-’uvusm̄ēl ga elel soqsoq wal.
E dir m-qē’ēg ēn-laklak anē sōw ga ’ōg va’i gaidin̄ qiri anei.
M-qē’ wal ē kē nē.

S1

stop écouter
No, n-sok Eli Field. No ga mōrōs kaka mi kimi sir sivie ēn-Sēwēes’i’i m-van ma bene.

S2

stop écouter
Ēnei, nikē van deln̄e n-Vunulava, nikē van deln̄e n-’aklē vunuō lēn Torba, dirē k-tēk so n-Sēwēes’i’i ’alēn vonorē.

S3

stop écouter
Ba n-Sēwēes’i’i m-qē’ēg Lēn Mērig.

S4

stop écouter
Kaka ’abene se gēn.

S5

stop écouter
Qōn̄ ne vōwal, ’amarga ne vōwal; ba di n-’uvusm̄ēl.

S6

stop écouter
Di m-’og’ogo, ba qōn̄ ne vōwal e, n-ren̄e ne vōwal ne velē ma mē di n-ve-m̄ēl ne vōwal.

S7

stop écouter
Lēn ve-m̄ēl ne vōwal anē, n-dudugi ne velimē.

S8

stop écouter
Dōdōmia ’abene so: qōn̄ ne vōwal di ne bis ēn-dum̄ēl anē, ne / ’aluwō di ne bis ēn-vōrunagi ne van gaidin̄ velimē, e di ne van ne dar di lēn siriv ne vōwal. Lēn vava siriv.

S9

stop écouter
Sōw di m-da ’a’ag, qiri anei, di ne bis, ’aluwō ne bis, n-ren̄e lik ne dada se nē.

S10

stop écouter
Lēn masogi n-m̄ēl m-qē’, di ne van ma. Van ma, ne sagsag ne dardar.

S11

stop écouter
Di m-dar da–dar: ga misin wal!

S12

stop écouter
Di ne ’ēn gōr ēn-me’esala va–van begi m-rōn wal den, di wo “Oo!”

S13

stop écouter
Nogi dōdōmia so wunva n-ren̄e ane (m)as van m̄as ma.

S14

stop écouter
E di ne sagsag di ne dōdōm sir diē so: “Ba no anei, n-’uvusm̄ēl ga lōwōo anei, dasivie n-ren̄e anei m-gal bōrbōr no se gēn e?”

S15

stop écouter
E di ne le kal ēn-’erē binigi val ruō. Val binigi n-lōwō qō m-qē’ēg suw ei m-din̄ sag ē, lēn qaga binigi valgi lik se nē.

S16

stop écouter
Di m-vus ēn-qō rōv’e m̄ēldōl – wisi, wunva m̄ēldōl gēre. San̄wul velimē / nlōwō qō san̄wul velimē valgi, n-lōwō qō san̄wul velimē valgi.

S17

stop écouter
E di ne sagsag anē rekso di m-sa–sag, n-logi m-qōn̄ ēn-dōdōmia a di m-van ma sir, so n-rēne ne van me sir diē duru k-bakbaka, si dasivie?!

S18

stop écouter
E di ne sagsag anē di ne sursur ēn-nes.

S19

stop écouter
Di ne mumumur qaqa wuva, ne rōn̄rōn̄ ēn-siriv ne dun̄dun̄ – bē ne odun̄ lēn siriv, ē di ne varvar ēn-qe’an di ne sursur di ne qē’ēg ’alēn ga da n-nes.

S20

stop écouter
Ba n-nes / n-nes, tēktēk ’abene gitag ’ēn. Neln̄ogi ’abene wuva.

S21

stop écouter
(Bae mi save singim sing ia?)

S22

stop écouter
Di ne qē’ēg n-nes, di ne sur se gēn, so:

S23

stop écouter
E o ē……

S24

stop écouter
Di ne sursur se nē wo di ne varvar ’a’ag sa n-siriv as dun̄dun̄ ē, bē ’s odun̄ lēn siriv ē.

S25

stop écouter
Va–van di ne aē va–van di ne dōm kēl so di n-’uvusm̄ēl ga lōwōo di ne le kal ēn-binigi, valgi valgi; di ne ran̄ kal, ne ran̄ qēl…

S26

stop écouter
Ne da rekso qiri anei dirē sōn̄sōn̄ ēn-wōvarak. Ba di di m-qē’ēg ’an ’erē lōwō qō.

S27

stop écouter
E di ne sur ’as:

S28

stop écouter
Sōrōr ne sav e?

S29

stop écouter
Sōrōr ne wer e

S30

stop écouter
So “K-sōrōr ēn-sava? Nikē lōgōg bōrbōr no, ē k-sōrōr ē / sōrōr ēn-sava? E no, nik e sōrōr no sir so / rekso n-lōwō qō ga wer mē no. No m-vus ēn-qō, n-lōwōgi ga wer m̄ēldōl. E nik as sōrōr bōrbōr m̄as no se nē!”

S31

stop écouter
Di ne var ēn-qe’an di ne sur, sur sur, sur ēn-nes sur ēn-nes van va–van ē di ne rēv kirm̄ō’.

S32

stop écouter
Ba di m-qē’ēg ē n-laklak anē, di m-qē’ēg ’a’ag wal sa n-siriv as dun̄dun̄ / n-bē as odun̄ lēn siriv ē.

S33

stop écouter
Sōw. Di ne mōl kēl lēn m̄ogi.

S34

stop écouter
Di ne mōl kēl lēn m̄ogi ē, ne dōdōdōm bene ne sursur ēn-nes anē ne varvar ’a’ag ne da n / so di ne qē’ēg so ne van ma n-laklaka va’a gen.

S35

stop écouter
Ba n-tēktēk ’alēn nes anē di ē barav rōs. Di n-tēktēk ’alēn nes anē di ga qō’qō’ / wuva.

S36

stop écouter
Vol nes ’alēn Sēwēes’i’i ga qō’qō’.

S37

stop écouter
Ba di s-lulu wuva sa n-mōnō dōdōmia so: Sōrōr ē k-sōrōr ēn-sava? Sōrōr sir so n-ren̄e m-gal diē?!

S38

stop écouter
Óòó, di ga ’awi’ se nē, di ga mōrōs so k-sōrōr diē sir ēn-mugi n-’erē lōwō qō ga ’ōg mē diē, rekso di m-gen nev m̄ēldōl.

S39

stop écouter
Di m-gen viaqlu n-gamal, vag-wal wunva si vag-ruō.

S40

stop écouter
Ē di ga ’awi’ so n-ren̄e ne sōrōr bōrbōr diē so di m-van ē m-dardar lēge.

S41

stop écouter
Sōw. Di ne ’ōgo, ’ōgo va–van, di ne qē’ēg ’alēn ga ’ōw ēn-nes anē ’ōw menteg, sōw.

S42

stop écouter
Di ē lama’i rōs so me da bēn sēvie.

S43

stop écouter
Qōn̄ ne vōwal di ne van kēl ma.

S44

stop écouter
Kēl ma lēn siriv, ba n-bē m-’um ’i.

S45

stop écouter
Wunva rekso n-vul ne vōwal mal qē’ – ē n-bē m-’ō’ qēl ma n-’uvu dōa’ ne vōwal, ’ō’ din̄ ma lēn siriv, ’ev’ē barbar suw ma lēn vava siriv, bē ne m̄esm̄es kal sag rana.

S46

stop écouter
Da m-’ōg ga mōnō misin ē, n-lōlō dōa’ ē m-dor den, ēne n-vingi ’abēne ne ’og ’i, rekso n-tram ’an qorogi wuva bene.

S47

stop écouter
Ē ne dun̄dun̄ ’an ge anē, di ne van kēl ma ne rōn̄ ne / so di ne sur kēl ēn-nes mugi, ne rōn̄ so ‘Ba enē m-sēsēe!’

S48

stop écouter
Ē di ne tēk so “Ba n-sav nē titēe?” (Tēk ’a Lēmērig nei). “Ba n-sav nē titēe?”

S49

stop écouter
So “No mvan ma ’i ’ōw’ōw no m-rōn̄rōn̄ ē ga sēsēe; ba enē no m-rōn̄ ē, ga sēsēe lik! No ē lama’i rōs so n-sava nē!”

S50

stop écouter
Di ne van qēl suwō ne ’ēn: “O! Dōa’!”

S51

stop écouter
Di ne tēk mēn e raga ’an̄sara, ’aklē ’an̄sara, ne tēk me dirē so dirē k-van suwō, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-van suwō k-da kirm̄ō’, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-’u’ ’ēn no, ga ōn sur ga ōn barbara.

S52

stop écouter
Ē di ne tēk mē dirē so: “Ere ’am kē’kē’, ere van ē le no ma / n-qan̄qan̄ bē / n-siriv anē, n-dōma’a, n-dōma’a, n-dōma’a!”

S53

stop écouter
Ē ne tēk mē dirē so: “Ere van nē, le ma n-dōma’a gidē k-’orgōr ’ēn no!”

S54

stop écouter
Dirē m-van ē m-le ma n-dōma’a dirē m-lis, lis ga mō’ōl’ōl; dirē k-’orgōr sag, dirē k-’u’ di ne ’ōqōl.

S55

stop écouter
Ē di ne ’ōw ēn-’ew’i nes. Nes vōrunagi dirē k-sur so:

S56

stop écouter
Bē ēl ē dōva ē a ē

S57

stop écouter
Nē, nes vōrunagi nē di m-’ōw sir so di m-rōn̄ ’ōw’ōw ē n-siriv.

S58

stop écouter
So di m-le n-dōa’ so ne da so ne van ma n-siriv, wo di as da ’a’ag m̄as.

S59

stop écouter
Sōw ē dirē k-le ma n-dōma’a, n-dōma’a sa m-da m-dun̄dun̄ rekso n-siriv ē.

S60

stop écouter
Di ne ’ōw ēn-nes vōrunagi nē. Sōw.

S61

stop écouter
Dirē k-da ne van ma ne ris nes. Dirē k-’ōw ēn-nes ga mēw, ne van valakra ne van a Vunulava, ne van deln̄e n-Vunulava, ne van a Lōkōno, ne van a M̄ō’o, ne van a M̄o’lava, ne van a Urbarbara – e dirē k-le le, k-vanvan ē, k-vanvan ’ō’, k-dada.

S62

stop écouter
Si nikē rōn̄ dirē k-da qiri anei e raga n-bē lēn vonogi gitag, dir ga dun̄ valakra. Sirē dir ē lama’i rōs so n-siriv ga dun̄ sēvēe.

S63

stop écouter
Ba si nik a Vunulava nik ga lama’i so n-siriv ga ’ōqōl sēvēe.

S64

stop écouter
Wo dirē / lēn masogi n-laklaka nē m-qē’, di ne van lēn siriv anē di ne da nōlōl ne vōwal.

S65

stop écouter
Di ne bi’ n-man̄ra lēn siriv anē di ne kal ba’a lēn vava siriv ē wo di ne aō. Di ne aō, so n/ rekso n-neln̄ogi me rōwluō sēvēe.

S66

stop écouter
Qē’ēg ’ōw’ōw anē, di m-qē’ēg anē gaidin̄ wal ēn- / va’i ēnei –

S67

stop écouter
Si nik ga mōrōs so nikē ’ana n-neln̄om alē nik ga ul ēn-Sēwēes’i’i ne van viaqluō n-neln̄o sul ’er nik me van lēn vava siriv nikē aō.

S68

stop écouter
Siwo nik wo m-ul ēn-Sēwēes’i’i, neln̄om wo m-rōwluō, den ēn-siriv o nik anē nik ga itōk nik ga ’iris m̄as, nik me ul m̄as lēn Sēwēes’i’i lēn sul ’er.

S69

stop écouter
Ē sōw. No m-van vol ’ekē, no k-rōn̄rōn̄ anē kamam k-vervēlēs sir dirē k-tēktēk mē no so n-ge anē, nikē van le n-bōk lōwōo mun e Speiser, nikē sōk sier so dir m-rēv so mun e raga Urbarbara / Urbarbara. Ba dir mak le wōva suwō sirēn siriv ne gitag lēn vonorē!

S70

stop écouter
N-ge anē dirē m-sōk sier ’a Lēmērig. N-laklak anē, ēn-nes/ ’erē nes ga mēw wa dirē m-’ōw nes ’alēn Mirig gēs. Gatgat ’alēn Lēmērig.

S71

stop écouter
Dōdōmia ’abēne so: Si wo nik ēn-bē wo ne gitag lēn vonom, nik wo m-da m̄as n-ge ē anē ba nik me ’u’ valakra, sirēn nik ē lama’i rōs ēn-siriv.

S72

stop écouter
So n-dōdōmia anē, n-laklaka nē m-le den ēn-siriv wo n-’amarga anē, di n-Liwen’ama’.

S73

stop écouter
N-Liwen’ama’. Rekso n-’o’onogi lēn sala ēs nodē ga elel, so di n-’uvusm̄ēl ga elel soqsoq wal.

S74

stop écouter
E dir m-qē’ēg ēn-laklak anē sōw ga ’ōg va’i gaidin̄ qiri anei.

S75

stop écouter
M-qē’ wal ē kē nē.