Le mérou


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Traduction par phrase
fr
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
fr
Noke vegevag’ i ne teqay.
Ne teqay in, ne vegevage te n̄wute pene tom “ne peyë”. Nine ne teqay pa nine në myë. N̄wute pene, gatēt tom “ne peyë”. Olraēt.
Sise tog’ i ne metëvönyö së. Sise to—ge toge: ten̄wën së nine tati yog.
Ne tō ne r̄evr̄av. Ne tō ne r̄evr̄av.
R̄evr̄av r̄evr̄av vë——n vën, nine r̄av ne ‘mat’ / Nine r̄av n’ ape, pe vē ēnēn e yōne.
Alë nine r̄av r̄ake me, ne sur̄ vën.
Alë nine wötog wuyog ne go uw, nine r̄av r̄ake: ne wō-ape! Ne sur̄ vën.
Ne r̄avr̄av / ne wötog wuyog ne go uw, r̄av r̄ake vēn: ne toy vi-ë pe tom on tēt e r̄ē ape. Alë, ne sur̄ vën.
Nine wötog wuyog ne go uw: nine r̄av ne vot. Ne vot pe ne vot mēt, tom r̄ak ne qer̄on̄-u ie naō. Alë, nine sur̄ vën.
Wötog wuyog ne go uw: ne r̄av ne gēt. Alë, nine sur̄ vën.
Ne wötog wuyog ne go uw, nine r̄av ne git-tëyë!
Ne git-tëyë in, ne men̄a’n tekn̄wa yuy tom “n’ aip” te Hiw. n’ aip nëne: ne git-teyë pe nëne, (tom) n’ aip.
Alë, nine sur̄ vën.
Ne wötog wuyog ne go uw, ne r̄av ne tën̄e – në pe ve pepr̄og ne voygë yōne.
Ne r̄a——v r̄av r̄av r̄av r̄av pa ne voygë ppa, ne voygë ’n ne yeqën ppa: pa—r̄uw!
Alë nine wötog wuyog uw naō: nine r̄av ne yeqën.
Ne yeqën me——r̄awe! Ne men̄a ma, tom “ne n̄wutor̄“.
Ne yeqën me——r̄awe, negōne mer̄awe pe— mer̄awe! Ne men̄a ma, tom “ne n̄wutor̄“.
Alë, nine r̄av r̄ake ne yeqën vēn me: alë sör̄ö viye ne yoye pe nine ve r̄av ti naw.
Sör̄ö viye ne yoye pe nine ve r̄av ti, ne yoye ’n ne yeqën penëne.
Sör̄ö tō.
Sör̄ö tō r̄ö: sör̄ö tō n̄wuye naw. Sör̄ö tō n̄wuye yö vönyö sa naw.
Sör̄ö tō n̄wuye yö vönyö sa: nine / ne ten̄wën putput naw, sör̄ö tō naw. Kökö– kye ne n̄war̄e r̄ör̄ë/ r̄ör̄ë me kökö/ ke on vor̄er̄age vēn ë/ suwsuw r̄ë suwsuw r̄ë/ k’ on tavesir̄ uw me yö vönyö ’n/ n̄wë ō/
Alë sör̄ö tō naw.
Sör̄ö tō, sör̄ö tō wate: alë, ne yeqën gatēt tom: “Tör̄ö on yöyöy, tom ike not inoke, tego! Ike take netnot inoke! Ik’ on pun inoke, ike pun inoke, pa ike take netnot inoke.”
Alë, sör̄ö yöy.
n’ on tō yōqyōq, nine r̄öt ne tēg.
Nine r̄öt r̄ōg ne yeqën. Sag p’ ëne, yön̄we. Nëpe ne yeqën mer̄awe.
Vë—n vën, kön̄ së, nine tō nine wane: ne r̄öt ne tēg nine viy. Viy r̄ōg ne tēg. R̄öt.
Alë nine mok ne vegyaye kkë i ne tēg. Tom ne tayö së on o ne tēg, nine peon yō vegyaye.
Nine tō ne wa—ne wane, nine tō me ne yō: ne vegyaye na ge tego!
Tom: “Ne tayö së o ne tēg ti nëne!”
Alë nine yur̄ mi ne yeqën ena. Tom “Ye ve tō ti iy me yön̄we?”
Tom “Tego! Së tayö tati me tō me!”
Tom “Tego! Ne tayö tō ti iy me!”
“Tego! Ne tayö tati me tō me!”
Tom “Tego! Ne tayö tō ti iy me!”
Sör̄ö o—yoye, yeqën ena tom “È è! N̄waati tō ti me.”
Alë nine not ie.
No—t not, not gētoge ie, wöttog r̄ōw ewaw, oye ne takē ov, suy ie. Suy ie i n’ ov.
Suy ie i n’ ov, ne temtomegë in ve tog’ i ne pëyë wate me kn̄wa pene.
(Ik’ on r̄av te teqay myë, ik’ on r̄av te teqay myë, ike yō ne temtomegë meyigeyige ve toge ie, pa ne temtomë ov pe nëne. Pe ne ten̄wën ve suy ie ti ie.)
Pa, alë – ne yeqën tō n̄wuye naw. Ne yeqën veyag n̄wuye naw.
Nine gat tom “Ike tati tetō n̄wuye! Tör̄ö yöy! Tō me tör̄ö yöy! Noke tat mēr̄ og ike pe!”
Ne yeqën ena tom “Tego! Noke tō!”
Alë nine tō ur̄ ne yeqën. Ne yeqën ve veyag, nine ve veyag; ne yeqën ve veyag, nine ve veyag!
Sör̄ö ve veyag – ve veyag, nine ve göt ne yeqën. Tom “Tō me, tör̄ö tō n̄wuye! Tō me, tör̄ö tō n̄wuye!”
Tom “Tego! Noke tat tō n̄wuye wuyog me. Noke tō!”
Alë se on r̄e tō.
Tō— tō, gat tom: “Tō me tör̄ö tō n̄wuye!”
Sör̄ö tō wate yo naw.
Gat tom: “Tō me tör̄ö tō n̄wuye!”
“Tego! Noke tat tō n̄wuye wuyog pe me.”
Pa vën ne yeqën putput naw.
Suwsuw gë
tekn̄wa r̄ōw yöt penpon ë yo ë
ve gay ti veyveyör̄ ne meyōne
vaëwō no vaëwō no
vaëwō no ö vën i n’ aye pē
ö r̄ē pot me r̄ēn Yaweyave
Alë nine gat tom “Tō me! Tör̄ö tō! Tör̄ö tō wate piti me yo, tō me tör̄ö tō n̄wuye!”
Tom “Tego! Noke / Noke mas tō naw.”
Alë nine tō. Pa vën nine sur̄ wuyog.
Suwsuw gë
tekn̄wa r̄ōw yöt penpon ë yo ë
ve gay ti veyveyör̄ ne meyōne
vaëwō no vaëwō no
vaëwō no ö vën i n’ aye pē
ö r̄ē pot me r̄ēn Yaweyave
Alë nine woy r̄ōw yö pē naw!
Ne woy r̄ōw eyö pē, nine n’ ēge pe!
Ten̄wën ena r̄ak eye, r̄ak r̄ot i ne r̄yōne: ne r̄yö ēge pe.
Ne veyag naw.
Veyag pe — veyag gētoge pe ne.
R̄ak n’ ēge weyog eye naw.
Ow, ne vegevage ne pa wuyog naw.


Ils aiment à nager
plongeant là-bas, en mer, éclaboussant les flots
agitant leurs nageoires et remuant la queue
Oh soutiens-moi, oui, soutiens-moi,
Emmène-moi sur le chemin des eaux
au cap de Yaweyave, là-bas vers le récif —Ils aiment à nager
plongeant là-bas, en mer, éclaboussant les flots
agitant leurs nageoires et remuant la queue
Oh soutiens-moi, oui, soutiens-moi,
Emmène-moi sur le chemin des eaux
au cap de Yaweyave, là-bas vers le récif —S1

stop écouter
Noke vegevag’ i ne teqay.

S2

stop écouter
Ne teqay in, ne vegevage te n̄wute pene tom “ne peyë”. Nine ne teqay pa nine në myë. N̄wute pene, gatēt tom “ne peyë”. Olraēt.

S3

stop écouter
Sise tog’ i ne metëvönyö së. Sise to—ge toge: ten̄wën së nine tati yog.

S4

stop écouter
Ne tō ne r̄evr̄av. Ne tō ne r̄evr̄av.

S5

stop écouter
R̄evr̄av r̄evr̄av vë——n vën, nine r̄av ne ‘mat’ / Nine r̄av n’ ape, pe vē ēnēn e yōne.

S6

stop écouter
Alë nine r̄av r̄ake me, ne sur̄ vën.

S7

stop écouter
Alë nine wötog wuyog ne go uw, nine r̄av r̄ake: ne wō-ape! Ne sur̄ vën.

S8

stop écouter
Ne r̄avr̄av / ne wötog wuyog ne go uw, r̄av r̄ake vēn: ne toy vi-ë pe tom on tēt e r̄ē ape. Alë, ne sur̄ vën.

S9

stop écouter
Nine wötog wuyog ne go uw: nine r̄av ne vot. Ne vot pe ne vot mēt, tom r̄ak ne qer̄on̄-u ie naō. Alë, nine sur̄ vën.

S10

stop écouter
Wötog wuyog ne go uw: ne r̄av ne gēt. Alë, nine sur̄ vën.

S11

stop écouter
Ne wötog wuyog ne go uw, nine r̄av ne git-tëyë!

S12

stop écouter
Ne git-tëyë in, ne men̄a’n tekn̄wa yuy tom “n’ aip” te Hiw. n’ aip nëne: ne git-teyë pe nëne, (tom) n’ aip.

S13

stop écouter
Alë, nine sur̄ vën.

S14

stop écouter
Ne wötog wuyog ne go uw, ne r̄av ne tën̄e – në pe ve pepr̄og ne voygë yōne.

S15

stop écouter
Ne r̄a——v r̄av r̄av r̄av r̄av pa ne voygë ppa, ne voygë ’n ne yeqën ppa: pa—r̄uw!

S16

stop écouter
Alë nine wötog wuyog uw naō: nine r̄av ne yeqën.

S17

stop écouter
Ne yeqën me——r̄awe! Ne men̄a ma, tom “ne n̄wutor̄“.

S18

stop écouter
Ne yeqën me——r̄awe, negōne mer̄awe pe— mer̄awe! Ne men̄a ma, tom “ne n̄wutor̄“.

S19

stop écouter
Alë, nine r̄av r̄ake ne yeqën vēn me: alë sör̄ö viye ne yoye pe nine ve r̄av ti naw.

S20

stop écouter
Sör̄ö viye ne yoye pe nine ve r̄av ti, ne yoye ’n ne yeqën penëne.

S21

stop écouter
Sör̄ö tō.

S22

stop écouter
Sör̄ö tō r̄ö: sör̄ö tō n̄wuye naw. Sör̄ö tō n̄wuye yö vönyö sa naw.

S23

stop écouter
Sör̄ö tō n̄wuye yö vönyö sa: nine / ne ten̄wën putput naw, sör̄ö tō naw. Kökö– kye ne n̄war̄e r̄ör̄ë/ r̄ör̄ë me kökö/ ke on vor̄er̄age vēn ë/ suwsuw r̄ë suwsuw r̄ë/ k’ on tavesir̄ uw me yö vönyö ’n/ n̄wë ō/

S24

stop écouter
Alë sör̄ö tō naw.

S25

stop écouter
Sör̄ö tō, sör̄ö tō wate: alë, ne yeqën gatēt tom: “Tör̄ö on yöyöy, tom ike not inoke, tego! Ike take netnot inoke! Ik’ on pun inoke, ike pun inoke, pa ike take netnot inoke.”

S26

stop écouter
Alë, sör̄ö yöy.

S27

stop écouter
n’ on tō yōqyōq, nine r̄öt ne tēg.

S28

stop écouter
Nine r̄öt r̄ōg ne yeqën. Sag p’ ëne, yön̄we. Nëpe ne yeqën mer̄awe.

S29

stop écouter
Vë—n vën, kön̄ së, nine tō nine wane: ne r̄öt ne tēg nine viy. Viy r̄ōg ne tēg. R̄öt.

S30

stop écouter
Alë nine mok ne vegyaye kkë i ne tēg. Tom ne tayö së on o ne tēg, nine peon yō vegyaye.

S31

stop écouter
Nine tō ne wa—ne wane, nine tō me ne yō: ne vegyaye na ge tego!

S32

stop écouter
Tom: “Ne tayö së o ne tēg ti nëne!”

S33

stop écouter
Alë nine yur̄ mi ne yeqën ena. Tom “Ye ve tō ti iy me yön̄we?”

S34

stop écouter
Tom “Tego! Së tayö tati me tō me!”

S35

stop écouter
Tom “Tego! Ne tayö tō ti iy me!”

S36

stop écouter
“Tego! Ne tayö tati me tō me!”

S37

stop écouter
Tom “Tego! Ne tayö tō ti iy me!”

S38

stop écouter
Sör̄ö o—yoye, yeqën ena tom “È è! N̄waati tō ti me.”

S39

stop écouter
Alë nine not ie.

S40

stop écouter
No—t not, not gētoge ie, wöttog r̄ōw ewaw, oye ne takē ov, suy ie. Suy ie i n’ ov.

S41

stop écouter
Suy ie i n’ ov, ne temtomegë in ve tog’ i ne pëyë wate me kn̄wa pene.

S42

stop écouter
(Ik’ on r̄av te teqay myë, ik’ on r̄av te teqay myë, ike yō ne temtomegë meyigeyige ve toge ie, pa ne temtomë ov pe nëne. Pe ne ten̄wën ve suy ie ti ie.)

S43

stop écouter
Pa, alë – ne yeqën tō n̄wuye naw. Ne yeqën veyag n̄wuye naw.

S44

stop écouter
Nine gat tom “Ike tati tetō n̄wuye! Tör̄ö yöy! Tō me tör̄ö yöy! Noke tat mēr̄ og ike pe!”

S45

stop écouter
Ne yeqën ena tom “Tego! Noke tō!”

S46

stop écouter
Alë nine tō ur̄ ne yeqën. Ne yeqën ve veyag, nine ve veyag; ne yeqën ve veyag, nine ve veyag!

S47

stop écouter
Sör̄ö ve veyag – ve veyag, nine ve göt ne yeqën. Tom “Tō me, tör̄ö tō n̄wuye! Tō me, tör̄ö tō n̄wuye!”

S48

stop écouter
Tom “Tego! Noke tat tō n̄wuye wuyog me. Noke tō!”

S49

stop écouter
Alë se on r̄e tō.

S50

stop écouter
Tō— tō, gat tom: “Tō me tör̄ö tō n̄wuye!”

S51

stop écouter
Sör̄ö tō wate yo naw.

S52

stop écouter
Gat tom: “Tō me tör̄ö tō n̄wuye!”

S53

stop écouter
“Tego! Noke tat tō n̄wuye wuyog pe me.”

S54

stop écouter
Pa vën ne yeqën putput naw.

S55

stop écouter
Suwsuw gë

Ils aiment à nager

S56

stop écouter
tekn̄wa r̄ōw yöt penpon ë yo ë

plongeant là-bas, en mer, éclaboussant les flots

S57

stop écouter
ve gay ti veyveyör̄ ne meyōne

agitant leurs nageoires et remuant la queue

S58

stop écouter
vaëwō no vaëwō no

Oh soutiens-moi, oui, soutiens-moi,

S59

stop écouter
vaëwō no ö vën i n’ aye pē

Emmène-moi sur le chemin des eaux

S60

stop écouter
ö r̄ē pot me r̄ēn Yaweyave

au cap de Yaweyave, là-bas vers le récif —

S61

stop écouter
Alë nine gat tom “Tō me! Tör̄ö tō! Tör̄ö tō wate piti me yo, tō me tör̄ö tō n̄wuye!”

S62

stop écouter
Tom “Tego! Noke / Noke mas tō naw.”

S63

stop écouter
Alë nine tō. Pa vën nine sur̄ wuyog.

S64

stop écouter
Suwsuw gë

Ils aiment à nager

S65

stop écouter
tekn̄wa r̄ōw yöt penpon ë yo ë

plongeant là-bas, en mer, éclaboussant les flots

S66

stop écouter
ve gay ti veyveyör̄ ne meyōne

agitant leurs nageoires et remuant la queue

S67

stop écouter
vaëwō no vaëwō no

Oh soutiens-moi, oui, soutiens-moi,

S68

stop écouter
vaëwō no ö vën i n’ aye pē

Emmène-moi sur le chemin des eaux

S69

stop écouter
ö r̄ē pot me r̄ēn Yaweyave

au cap de Yaweyave, là-bas vers le récif —

S70

stop écouter
Alë nine woy r̄ōw yö pē naw!

S71

stop écouter
Ne woy r̄ōw eyö pē, nine n’ ēge pe!

S72

stop écouter
Ten̄wën ena r̄ak eye, r̄ak r̄ot i ne r̄yōne: ne r̄yö ēge pe.

S73

stop écouter
Ne veyag naw.

S74

stop écouter
Veyag pe — veyag gētoge pe ne.

S75

stop écouter
R̄ak n’ ēge weyog eye naw.

S76

stop écouter
Ow, ne vegevage ne pa wuyog naw.