Les démons et les diables


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


Ne n̄wë, sise në këkkë, sise në r̄oter̄ote ne tayö.
Ne wiywiy sise r̄oter̄ote ne tayö ie, në pe sise në këkkë, sise r̄ak ter̄og i ne tayö. Sise r̄öt ter̄og, se git n’ opëne.
Se git n’ opëne, gi——t git, ya ie iy e yöye pe sise mitir̄ / motmotr̄ig eye, se git n’ opëne, git n’ opën ne tayö vë—nvën, ne menig’ on tar̄ake wöt i ne tayö, se tar̄ake gon naw.
Se tar̄ake gon n’ opëne, go—n gon, gon ne menige, ver̄ōt ne menige, ver̄ōt ne menige, vë—n vën, ver̄ōt mat i ne tayö.
Ne wiywiy en ne n̄wë pe ne, pa — tekn̄wa tamesō ma, tekn̄wa pupu ma, qētn̄og pa piti ne n̄wë.
Alë – ain ton ne n̄wë: ne Temët Tir̄.
Ne Temët Tir̄, qutukn̄waëne, goye që Hiw.
Ike ta r̄ōn̄ ne Temët Tir̄. Kön̄ tr̄ö ike tō yö n̄wr̄ëwōn, ike r̄ōn̄ tuwe tor̄e i ne tiyit r̄ër̄ë: “Tōm! Tōm!”
Tr̄ö, ike mitir̄ yovane magë ike yö kön̄, ike r̄ōn̄ yewyaw. Yewyaw pe— vēn tetu ne!
Ike r̄ōn̄ tom ne tir̄ tayö. Pa tego: ne n̄wë / e, ne Temët Tir̄.
n’ ave sise ve r̄akr̄ak ti kema qetukn̄waëne, tr̄ö ike tōtō ike tu r̄ot.
Ne metëkn̄aye në wye; ne n̄wut’ in ike në tetō ga ie.
Pa ik’ on tu r̄ot ik’ on tō me ik’ on tu wōnaye, ike tat yō vegyaye, tayër̄e ne tittöm enome.
Ik’ on tō— tō, ike tō wuyog me n̄wute ëtwë. Ik’ on tō— tō, ike tō wuyog me n̄wute ëtwë.
R̄ak tom tr̄ö / tekn̄wa tr̄ö sise vën sise motr̄ig ne kön̄ vir̄ö, vitöy, sise tati tēur̄i ne wōnaye.
Pa vën, tamer̄ën ne Temët Tir̄ ve yër̄e ton ise, moketog ise, se woter̄ite me se ve toge pe wyë wōnaye.
Sise tati yō vegyaye tom sise ve toge pe wyë wōnaye.
Ne r̄ekove / n’ ave ne Temët Tir̄ ve r̄ak ti qetukn̄waëne pene, vati kema ie tom tukn̄waëne, Hiw pene, nine nëgë at, ne Temët Tir̄ në at, goye që Hiw.
Tr̄ö, ike yō nine gon ne gutut.
Ne take tēvyö ne yesō gutut ti ve sag, ne gutut vē ēn pe në mët pe take gengon ti ie.
Titom gon ne gav, titom n’ ave pa pe n̄wë ne ta gon yö n̄wr̄ëwōn…
Ike ta tēur̄ie ne meyëpe na tom ne Temët Tir̄, në at që, goye që Hiw.
Wote tan̄wöy p’ ëne.
Ne n̄wë në ssa, ne temët në wye.
Ne temët tati r̄aksat ne tayö, r̄aksat ne tayö pe tom tevog yër̄e tan̄wöy ne tayö.
Ike tu r̄ot, tr̄ö, ike mitir̄, ne wik en̄ot titom ne kön̄ vivye, pa ike take tēur̄ie nome wōnaye.
Pa nine tati netnot mat i ne tayö.
Ne n̄wë në r̄eter̄ote tekn̄wa ti tōwtōw.
S1 stop écouter
Ne n̄wë, sise në këkkë, sise në r̄oter̄ote ne tayö.

S2 stop écouter
Ne wiywiy sise r̄oter̄ote ne tayö ie, në pe sise në këkkë, sise r̄ak ter̄og i ne tayö. Sise r̄öt ter̄og, se git n’ opëne.

S3 stop écouter
Se git n’ opëne, gi——t git, ya ie iy e yöye pe sise mitir̄ / motmotr̄ig eye, se git n’ opëne, git n’ opën ne tayö vë—nvën, ne menig’ on tar̄ake wöt i ne tayö, se tar̄ake gon naw.

S4 stop écouter
Se tar̄ake gon n’ opëne, go—n gon, gon ne menige, ver̄ōt ne menige, ver̄ōt ne menige, vë—n vën, ver̄ōt mat i ne tayö.

S5 stop écouter
Ne wiywiy en ne n̄wë pe ne, pa — tekn̄wa tamesō ma, tekn̄wa pupu ma, qētn̄og pa piti ne n̄wë.

S6 stop écouter
Alë – ain ton ne n̄wë: ne Temët Tir̄.

S7 stop écouter
Ne Temët Tir̄, qutukn̄waëne, goye që Hiw.

S8 stop écouter
Ike ta r̄ōn̄ ne Temët Tir̄. Kön̄ tr̄ö ike tō yö n̄wr̄ëwōn, ike r̄ōn̄ tuwe tor̄e i ne tiyit r̄ër̄ë: “Tōm! Tōm!”

S9 stop écouter
Tr̄ö, ike mitir̄ yovane magë ike yö kön̄, ike r̄ōn̄ yewyaw. Yewyaw pe— vēn tetu ne!

S10 stop écouter
Ike r̄ōn̄ tom ne tir̄ tayö. Pa tego: ne n̄wë / e, ne Temët Tir̄.

S11 stop écouter
n’ ave sise ve r̄akr̄ak ti kema qetukn̄waëne, tr̄ö ike tōtō ike tu r̄ot.

S12 stop écouter
Ne metëkn̄aye në wye; ne n̄wut’ in ike në tetō ga ie.

S13 stop écouter
Pa ik’ on tu r̄ot ik’ on tō me ik’ on tu wōnaye, ike tat yō vegyaye, tayër̄e ne tittöm enome.

S14 stop écouter
Ik’ on tō— tō, ike tō wuyog me n̄wute ëtwë. Ik’ on tō— tō, ike tō wuyog me n̄wute ëtwë.

S15 stop écouter
R̄ak tom tr̄ö / tekn̄wa tr̄ö sise vën sise motr̄ig ne kön̄ vir̄ö, vitöy, sise tati tēur̄i ne wōnaye.

S16 stop écouter
Pa vën, tamer̄ën ne Temët Tir̄ ve yër̄e ton ise, moketog ise, se woter̄ite me se ve toge pe wyë wōnaye.

S17 stop écouter
Sise tati yō vegyaye tom sise ve toge pe wyë wōnaye.

S18 stop écouter
Ne r̄ekove / n’ ave ne Temët Tir̄ ve r̄ak ti qetukn̄waëne pene, vati kema ie tom tukn̄waëne, Hiw pene, nine nëgë at, ne Temët Tir̄ në at, goye që Hiw.

S19 stop écouter
Tr̄ö, ike yō nine gon ne gutut.

S20 stop écouter
Ne take tēvyö ne yesō gutut ti ve sag, ne gutut vē ēn pe në mët pe take gengon ti ie.

S21 stop écouter
Titom gon ne gav, titom n’ ave pa pe n̄wë ne ta gon yö n̄wr̄ëwōn…

S22 stop écouter
Ike ta tēur̄ie ne meyëpe na tom ne Temët Tir̄, në at që, goye që Hiw.

S23 stop écouter
Wote tan̄wöy p’ ëne.

S24 stop écouter
Ne n̄wë në ssa, ne temët në wye.

S25 stop écouter
Ne temët tati r̄aksat ne tayö, r̄aksat ne tayö pe tom tevog yër̄e tan̄wöy ne tayö.

S26 stop écouter
Ike tu r̄ot, tr̄ö, ike mitir̄, ne wik en̄ot titom ne kön̄ vivye, pa ike take tēur̄ie nome wōnaye.

S27 stop écouter
Pa nine tati netnot mat i ne tayö.

S28 stop écouter
Ne n̄wë në r̄eter̄ote tekn̄wa ti tōwtōw.