Sina, ses deux frères et la grand-mère doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
fr
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
fr

Ko le tau mātu’a fānau olā toe ko le tokatolu.
Ko le ta’ine la ko Sina ka ko le sā tamaliki la ko Launiusipoto mo Launiusiolo.
Nofonofo, mamate loa le tau mātu’a la aia kae nofo fa’i le faletautuaga’ane la.
Ko le tasi a ’aso ti ifo loa a Sina aia ka fano a ia fāgota.
Ifo atu a ia ki tai ke ano a ia ki le matātai la.
E nofo le tasi a fafine i ai e igoa ko Sina.
Natu a ia kalaga ki le fafine la :
« Sina. »
Ti ō mai a Sina aia.
Ne’a mai a Sina aia : « ō. »
Ti kalaga atu a ia:
« ’Au, tā ano o fāgota mei Akaupilipili mo Akautaepilipili mo Akaufetafetagihi mo Akauhehialē. »
Ko igoa anā o matātai ka ano lāua o fai feua mei ai.
Ti nake a Sina aia, fano lāua o fāgota, ano lāua tae figota mo sa’ele.
Pale lāua mei ai o nofo leia a Sina, kae pale leia a Sina o ano ki ’uta.
Natu a ia la, kalaga, natu a ia kua moso le ne’akai na fai e ona tuaga’ane.
Natu a ia la, pati mai ona tuaga’ane :
« ke nake na ko leia le ne’akai e teki la, ke nake o kai ! »
Natu a ia o kai, fakamoso le fāgota’aga la, kakai lātou ti malōlō lātou.
’ala ake i leia a ’aso, ti pati atu a ia ki ona tuaga’ane la ke nofo, nā kā toe ifo a ia o fāgota.
Ti ifo ake a ia i ai o ano ki tai o kalaga kia Sina :
« Sina! » — « ō ! »
« ’Au, tā fano fāgota mei Akaupilipili mo Akautaepilipili mo Akaufetafetagihi mo Akauhehialē. »
Ti tu’u ake leia a Sina o to’o mai la’ana a kete mo la’ana a usuusu.
Fano lāua o fāgota.
Pale ake lāua i ai mo alāua a kete ika.
O nofo leia a Sina kae pale a ia ki ona tuaga’ane la.
Natu a ia la.
Pati mai ona tuaga’ane la ke nake, na ko leia a le ne’akai ku moso.
Natu a ia o kai ti malōlō lātou.
Tolu o ’aso, ifo ake a ia.
Ifo ake a ia o natu o kalaga atu ki le fafine la :
« Sina ! » — « ō ! »
« ’Au tā fano o fāgota. »
Ti tu’u ake le fafine la aia o ano lāua o fāgota mei nā akau la, Akaupilipili mo Akautaepilipili mo Akaufetafetagihi mo Akauhehialē.
Fano lāua.
Pale ake loa a ia i lenā le aso la, ku pūpuli loa ona tuaga’ane la.
Ko le lotou puaka e tasi e tu’u i le ā, ko le fāsele fa’i e tasi o le lotou kāiga la.
Talitu’a atu fa’i le ta’ine la aia kae ano lāua tamate le puaka la, o ta’o, o suke.
’Amo tauloto e lāua, o fano lāua, ka ano loa o afa ki lotou tupuna e nofo i le tasi a potu e igoa ko Launusipoto.
Ko lotou mātu’a la e igoa ko Launusipoto mo Launusiolo.
Ko lotou mātu’a la.
***
Ano lāua mo le puaka la, kae pale ake a le ta’ine la, ku se ia ’ilo a ia.
Ku natu loa a ia o tio atu ki le fale la ku lāvaki.
Natu a ia o tio atu ki le fata o lātou e teki mei ai a magiti e tu’u mei ai mo le kofukofuga.
Ti ano loa a ia o to’o mai a le kofukofuga o ’aumai e ia o susuke.
Susuke ake loa e ia la ko to’oto’oga o le puaka la.
Nake le sā tamaliki la aia fa’ī o tuku loa ma ’ana ke pale ake o kai.
Natu loa a ia o fāino ki le lotou puaka la, kua puli.
’Au loa a ia mei ai o fa’ī le fāgota’aga la o tuku, kae fa’ī" loa o’ona a ne’a, kae fanatu loa a ia.
Ko la’ana lenā fanatu, fanatu, fanatu a ia mei ai ti tagi a ia :
« Ko Launiusipoto mo Launiusiolo kulu anoano ti kulu nonofo, talitali kia Sinaifāgogo! »
Ti logo mai a le tama leia e ’amo muli la ti fela’aki a’ana a ne’a:
« ē, ke tuku mu’a ki lalo kae fakalogo mu’a a koe ki le tagi la, ki le tagi leia, e ne’a la nae e le’o ai pe Sinaifāgogo, ko le ta’ine la, ko Sinaifāgogo!
Ti pati mai a leia a tama e ’amo mu’a la :
« E’ai, sa’ele a koe, na ko le launiu e fekōkī i le matagi, e fekōkī si’i i le matagi»
Siki lalāua ’āmoga o fano lāua.
Fanofano lāua, ti tagi atu fa’i le ta’ine la aia:
« Ko Launiusipoto mo Launiusiolo, kulu anoano ti kulu nonofo, talitali kia Sinaifāgogo ! »
Fela’aki mai loa leia a tama e ’amo mu’a la :
« ē, tuku lā ki lalo na ko le le’o ai leia o Sina e tagi sa’ele mai la ! »
Tuku loa le ’āmoga ki lalo kae tatali loa lāua, tio mai loa lāua e ’ea ake loa ko Sina.
Natu loa a Sina la aia o pati atu pe koleā le ne’a fela’aki na fa’i e lāua.
Pati mai loa lāua ko le lotou puaka fa’i e tasi ti kua ’aga lāua o tamate la ke lā ano o afa a le lā tupuna e nofo i le tasi a fenua.
Ti pati atu loa a Sina aia ke ’amo e lāua le ’āmoga, kae fano lātou.
Fano loa lātou o afa.
Ko lātou lenā fanatu, fanatu, natu loa lātou o kaku atu loa ki le mu’a fale leia o le finematu’a la e nofo mei fale.
Kalaga atu loa a Sina i lamatu’a :
« Fafine kokofakofaē, tu’u ki aluga, na ku pakia, manava mālie ! »
Ti tali mai a le finematu’a la aia kua nake a ia o eke i fafo o tali mei ai.
Kalaga mai a ia: « ’Au, ’au Launiusipoto, ’au Launiusiolo, ’au Sinaifāgogo ! »
Ko le lotou tupuna la loa lenā e kalaga mai la.
Sōsō atu lātou ki mu’a fale ti kalaga atu a Sina aia:
« Fafine kokofakofaē, tu’u ki aluga nae ku pakia, manava mālie ! »
Ti ko nā a pati mai aia a le finematu’a la aia :
« ’Au Launiusipoto, ’au Launiusiolo, ’au Sinaifagogo ! »
Natu loa lātou mei ai la mo le ’amo atu o le puaka la o tuku loa i mu’a fale, kae ano loa lātou o tau alofa loa mo lotou tupuna la.
Pati mai loa lolotou tupuna la ke ano lātou ki fale o nonofo ki fale, kae nake loa le finematu’a la aia o tā loa le lali.
Logologo loa a ia ki temonio kesekese o leia a potu mo leia a potu ke kātoa mai mo moana mo ’uta, kātoa mai i lenā le aso la.
Ti faka’iki’iki fa’i, kemo le uila, tapa le uila, patō mo le mana, ofolele lātou, patū le fai’umu i mu’a fale.
Kua ’au lātou mo le fai’umu, ko puaka lalasi kua ’amo mai.
E lātou ’aumai o tuku mai.
O nofo mai lātou, kua ’au fa’i a ’iki o fegu mai e kese si’i le sauga o le fale, ku sauga tagata ’ola.
Ko le kāiga si’i ku ’api’api.
Pati atu le finematu’a la aia :
« Le’ai, ’au koutou, na ko lo’oku fa’i leia a sauga, e se ’api’api ! »
Pati mai lātou :
« E’ai, ke afa atu mu’a na ko le kāiga ku ’api’api ! »
« E’ai, ko le katoaga a tātou kā vae. »
Tu’u fa’i le finematu’a la aia ki aluga, vaelua mālie i loto a le fai’umu.
Ko le fētu’u o lātou mo lo’ona a fētu’u.
Pati atu a ia :
« To’o, to’o a kotou ne’a kae kotou ano ! »
Ko lātou fa’i lenā malaga mai o tafi mai le katoaga la aia, kua sae mai fa’i a pola, ku folo mai fa’i a la’akau e lātou.
’Au lātou mei ai, pati atu le finematu’a la aia ke fano nei, ke puli atu.
Mavae atu lātou o ano, kae kalaga a ia ki ona mokopuna la o nake.
Ti nake lātou ki ona mokopuna, ti pati atu a ia kia lātou :
« E kotou fia ano i le ā ? » ***
Kā lotou ano loa ki lotou kāiga leia na lotou ’au mei ai la.
« E kotou fia ano i le mana pe kotou fia ano i le uila ? »
Ti pati mai lātou e fia ano lātou i le mana.
Pati a ia :
« Fakama’opo’opo okotou ne’a ki loto ! »
Fakama’opo’opo a lotou fētu’u katoaga ki loto, patō fa’i le mana, ku nofo lātou i lātou kāiga, kae nofo loa le finematu’a la aia io ’ona la.
Kae ’au pakupaku o soko mai lasi ***
Ku ’oki.
[Mālō]
[berceuse non transcrite 7 moons]
[berceuse non transcrite 7 moons]
[berceuse non transcrite 7 moons]
Il était une fois un couple qui avait trois enfants.
Il y a une fille, Sina, et deux garçons, Launiusipoto et Launiusiolo.
Le temps passe, les parents meurent, les frères et la soeur restent seuls.
Un jour, Sina descend pêcher sur le récif.
Elle descend vers la mer, au bord de mer.
Une autre femme habite là, qui s’appelle aussi Sina.
En arrivant, elle appelle la femme,
« Sina ».
Et Sina lui répond.
L’autre Sina lui répond « Oh ! »
Puis elle lui dit :
« Viens, allons pêcher en partant des récifs Akaupilipili, Akautaepilipili, Akaufetafetagihi et Akauhehiale. »
Ce sont les noms des endroits du bord de mer où elles pêchent.
Sina arrive, elles partent toutes deux pêcher sur le récif, elles vont ramasser des coquillages et pêcher le poulpe.
Elles remontent des récifs, une Sina reste là tandis que l’autre s’en va vers l’intérieur des terres.
En arrivant, elle appelle, elle arrive, la nourriture préparée par ses frères est déjà cuite.
Elle arrive, ses frères lui disent :
« Viens, car la nourriture est déjà disposée, viens manger ! »
Elle vient manger, fait cuire les coquillages pêchés, ils mangent puis vont se reposer.
Le lendemain, elle dit à ses frères de rester là, car elle va de nouveau descendre pêcher sur le récif.
Elle descend, va au bord de mer, appelle l’autre Sina :»
« Sina ! » qui lui répond : « Oh ! »
« Viens, allons pêcher sur les récifs Akaupilipili, Akautaepilipili, Akaufetafetagihi et Akauhehiale. »
Sina se lève, prend son panier et son petit bâton.
Elles partent pêcher sur le récif.
Elles remontent avec leurs paniers de poissons.
L’une des Sina reste là, tandis que l’autre remonte vers ses frères.
Elle arrive.
Ses frères lui disent de venir, car la nourriture est déjà cuite.
Elle vient manger, puis ils vont se reposer.
Le troisième jour, elle descend.
En arrivant, elle appelle l’autre femme,
« Sina », qui lui répond « Oh ! »
« Allons pêcher sur le récif ! »
La femme se lève, et elles s’en vont toutes deux pêcher sur les récifs Akaupilipili, Akautaepilipili, Akaufetafetagihi et Akauhehiale.
Elles vont ainsi.
Quand elle remonte ce jour-là, ses frères ne sont pas là.
Leur unique cochon vivait dans un enclos, c’était le seul gros cochon castré de leur domaine.
La jeune fille repart, alors que les deux frères sont allés tuer le cochon, l’ont fait cuire au four puis l’ont déterré du four.
Ils portent à deux le cochon à l’aide d’une perche, et s’en vont trouver leur grand-mère qui habite dans un lieu nommé Launusipoto.
Leurs parents se nomment Launusipoto et Launusiolo.


Ils sont partis avec le cochon, mais la jeune fille qui est remontée du bord de mer ne sait pas cela.
Quand elle arrive, elle trouve la maison vide.
En arrivant, elle voit, posés à l’étage, des tubercules et un paquet de vivres enveloppés.
Elle prend le paquet et le défait.
Elle le défait : ce sont les viscères du cochon.
Avant de s’en aller, les deux garçons les ont laissées pour elle, pour quand elle remonte manger.
Elle va jeter un coup d’oeil à leur cochon : il n’est plus là.
Elle revient s’occuper des produits qu’elle a péchés, les laisse, prépare ses affaires et se met en route.
Elle se met en route, marche, marche, puis pleure :
« Launiusipoto et Launiusiolo, vous cheminez, mais arrêtez-vous, attendez Sinaifagogo ! »
Le garçon qui marche en dernier l’entend, et dit ainsi :
« Eh ! dépose un peu le fardeau à terre, et écoute les pleurs, ces pleurs, c’est comme la voix de Sinaifagogo, c'est la fille, c’est Sinaifagogo ! »
Alors, celui des garçons qui marche devant dit :
« Non, avance donc ! Ce n’est qu’une palme de cocotier qui grince à cause du vent, qui grince, dirait-on, à cause du vent. »
Ils soulèvent leur fardeau, et se remettent en route.
Ils cheminent lentement, et la jeune fille pleure dans leur direction :
« Launiusipoto et Launiusiolo, vous cheminez, mais arrêtez-vous, attendez Sinaifagogo ! »
Le garçon qui marche devant dit alors :
« Eh ! Déposons le fardeau à terre, c’est vraiment la voix de Sina qui pleure en marchant vers nous ! »
Ils posent à terre leur fardeau, et attendent ; ils voient apparaître Sina.
Sina arrive et leur demande pourquoi ils ont agi ainsi.
Ils lui disent que leur unique cochon, ils l’ont tué pour aller chez leur grand-mère qui habite dans un autre pays.
Sina leur dit de reprendre le fardeau, et tous trois se mettent en route.
Ils partent à la recherche de leur grand-mère.
Ils se mettent en route, ils vont et parviennent devant la maison de la vieille femme, qui se tient là.
Sina l’appelle du chemin :
« Femme kokofakofae, lève-toi, car nous sommes épuisés, mais plein de courage ! »
La vieille femme leur répond – elle est allée s’asseoir dehors, et leur répond de là –
Elle les appelle : « Viens, Launiusipoto, viens Launiusiolo, viens Sinaifagogo ! »
C’est bien leur grand-mère qui les appelle.
Ils s’approchent devant la maison, et Sina crie :
« Femme kokofakofae, lève-toi, car nous sommes épuisés, et plein de courage. »
Alors la vieille femme leur dit ainsi :
« Viens, Launiusipoto, viens Launiusiolo, viens Sinaifagogo ! »
Ils arrivent avec leur charge de cochon, la dépose devant la maison, et vont tour à tour saluer leur grand-mère.
Leur grand-mère leur dit d’entrer et de s’asseoir dans la maison, pendant qu’elle va sonner la cloche en bois.
Elle avertit les différents diables de chacun des lieux pour qu’ils se réunissent, qu’ils viennent depuis l’océan ou de l’intérieur des terres, qu’ils se rassemblent en ce jour.
Et peu après, l’éclair clignote, l’éclair brille, le tonnerre claque ; ils sursautent, le four gronde devant la maison.
Ils sont venus avec les vivres cuits au four, ce sont de gros cochons qu’ils portent sur leurs perches.
Ils les apportent, et les déposent.
Ils s’installent, certains d’entre eux se mettent à renifler, car l’odeur de la maison est bizarre, cela sent le fantôme.
On dirait qu’il y a du monde sur le domaine.
La vieille femme dit :
« Mais non, venez, ce n’est que mon odeur, il n’y a pas grand monde ! »
Ils disent :
« Mais non, il faut que nous cherchions, car ce domaine est plein de monde ! »
« Non, voici nos vivres à partager. »
La vieille femme se lève, elle sépare soigneusement en deux les vivres cuits au four.
Voici leur part, et voici sa part.
Elle leur dit :
« Prenez, prenez ce qui est pour vous, et allez-vous en ! »
Alors ils se lèvent, dévorent tous les tas de vivres, déchirent les paniers, avalent même les bouts de bois.
Ils reviennent, la vieille femme leur dit de s’en aller à présent, de disparaître.
Ils se disent au revoir avant de partir ; alors la vieille appelle ses petits-enfants.
Ils arrivent vers leur grand-mère, et elle leur dit :
« Comment voulez-vous partir ? »
Car ils doivent retourner à leur domaine, là d’où ils sont venus.
« Vous préférez partir avec le tonnerre, ou vous préférez voyager avec l’éclair ? »
Ils répondent qu’ils préfèrent le tonnerre.
Elle dit :»
« Rassemblez toutes vos affaires ! »
Leurs parts de vivres sont rassemblées ; le tonnerre gronde, et les voilà revenus dans leur domaine, tandis que la vieille femme est restée dans le sien.

C’est fini.
Merci.S1 doi

stop écouter
Ko le tau mātu’a fānau olā toe ko le tokatolu.

Il était une fois un couple qui avait trois enfants.

S2 doi

stop écouter
Ko le ta’ine la ko Sina ka ko le sā tamaliki la ko Launiusipoto mo Launiusiolo.

Il y a une fille, Sina, et deux garçons, Launiusipoto et Launiusiolo.

S3 doi

stop écouter
Nofonofo, mamate loa le tau mātu’a la aia kae nofo fa’i le faletautuaga’ane la.

Le temps passe, les parents meurent, les frères et la soeur restent seuls.

S4 doi

stop écouter
Ko le tasi a ’aso ti ifo loa a Sina aia ka fano a ia fāgota.

Un jour, Sina descend pêcher sur le récif.

S5 doi

stop écouter
Ifo atu a ia ki tai ke ano a ia ki le matātai la.

Elle descend vers la mer, au bord de mer.

S6 doi

stop écouter
E nofo le tasi a fafine i ai e igoa ko Sina.

Une autre femme habite là, qui s’appelle aussi Sina.

S7 doi

stop écouter
Natu a ia kalaga ki le fafine la :

En arrivant, elle appelle la femme,

S8 doi

stop écouter
« Sina. »

« Sina ».

S9 doi

stop écouter
Ti ō mai a Sina aia.

Et Sina lui répond.

S10 doi

stop écouter
Ne’a mai a Sina aia : « ō. »

L’autre Sina lui répond « Oh ! »

S11 doi

stop écouter
Ti kalaga atu a ia:

Puis elle lui dit :

S12 doi

stop écouter
« ’Au, tā ano o fāgota mei Akaupilipili mo Akautaepilipili mo Akaufetafetagihi mo Akauhehialē. »

« Viens, allons pêcher en partant des récifs Akaupilipili, Akautaepilipili, Akaufetafetagihi et Akauhehiale. »

S13 doi

stop écouter
Ko igoa anā o matātai ka ano lāua o fai feua mei ai.

Ce sont les noms des endroits du bord de mer où elles pêchent.

S14 doi

stop écouter
Ti nake a Sina aia, fano lāua o fāgota, ano lāua tae figota mo sa’ele.

Sina arrive, elles partent toutes deux pêcher sur le récif, elles vont ramasser des coquillages et pêcher le poulpe.

S15 doi

stop écouter
Pale lāua mei ai o nofo leia a Sina, kae pale leia a Sina o ano ki ’uta.

Elles remontent des récifs, une Sina reste là tandis que l’autre s’en va vers l’intérieur des terres.

S16 doi

stop écouter
Natu a ia la, kalaga, natu a ia kua moso le ne’akai na fai e ona tuaga’ane.

En arrivant, elle appelle, elle arrive, la nourriture préparée par ses frères est déjà cuite.

S17 doi

stop écouter
Natu a ia la, pati mai ona tuaga’ane :

Elle arrive, ses frères lui disent :

S18 doi

stop écouter
« ke nake na ko leia le ne’akai e teki la, ke nake o kai ! »

« Viens, car la nourriture est déjà disposée, viens manger ! »

S19 doi

stop écouter
Natu a ia o kai, fakamoso le fāgota’aga la, kakai lātou ti malōlō lātou.

Elle vient manger, fait cuire les coquillages pêchés, ils mangent puis vont se reposer.

S20 doi

stop écouter
’ala ake i leia a ’aso, ti pati atu a ia ki ona tuaga’ane la ke nofo, nā kā toe ifo a ia o fāgota.

Le lendemain, elle dit à ses frères de rester là, car elle va de nouveau descendre pêcher sur le récif.

S21 doi

stop écouter
Ti ifo ake a ia i ai o ano ki tai o kalaga kia Sina :

Elle descend, va au bord de mer, appelle l’autre Sina :»

S22 doi

stop écouter
« Sina! » — « ō ! »

« Sina ! » qui lui répond : « Oh ! »

S23 doi

stop écouter
« ’Au, tā fano fāgota mei Akaupilipili mo Akautaepilipili mo Akaufetafetagihi mo Akauhehialē. »

« Viens, allons pêcher sur les récifs Akaupilipili, Akautaepilipili, Akaufetafetagihi et Akauhehiale. »

S24 doi

stop écouter
Ti tu’u ake leia a Sina o to’o mai la’ana a kete mo la’ana a usuusu.

Sina se lève, prend son panier et son petit bâton.

S25 doi

stop écouter
Fano lāua o fāgota.

Elles partent pêcher sur le récif.

S26 doi

stop écouter
Pale ake lāua i ai mo alāua a kete ika.

Elles remontent avec leurs paniers de poissons.

S27 doi

stop écouter
O nofo leia a Sina kae pale a ia ki ona tuaga’ane la.

L’une des Sina reste là, tandis que l’autre remonte vers ses frères.

S28 doi

stop écouter
Natu a ia la.

Elle arrive.

S29 doi

stop écouter
Pati mai ona tuaga’ane la ke nake, na ko leia a le ne’akai ku moso.

Ses frères lui disent de venir, car la nourriture est déjà cuite.

S30 doi

stop écouter
Natu a ia o kai ti malōlō lātou.

Elle vient manger, puis ils vont se reposer.

S31 doi

stop écouter
Tolu o ’aso, ifo ake a ia.

Le troisième jour, elle descend.

S32 doi

stop écouter
Ifo ake a ia o natu o kalaga atu ki le fafine la :

En arrivant, elle appelle l’autre femme,

S33 doi

stop écouter
« Sina ! » — « ō ! »

« Sina », qui lui répond « Oh ! »

S34 doi

stop écouter
« ’Au tā fano o fāgota. »

« Allons pêcher sur le récif ! »

S35 doi

stop écouter
Ti tu’u ake le fafine la aia o ano lāua o fāgota mei nā akau la, Akaupilipili mo Akautaepilipili mo Akaufetafetagihi mo Akauhehialē.

La femme se lève, et elles s’en vont toutes deux pêcher sur les récifs Akaupilipili, Akautaepilipili, Akaufetafetagihi et Akauhehiale.

S36 doi

stop écouter
Fano lāua.

Elles vont ainsi.

S37 doi

stop écouter
Pale ake loa a ia i lenā le aso la, ku pūpuli loa ona tuaga’ane la.

Quand elle remonte ce jour-là, ses frères ne sont pas là.

S38 doi

stop écouter
Ko le lotou puaka e tasi e tu’u i le ā, ko le fāsele fa’i e tasi o le lotou kāiga la.

Leur unique cochon vivait dans un enclos, c’était le seul gros cochon castré de leur domaine.

S39 doi

stop écouter
Talitu’a atu fa’i le ta’ine la aia kae ano lāua tamate le puaka la, o ta’o, o suke.

La jeune fille repart, alors que les deux frères sont allés tuer le cochon, l’ont fait cuire au four puis l’ont déterré du four.

S40 doi

stop écouter
’Amo tauloto e lāua, o fano lāua, ka ano loa o afa ki lotou tupuna e nofo i le tasi a potu e igoa ko Launusipoto.

Ils portent à deux le cochon à l’aide d’une perche, et s’en vont trouver leur grand-mère qui habite dans un lieu nommé Launusipoto.

S41 doi

stop écouter
Ko lotou mātu’a la e igoa ko Launusipoto mo Launusiolo.

Leurs parents se nomment Launusipoto et Launusiolo.

S42 doi

stop écouter
Ko lotou mātu’a la.

S43 doi

stop écouter
***

S44 doi

stop écouter
Ano lāua mo le puaka la, kae pale ake a le ta’ine la, ku se ia ’ilo a ia.

Ils sont partis avec le cochon, mais la jeune fille qui est remontée du bord de mer ne sait pas cela.

S45 doi

stop écouter
Ku natu loa a ia o tio atu ki le fale la ku lāvaki.

Quand elle arrive, elle trouve la maison vide.

S46 doi

stop écouter
Natu a ia o tio atu ki le fata o lātou e teki mei ai a magiti e tu’u mei ai mo le kofukofuga.

En arrivant, elle voit, posés à l’étage, des tubercules et un paquet de vivres enveloppés.

S47 doi

stop écouter
Ti ano loa a ia o to’o mai a le kofukofuga o ’aumai e ia o susuke.

Elle prend le paquet et le défait.

S48 doi

stop écouter
Susuke ake loa e ia la ko to’oto’oga o le puaka la.

Elle le défait : ce sont les viscères du cochon.

S49 doi

stop écouter
Nake le sā tamaliki la aia fa’ī o tuku loa ma ’ana ke pale ake o kai.

Avant de s’en aller, les deux garçons les ont laissées pour elle, pour quand elle remonte manger.

S50 doi

stop écouter
Natu loa a ia o fāino ki le lotou puaka la, kua puli.

Elle va jeter un coup d’oeil à leur cochon : il n’est plus là.

S51 doi

stop écouter
’Au loa a ia mei ai o fa’ī le fāgota’aga la o tuku, kae fa’ī" loa o’ona a ne’a, kae fanatu loa a ia.

Elle revient s’occuper des produits qu’elle a péchés, les laisse, prépare ses affaires et se met en route.

S52 doi

stop écouter
Ko la’ana lenā fanatu, fanatu, fanatu a ia mei ai ti tagi a ia :

Elle se met en route, marche, marche, puis pleure :

S53 doi

stop écouter
« Ko Launiusipoto mo Launiusiolo kulu anoano ti kulu nonofo, talitali kia Sinaifāgogo! »

« Launiusipoto et Launiusiolo, vous cheminez, mais arrêtez-vous, attendez Sinaifagogo ! »

S54 doi

stop écouter
Ti logo mai a le tama leia e ’amo muli la ti fela’aki a’ana a ne’a:

Le garçon qui marche en dernier l’entend, et dit ainsi :

S55 doi

stop écouter
« ē, ke tuku mu’a ki lalo kae fakalogo mu’a a koe ki le tagi la, ki le tagi leia, e ne’a la nae e le’o ai pe Sinaifāgogo, ko le ta’ine la, ko Sinaifāgogo!

« Eh ! dépose un peu le fardeau à terre, et écoute les pleurs, ces pleurs, c’est comme la voix de Sinaifagogo, c'est la fille, c’est Sinaifagogo ! »

S56 doi

stop écouter
Ti pati mai a leia a tama e ’amo mu’a la :

Alors, celui des garçons qui marche devant dit :

S57 doi

stop écouter
« E’ai, sa’ele a koe, na ko le launiu e fekōkī i le matagi, e fekōkī si’i i le matagi»

« Non, avance donc ! Ce n’est qu’une palme de cocotier qui grince à cause du vent, qui grince, dirait-on, à cause du vent. »

S58 doi

stop écouter
Siki lalāua ’āmoga o fano lāua.

Ils soulèvent leur fardeau, et se remettent en route.

S59 doi

stop écouter
Fanofano lāua, ti tagi atu fa’i le ta’ine la aia:

Ils cheminent lentement, et la jeune fille pleure dans leur direction :

S60 doi

stop écouter
« Ko Launiusipoto mo Launiusiolo, kulu anoano ti kulu nonofo, talitali kia Sinaifāgogo ! »

« Launiusipoto et Launiusiolo, vous cheminez, mais arrêtez-vous, attendez Sinaifagogo ! »

S61 doi

stop écouter
Fela’aki mai loa leia a tama e ’amo mu’a la :

Le garçon qui marche devant dit alors :

S62 doi

stop écouter
« ē, tuku lā ki lalo na ko le le’o ai leia o Sina e tagi sa’ele mai la ! »

« Eh ! Déposons le fardeau à terre, c’est vraiment la voix de Sina qui pleure en marchant vers nous ! »

S63 doi

stop écouter
Tuku loa le ’āmoga ki lalo kae tatali loa lāua, tio mai loa lāua e ’ea ake loa ko Sina.

Ils posent à terre leur fardeau, et attendent ; ils voient apparaître Sina.

S64 doi

stop écouter
Natu loa a Sina la aia o pati atu pe koleā le ne’a fela’aki na fa’i e lāua.

Sina arrive et leur demande pourquoi ils ont agi ainsi.

S65 doi

stop écouter
Pati mai loa lāua ko le lotou puaka fa’i e tasi ti kua ’aga lāua o tamate la ke lā ano o afa a le lā tupuna e nofo i le tasi a fenua.

Ils lui disent que leur unique cochon, ils l’ont tué pour aller chez leur grand-mère qui habite dans un autre pays.

S66 doi

stop écouter
Ti pati atu loa a Sina aia ke ’amo e lāua le ’āmoga, kae fano lātou.

Sina leur dit de reprendre le fardeau, et tous trois se mettent en route.

S67 doi

stop écouter
Fano loa lātou o afa.

Ils partent à la recherche de leur grand-mère.

S68 doi

stop écouter
Ko lātou lenā fanatu, fanatu, natu loa lātou o kaku atu loa ki le mu’a fale leia o le finematu’a la e nofo mei fale.

Ils se mettent en route, ils vont et parviennent devant la maison de la vieille femme, qui se tient là.

S69 doi

stop écouter
Kalaga atu loa a Sina i lamatu’a :

Sina l’appelle du chemin :

S70 doi

stop écouter
« Fafine kokofakofaē, tu’u ki aluga, na ku pakia, manava mālie ! »

« Femme kokofakofae, lève-toi, car nous sommes épuisés, mais plein de courage ! »

S71 doi

stop écouter
Ti tali mai a le finematu’a la aia kua nake a ia o eke i fafo o tali mei ai.

La vieille femme leur répond – elle est allée s’asseoir dehors, et leur répond de là –

S72 doi

stop écouter
Kalaga mai a ia: « ’Au, ’au Launiusipoto, ’au Launiusiolo, ’au Sinaifāgogo ! »

Elle les appelle : « Viens, Launiusipoto, viens Launiusiolo, viens Sinaifagogo ! »

S73 doi

stop écouter
Ko le lotou tupuna la loa lenā e kalaga mai la.

C’est bien leur grand-mère qui les appelle.

S74 doi

stop écouter
Sōsō atu lātou ki mu’a fale ti kalaga atu a Sina aia:

Ils s’approchent devant la maison, et Sina crie :

S75 doi

stop écouter
« Fafine kokofakofaē, tu’u ki aluga nae ku pakia, manava mālie ! »

« Femme kokofakofae, lève-toi, car nous sommes épuisés, et plein de courage. »

S76 doi

stop écouter
Ti ko nā a pati mai aia a le finematu’a la aia :

Alors la vieille femme leur dit ainsi :

S77 doi

stop écouter
« ’Au Launiusipoto, ’au Launiusiolo, ’au Sinaifagogo ! »

« Viens, Launiusipoto, viens Launiusiolo, viens Sinaifagogo ! »

S78 doi

stop écouter
Natu loa lātou mei ai la mo le ’amo atu o le puaka la o tuku loa i mu’a fale, kae ano loa lātou o tau alofa loa mo lotou tupuna la.

Ils arrivent avec leur charge de cochon, la dépose devant la maison, et vont tour à tour saluer leur grand-mère.

S79 doi

stop écouter
Pati mai loa lolotou tupuna la ke ano lātou ki fale o nonofo ki fale, kae nake loa le finematu’a la aia o tā loa le lali.

Leur grand-mère leur dit d’entrer et de s’asseoir dans la maison, pendant qu’elle va sonner la cloche en bois.

S80 doi

stop écouter
Logologo loa a ia ki temonio kesekese o leia a potu mo leia a potu ke kātoa mai mo moana mo ’uta, kātoa mai i lenā le aso la.

Elle avertit les différents diables de chacun des lieux pour qu’ils se réunissent, qu’ils viennent depuis l’océan ou de l’intérieur des terres, qu’ils se rassemblent en ce jour.

S81 doi

stop écouter
Ti faka’iki’iki fa’i, kemo le uila, tapa le uila, patō mo le mana, ofolele lātou, patū le fai’umu i mu’a fale.

Et peu après, l’éclair clignote, l’éclair brille, le tonnerre claque ; ils sursautent, le four gronde devant la maison.

S82 doi

stop écouter
Kua ’au lātou mo le fai’umu, ko puaka lalasi kua ’amo mai.

Ils sont venus avec les vivres cuits au four, ce sont de gros cochons qu’ils portent sur leurs perches.

S83 doi

stop écouter
E lātou ’aumai o tuku mai.

Ils les apportent, et les déposent.

S84 doi

stop écouter
O nofo mai lātou, kua ’au fa’i a ’iki o fegu mai e kese si’i le sauga o le fale, ku sauga tagata ’ola.

Ils s’installent, certains d’entre eux se mettent à renifler, car l’odeur de la maison est bizarre, cela sent le fantôme.

S85 doi

stop écouter
Ko le kāiga si’i ku ’api’api.

On dirait qu’il y a du monde sur le domaine.

S86 doi

stop écouter
Pati atu le finematu’a la aia :

La vieille femme dit :

S87 doi

stop écouter
« Le’ai, ’au koutou, na ko lo’oku fa’i leia a sauga, e se ’api’api ! »

« Mais non, venez, ce n’est que mon odeur, il n’y a pas grand monde ! »

S88 doi

stop écouter
Pati mai lātou :

Ils disent :

S89 doi

stop écouter
« E’ai, ke afa atu mu’a na ko le kāiga ku ’api’api ! »

« Mais non, il faut que nous cherchions, car ce domaine est plein de monde ! »

S90 doi

stop écouter
« E’ai, ko le katoaga a tātou kā vae. »

« Non, voici nos vivres à partager. »

S91 doi

stop écouter
Tu’u fa’i le finematu’a la aia ki aluga, vaelua mālie i loto a le fai’umu.

La vieille femme se lève, elle sépare soigneusement en deux les vivres cuits au four.

S92 doi

stop écouter
Ko le fētu’u o lātou mo lo’ona a fētu’u.

Voici leur part, et voici sa part.

S93 doi

stop écouter
Pati atu a ia :

Elle leur dit :

S94 doi

stop écouter
« To’o, to’o a kotou ne’a kae kotou ano ! »

« Prenez, prenez ce qui est pour vous, et allez-vous en ! »

S95 doi

stop écouter
Ko lātou fa’i lenā malaga mai o tafi mai le katoaga la aia, kua sae mai fa’i a pola, ku folo mai fa’i a la’akau e lātou.

Alors ils se lèvent, dévorent tous les tas de vivres, déchirent les paniers, avalent même les bouts de bois.

S96 doi

stop écouter
’Au lātou mei ai, pati atu le finematu’a la aia ke fano nei, ke puli atu.

Ils reviennent, la vieille femme leur dit de s’en aller à présent, de disparaître.

S97 doi

stop écouter
Mavae atu lātou o ano, kae kalaga a ia ki ona mokopuna la o nake.

Ils se disent au revoir avant de partir ; alors la vieille appelle ses petits-enfants.

S98 doi

stop écouter
Ti nake lātou ki ona mokopuna, ti pati atu a ia kia lātou :

Ils arrivent vers leur grand-mère, et elle leur dit :

S99 doi

stop écouter
« E kotou fia ano i le ā ? » ***

« Comment voulez-vous partir ? »

S100 doi

stop écouter
Kā lotou ano loa ki lotou kāiga leia na lotou ’au mei ai la.

Car ils doivent retourner à leur domaine, là d’où ils sont venus.

S101 doi

stop écouter
« E kotou fia ano i le mana pe kotou fia ano i le uila ? »

« Vous préférez partir avec le tonnerre, ou vous préférez voyager avec l’éclair ? »

S102 doi

stop écouter
Ti pati mai lātou e fia ano lātou i le mana.

Ils répondent qu’ils préfèrent le tonnerre.

S103 doi

stop écouter
Pati a ia :

Elle dit :»

S104 doi

stop écouter
« Fakama’opo’opo okotou ne’a ki loto ! »

« Rassemblez toutes vos affaires ! »

S105 doi

stop écouter
Fakama’opo’opo a lotou fētu’u katoaga ki loto, patō fa’i le mana, ku nofo lātou i lātou kāiga, kae nofo loa le finematu’a la aia io ’ona la.

Leurs parts de vivres sont rassemblées ; le tonnerre gronde, et les voilà revenus dans leur domaine, tandis que la vieille femme est restée dans le sien.

S106 doi

stop écouter
Kae ’au pakupaku o soko mai lasi ***

S107 doi

stop écouter
Ku ’oki.

C’est fini.

S108 doi

stop écouter
[Mālō]

Merci.

S109 doi

stop écouter
[berceuse non transcrite 7 moons]

S110 doi

stop écouter
[berceuse non transcrite 7 moons]

S111 doi

stop écouter
[berceuse non transcrite 7 moons]