Le cochon géant de Reef Islands


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


N-vap ta-m̄a vujuwa wēlē.
To to e, sōw Enwut e, n-qo tamat.
N-qo tamat, kye nge toto ka– li-pnō Ayō.
Yege sul döl kyey nge toto, lē yege vōnō yowyi.
Pe n-qo tamat nen, kye nge toto ka– li-pnō lowo, kōmōm ōl se ‘Ayō’.
Kye n-toto: n-gēngēn gan ka– kye n-kuykuy ka– n-at.
Kye te gēngēn je n-gēngēn mese n-vējēl so n-jöma, si n-säp: óòó, n-gēngēn gan, kye n-gēn n-at.
So kye n-van, n-kuy n-at völ qōn̄, völ mēyēn – ji m-van.
Ji m-van van e, kyey m-etet van se: “Óòó, n-qo kē n-kuy qēt yen eyen!”
So– kyey m-an̄ n-dodon se kyey se van yan̄ nin n-vōnō, Enwut.
So, kyey tot n-on̄, m̄adē; susuy n-gapan, m̄adē; n-soloy m-qēt.
Lë mësë nen e, n-qo kuy ji kyey. Kuy ji kyey.
Pe nn-on̄ m-qēt, päs e: “Nge itōk! Qiyi kē e, yen van! Yen döl yen yēm qēt wō on̄, yen van ka– Aö!”
Ji kyey m-van eyen. Kyey m-yēm wō on̄, kyey yēm kyey yēm, van, van van van van e –
Liqyen vujuwa, kye nge toqmen. Kye nge toqmen. N-tam̄an yon mal mat.
Kye m-van yow se n-yēm kal: n-on̄ mal ōy qēt. Mamjege wēlē n-at se n-yēm won.
Kye m-yow kal sa wō on̄ se n-van, n-on̄ se n-yoy, kyey vap se: “Óòó, nin̄ toto lap! Nin̄ van me qiyi, n-on̄ yoy, yen döl yen matmat.
Pe nge itōk, nin̄ masēm / Kōmōm döl mal jatyes, nin̄ masēm nin̄ to. Ji n-qo wun m-kuy mat nin̄, pe nin̄ vujuwa woy.”
Ji kye m- / se n-yēm kal sa wō on̄, kyey m-an̄ vējē kye. M-an̄ vējē kye, kyey van vējē kye.
Ji kye m-gēy kal lem.
Kye m-van, van sa ka– mësë ka– nge yipjē ka n-qo n-toto pen ene, Ayō.
Kye m-an̄ sögöt n-lye vujuwa. Kye m-kal lon̄vē lon, kye m-toto lon.
Ji n-lye nen en, n-qo tet kal lon̄vē tam̄as je lon. Pēge n-vēt lowo sa ji ka lē möjö lye ene.
Ji n-qo tet kal lon̄vē tam̄as je se n-kuy kye.
Kye m-toto nen, n-gēngēn gan, kye n-van vyel ses, kye n-lē n-ye, n-van me n-gēn. N-kuy n-miji m-sal me…
Kye m-to–to, kye m-yon̄ se kye se n-visis tētē yon.
Kye m-kalan̄, m-van yow qatmēt; m-yēm kal sa wō vēt lowo, se n-visis eyen.
Kye m-visis yepyō tētē vōyō, yepyō vayam, yepyō tam̄an.
Kye m-visis päs e, m-van jöy lon̄lon̄vē kyeyō say lē lye, ji kyeyjöl toto.
Kyeyjöl m-toto, m-toto, m-toto, kyeyō m-lowo, m-lowo, m-lowo –
Kyeyō m-kal / Van van, kyeyō m-kalkal; kyeyō m-gilal vavap; kyeyō m-toto lap ka lē lye ene.
Ivep yon / yoyō n-van vējē kyeyō, n-van yow. Kye n-syey n-gayjöl gēngēn, kyeyō nge toto lap ka lē lye.
Van van e, kyeyō vap se: “Ivep! Yenjöl te vanvan kēlkēl je mene kē pē säp? Mamjege at wēlē me kē. Yenjöl masenjöl kē?!”
Ivep yoyō m-vap so “Oo! Yege döl mal vanvan nin yenjöl. Yenjöl masenjöl kēei toto goy n-vōnō ji kēei.
Pēge n-qo lowo sa ji sōw kēei. Kye mal kuy / Yipjē se kye n-kuy qēt yege at! E ji yege at m-yowyow, ji mal van qēt n̄a– Aö.
Yenjöl masenjöl to ji kēei. Ji mōyō tet vanvan volokye! Nōk vanvan ges siy yenjöl e.”
Ji kyeyjöl m-to to to, yepyō m-lōmlōmgēp; m-lōmlōmgēp lowo –
Ji qōn̄ vujuwa, kyeyō vap van siy ivep yoyō se: “Ivep! Mōmyō nge möyös se mōmyō se van se et n-qo nen e. Mōmyō van wus kye.”
Se: “Ētne?” Se “O!” – “Nge itōk! Mōmyō an̄an̄ etgal!”
En yowoy, kyeyjöl matyan̄ me, n-jēnge lowo mal sal me en ji lē möjö lye.
N-naw sōwyē kal me n-jöji jēnge.
Kyeyō / Ivep yoyō m-van yow m-lē; m-tot n-wus – Tot tot, tot qēt.
Jäväl mēyēn, et n-jöji galë m-sal kal me.
Kye m-van yow, m-tot – m-an̄ n-yaga, m-golol qēt – n-vagayan̄ n-wus.
Jäväl mēyēn, kyeyjöl matyan̄, se et yow pē möjö lye, n-jöji qata. M-sal kal me.
Kyeyō m-van yow / Ivep yoyō m-van yow m-tot. M-an̄ n-qata.
Jäväl mēyēn, kyeyjöl matyan̄. Van yow, et n-jöji to m-sal kal me.
Kyeyjöl tot – M-van say, ji m-voto n-qata.
Kyeyjöl m-voto n-qata. Kyeyjöl m-voto n-qata, m-voto, m-voto qēt; n-wus mal jöymat; ji –
Jäväl mēyēn, kyeyjöl matyan̄ me; et n-jöji dotdin̄ lowo m-sal me, en ji nen, mi n-dodon.
Kyeyjöl m-van yow, tot yan̄yan̄ me.
Van me – ivep yoyjöl m-an̄ n-mal.
M-an̄ qēt; kyeyō se “Nge itōk. Ivep, mōmyō van eyen! Mōmyō van eyen.”
Kye se et ne, se: “Nge itōk.”
Ji ivep yoyō m-lye n-yaga papyö tlewlew!
Van wō mal e, m-vökö n-mal, m-kalō nin n-möjö lye, m-van yow, m-sal kal.
Kyeyō m-yēm kal sa wō kölö lye, jēqēl sōw wō mal.
Ivep yoyō m-vap van siy kyeyō se: “Mōyō yepyep n-yaga n̄a e, nö nge gilal se nōk yep mōyō m̄ōl me.
Mōyō yep ge ki n̄a, nōk gilal se nōk vökö mōyō mōyō syew jēqēl.
Mōyō yep ge ki n̄a / yepyep ge ki n̄a, nōk gilal se nōk yep mōyō van kal.”
Kyeyō se: “Nge itōk.” Ivep yoyō se: “Nge itōk.”
Ji kye m-vökö kyeyō eyen.
Kye m-vökö kyeyō, kyeyō m-van van van van qelen̄ lō sa lē millye. Van lō sa siy M̄otlap n̄a, päs e –
Kyeyō m-yepyep n-yaga, ivep yoyō m-yep m̄ōl kyeyō sōw.
Van van van – m-van togolgol me ka– mësë n-qo sa ji pen.
Kyeyō se etet sōw: “O! N-qo kē sa ji kēei!”
N-qo m-an̄ sögöt kyeyō.
Kyeyō m-yepyep n-yaga – ivep yoyō m-vökö, ji kyeyō jēqēl sōw me.
Jēqēl sōw me, jēqēl sōw me, jēqēl jatyes van mi kye.
N-qo kē se n-et sa kyeyō sa ji kēei!
“O, yepyō! N-maygay mal gay yan̄ ji me nö ka– enoyes! Nö te gēngēn je. Nge itōk mōyō m-van me; nge itōk mōyō m-van me. Ji – nö t-gēngēn qiyi, nö t-kuy mōyō qiyi! Mōyō syew jēqēl me kē!”
Kyeyō se: “Óòó, mōmyō sa lap me kēei!”
Ji kyeyō m-sa lap me nen – ji kyeyō m-lē n-wus yoyō, kyeyō qētēg ven kye eyen.
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye –
Ve– ven e, kyeyō / n-qo e m-vap se: “Aa! Mōyō nge möyös se wus nö? Mōyō t-wus tam̄as nö je! Nö t-kuy matmat mōyō qiyi!”
Kyeyō se: “Alē, nge itōk!”
Kyeyō venven kye, kyen-yow sal yan̄ sa siy kyeyō.
Se n-kuy kyeyō, se n-wēsē kyeyō, mep! Kye te an̄qal kyeyō je!
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye, kyeyjöl m-wo mene nen e.
Kyeyō m-venven kye, kye n-yowyow salyan̄ sa siy kyeyō.
Van van van van e – N-qo ka te yowyow salyan̄ wēlē je sa siy kyeyō.
Kyeyō se et me e: n-qo ka m-sa suy.
N-qo ka m-sa suy, sa suy, sa sa – kyeyō m-ven! Kyeyō m-ven!
M-ven kye, m-ven kye van van e, m-päs.
Kyeyō m-yepyep n-yaga: ivep yoyō m-vökö jēqēl kyeyō me van – wēlē sōw; van yipjē kye me.
Kyeyō se etet sōw: n-taqan e, kyeyō etet sōw e: kye ka te mon̄mon̄sē wēlē je.
N-lēn̄ yon mal päs, kye mal mat!
Okey, kyeyō m-sa yen. Kyeyō m-don se kye to n-gal kyeyō.
Kyeyō m-sa – nge vay mul.
Päs e, kyeyō m-yepyep n-yaga. Ivep yoyō m-vökö kyeyō m-van yipjē sēt kye sōw.
Kyeyō se etet sōw: “Óòó, n-qo kē mal mat!”
N-vam̄a m-vap van siy n-vajigiy se: “Nin̄ syew! Nin̄ syew, et se kye m-mat tam̄as si mep?”
Vajigiy m-vap se “Óòó! Nin̄ nin̄ n-vam̄a, nin̄ syew goy yedō. Nin̄ wun mat, nōk van etgoy ivep yodō.”
Kyeyō m-vēyvēlēs van, m-vēyvēlēs van, n-vam̄a m-maymay, n-vajigiy m-syew.
Kye m-tan̄ vējē n-mal, m-yow salyan̄, m-yow ji n̄a epgö qo.
M-yow ji sa epgö qo, m-vap van siy kye se: “O! Kye mal mat!” – “Ētne?” Se “O!”
Kye n-syew jēqēl n-m̄on sōw.
Kye m-syew jēqēl n-m̄on sōw: kyeyō m-et e, n-qo kē m-mat.
Sōwlē! Kyeyō m-yēm kal lem wēlē sa wō mal – m-yepyep n-yaga: ivep yoyō m-wēsē m̄ōl lem kyeyō me.
M-van me, m-van me van a– m-dyen̄ me n-möjö lye, kyeyō yow jēqēl.
Van say, se: “Meneve?” Se “Ō! Ivep! N-qo mal mat.” – “Nge tam̄as?” Se “O!” – Wun nge tam̄as, yenjöl van nōk et!”
Ōkey, kyeyjôl m-van eyen.
Kyeyjöl m-van lō qatmēt mene n̄a, van van van, van dyen̄ sōw mene kē: en ji enei, mal mat!
Ji kyeyjöl m-to eyen.
Kyeyjöl m-to m-to to e: n-qo ka– m-qōn!
N-qo m-qōn: n-lēn̄ l-lē n-qōn yon n̄a e, yege en to ji sōw Löyöp e, Aö, kyey m-yon̄ n-qēnē qōn yon n-qo ene.
Qōn̄ vujuwa e kyey vap se “Yege! Mene se n-qo ka m-mat. Mene se n-qo ka m-mat! Pēge mamjege gan n-gēngēn, ji kye m-mat ene. Yen m̄ōl lem!“
Kye se “O, nge itōk! N-lēn̄ Tolö se m-yow e, yen m̄ōl eyen!“
Kyey m-to, te mul je, n-lēn̄ Tolö m-yow, kyey m-yēm qēt lem wēlē wō on̄, kyey m-gam kal lem wēlē.
M̄a, kyey m-gam me: ivep yon / yoyō m-vap van siy kyeyō se “Talōw, yenjöl an̄ n-gēngēn, dēye yege at kyey ta-van me talōw. Pēge kyey mal yon̄ n-qēnē qōn pē qo. Kyey m̄ōl lem me talōw. Kyey van lem me talōw.”
Ji kyeyjöl an̄an̄ n-gēngēn.
Kye m-vap van siy kyeyō se: “Mōyō yēm kal sa wō ēy n̄a, pe etet lō sōw Aö se mōyō t-an̄ sögöt qiyi n-non̄?“
Kyeyō m-yēm kal sa, m-sa, m-etet n̄a – M-an̄ sögöt: “Ow! Ivep! Yege on̄ vata me kēei!” – “Ētne?” Se “Oo!” – “Nge itōk!”
Kyeyō jēqēl me: “Mōyō an̄ totgo n-gēngēn!”
An̄ n-gēngēn, pe– vujuwa wō on̄ e, tatat yoyō.
Tatat yoyō kyeyjöl m-an̄ qēt n-gēngēn, m-jöymat qēt sōw –
Yege on̄ e m-van me, m-van me, m-van me: m-ol kal say me, lilwon, m-qēt me, kyeyjöl m-van yow.
M-tasgoyon̄ kyey, kyey se “E! Meneve, yepyō?! Mōyō kē m-van lō me ’ve?! Kōmōm m-van vējē ji me kē ka – n-liqyen vujuwa. Pe mōyō nen m-van lō me ’ve?”
Kyeyō se “Pe mōmyō ka– ivep yōmōmyō ka– kimi m-vōs vējē kye ji ene!”
“Ji kye te mat je?” – “Óòó, kye te mat je! Kye m-visis mōmyō, ji mōmyō kēei!”
“Ji m-an̄ meneve? N-qo m-mat?” Se “O! Mōmyō mal wus mat n-qo.” – “O! Nge itōk ka nge itōk!”
Ji kyey qēt van sa l-yen̄ yoyjöl – m-jēn̄jēn̄ goy van ivep yoyō, pēge kyey m-vōs vējē kye ji –
pe kye m-to lap, kye te mat je, ji kye m-wo jöy n-jim̄ey; ji yepyō jitm̄ey yon ne m-wus n-qo.
Ji m-an̄ ji se m-vaēs yege sul sōw Enwut.
N-vap ta-m̄a m-päs van yen.

S1

stop écouter
N-vap ta-m̄a vujuwa wēlē.

S2

stop écouter
To to e, sōw Enwut e, n-qo tamat.

S3

stop écouter
N-qo tamat, kye nge toto ka– li-pnō Ayō.

S4

stop écouter
Yege sul döl kyey nge toto, lē yege vōnō yowyi.

S5

stop écouter
Pe n-qo tamat nen, kye nge toto ka– li-pnō lowo, kōmōm ōl se ‘Ayō’.

S6

stop écouter
Kye n-toto: n-gēngēn gan ka– kye n-kuykuy ka– n-at.

S7

stop écouter
Kye te gēngēn je n-gēngēn mese n-vējēl so n-jöma, si n-säp: óòó, n-gēngēn gan, kye n-gēn n-at.

S8

stop écouter
So kye n-van, n-kuy n-at völ qōn̄, völ mēyēn – ji m-van.

S9

stop écouter
Ji m-van van e, kyey m-etet van se: “Óòó, n-qo kē n-kuy qēt yen eyen!”

S10

stop écouter
So– kyey m-an̄ n-dodon se kyey se van yan̄ nin n-vōnō, Enwut.

S11

stop écouter
So, kyey tot n-on̄, m̄adē; susuy n-gapan, m̄adē; n-soloy m-qēt.

S12

stop écouter
Lë mësë nen e, n-qo kuy ji kyey. Kuy ji kyey.

S13

stop écouter
Pe nn-on̄ m-qēt, päs e: “Nge itōk! Qiyi kē e, yen van! Yen döl yen yēm qēt wō on̄, yen van ka– Aö!”

S14

stop écouter
Ji kyey m-van eyen. Kyey m-yēm wō on̄, kyey yēm kyey yēm, van, van van van van e –

S15

stop écouter
Liqyen vujuwa, kye nge toqmen. Kye nge toqmen. N-tam̄an yon mal mat.

S16

stop écouter
Kye m-van yow se n-yēm kal: n-on̄ mal ōy qēt. Mamjege wēlē n-at se n-yēm won.

S17

stop écouter
Kye m-yow kal sa wō on̄ se n-van, n-on̄ se n-yoy, kyey vap se: “Óòó, nin̄ toto lap! Nin̄ van me qiyi, n-on̄ yoy, yen döl yen matmat.

S18

stop écouter
Pe nge itōk, nin̄ masēm / Kōmōm döl mal jatyes, nin̄ masēm nin̄ to. Ji n-qo wun m-kuy mat nin̄, pe nin̄ vujuwa woy.”

S19

stop écouter
Ji kye m- / se n-yēm kal sa wō on̄, kyey m-an̄ vējē kye. M-an̄ vējē kye, kyey van vējē kye.

S20

stop écouter
Ji kye m-gēy kal lem.

S21

stop écouter
Kye m-van, van sa ka– mësë ka– nge yipjē ka n-qo n-toto pen ene, Ayō.

S22

stop écouter
Kye m-an̄ sögöt n-lye vujuwa. Kye m-kal lon̄vē lon, kye m-toto lon.

S23

stop écouter
Ji n-lye nen en, n-qo tet kal lon̄vē tam̄as je lon. Pēge n-vēt lowo sa ji ka lē möjö lye ene.

S24

stop écouter
Ji n-qo tet kal lon̄vē tam̄as je se n-kuy kye.

S25

stop écouter
Kye m-toto nen, n-gēngēn gan, kye n-van vyel ses, kye n-lē n-ye, n-van me n-gēn. N-kuy n-miji m-sal me…

S26

stop écouter
Kye m-to–to, kye m-yon̄ se kye se n-visis tētē yon.

S27

stop écouter
Kye m-kalan̄, m-van yow qatmēt; m-yēm kal sa wō vēt lowo, se n-visis eyen.

S28

stop écouter
Kye m-visis yepyō tētē vōyō, yepyō vayam, yepyō tam̄an.

S29

stop écouter
Kye m-visis päs e, m-van jöy lon̄lon̄vē kyeyō say lē lye, ji kyeyjöl toto.

S30

stop écouter
Kyeyjöl m-toto, m-toto, m-toto, kyeyō m-lowo, m-lowo, m-lowo –

S31

stop écouter
Kyeyō m-kal / Van van, kyeyō m-kalkal; kyeyō m-gilal vavap; kyeyō m-toto lap ka lē lye ene.

S32

stop écouter
Ivep yon / yoyō n-van vējē kyeyō, n-van yow. Kye n-syey n-gayjöl gēngēn, kyeyō nge toto lap ka lē lye.

S33

stop écouter
Van van e, kyeyō vap se: “Ivep! Yenjöl te vanvan kēlkēl je mene kē pē säp? Mamjege at wēlē me kē. Yenjöl masenjöl kē?!”

S34

stop écouter
Ivep yoyō m-vap so “Oo! Yege döl mal vanvan nin yenjöl. Yenjöl masenjöl kēei toto goy n-vōnō ji kēei.

S35

stop écouter
Pēge n-qo lowo sa ji sōw kēei. Kye mal kuy / Yipjē se kye n-kuy qēt yege at! E ji yege at m-yowyow, ji mal van qēt n̄a– Aö.

S36

stop écouter
Yenjöl masenjöl to ji kēei. Ji mōyō tet vanvan volokye! Nōk vanvan ges siy yenjöl e.”

S37

stop écouter
Ji kyeyjöl m-to to to, yepyō m-lōmlōmgēp; m-lōmlōmgēp lowo –

S38

stop écouter
Ji qōn̄ vujuwa, kyeyō vap van siy ivep yoyō se: “Ivep! Mōmyō nge möyös se mōmyō se van se et n-qo nen e. Mōmyō van wus kye.”

S39

stop écouter
Se: “Ētne?” Se “O!” – “Nge itōk! Mōmyō an̄an̄ etgal!”

S40

stop écouter
En yowoy, kyeyjöl matyan̄ me, n-jēnge lowo mal sal me en ji lē möjö lye.

S41

stop écouter
N-naw sōwyē kal me n-jöji jēnge.

S42

stop écouter
Kyeyō / Ivep yoyō m-van yow m-lē; m-tot n-wus – Tot tot, tot qēt.

S43

stop écouter
Jäväl mēyēn, et n-jöji galë m-sal kal me.

S44

stop écouter
Kye m-van yow, m-tot – m-an̄ n-yaga, m-golol qēt – n-vagayan̄ n-wus.

S45

stop écouter
Jäväl mēyēn, kyeyjöl matyan̄, se et yow pē möjö lye, n-jöji qata. M-sal kal me.

S46

stop écouter
Kyeyō m-van yow / Ivep yoyō m-van yow m-tot. M-an̄ n-qata.

S47

stop écouter
Jäväl mēyēn, kyeyjöl matyan̄. Van yow, et n-jöji to m-sal kal me.

S48

stop écouter
Kyeyjöl tot – M-van say, ji m-voto n-qata.

S49

stop écouter
Kyeyjöl m-voto n-qata. Kyeyjöl m-voto n-qata, m-voto, m-voto qēt; n-wus mal jöymat; ji –

S50

stop écouter
Jäväl mēyēn, kyeyjöl matyan̄ me; et n-jöji dotdin̄ lowo m-sal me, en ji nen, mi n-dodon.

S51

stop écouter
Kyeyjöl m-van yow, tot yan̄yan̄ me.

S52

stop écouter
Van me – ivep yoyjöl m-an̄ n-mal.

S53

stop écouter
M-an̄ qēt; kyeyō se “Nge itōk. Ivep, mōmyō van eyen! Mōmyō van eyen.”

S54

stop écouter
Kye se et ne, se: “Nge itōk.”

S55

stop écouter
Ji ivep yoyō m-lye n-yaga papyö tlewlew!

S56

stop écouter
Van wō mal e, m-vökö n-mal, m-kalō nin n-möjö lye, m-van yow, m-sal kal.

S57

stop écouter
Kyeyō m-yēm kal sa wō kölö lye, jēqēl sōw wō mal.

S58

stop écouter
Ivep yoyō m-vap van siy kyeyō se: “Mōyō yepyep n-yaga n̄a e, nö nge gilal se nōk yep mōyō m̄ōl me.

S59

stop écouter
Mōyō yep ge ki n̄a, nōk gilal se nōk vökö mōyō mōyō syew jēqēl.

S60

stop écouter
Mōyō yep ge ki n̄a / yepyep ge ki n̄a, nōk gilal se nōk yep mōyō van kal.”

S61

stop écouter
Kyeyō se: “Nge itōk.” Ivep yoyō se: “Nge itōk.”

S62

stop écouter
Ji kye m-vökö kyeyō eyen.

S63

stop écouter
Kye m-vökö kyeyō, kyeyō m-van van van van qelen̄ lō sa lē millye. Van lō sa siy M̄otlap n̄a, päs e –

S64

stop écouter
Kyeyō m-yepyep n-yaga, ivep yoyō m-yep m̄ōl kyeyō sōw.

S65

stop écouter
Van van van – m-van togolgol me ka– mësë n-qo sa ji pen.

S66

stop écouter
Kyeyō se etet sōw: “O! N-qo kē sa ji kēei!”

S67

stop écouter
N-qo m-an̄ sögöt kyeyō.

S68

stop écouter
Kyeyō m-yepyep n-yaga – ivep yoyō m-vökö, ji kyeyō jēqēl sōw me.

S69

stop écouter
Jēqēl sōw me, jēqēl sōw me, jēqēl jatyes van mi kye.

S70

stop écouter
N-qo kē se n-et sa kyeyō sa ji kēei!

S71

stop écouter
“O, yepyō! N-maygay mal gay yan̄ ji me nö ka– enoyes! Nö te gēngēn je. Nge itōk mōyō m-van me; nge itōk mōyō m-van me. Ji – nö t-gēngēn qiyi, nö t-kuy mōyō qiyi! Mōyō syew jēqēl me kē!”

S72

stop écouter
Kyeyō se: “Óòó, mōmyō sa lap me kēei!”

S73

stop écouter
Ji kyeyō m-sa lap me nen – ji kyeyō m-lē n-wus yoyō, kyeyō qētēg ven kye eyen.

S74

stop écouter
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye –

S75

stop écouter
Ve– ven e, kyeyō / n-qo e m-vap se: “Aa! Mōyō nge möyös se wus nö? Mōyō t-wus tam̄as nö je! Nö t-kuy matmat mōyō qiyi!”

S76

stop écouter
Kyeyō se: “Alē, nge itōk!”

S77

stop écouter
Kyeyō venven kye, kyen-yow sal yan̄ sa siy kyeyō.

S78

stop écouter
Se n-kuy kyeyō, se n-wēsē kyeyō, mep! Kye te an̄qal kyeyō je!

S79

stop écouter
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye, kyeyjöl m-wo mene nen e.

S80

stop écouter
Kyeyō m-venven kye, kye n-yowyow salyan̄ sa siy kyeyō.

S81

stop écouter
Van van van van e – N-qo ka te yowyow salyan̄ wēlē je sa siy kyeyō.

S82

stop écouter
Kyeyō se et me e: n-qo ka m-sa suy.

S83

stop écouter
N-qo ka m-sa suy, sa suy, sa sa – kyeyō m-ven! Kyeyō m-ven!

S84

stop écouter
M-ven kye, m-ven kye van van e, m-päs.

S85

stop écouter
Kyeyō m-yepyep n-yaga: ivep yoyō m-vökö jēqēl kyeyō me van – wēlē sōw; van yipjē kye me.

S86

stop écouter
Kyeyō se etet sōw: n-taqan e, kyeyō etet sōw e: kye ka te mon̄mon̄sē wēlē je.

S87

stop écouter
N-lēn̄ yon mal päs, kye mal mat!

S88

stop écouter
Okey, kyeyō m-sa yen. Kyeyō m-don se kye to n-gal kyeyō.

S89

stop écouter
Kyeyō m-sa – nge vay mul.

S90

stop écouter
Päs e, kyeyō m-yepyep n-yaga. Ivep yoyō m-vökö kyeyō m-van yipjē sēt kye sōw.

S91

stop écouter
Kyeyō se etet sōw: “Óòó, n-qo kē mal mat!”

S92

stop écouter
N-vam̄a m-vap van siy n-vajigiy se: “Nin̄ syew! Nin̄ syew, et se kye m-mat tam̄as si mep?”

S93

stop écouter
Vajigiy m-vap se “Óòó! Nin̄ nin̄ n-vam̄a, nin̄ syew goy yedō. Nin̄ wun mat, nōk van etgoy ivep yodō.”

S94

stop écouter
Kyeyō m-vēyvēlēs van, m-vēyvēlēs van, n-vam̄a m-maymay, n-vajigiy m-syew.

S95

stop écouter
Kye m-tan̄ vējē n-mal, m-yow salyan̄, m-yow ji n̄a epgö qo.

S96

stop écouter
M-yow ji sa epgö qo, m-vap van siy kye se: “O! Kye mal mat!” – “Ētne?” Se “O!”

S97

stop écouter
Kye n-syew jēqēl n-m̄on sōw.

S98

stop écouter
Kye m-syew jēqēl n-m̄on sōw: kyeyō m-et e, n-qo kē m-mat.

S99

stop écouter
Sōwlē! Kyeyō m-yēm kal lem wēlē sa wō mal – m-yepyep n-yaga: ivep yoyō m-wēsē m̄ōl lem kyeyō me.

S100

stop écouter
M-van me, m-van me van a– m-dyen̄ me n-möjö lye, kyeyō yow jēqēl.

S101

stop écouter
Van say, se: “Meneve?” Se “Ō! Ivep! N-qo mal mat.” – “Nge tam̄as?” Se “O!” – Wun nge tam̄as, yenjöl van nōk et!”

S102

stop écouter
Ōkey, kyeyjôl m-van eyen.

S103

stop écouter
Kyeyjöl m-van lō qatmēt mene n̄a, van van van, van dyen̄ sōw mene kē: en ji enei, mal mat!

S104

stop écouter
Ji kyeyjöl m-to eyen.

S105

stop écouter
Kyeyjöl m-to m-to to e: n-qo ka– m-qōn!

S106

stop écouter
N-qo m-qōn: n-lēn̄ l-lē n-qōn yon n̄a e, yege en to ji sōw Löyöp e, Aö, kyey m-yon̄ n-qēnē qōn yon n-qo ene.

S107

stop écouter
Qōn̄ vujuwa e kyey vap se “Yege! Mene se n-qo ka m-mat. Mene se n-qo ka m-mat! Pēge mamjege gan n-gēngēn, ji kye m-mat ene. Yen m̄ōl lem!“

S108

stop écouter
Kye se “O, nge itōk! N-lēn̄ Tolö se m-yow e, yen m̄ōl eyen!“

S109

stop écouter
Kyey m-to, te mul je, n-lēn̄ Tolö m-yow, kyey m-yēm qēt lem wēlē wō on̄, kyey m-gam kal lem wēlē.

S110

stop écouter
M̄a, kyey m-gam me: ivep yon / yoyō m-vap van siy kyeyō se “Talōw, yenjöl an̄ n-gēngēn, dēye yege at kyey ta-van me talōw. Pēge kyey mal yon̄ n-qēnē qōn pē qo. Kyey m̄ōl lem me talōw. Kyey van lem me talōw.”

S111

stop écouter
Ji kyeyjöl an̄an̄ n-gēngēn.

S112

stop écouter
Kye m-vap van siy kyeyō se: “Mōyō yēm kal sa wō ēy n̄a, pe etet lō sōw Aö se mōyō t-an̄ sögöt qiyi n-non̄?“

S113

stop écouter
Kyeyō m-yēm kal sa, m-sa, m-etet n̄a – M-an̄ sögöt: “Ow! Ivep! Yege on̄ vata me kēei!” – “Ētne?” Se “Oo!” – “Nge itōk!”

S114

stop écouter
Kyeyō jēqēl me: “Mōyō an̄ totgo n-gēngēn!”

S115

stop écouter
An̄ n-gēngēn, pe– vujuwa wō on̄ e, tatat yoyō.

S116

stop écouter
Tatat yoyō kyeyjöl m-an̄ qēt n-gēngēn, m-jöymat qēt sōw –

S117

stop écouter
Yege on̄ e m-van me, m-van me, m-van me: m-ol kal say me, lilwon, m-qēt me, kyeyjöl m-van yow.

S118

stop écouter
M-tasgoyon̄ kyey, kyey se “E! Meneve, yepyō?! Mōyō kē m-van lō me ’ve?! Kōmōm m-van vējē ji me kē ka – n-liqyen vujuwa. Pe mōyō nen m-van lō me ’ve?”

S119

stop écouter
Kyeyō se “Pe mōmyō ka– ivep yōmōmyō ka– kimi m-vōs vējē kye ji ene!”

S120

stop écouter
“Ji kye te mat je?” – “Óòó, kye te mat je! Kye m-visis mōmyō, ji mōmyō kēei!”

S121

stop écouter
“Ji m-an̄ meneve? N-qo m-mat?” Se “O! Mōmyō mal wus mat n-qo.” – “O! Nge itōk ka nge itōk!”

S122

stop écouter
Ji kyey qēt van sa l-yen̄ yoyjöl – m-jēn̄jēn̄ goy van ivep yoyō, pēge kyey m-vōs vējē kye ji –

S123

stop écouter
pe kye m-to lap, kye te mat je, ji kye m-wo jöy n-jim̄ey; ji yepyō jitm̄ey yon ne m-wus n-qo.

S124

stop écouter
Ji m-an̄ ji se m-vaēs yege sul sōw Enwut.

S125

stop écouter
N-vap ta-m̄a m-päs van yen.