L'ogresse qui tuait ses enfants


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


Regurtope, nie ne leqëvine. Nie mi ne megole livise.
Nie, nonegë nie ve darake ne vegevage mē, nie nonegë nie vese hi / ten̄wën mē ni vese të: “Dōr vēn ōr en̄wen̄we, dōr vēn ōr en̄we ne lete!”,
alē Regurtope ni vese hivie të “E e e, nëke na mēve! Nëke tat ho vēn të k' en̄wen̄we.” Ōkēi.
Nihe ge kalrake vēn, ni vile hen̄were wureri nihe ge vēn ge en̄we ne lete. Nihe ge en̄we ne lete vēn vēn ge en̄we pah ne lete — Ōkēi.
Ten̄wën mē ni vese hivie të “Regurtope, pa— gide vēn ge hin̄ ne lete.”
Regurtope ni vese të “E e e, nëke na mēve!” — Ōkēi.
Nihe ge vēn ge hin̄ ne lete.
Nonegë nihe ge hin̄ ne lete, ge hin̄ pah ne lete, ni vese hi Regurtope të “Pa: gide vē ge ruwriw.”
Regurtope të “E e e, kemi vē ge ruwriw! Ke tat ho vēn të ke ruwriw nëke na mēve.” — Ōkēi.
Alē, nihe ge vēn ge riw ne lete.
Nihe ge riw ne lete, ni vese të “Pa gide ge vēn ge vetvetōg!”
Nihe ge vēn të ge vetvetōg, Regurtope të “E e e, nëke tat ho vetvetōg, nëke na mēve!”
Alē, kalrake vēn, nihe ge holōq — nihe ge holōq me.
Ten̄wën mēm ni vese hivie të “Pa— nike tegetoge: kemë ge vē ge vetvetōg.” Alē, nihe ge vē ge vetvetōg.
Nonegë nihe ve vetōg ne gengën, vēn vēn, nonegë ne gengën ve rēn̄, ne hinēge ve rēn̄, ni vese hi Regurtope të “Pa gide vē ge gelgil.”
Regurtope të “Pia! Pa gide vē ge gelgil.” Nihe ge vē ge gelgil vēn vēn vēn —
Nonegë nihe ve gil ne gengën, alē ni hag vēn hi ne wiel tuwē ni gil vēn vē—n vēn ni qit ne gengën ne, ni qit ne keka!
Nonegë nie ve qit ne keka, pa ten̄wën nonegë nihe ve ah n̄wulen̄wule, nihe ve ah ne gengën hivie kalrake vēn, ten̄wën mē ni ah ne gengën pe wë nie ve qit si.
Pa taveli mesale wë ne kastōm nike tat ah gengën da wë ne hi ne tēle wë nie ve rak ne vete si ne; nike të w' ak' ah ne gengën gëwie. Ōkei.
Nihe ge n̄wule ge rak tegōv. Ten̄wën mē të “Pa gide ge n̄wule ge rak tegōv.”
Nonegë nihe ge rak pah ne tegōv, pah vēn nie ni vese vēn hi Regurtope të “Pa Regurtope, pa gide gengën!”
Regurtope të “Eee! Na gëwie, kemi gengën!”, pa— nonegë nihe ve toge ve gengën, nihe ve gal ne gaw.
Alē, Regurtope të “Kemi gengën, nëk' ake gën ne luve.”
Alē, nihe ge gengën vēn vēn, ten̄wën mē ni vese të “Pa kemëm mat gën pah!”
Nie të “A, pa na gëwie. nëk' ake gën ne hen̄ën tegōv.”
Alē, nonegë nie të ni gën ne hen̄ën tegōv, alē, ten̄wën mē ni vese hivie të “Pa kemëm mat gën ne hen̄ën tegōv!” — “A, pia, pa nëk' ake gën ne hō. Luwerë ne hō ri wut, nëk' ake vē ke gën.”
Vēn vēn vēn, nie mat gal pah ne gaw. Nie mat gal pah ne gaw livise hi ne megole mē livise.
Ni gal wulë tuwē: gal wulë tuwē të hivie: le verueiën nie. Ōkei.
Nonegë nie lione mat hia ten̄wën mē, ni kalrake me ni vēn.
Nihe ge vēn, ni vile ne venvine megole mē, nihe ge vēn.
Nihe ge vēn vēn vēn, ge vēn wahe ne vete sise, wë ne pake metoqsine ve hag.
Alē ni tu ni itur të evë nihe të g' ake tog' ē.
Ni tu ni itur vēn vēn vēn ni itë të ne wën̄ pake sise na taterihe të nihe ge toge rëne.
Alē nihe ge vin. Ni vingë ne megole, nonegë nie ve vingë ne megole, ni hur ne vete sise, ni vese të:
Pak ē, pak ē rōw rōw/ Pak ē, pak ē rōw rōw/ Pak ē, pak ē rōw rōw
Pa nonegë nie ve hur wë nōk, nihe ve vin.
Nihe ge vin vēn vēn vēn, nonegë nihe ve vin wah' ē ne wën̄ pake, ni ligetë ne gaw sise.
Nonegë nie ve ligetë ne gaw sise, nie ni ole wil: ni ole wil wulë ne revrev nao.
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō
Megole sise mat mēt.
Nie mat hël mēse.
Alē ni ligetë wulë ne gaw sise — ni ligetë wulë ne gaw sise, alē nie ni hur wulë.
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō
Alē megole verue ni vēn.
Alē, ni ligetë wulë ne gaw sise.
Ligetë wulë ne gaw sise, alē ni hur wulë: ni darake wulë ne herhur.
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō
Alē ne megole veteliën, nie ve levlōv iu hi ten̄wën mē të “Nome net-gë nōk!”
Nie vën megmugu wedewëde nome!
Alē nie ni ligetë wulë ne gaw sise.
Ligetë wulë ne gaw sise, ni hur wulë:
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō
Megole vevët ni vēn; alē nie ve levlōv iu hi ten̄wën mē ni vese të: “Nōk! Nome net-gë nōk nie vë rekrak wedewëde gome gë!”
Ni ligetë wulë ne gaw tuwē. Të tevëlimeiën pe nōk!
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō
Ōkei, ni ligetë wulë pehpahvëin nao.
Pah wë ne nie ve levlōv iu hi ten̄wën mē të “Nome qu net-gë nōk nie vë vēn vë memugu wedewëde nome!”
Ligetë wulë ne gaw pehpahvëin, ne megole pehpahvëin nao!
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō
Ōkei? Pahvëin nao!
Ni ligetë ne gaw mē nao.
Remë mē nao, nie të ni hël mēse verië remë mē nao!
Ligetë pah ne gaw, alē ni hur wulë!
Ole nek tël me ē
lige lige wië lō ē
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō

S1

stop écouter
Regurtope, nie ne leqëvine. Nie mi ne megole livise.

S2

stop écouter
Nie, nonegë nie ve darake ne vegevage mē, nie nonegë nie vese hi / ten̄wën mē ni vese të: “Dōr vēn ōr en̄wen̄we, dōr vēn ōr en̄we ne lete!”,

S3

stop écouter
alē Regurtope ni vese hivie të “E e e, nëke na mēve! Nëke tat ho vēn të k' en̄wen̄we.” Ōkēi.

S4

stop écouter
Nihe ge kalrake vēn, ni vile hen̄were wureri nihe ge vēn ge en̄we ne lete. Nihe ge en̄we ne lete vēn vēn ge en̄we pah ne lete — Ōkēi.

S5

stop écouter
Ten̄wën mē ni vese hivie të “Regurtope, pa— gide vēn ge hin̄ ne lete.”

S6

stop écouter
Regurtope ni vese të “E e e, nëke na mēve!” — Ōkēi.

S7

stop écouter
Nihe ge vēn ge hin̄ ne lete.

S8

stop écouter
Nonegë nihe ge hin̄ ne lete, ge hin̄ pah ne lete, ni vese hi Regurtope të “Pa: gide vē ge ruwriw.”

S9

stop écouter
Regurtope të “E e e, kemi vē ge ruwriw! Ke tat ho vēn të ke ruwriw nëke na mēve.” — Ōkēi.

S10

stop écouter
Alē, nihe ge vēn ge riw ne lete.

S11

stop écouter
Nihe ge riw ne lete, ni vese të “Pa gide ge vēn ge vetvetōg!”

S12

stop écouter
Nihe ge vēn të ge vetvetōg, Regurtope të “E e e, nëke tat ho vetvetōg, nëke na mēve!”

S13

stop écouter
Alē, kalrake vēn, nihe ge holōq — nihe ge holōq me.

S14

stop écouter
Ten̄wën mēm ni vese hivie të “Pa— nike tegetoge: kemë ge vē ge vetvetōg.” Alē, nihe ge vē ge vetvetōg.

S15

stop écouter
Nonegë nihe ve vetōg ne gengën, vēn vēn, nonegë ne gengën ve rēn̄, ne hinēge ve rēn̄, ni vese hi Regurtope të “Pa gide vē ge gelgil.”

S16

stop écouter
Regurtope të “Pia! Pa gide vē ge gelgil.” Nihe ge vē ge gelgil vēn vēn vēn —

S17

stop écouter
Nonegë nihe ve gil ne gengën, alē ni hag vēn hi ne wiel tuwē ni gil vēn vē—n vēn ni qit ne gengën ne, ni qit ne keka!

S18

stop écouter
Nonegë nie ve qit ne keka, pa ten̄wën nonegë nihe ve ah n̄wulen̄wule, nihe ve ah ne gengën hivie kalrake vēn, ten̄wën mē ni ah ne gengën pe wë nie ve qit si.

S19

stop écouter
Pa taveli mesale wë ne kastōm nike tat ah gengën da wë ne hi ne tēle wë nie ve rak ne vete si ne; nike të w' ak' ah ne gengën gëwie. Ōkei.

S20

stop écouter
Nihe ge n̄wule ge rak tegōv. Ten̄wën mē të “Pa gide ge n̄wule ge rak tegōv.”

S21

stop écouter
Nonegë nihe ge rak pah ne tegōv, pah vēn nie ni vese vēn hi Regurtope të “Pa Regurtope, pa gide gengën!”

S22

stop écouter
Regurtope të “Eee! Na gëwie, kemi gengën!”, pa— nonegë nihe ve toge ve gengën, nihe ve gal ne gaw.

S23

stop écouter
Alē, Regurtope të “Kemi gengën, nëk' ake gën ne luve.”

S24

stop écouter
Alē, nihe ge gengën vēn vēn, ten̄wën mē ni vese të “Pa kemëm mat gën pah!”

S25

stop écouter
Nie të “A, pa na gëwie. nëk' ake gën ne hen̄ën tegōv.”

S26

stop écouter
Alē, nonegë nie të ni gën ne hen̄ën tegōv, alē, ten̄wën mē ni vese hivie të “Pa kemëm mat gën ne hen̄ën tegōv!” — “A, pia, pa nëk' ake gën ne hō. Luwerë ne hō ri wut, nëk' ake vē ke gën.”

S27

stop écouter
Vēn vēn vēn, nie mat gal pah ne gaw. Nie mat gal pah ne gaw livise hi ne megole mē livise.

S28

stop écouter
Ni gal wulë tuwē: gal wulë tuwē të hivie: le verueiën nie. Ōkei.

S29

stop écouter
Nonegë nie lione mat hia ten̄wën mē, ni kalrake me ni vēn.

S30

stop écouter
Nihe ge vēn, ni vile ne venvine megole mē, nihe ge vēn.

S31

stop écouter
Nihe ge vēn vēn vēn, ge vēn wahe ne vete sise, wë ne pake metoqsine ve hag.

S32

stop écouter
Alē ni tu ni itur të evë nihe të g' ake tog' ē.

S33

stop écouter
Ni tu ni itur vēn vēn vēn ni itë të ne wën̄ pake sise na taterihe të nihe ge toge rëne.

S34

stop écouter
Alē nihe ge vin. Ni vingë ne megole, nonegë nie ve vingë ne megole, ni hur ne vete sise, ni vese të:

S35

stop écouter
Pak ē, pak ē rōw rōw/ Pak ē, pak ē rōw rōw/ Pak ē, pak ē rōw rōw

S36

stop écouter
Pa nonegë nie ve hur wë nōk, nihe ve vin.

S37

stop écouter
Nihe ge vin vēn vēn vēn, nonegë nihe ve vin wah' ē ne wën̄ pake, ni ligetë ne gaw sise.

S38

stop écouter
Nonegë nie ve ligetë ne gaw sise, nie ni ole wil: ni ole wil wulë ne revrev nao.

S39

stop écouter
Ole nek tël me ē

S40

stop écouter
lige lige wië lō ē

S41

stop écouter
Ole nek tël me ē

S42

stop écouter
lige lige wië lō ē

S43

stop écouter
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō

S44

stop écouter
Megole sise mat mēt.

S45

stop écouter
Nie mat hël mēse.

S46

stop écouter
Alē ni ligetë wulë ne gaw sise — ni ligetë wulë ne gaw sise, alē nie ni hur wulë.

S47

stop écouter
Ole nek tël me ē

S48

stop écouter
lige lige wië lō ē

S49

stop écouter
Ole nek tël me ē

S50

stop écouter
lige lige wië lō ē

S51

stop écouter
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō

S52

stop écouter
Alē megole verue ni vēn.

S53

stop écouter
Alē, ni ligetë wulë ne gaw sise.

S54

stop écouter
Ligetë wulë ne gaw sise, alē ni hur wulë: ni darake wulë ne herhur.

S55

stop écouter
Ole nek tël me ē

S56

stop écouter
lige lige wië lō ē

S57

stop écouter
Ole nek tël me ē

S58

stop écouter
lige lige wië lō ē

S59

stop écouter
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō

S60

stop écouter
Alē ne megole veteliën, nie ve levlōv iu hi ten̄wën mē të “Nome net-gë nōk!”

S61

stop écouter
Nie vën megmugu wedewëde nome!

S62

stop écouter
Alē nie ni ligetë wulë ne gaw sise.

S63

stop écouter
Ligetë wulë ne gaw sise, ni hur wulë:

S64

stop écouter
Ole nek tël me ē

S65

stop écouter
lige lige wië lō ē

S66

stop écouter
Ole nek tël me ē

S67

stop écouter
lige lige wië lō ē

S68

stop écouter
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō

S69

stop écouter
Megole vevët ni vēn; alē nie ve levlōv iu hi ten̄wën mē ni vese të: “Nōk! Nome net-gë nōk nie vë rekrak wedewëde gome gë!”

S70

stop écouter
Ni ligetë wulë ne gaw tuwē. Të tevëlimeiën pe nōk!

S71

stop écouter
Ole nek tël me ē

S72

stop écouter
lige lige wië lō ē

S73

stop écouter
Ole nek tël me ē

S74

stop écouter
lige lige wië lō ē

S75

stop écouter
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō

S76

stop écouter
Ōkei, ni ligetë wulë pehpahvëin nao.

S77

stop écouter
Pah wë ne nie ve levlōv iu hi ten̄wën mē të “Nome qu net-gë nōk nie vë vēn vë memugu wedewëde nome!”

S78

stop écouter
Ligetë wulë ne gaw pehpahvëin, ne megole pehpahvëin nao!

S79

stop écouter
Ole nek tël me ē

S80

stop écouter
lige lige wië lō ē

S81

stop écouter
Ole nek tël me ē

S82

stop écouter
lige lige wië lō ē

S83

stop écouter
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō

S84

stop écouter
Ōkei? Pahvëin nao!

S85

stop écouter
Ni ligetë ne gaw mē nao.

S86

stop écouter
Remë mē nao, nie të ni hël mēse verië remë mē nao!

S87

stop écouter
Ligetë pah ne gaw, alē ni hur wulë!

S88

stop écouter
Ole nek tël me ē

S89

stop écouter
lige lige wië lō ē

S90

stop écouter
Gurtope gurē gurē tlën̄ ē ō