Reglement de compte doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completKo le tasi a fakamatala,
ko le aukavaga na fai i Laloua•
Ko le ta’ine o Tu’i Sa’avaka la na nofo i leinei,
Poi leinei,
ti na ano loa talie ko le agamāsani e fai se aukauvaga ti ano a fafine ki ai•
Ti se lo’ia pe koleā le ne’a na soko i ai,
pe na iai fa’i ni fafine na māsau ki le ta’ine la,
pe na kapu,
e se ma’ua,
o ’au tagi ai loa le ta’ine la,
mei Laloua•
Ko le ’au lenā o le ta’ine la o ano ki leinei,
ki Poi leinei,
ti ku se ma’ua a se pule’aki ma le Tu’i Sa’avaka la talie ko fafine•
Ma’ua lana pule’aki,
ke ano mu’a ki Fakakī,
talie e nofo le Malafu la i Fakakī•
Ti se kau ’aga o ma’ua pe ko le kaiga’umuga leia o le ā na ma’u ai a le Malafu la mo lona kakai la•
Ofolele le Malafu la i Fakakī,
kua ’ea a Tu’i Sa’avaka,
’ea i lamatu’a•
Ti fai lana tofotofo a le Malafu mei le fale na nofo ai la,
o fene’eki lana tofotofo la :
« kapauga loa e ’au a Tu’i Sa’avaka la, e ’au o ulu mai i fētu’u tai,
ti ko le ne’a mālie,
ti kapauga e ’au la loa o ulu mai i fētu’u ’uta ti ko le ne’a veli. »
Ko lalātou nofo lenā o tiotio mai kae natu a le matu’a la•
Natu la loa e se ala i fētu’u tai,
kae i le potu la o sopo mai ki fale•
’Oki ano’aga o le fakafelāvei ma’uli a Malafu mo Tu’i Sa’avaka,
fakalavelave mai loa a Malafu,
pe koleā le ne’a leia,
e kaku ake ki Tu’i Sa’avaka la•
Ti na māsau loa,
a Tu’i Sa’avaka,
ko ia e kaku atu la,
ko lona ta’ine na ’au tagi mei Laloua,
e se ’iloa e ia pe na tagi koleā, pe na kapu pe na ā•
Ti ko le māsau na fai mai e le Malafu la o fene’eki lana pati :
« Tu’i Sa’avaka,
ti koleā loa fa’i leia ku ke ’au fakala’ala’atea mai ai la,
ka ko ne’a koi mālilie fa’i. »
O felāgoi ai loa i lenā le aso la,
ko le ta’ua ka laga,
ko le velosaga ka velo ki Laloua, ko le fētu’u aia o Tu’i Asoa•
Ko lenā le kaiga’umuga la,
ko leinei a le tagata o tātou na nofo mei Ava leia ko Kalaga la
e nofo mei fētu’u ’uta i fafo•
Fai lenā a le tufa o lenā le kaiga’umuga la,
ti ko leia foki le ne’a e fai e tātou i leinei le lakaga la ;
fakama’u atu a tagata o leia a ’umu,
fakama’u atu a tagata o leia a ’umu,
fela’aki•
Fai atu ki ai, pati mai a ia : « le’ai, e kau kai ki tai »,
ko le kupu lenā,
mei le temi mago la e mamafa•
Ko le kau matu’a na tio fuli ki le tagata la pe koleā na māsau mai ai,
e kai ki le fētu’u tai la ki le gāne’a o aliki la•
Ka ko lenā le kaiga’umuga la, na iai le puaka o tafa’i le tu’a o siki ma le tagata la talie ku ilo’ia fuli loa e aliki mo matu’a o lenā le nofolaga kua tupu a le tagata i Poi•
’Oki lenā o le kaiga’umuga la ti malaga loa i Fakakī o kāui sa’ele ko le velosaga ka ’oso ki Laloua•
Ti ko lenā loa le kamata atu o le velosaga la,
ko Kalaga na le’ese ala i lamatu’a,
kae ala i ’one•
Matala fa’i kia tātou fuli i leia le lakaga mei le pagani la o kaku mai ki le lakaga nei,
ko le gā fā kolo leia ko Ava la,
ko le tau’aga aia o kilikili,
i ’one•
Ti ko leia lana fakalaka i ’one la,
e taka atu fa’i a ia ki leia a gāne’a,
ti ko leia le solo o le kilikili la,
ti fene’eki loa la’ana a pati :
« Fe !
Kilikili e solo ko nefu e olo ! »
Ko lana tao ka ko nefu,
ti ko leia le solo o le kilikili la ko lenā,
e māsau fakafena’aki ai loa a ia la,
kilikili e solo,
ko nefu e olo,
na ano fena’aki lana māsau la•
O kamata le velosaga i lenā le fatu e igoa ko le fatu « Fakala’aniu »,
a le Tu’i Sa’avaka la mo le Tu’i Asoa la•
Ti ko lenā fa’i lona kamata atu la,
ti fai ai le tuilua a Kalaga,
i le fā kamata’aga la fa’i•
To’o e ia lenā le sā tagata na tui’i i lana la’akau la o ave o tā’i ki mu’a o le Tu’i Sa’avaka la :
« lenā laku gā magiti na kau tagi atu ki ai la i le kai la,
ko tagata e lua. »
Ti ko lenā le fano o le velosaga la,
o lavā le Tu’i Asoa la,
talie na to’o atu e ia i le fatu i Ava la o ave ki Maleta’ane,
ko le gato’aga aia o le velosaga,
lavā a Tu’i Asoa•
Ti ko lona fā totonu la loa e tonu ke ifo le koiga mei Maleta’ane,
o ifo ki Vatuke,
ki lenā le vao Vatuke mei Siku la•
Ka ko Kalaga na pati :
« lLe’ai »,
o ifo’aki mai le fanoga la,
e ’au’au la fa’i ti tu’u,
ko Tu’i Sa’avaka aia ke fai le koiga,
kia Kalaga, le’ai,
ke sa’ele.
Sa’ele mai, sa’ele mai, sa’ele mai, sa’ele mai,
ti tu’u le Tu’i Sa’avaka la ke fai le koiga,
ia Kalaga le’ai, ke sa’ele.
E tu’u nei loa le koiga la i leinei le lakaga la,
mei lenā le fatu i Laloua la,
motusi mei ai o motusi ki aluga.
Mei lenā le velosaga la o kaku mai ai ki leinei le aso la,
ko le gato’aga aia o le koiga o Ono,
mo Kolia•Ko le gato’aga aia o loku malama.
Kua ’oki.

S1 doi

stop écouter
Ko le tasi a fakamatala,

S2 doi

stop écouter
ko le aukavaga na fai i Laloua•

S3 doi

stop écouter
Ko le ta’ine o Tu’i Sa’avaka la na nofo i leinei,

S4 doi

stop écouter
Poi leinei,

S5 doi

stop écouter
ti na ano loa talie ko le agamāsani e fai se aukauvaga ti ano a fafine ki ai•

S6 doi

stop écouter
Ti se lo’ia pe koleā le ne’a na soko i ai,

S7 doi

stop écouter
pe na iai fa’i ni fafine na māsau ki le ta’ine la,

S8 doi

stop écouter
pe na kapu,

S9 doi

stop écouter
e se ma’ua,

S10 doi

stop écouter
o ’au tagi ai loa le ta’ine la,

S11 doi

stop écouter
mei Laloua•

S12 doi

stop écouter
Ko le ’au lenā o le ta’ine la o ano ki leinei,

S13 doi

stop écouter
ki Poi leinei,

S14 doi

stop écouter
ti ku se ma’ua a se pule’aki ma le Tu’i Sa’avaka la talie ko fafine•

S15 doi

stop écouter
Ma’ua lana pule’aki,

S16 doi

stop écouter
ke ano mu’a ki Fakakī,

S17 doi

stop écouter
talie e nofo le Malafu la i Fakakī•

S18 doi

stop écouter
Ti se kau ’aga o ma’ua pe ko le kaiga’umuga leia o le ā na ma’u ai a le Malafu la mo lona kakai la•

S19 doi

stop écouter
Ofolele le Malafu la i Fakakī,

S20 doi

stop écouter
kua ’ea a Tu’i Sa’avaka,

S21 doi

stop écouter
’ea i lamatu’a•

S22 doi

stop écouter
Ti fai lana tofotofo a le Malafu mei le fale na nofo ai la,

S23 doi

stop écouter
o fene’eki lana tofotofo la :

S24 doi

stop écouter
« kapauga loa e ’au a Tu’i Sa’avaka la, e ’au o ulu mai i fētu’u tai,

S25 doi

stop écouter
ti ko le ne’a mālie,

S26 doi

stop écouter
ti kapauga e ’au la loa o ulu mai i fētu’u ’uta ti ko le ne’a veli. »

S27 doi

stop écouter
Ko lalātou nofo lenā o tiotio mai kae natu a le matu’a la•

S28 doi

stop écouter
Natu la loa e se ala i fētu’u tai,

S29 doi

stop écouter
kae i le potu la o sopo mai ki fale•

S30 doi

stop écouter
’Oki ano’aga o le fakafelāvei ma’uli a Malafu mo Tu’i Sa’avaka,

S31 doi

stop écouter
fakalavelave mai loa a Malafu,

S32 doi

stop écouter
pe koleā le ne’a leia,

S33 doi

stop écouter
e kaku ake ki Tu’i Sa’avaka la•

S34 doi

stop écouter
Ti na māsau loa,

S35 doi

stop écouter
a Tu’i Sa’avaka,

S36 doi

stop écouter
ko ia e kaku atu la,

S37 doi

stop écouter
ko lona ta’ine na ’au tagi mei Laloua,

S38 doi

stop écouter
e se ’iloa e ia pe na tagi koleā, pe na kapu pe na ā•

S39 doi

stop écouter
Ti ko le māsau na fai mai e le Malafu la o fene’eki lana pati :

S40 doi

stop écouter
« Tu’i Sa’avaka,

S41 doi

stop écouter
ti koleā loa fa’i leia ku ke ’au fakala’ala’atea mai ai la,

S42 doi

stop écouter
ka ko ne’a koi mālilie fa’i. »

S43 doi

stop écouter
O felāgoi ai loa i lenā le aso la,

S44 doi

stop écouter
ko le ta’ua ka laga,

S45 doi

stop écouter
ko le velosaga ka velo ki Laloua, ko le fētu’u aia o Tu’i Asoa•

S46 doi

stop écouter
Ko lenā le kaiga’umuga la,

S47 doi

stop écouter
ko leinei a le tagata o tātou na nofo mei Ava leia ko Kalaga la

S48 doi

stop écouter
e nofo mei fētu’u ’uta i fafo•

S49 doi

stop écouter
Fai lenā a le tufa o lenā le kaiga’umuga la,

S50 doi

stop écouter
ti ko leia foki le ne’a e fai e tātou i leinei le lakaga la ;

S51 doi

stop écouter
fakama’u atu a tagata o leia a ’umu,

S52 doi

stop écouter
fakama’u atu a tagata o leia a ’umu,

S53 doi

stop écouter
fela’aki•

S54 doi

stop écouter
Fai atu ki ai, pati mai a ia : « le’ai, e kau kai ki tai »,

S55 doi

stop écouter
ko le kupu lenā,

S56 doi

stop écouter
mei le temi mago la e mamafa•

S57 doi

stop écouter
Ko le kau matu’a na tio fuli ki le tagata la pe koleā na māsau mai ai,

S58 doi

stop écouter
e kai ki le fētu’u tai la ki le gāne’a o aliki la•

S59 doi

stop écouter
Ka ko lenā le kaiga’umuga la, na iai le puaka o tafa’i le tu’a o siki ma le tagata la talie ku ilo’ia fuli loa e aliki mo matu’a o lenā le nofolaga kua tupu a le tagata i Poi•

S60 doi

stop écouter
’Oki lenā o le kaiga’umuga la ti malaga loa i Fakakī o kāui sa’ele ko le velosaga ka ’oso ki Laloua•

S61 doi

stop écouter
Ti ko lenā loa le kamata atu o le velosaga la,

S62 doi

stop écouter
ko Kalaga na le’ese ala i lamatu’a,

S63 doi

stop écouter
kae ala i ’one•

S64 doi

stop écouter
Matala fa’i kia tātou fuli i leia le lakaga mei le pagani la o kaku mai ki le lakaga nei,

S65 doi

stop écouter
ko le gā fā kolo leia ko Ava la,

S66 doi

stop écouter
ko le tau’aga aia o kilikili,

S67 doi

stop écouter
i ’one•

S68 doi

stop écouter
Ti ko leia lana fakalaka i ’one la,

S69 doi

stop écouter
e taka atu fa’i a ia ki leia a gāne’a,

S70 doi

stop écouter
ti ko leia le solo o le kilikili la,

S71 doi

stop écouter
ti fene’eki loa la’ana a pati :

S72 doi

stop écouter
« Fe !

S73 doi

stop écouter
Kilikili e solo ko nefu e olo ! »

S74 doi

stop écouter
Ko lana tao ka ko nefu,

S75 doi

stop écouter
ti ko leia le solo o le kilikili la ko lenā,

S76 doi

stop écouter
e māsau fakafena’aki ai loa a ia la,

S77 doi

stop écouter
kilikili e solo,

S78 doi

stop écouter
ko nefu e olo,

S79 doi

stop écouter
na ano fena’aki lana māsau la•

S80 doi

stop écouter
O kamata le velosaga i lenā le fatu e igoa ko le fatu « Fakala’aniu »,

S81 doi

stop écouter
a le Tu’i Sa’avaka la mo le Tu’i Asoa la•

S82 doi

stop écouter
Ti ko lenā fa’i lona kamata atu la,

S83 doi

stop écouter
ti fai ai le tuilua a Kalaga,

S84 doi

stop écouter
i le fā kamata’aga la fa’i•

S85 doi

stop écouter
To’o e ia lenā le sā tagata na tui’i i lana la’akau la o ave o tā’i ki mu’a o le Tu’i Sa’avaka la :

S86 doi

stop écouter
« lenā laku gā magiti na kau tagi atu ki ai la i le kai la,

S87 doi

stop écouter
ko tagata e lua. »

S88 doi

stop écouter
Ti ko lenā le fano o le velosaga la,

S89 doi

stop écouter
o lavā le Tu’i Asoa la,

S90 doi

stop écouter
talie na to’o atu e ia i le fatu i Ava la o ave ki Maleta’ane,

S91 doi

stop écouter
ko le gato’aga aia o le velosaga,

S92 doi

stop écouter
lavā a Tu’i Asoa•

S93 doi

stop écouter
Ti ko lona fā totonu la loa e tonu ke ifo le koiga mei Maleta’ane,

S94 doi

stop écouter
o ifo ki Vatuke,

S95 doi

stop écouter
ki lenā le vao Vatuke mei Siku la•

S96 doi

stop écouter
Ka ko Kalaga na pati :

S97 doi

stop écouter
« lLe’ai »,

S98 doi

stop écouter
o ifo’aki mai le fanoga la,

S99 doi

stop écouter
e ’au’au la fa’i ti tu’u,

S100 doi

stop écouter
ko Tu’i Sa’avaka aia ke fai le koiga,

S101 doi

stop écouter
kia Kalaga, le’ai,

S102 doi

stop écouter
ke sa’ele.

S103 doi

stop écouter
Sa’ele mai, sa’ele mai, sa’ele mai, sa’ele mai,

S104 doi

stop écouter
ti tu’u le Tu’i Sa’avaka la ke fai le koiga,

S105 doi

stop écouter
ia Kalaga le’ai, ke sa’ele.

S106 doi

stop écouter
E tu’u nei loa le koiga la i leinei le lakaga la,

S107 doi

stop écouter
mei lenā le fatu i Laloua la,

S108 doi

stop écouter
motusi mei ai o motusi ki aluga.

S109 doi

stop écouter
Mei lenā le velosaga la o kaku mai ai ki leinei le aso la,

S110 doi

stop écouter
ko le gato’aga aia o le koiga o Ono,

S111 doi

stop écouter
mo Kolia•Ko le gato’aga aia o loku malama.

S112 doi

stop écouter
Kua ’oki.