Le voyage de Meravtit


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


Sise toge ttoge, alë: ne gevige tōw tewot.
Ne gevige tōw tewot; alë, Mer̄avtit gatēt ti tutvane tom “Tör̄ö tō tör̄ö yegyag. Ike tō ver̄og, ike r̄ak ne qer̄ot pe nok’ on kar̄e.”
Alë tutvane gat tom “Wye.” Alë sör̄ö tō. Sör̄ö tō sör̄ö yegyag; Mer̄avtit kar̄e ne qur̄ot tan̄wuy.
Mer̄avtit kar̄e ne qur̄ot tan̄wuy, alë tom sör̄ö tō n̄wuye, ne temët yi ise. Ne temët sa! Ne temët sa yi ise, tom gon i sör̄ö, tom qur̄ ise.
Alë sör̄ö vëyag. Sör̄ö vëya–g vëyag, sör̄ö r̄ōn̄ vën tom ne temët r̄ēptog en̄ot pe pēse, tom qur̄ ise nao.
Alë, Mer̄avtit gatēt ti tutvane tom: “Wötog ne qur̄ot! Wötog ne qur̄ot së!”
Alë, tutvane wötog ne qur̄ot. Wötog ne qur̄ot, ne temët tu, gon, sör̄ö vëyag.
Sör̄ö vëya–––––g, vëyag otta, alë ne temët gon pa ne qur̄ot pe nëne alë vëyag wuyog.
Vëya–––g, vëyag vëyag wat’ i sör̄ö. Yi––– yi ise.
Sör̄ö r̄ōn̄ tom / Mer̄avtit / ne temët r̄ēptog n̄ot piti pēse.
Mer̄avtit gat tom “Wye, wötog wuyog ne qur̄ot së!”
Alë, wötog wuyog ne qur̄ot. Ne temët tu, gon, sör̄ö vëyag.
vëya–––––g, vëyag otta,
alë ne temët gon pa ne qur̄ot pe nëne ne vëyag wuyog.
Vëya––g vëyag wat’ ise.
Vë––––n vën, sör̄ö r̄ōn̄ n̄wë / r̄ōn̄ sai mi-se gētoge ye, ne temët r̄ēptog gētoge nao.
Gat tom “Wötog wuyog ne qur̄ot së!” Alë ne qur̄ot vitöy vën. Ne qur̄ot yövötöy ve sag.
Tom “Wye, tör̄ö veyag!” Sör̄ö veyag. V––eyag!
Ne temët gon pa ne qur̄ot pe nëne, vëyag wuyog. Vëyag, vëyag wate wuyog i sör̄ö.
Alë. V––ën alë, “Wötog wuyog ne qur̄ot së!”
Wötog ne qur̄ot vivot. Ne qur̄ot yevesë ve sag, tom “Wye, tör̄ö veyag wuyog!” Sör̄ö veyag.
Vë–––n sör̄ö tr̄o–g tr̄og ne qur̄ot, ne qur̄ot pa.
Ne qur̄ot pa.
Ne qur̄ot pa, alë tutvane gat tom “Mer̄avtit! Ne qur̄ot pa piti.” Tom “Wye, tör̄ö vëyag.” Sör̄ö vëyag.
Sör̄ö vëya–g vëyag, Mer̄avtit yō ne vot. Së wōvot kkë, oye r̄ake ne wōvot pe nëne.
Sör̄ö vëyag pa nine ve vegoy ne wōvot pe nëne; sör̄ö vëyag pa nine ve vegoy ne wōvot pe nëne.
Vë–––n vën, sör̄ö vëyag sor̄ i ne tōy, Mer̄avtit wsog n̄wot ne tōy.
Wsog n̄wot ne wni tōy pe nëne, nine r̄ak ne wni tōy pe nëne mi ne wōvot pe nëne sör̄ö vëyag.
Sör̄ö vëyag, Mer̄avtit ve vegoy ne vot.
Vë––n vën, sör̄ö gatēt tom “Ow, ne temët gon pa piti ne qur̄ot, ve vëyag wuyog pe me!”
Mer̄avtit sur̄ ne vot uw yö tën, gatēt ti tutvane tom “Var̄e vēn er̄ē vot pene!”
Alë, tutvane var̄e vēn.
Alë ne vot tegtag kkë vēn, Mer̄avtit var̄e ver̄og vēn er̄ëne.
Alë Mer̄avtit gatēt ti ne vot tom:
Vot mëmëyaw, vot mëmëyaw, vot mëmëyaw, vot mëmëyaw, vot mëmëyaw!
Alë ne vot mëyaw.
Mëya––––w, mëyaw mëyaw mëyaw, r̄ak ne töt vot mesō ie, ne vot in në te–––––gtag!
Alë, ne temët vëyag wate me. Vëyag wate me, yë vēn, sör̄ö vēn tu r̄ē vot.
Vēn göv ise.
Vë––n vën, r̄ēptog tom / n̄wökkë n̄wutuye pe tom r̄ak i sör̄ö: Mer̄avtit pit n̄wot ne wō tōy tuwë
… tayen̄ie ie.
Ov sur̄ ie:
Ov n̄wot ie ton ne töt vot, r̄ōw vetapr̄ë r̄ē teqov vot wetewate,
Tom “Kë–kkë! Ne got të kye së ino!”
Alë, ne kayr̄ake ne vēn wuyog.
Vë–––n vën wate wuyog i sör̄ö, Mer̄avtit pit n̄wot ne tōy së wuyog.
Ov e / Ov vetapr̄ë ie, ne sō wuyog. Sō uw r̄ē teqov vot.
Alë, vë–n vën ne kayr̄ake wuyog me nine vēn wuyog.
Vë–––n vën Mer̄avtit tayen̄ie wuyog.
Tayen̄ie wuyog, ov vetapr̄ë ie, vën uw tom: sō wate wuyog r̄ē teqov vot pe nëne; r̄ōw vetapr̄ë, tom “Kë–kë, ne got të kye së ino!”
Alë nine vën wuyog. R̄ak pe n̄wë ne vë–––––––––––n vën, ne tōy pe nëne ppa, ne wōtōy tuwë n̄wutuye pe.
Gatēt ti tutvane tom “Ne wōtōy tuwë n̄wutuye pe.”
Tom “Wye. Ne wōtōy pe nëne tom n’ on tati mët, pa nine qur̄ i tör̄ö nao.”
Alë nine vë–––n vën, r̄ēptog pe tom ne r̄ak i sör̄ö, Mer̄avtit r̄ak i ne wōtōy pe nëne, [tayen̄ie ie,] ov vetapr̄ë ie, vën uw yan̄wetog taye ne qitine.
Mët r̄ēt. Ēn p’ ëne, ne r̄ak ne vot eye nine ēn p’ ëne.
Ne pē vot in vē ēn.
Pa ne vot pe sör̄ö vu tu ti r̄ëne, se gat tom Ne Vot Tōwōnër̄.
Pa ne vot pe ve sō ti, ne temët, se r̄ak ne vot eye, vē ēn, vē ēn epē töt vot in.
Ow, woteye pa p’ ëne, ow ne pepavë vegevage naō.
Ne vegevage pene pa naō.

S1

stop écouter
Sise toge ttoge, alë: ne gevige tōw tewot.

S2

stop écouter
Ne gevige tōw tewot; alë, Mer̄avtit gatēt ti tutvane tom “Tör̄ö tō tör̄ö yegyag. Ike tō ver̄og, ike r̄ak ne qer̄ot pe nok’ on kar̄e.”

S3

stop écouter
Alë tutvane gat tom “Wye.” Alë sör̄ö tō. Sör̄ö tō sör̄ö yegyag; Mer̄avtit kar̄e ne qur̄ot tan̄wuy.

S4

stop écouter
Mer̄avtit kar̄e ne qur̄ot tan̄wuy, alë tom sör̄ö tō n̄wuye, ne temët yi ise. Ne temët sa! Ne temët sa yi ise, tom gon i sör̄ö, tom qur̄ ise.

S5

stop écouter
Alë sör̄ö vëyag. Sör̄ö vëya–g vëyag, sör̄ö r̄ōn̄ vën tom ne temët r̄ēptog en̄ot pe pēse, tom qur̄ ise nao.

S6

stop écouter
Alë, Mer̄avtit gatēt ti tutvane tom: “Wötog ne qur̄ot! Wötog ne qur̄ot së!”

S7

stop écouter
Alë, tutvane wötog ne qur̄ot. Wötog ne qur̄ot, ne temët tu, gon, sör̄ö vëyag.

S8

stop écouter
Sör̄ö vëya–––––g, vëyag otta, alë ne temët gon pa ne qur̄ot pe nëne alë vëyag wuyog.

S9

stop écouter
Vëya–––g, vëyag vëyag wat’ i sör̄ö. Yi––– yi ise.

S10

stop écouter
Sör̄ö r̄ōn̄ tom / Mer̄avtit / ne temët r̄ēptog n̄ot piti pēse.

S11

stop écouter
Mer̄avtit gat tom “Wye, wötog wuyog ne qur̄ot së!”

S12

stop écouter
Alë, wötog wuyog ne qur̄ot. Ne temët tu, gon, sör̄ö vëyag.

S13

stop écouter
vëya–––––g, vëyag otta,

S14

stop écouter
alë ne temët gon pa ne qur̄ot pe nëne ne vëyag wuyog.

S15

stop écouter
Vëya––g vëyag wat’ ise.

S16

stop écouter
Vë––––n vën, sör̄ö r̄ōn̄ n̄wë / r̄ōn̄ sai mi-se gētoge ye, ne temët r̄ēptog gētoge nao.

S17

stop écouter
Gat tom “Wötog wuyog ne qur̄ot së!” Alë ne qur̄ot vitöy vën. Ne qur̄ot yövötöy ve sag.

S18

stop écouter
Tom “Wye, tör̄ö veyag!” Sör̄ö veyag. V––eyag!

S19

stop écouter
Ne temët gon pa ne qur̄ot pe nëne, vëyag wuyog. Vëyag, vëyag wate wuyog i sör̄ö.

S20

stop écouter
Alë. V––ën alë, “Wötog wuyog ne qur̄ot së!”

S21

stop écouter
Wötog ne qur̄ot vivot. Ne qur̄ot yevesë ve sag, tom “Wye, tör̄ö veyag wuyog!” Sör̄ö veyag.

S22

stop écouter
Vë–––n sör̄ö tr̄o–g tr̄og ne qur̄ot, ne qur̄ot pa.

S23

stop écouter
Ne qur̄ot pa.

S24

stop écouter
Ne qur̄ot pa, alë tutvane gat tom “Mer̄avtit! Ne qur̄ot pa piti.” Tom “Wye, tör̄ö vëyag.” Sör̄ö vëyag.

S25

stop écouter
Sör̄ö vëya–g vëyag, Mer̄avtit yō ne vot. Së wōvot kkë, oye r̄ake ne wōvot pe nëne.

S26

stop écouter
Sör̄ö vëyag pa nine ve vegoy ne wōvot pe nëne; sör̄ö vëyag pa nine ve vegoy ne wōvot pe nëne.

S27

stop écouter
Vë–––n vën, sör̄ö vëyag sor̄ i ne tōy, Mer̄avtit wsog n̄wot ne tōy.

S28

stop écouter
Wsog n̄wot ne wni tōy pe nëne, nine r̄ak ne wni tōy pe nëne mi ne wōvot pe nëne sör̄ö vëyag.

S29

stop écouter
Sör̄ö vëyag, Mer̄avtit ve vegoy ne vot.

S30

stop écouter
Vë––n vën, sör̄ö gatēt tom “Ow, ne temët gon pa piti ne qur̄ot, ve vëyag wuyog pe me!”

S31

stop écouter
Mer̄avtit sur̄ ne vot uw yö tën, gatēt ti tutvane tom “Var̄e vēn er̄ē vot pene!”

S32

stop écouter
Alë, tutvane var̄e vēn.

S33

stop écouter
Alë ne vot tegtag kkë vēn, Mer̄avtit var̄e ver̄og vēn er̄ëne.

S34

stop écouter
Alë Mer̄avtit gatēt ti ne vot tom:

S35

stop écouter
Vot mëmëyaw, vot mëmëyaw, vot mëmëyaw, vot mëmëyaw, vot mëmëyaw!

S36

stop écouter
Alë ne vot mëyaw.

S37

stop écouter
Mëya––––w, mëyaw mëyaw mëyaw, r̄ak ne töt vot mesō ie, ne vot in në te–––––gtag!

S38

stop écouter
Alë, ne temët vëyag wate me. Vëyag wate me, yë vēn, sör̄ö vēn tu r̄ē vot.

S39

stop écouter
Vēn göv ise.

S40

stop écouter
Vë––n vën, r̄ēptog tom / n̄wökkë n̄wutuye pe tom r̄ak i sör̄ö: Mer̄avtit pit n̄wot ne wō tōy tuwë

S41

stop écouter
… tayen̄ie ie.

S42

stop écouter
Ov sur̄ ie:

S43

stop écouter
Ov n̄wot ie ton ne töt vot, r̄ōw vetapr̄ë r̄ē teqov vot wetewate,

S44

stop écouter
Tom “Kë–kkë! Ne got të kye së ino!”

S45

stop écouter
Alë, ne kayr̄ake ne vēn wuyog.

S46

stop écouter
Vë–––n vën wate wuyog i sör̄ö, Mer̄avtit pit n̄wot ne tōy së wuyog.

S47

stop écouter
Ov e / Ov vetapr̄ë ie, ne sō wuyog. Sō uw r̄ē teqov vot.

S48

stop écouter
Alë, vë–n vën ne kayr̄ake wuyog me nine vēn wuyog.

S49

stop écouter
Vë–––n vën Mer̄avtit tayen̄ie wuyog.

S50

stop écouter
Tayen̄ie wuyog, ov vetapr̄ë ie, vën uw tom: sō wate wuyog r̄ē teqov vot pe nëne; r̄ōw vetapr̄ë, tom “Kë–kë, ne got të kye së ino!”

S51

stop écouter
Alë nine vën wuyog. R̄ak pe n̄wë ne vë–––––––––––n vën, ne tōy pe nëne ppa, ne wōtōy tuwë n̄wutuye pe.

S52

stop écouter
Gatēt ti tutvane tom “Ne wōtōy tuwë n̄wutuye pe.”

S53

stop écouter
Tom “Wye. Ne wōtōy pe nëne tom n’ on tati mët, pa nine qur̄ i tör̄ö nao.”

S54

stop écouter
Alë nine vë–––n vën, r̄ēptog pe tom ne r̄ak i sör̄ö, Mer̄avtit r̄ak i ne wōtōy pe nëne, [tayen̄ie ie,] ov vetapr̄ë ie, vën uw yan̄wetog taye ne qitine.

S55

stop écouter
Mët r̄ēt. Ēn p’ ëne, ne r̄ak ne vot eye nine ēn p’ ëne.

S56

stop écouter
Ne pē vot in vē ēn.

S57

stop écouter
Pa ne vot pe sör̄ö vu tu ti r̄ëne, se gat tom Ne Vot Tōwōnër̄.

S58

stop écouter
Pa ne vot pe ve sō ti, ne temët, se r̄ak ne vot eye, vē ēn, vē ēn epē töt vot in.

S59

stop écouter
Ow, woteye pa p’ ëne, ow ne pepavë vegevage naō.

S60

stop écouter
Ne vegevage pene pa naō.