Histoire 12 : kAtsxWB


Lecture en continu :Transcription du texte entier


tɕe tɯ-ŋga pɯ-ɴɢraʁ pɯ-nɯ-ŋu,
(tɯ-ŋgra) tɯ-ŋga, nɤkinɯ, raz tɤ́-wɣ-χtɯ tɕe,
kɤ-tʂɯβ pɯ-ra pɯ-nɯ-ŋu, nɯnɯ tɕe tɕendɤre, nɤki,
tɯ-ŋga pɯ-kɯ-ɴɢraʁ nɯ tɤ-ɕphɤt kú-wɣ-ta ra.
tɤ-ɕphɤt kú-wɣ-ta ra tɕe tɕendɤre,
nɯnɯ tɯ-ŋga pɯ-kɯ-ɴɢraʁ kɤ-kɯ-spoʁ ɣɯ ɯ-stu nɯnɯ
tɕendɤre li kɯmaʁ ci, nɯnɯ ɯ-spa kɯ-naχtɕɯɣ,
ɯ-mdoʁ kɯ-naχtɕɯɣ ci ɲɯ́-wɣ-tɕɤt tɕe,
nɯ ɯ-taʁ nɯtɕu pjɯ́-wɣ-tshɤt.
tɕe tɕhi jamar pjɯ-wxti kɯ-ra nɯnɯ,
nɯnɯ tú-wɣ-qrɯ.
tɕe nɯtɕu pjɯ́-wɣ-ta tɕe tɕendɤre,
tɤtɕɤri tu-kɯ-ti tɕe,
kɯ-mɤku tɕe nɯnɯ,
tɤ-ɕphɤt nɯ ɣɯ ɯ-rkɯ, ɯ-χcɤl...
ɯ-rkɯ wuma ʑo sthɯci kɯ-maʁ nɯ tɕu tɤ-ri ci kú-wɣ-lɤt
tsuku tɕe kɯ-βdɯ-βdi ʑo ku-nɯ-lɤt-nɯ,
tsuku tɕe kɯ-jom tsa ku-lɤt-nɯ ŋgrɤl, ɯ-khɤftsɯɣ
taqaβ ci chɯ́-wɣ-lɤt nɯ tɯ-khɤftsɯɣ tu-kɯ-ti ŋu
tɕe nɯnɯ ɯ-khɤftsɯɣ kɯ-wxti kɯ-xtɕi nɯra tu tɕe,
nɯ kɤ-tʂɯβ kɯ-βdi nɯ kɯ-ndɯβ nɯ tɕe,
tɯ-tʂɯβ kɯ-βdi tu-kɯ-ti ŋu.
ɯ-khɤftsɯɣ kɯ-jndʐɤz chɯ-lɤt-nɯ tɕe,
nɯ ɯ-tɯ-tʂɯβ mɤ-kɯ-βdi tu-kɯ-ti ŋu.
mɤʑɯ tha-tʂɯβ-nɯ tɕe, tɤ-ri khro mɯ-chɯ́-wɣ-sɤsɯɣ tɕe,
tɤ-ɕphɤt nɯ a-pɯ-ɤndʑɤmstu tɕe, nɯ kɯ-βdi tu-sɯpa-nɯ ŋu
tɤ-ri nɯ chɯ́-wɣ-sɤsɯɣ tɕe tɕe ku-oɕprɯmtsɯ ŋu tɕe,
ɯnɯnɯ tɕe tɕe ɯ-tɯ-tʂɯβ mɤ-kɯ-βdi tu-kɯ-ti ŋu.
tɕendɤre taqaβ nɯ ɯ-rna ri spoʁ tɕe,
tɕe nɯ tɕu tɤ-ri ɲɯ́-wɣ-rʁe,
tɕe tɤ-ri ɲɯ́-wɣ-rʁe tɕe tɕendɤre tɕe tɯ-jaʁ χcha nɯ kɯ,
taqaβ cho tɤ-ri nɯ tú-wɣ-ndo,
tɯ-jaʁ ʁe nɯ kɯ kɤ-ɕphɤt ɯ-spa nɯ pjɯ́-wɣ-sɯ-sthoʁ ŋu
kú-wɣ-sɯ-ndo tɕe tɕe nɤkinɯ,
tɕe nɯnɯ tɤ-ri nɯ chɯ́-wɣ-lɤt tɕe,
tɤ-ɕphɤtta tu-kɯ-ti tɕe, tɤ-ɕphɤt ɣɯ ɯ-rkɯ nɯ ʁɟa ʑo kú-wɣ-sɯ-fskɤr tɕe,
nɯ kú-wɣ-tʂɯβ tɕe,
pa nɯnɯ tɯ-ŋga kɤ-ɕphɤt kɯ-ra nɯnɯ tɕe
tú-wɣ-sɯ-mɟa tɕe tɕe
tɤ-ɕphɤt ɯ-taʁ nɯreri taqaβ tú-wɣ-sɤtsa tɕe,
nɯ kɯ-fse tú-wɣ-ɣɯri tɕe nɯ ʁɟa kú-wɣ-tʂɯβ tɕe,
nɯ tɤ-ɕphɤtta tu-kɯ-ti ŋu.
tɕe nɯnɯ kɯ-fse ŋu.
nɯ pɯ-pɯ-maʁ nɤ, nɯ fse ʑo pjɯ́-wɣ-sɤtsa tɕe chɯ́-wɣ-lɤt tɕe,
ɯnɯnɯ tɕe tɕe nɯnɯ,
nɯnɯ kɯnɤ nɯ li ku-kɤ-tʂɯβ ŋu.
ma nɯ ɯ-rmi me.
tɕe mɤʑɯ tɯ-tɯphu tɕe, (taqaβ cho tɤ-ri) nɯ kɯ khɤtshoʁ chɯ́-wɣ-lɤt tu-kɯ-ti tɕe,
taqaβ nɯ ci chɯ́-wɣ-lɤt tɕe nɯ tú-wɣ-χɕoʁ tɕe tɕe nɯ iɕqha,
tɤ-ri tɤ-kɤ-tɕɤt, taqaβ tɤ-kɤ-tɕɤt ɣɯ ɯ-qhuchu tsa nɯ tɕu ci pjɯ́-wɣ-sɤtsa tɕe,
li ɯ-ʁɤri nɯ tɕu chɯ́-wɣ-tsɯm chɯ́-wɣ-lɤt tɕe,
nɯnɯ khɯtshoʁ chɯ́-wɣ-lɤt kɤ-ti ŋu.
tɕe nɯnɯ tɤ-ɕphɤt nɯ nɯ ŋu.
tɕendɤre koŋla kɯ-ɤndʑɤmstɯstu ʑo tɕe,
nɯnɯ chɯ́-wɣ-ta tɕe tɕe nɯnɯ tɤ-ɕphɤt kɤ-ɤta ŋu.
mɤʑɯ iɕqha nɯ kɯɕɯŋgɯ tɕe, nɤkinɯ,
ɕɤntsɯt tu-kɯ-ti tɕe,
raz kɯ tɕheme-ŋga chɯ́-wɣ-βzu tɕe, nɯnɯ ɕɤntsɯt tu-kɯ-ti pɯ-ŋu.
tɕe nɯnɯ li chɯ́-wɣ-nɯ-tʂɯβ ɲɯ́-wɣ-qrɯ phoʁphoʁ ʑo tɕe tɕendɤre (ideoph)
ɯ-pɕima kɤ-ti tu, ɯ-naŋma kɤ-ti tu, ɯ-poloʁ kɤ-ti tu.
tɕe nɯra ɲɯ́-wɣ-qrɯ tshɯntshɯn ʑo tɕe tɕe (ideoph)
ɯ-pɕima nɯ tɯ-ʁɤri pɕoʁ ŋu,
tɯ-naŋma nɯ kɯnɤ ɯ-ʁɤri pɕoʁ ŋu ri,
ɯ-pɕima nɯ ɣɯ ɯ-ŋgɯ ri ku-ɕe ŋu tɕe nɯnɯ, nɤkinɯ,
nɯnɯ ɯ-pɕima naŋma tu-kɯ-ti ŋu.
tɕe nɯnɯ kɯ-fse chɯ́-wɣ-tʂɯβ.
tɕendɤre tɕheme ɣɯ ɕɤntsɯt nɯ ɴqa ma
ɯ-phaʁ ntsi ɯ-ndo (χchoʁe) tɯka ri tu-kɯ-mbaʁ tɯka tu tɕe,
nɯnɯ ɯ-kɯ-mbaʁ tu-kɯ-ti nɯ ɕɯŋgɯ tɕe ɯ-taʁ ri ɯ-kɤɲɟoʁ ra ku-ta-nɯ pɯ-ŋgrɤl ma,
tɕendɤre nɯnɯ tɯ-ŋga nɯnɯ ʁnɯ-tɯ-tʂɯβ ntsɯ chɯ́-wɣ-lɤt ra.
kɯ-mɤku nɯnɯ, nɤkinɯ, nɯnɯ kɤ-tʂɯβ kɯ-ra ɣɯ ɯ-rtsho nɯnɯ,
ɯ-pa pɕoʁ nɯ ɲɯ-kɯ-ro tsa, ɯ-taʁ pɕoʁ nɯ ku-kɯ-tɕhaʁ tsa ɲɯ́-wɣ-βzu tɕe, tɕe nɯ chɯ́-wɣ-tʂɯβ.
nɯnɯ ɯ-tʂɯβ thɯ-jɤɣ ri tɕe tɕe tɕendɤre
kú-wɣ-pɣaʁ tɕe ɯ-pa kɯ-ro nɯnɯ ci nɯ ɣɯ ɯ-taʁ ri kú-wɣ-ɲɟoʁ tɕe
ɯ-rkɯ nɯ chɯ́-wɣ-cɯm tɕe, nɯnɯ tɤ-ɕphɤtta chɯ́-wɣ-βzu.
tɕe nɯ kóʁmɯz, nɯ thɯ-jɤɣ kóʁmɯz kɤ-tʂɯβ chɯ-jɤɣ ŋu.
tɕe nɯnɯ ɕɤntsɯt tɕe,
ɕɤntsɯt tɕe, kukutɕu ɯ-tacin nɯra kɯ-tu, chɯ́-wɣ-βzu ŋu
nɯnɯ tɕe ɕɤntsɯt ŋu, tɤ-tɕɯ ɯ-ŋga nɯ rɤjla tu-kɯ-ti ŋu.
rɤjla tu-kɯ-ti ŋu tɕe, nɯnɯ tɕe tɕe nɤkinɯ,
ɯ-qhoʁ tu-ti tɕe, nɯ ɯ-rpaʁ ɣɯ ɯ-stu nɯnɯ tɕu kɯ-jom ɲɯ́-wɣ-βzu ra,
ɯ-pɤloʁ nɯra kɯ-rɲɟi kɯ-jom ɲɯ́-wɣ-βzu ra,
kɯkutɕu ɯ-ro ɯ-tacin nɯnɯ, nɤki,
tɕheme ɣɯ nɯnɯ tɕe, kundi ɲɯ-ɕe tɕe nɯ kóʁmɯz pa pjɯ-ɕe ŋu.
tɤ-tɕɯ ɣɯ nɯ tɕe, ki kɯ-fse chɯ-ɤjɤr tɕe,
chɯ-ɤtɕɯtʂi kɯ-fse ŋu.
ma nɯ kɯnɤ ɯ-pɕima naŋma tu.
ma rɤjla nɯ pjɯ-wxti ra,
ɕɤntsɯ nɯnɯ ɯ-phoŋbu pjɯ-rɲɟi ra ma ɯ-rpaʁ nɯ pjɯ-tɕɤt ma mɤ-ra.
tɕe nɯnɯ, nɤki, rɤjla ŋu,
tɤthu tɕe, smɤɣ chondɤre khɯ kɯ thɯ-kɤ-sɯ-βzu nɯ, nɤkinɯ,
tɤ-tɕɯ ɯ-ŋga nɯ tɕhɯla tu-kɯ-ti ŋu.
tɕheme ɯ-ŋga nɯnɯ tɕe tɕhɤrʁɯ tu-kɯ-ti ŋu ma
nɯnɯ kɯ-fse chɯ-βzu-nɯ tɕe li
kɯɕɯŋgɯ tɕe tɤ-tɕɯ ʁɟa ʑo kɯ-rɤtʂɯβ pjɤ-ɕti ma tɕheme kɯ-rɤtʂɯβ pjɤ-me.
tɕheme tɯ-kɤ-nɤma nɯ lu-kɯ-pɣo, chɯ-kɯ-taʁ
tɕe nɯnɯ tɕheme tɯ-ma.
tɤ-tɕɯ ra kɯ, nɤkinɯ, ɲɯ-qrɯ-nɯ, chɯ-tʂɯβ-nɯ,
tɕe, tɯ-ŋga me, tɯ-xtsa me nɯ tɤ-tɕɯ ra kɯ ʁɟa ʑo chɯ-tʂɯβ-nɯ pjɤ-ŋu.
tɕe tɤ-ɕphɤt, tɕheme tɤ-ɕphɤt kɯ-ta kɯ-xtɕɯ-xtɕi pjɤ-tu ma nɯ ma
nɯ ma kɯ-rɤtʂɯβ pjɤ-me.
tɕe chɯ-kɯ-taʁ ʁɟa ʑo tɕe iʑo nɯ kɯrɯ ji-tɕhɤjlɯz nɯ nɯ pjɤ-ŋu.