Tissage (2014-04-29.2)


Lecture en continu :Transcription du texte entier


ɯkɯkɯki, nɤkinɯ, tɯtaʁ mthɯxtɕɤr tu-kɯ-ti ŋu
kɯki tɯtaʁ mthɯxtɕɤr tu-kɯ-ti ŋu tɕe tɕe,
ki tú-wɣ-stu tɕe, nɤki, kɯki tɕhɯzɯ kɯki kɯ kú-wɣ-sɯndo.
kɯki tɕhɯzɯ rmi tɕe,
tɕe nɯnɯ kɯ kɤ-taʁ nɯ kú-wɣ-sɯndo.
kɯki kú-wɣ-sɯndo, kɯki pjɯ́-wɣ-sɯ-ɲcɤr tɕe tɕe kɯki,
tɕe ɯ-taʁ lú-wɣ-ʑa ŋu.
ki tɯ-mthɤɣ ɲɯ́-wɣ-rtɤβ tɕe, ɯkɯki tɕhɯzɯ rmi.
kɯki tɕhɯzɯ rmi.
tɕe kɤ-taʁ kɯki ɯ-sɤ-ndo ŋu tɕe,
tɕe nɯ ki tú-wɣ-stu tɕe tɕendɤre, thɯ́-wɣ-taʁ tɕe,
ɯkɯki nɯ tɯ-jlɤβ rmi.
tɕe kɯki ɯ-sqar ci chɯ́-wɣ-lɤt tɕe ci ntsɯ ɲɯ́-wɣ-rʁe ŋu.
ɯkɯki nɯnɯ thaʁmu rmi.
kɯki nɯ thaʁmu rmi.
thaʁmu rmi tɕe nɯnɯ kɯki ɯ-sqar thɯ-kɤ-lɤt
ki tú-wɣ-stu tɕe chɯ́-wɣ-sɯ-ɣnda ŋu.
ki tú-wɣ-stu ŋu.
tɕendɤre thɯ́-wɣ-taʁ tɕe, ɯkɯkɯra, kɯki kɯkɯra tɤrɤm, kɯkɯra tɤrɤm kɯra thaχɕa rmi.
kɯkɯra thaχɕa rmi.
kɯki li thaχɕa,
kɯki thaχɕa ŋu,
kɯki li thaχɕa ŋu tɕe,
tɕendɤre, nɤki, nɯnɯ ɯ-sqar ɣɯ chɯ-kɯ-sɯɣe nɯ ŋu
ɯkɯkɯki nɯ ɕnat ŋu,
kɯki ɕnat ŋu,
kɯki li ɕnat ŋu,
tɕe kɯki ra, nɤkinɯ, ɕnanndʑu ŋu tɕe,
kɯkɯra ɕnanndʑu
kɯki ɕnanndʑu,
kɯki tɤ-ri kɯra ɕnat
kɯki kɯra ɯ-ɕnat ŋu.
kɯki tɕe ɕnat rmi.
kɯki tɤ-ri kɯra ɕnat rmi.
tɕe nɯ ɣɯ-taʁ tɤ-mda tɕe tɕe
tɕe nɯnɯ ɕnat ŋu, ɕnanndʑu ŋu,
ɯkɯkɯki ɲɯ-kɯ-ɕe ndʑu kɯki nɤki zgrɯl rmi.
ɯkɯkɯki zgrɯl rmi. nɯ stu lu-maŋlo ŋu.
kɯki stu lu-maŋlo ŋu.
ɯkɯkɯki kɯ-ɴɢu ɯ-stu nɯ tɕu li ci zgrɯlpɯ ci tú-wɣ-βzu ri tɕe, zgrɯlpɯ rmi.
zgrɯl ɯ-pɯ.
kɤ-taʁ, kɯki lu-kɯ-ɕe, kɯki tɤ-ri ki ɯ-phoŋbu lu-kɯ-ɕe kɯki, nɤkinɯ, ɯ-ʁjar, ɯ-ʁjar tu-kɯ-ti ŋu.
ɯkɯki tɕe ɯ-jlɤβ, kɯki tɕe ɯ-jlɤβ, kɯki tɤ-ri ki ɯ-jlɤβ ŋu.
kɯki ndʑu ki jlɤβndʑu tu-kɯ-ti ŋu.
tɕendɤre chɯ́-wɣ-taʁ tɕe, tɕe ɴqa matɕi,
ɯkɯki ɕnat ʁnɯz kɯni kɯ, ɯkɯki tɯ-taʁ lu-kɤ-sɯ-βzu, nɯ kɯ tu-nɯβre ŋu
tɕe nɤki ki tú-wɣ-stu tɕe, ki tú-wɣ-stu tɕe,
ɯkɯki pjɯ-ɤqɤtʂha ŋu tɕe, (ɯ-taʁ cho ɯ-pa ɣɯ ɯ-ʁjar ni pjɯ-ɤqɤtʂha-ndʑi, nɯtɕu tɯ-jlɤβ ɲɯ́-wɣ-rʁe tɕe tɯtaʁ lu-βze ŋu; ɯ-kɯ-sɤqɤtʂha nɯ ɯ-ɕnat maŋthi ʁnɯz nɯ ŋu)
kɯki (ɕnat) kɯ ta-rɤɕi (tɤ-kɤ-rɤɕi ɯ-ʁjar) nɯ ɯ-taʁ tu-ɣi ŋu,
ɯkɯki ɣɯ ɯ-βra ɯ-pa pjɯ-ɕe ŋu tɕe,
ɯkɯki pjɯ-kɯ-ɤqɤtʂha kɯki ɯ-sqar tu-kɯ-ti ŋu.
kɯki ɯ-sqar tu-kɯ-ti ŋu.
tɕe ki tú-wɣ-stu tɕe, tɕendɤre,
thaʁmu ɲɯ́-wɣ-lɤt tɕe ki tú-wɣ-stu tɕe, ki tú-wɣ-stu tɕe
tɕe chɯ́-wɣ-taʁ ŋu.
tɕe ki ɯ-sqar ki chɯ-sɯxɕe ŋu.
ɯ-sqar nɯ tha... thɯ-ari tɕe tɕe, nɤki,
kɯki tú-wɣ-stu tɕe chɯ́-wɣ-ɣnda.
wuma ʑo chɯ́-wɣ-ɣnda ra ma nɯ maʁ nɤ,
mpɯ tɕe mɤ-pe tɕe mɤ-ngɯt.
ki tú-wɣ-stu tɕe, nɯnɯ pjɯ-kɯ-ɤqɤtʂha nɯnɯ ɯ-sqar ŋu
tɕe ki chɯ́-wɣ-qhrɯt tɕe tɕe
nɯ tɕu, kɯki ʁnaʁna ɯ-pa ti tɕe, kɯki ɯ-sqar, li ɯ-sqar chɯ-ɕe ra.
kɯki ɯ-pa pjɯ-kɯ-ɤqɤtʂha kɯki ɯ-sqar ŋu.
tɕe nɯ tú-wɣ-stu tɕe tɕe,
iɕqha nɯ, thi nɯ
kɯki ɯ-ɕnat maŋthi ki tɤ-joʁ-a pɯ-ŋu tɕe,
tham tɕe maŋlo nɯra tú-wɣ-joʁ ra tɕe tɕe kɯki
ki tú-wɣ-stu tɕe, maŋlo nɯra tú-wɣ-joʁ tɕe kɯki
iɕqha thi ɣɯ tɤ-kɤ-rɤɕi nɯra tham tɕe pa ɯ-βra pjɯ-ɕe ŋu tɕe,
nɯnɯ thaχɕa ki tú-wɣ-stu ɲɯ́-wɣ-rʁe tɕe,
tɕe nɯnɯ ɯ-sqar, kɯki ra tú-wɣ-rɤɕi tɕe tɕe,
kɯki ɣɯ ɯ-βra nɯ pa pjɯ-ɕe ŋu.
kɯki nɯ taʁ tú-wɣ-rɤɕi ŋu tɕe
tɕe ki tú-wɣ-stu tɕe chɯ́-wɣ-lɤt ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯ kɯ ɯ-sqar nɯ, thaχɕa nɯ kɯ ɯ-sqar nɯ chɯ-sɯɣe ɲɯ-ŋu.
tɕe ki tú-wɣ-stu tɕe lú-wɣ-taʁ.
ki chɯ́-wɣ-ɣnda ra ma nɯ maʁ nɤ mɤ-nɤrko tɕe.
woja, tɕe nɯ tu-fse tɕe, tɕe kɯki
ɯkɯki ldʑaŋkɯ tɤ-kɯ-ɣe ki chɤ-rtaʁ tɕe tɕe kɯki
kɯmaʁ nɯ ʁmɤrsɤr rmi tɕe nɯnɯ ɯ-βra ɕ-tú-wɣ-lɤt tɕe
kɯki ɕnat kɯni kɯ ɯ-sqar kɤ-lɤt tu-nɯβra-ndʑi ŋu.
cici ki tú-wɣ-joʁ, cici ki tú-wɣ-joʁ, tɕe tɕe nɯ kɯ ɯ-sqar chɯ-lɤt tɕe tɕe,
tɯ-taʁ lu-βze ŋu.
tɕe kɯki ɯ-ɕnat kɯki kɯ, ɯ-mɯntoʁ (kɤ-sɯβzu) tu-nɯβre ŋu (stu kɯ-maŋlo)
ɯ-mɯntoʁ kɤ-βzu tɕe tɕe ki tú-wɣ-stu tɕe, nɤki ra wo,
kɯki tɕe tɕe ɯ-mɯntoʁ nɯnɯ, nɤkinɯ,
tɕeki...thaχtsa a-pɯ-ŋu tɕe, ɯ-mɯntoʁ ra tɕe,
nɯnɯ ɣɯ tɕe, ki tú-wɣ-stu tɕe
iɕqha ldʑaŋkɯ pɯ-ŋu tɕe tham tɕe kɯki ʁmɤrsɤr ki ɯ-βra tu-mda ŋu.
tɕe ki tu-fse ŋu tɕe
tɕe ki tú-wɣ-tɕɤt tɕe, iɕqha nɯ, (ʁmɤrsɤr kɯ-ŋu ɣɯ ɯ-ʁjar nɯ tú-wɣ-tɕɤt to-mda, ldʑaŋkɯ nɯ pjɯ́-wɣ-sɯ-ɕqhlɤt ra)
iɕqha ldʑaŋkɯ ʁɟa ʑo pɯ-ŋu, tham tɕe ʁmɤrsɤr ʁɟa ʑo ɲɯ́-wɣ-βzu ra.
ɯkɯki ɯ-rkoz kɤ-thɯ-t-a ŋu ma
nɯ maʁ nɤ pɤjkhu a-jaʁ kɤ-sɯ-taʁ khro mɯ́j-khɯ ma a-jaʁ mɯ́j-mna.
ki tú-wɣ-stu tɕe kɯki tɯ-rɣɯt tɯ-rɣɯt kú-wɣ-lɤt.
tɕe tú-wɣ-tɕɤt ra.
tɯ-jaʁ kɯ tú-wɣ-z-nɯrdoʁ ra.
tɕe mɯ-aɲɤj wo, kɤ-taʁ.
chɯ-jɤɣ ʑo me.
tɕe iɕqha kɯki ɯ-mdoʁ ki pɯ-ŋu tɕe,
tham tɕe tɕe kɯki ɯβra chɯ́-wɣ-lɤt ŋu.
woja tɕe tɕe kɯki zgrɯl nɯ kɯ
kɯki tɯ-ldʑa tɯ-ldʑa nɯnɯ, kɯki ku-sɤʑɯrje tɕe zgrɯl nɯ kɯnɤ pjɯ-nɯβre ra.
tɕe kɯki lɤ-ŋgɤrŋgɤr, zgrɯl nɯ lo lú-wɣ-sthoʁ qhe tɕelo lú-wɣ-sɯxɕe qhe,
kɯki nɯ thi chɯ-ɣi qhe,
ʑɯrɯʑɤri ki tu-fse qhe, ɯ-pa ri lɤ-kɤ-taʁ nɯ ɯ-pa ri lu-ɕe
mɤ-kɤ-taʁ nɯ ɯ-taʁ ri thi chɯ-ɣi ŋu.
tɕe ki tu-fse tɕe, kɯki,
tɕe ldʑaŋkɯ nɯnɯ, nɯ-ɣɤme-t-a tɕe ʁmɤrsɤr nɯra tɤ-tɕat-a.
tɕe nɯ kɯ-fse ʁɟa ʑo lu-mnɤt nɤ lu-mnɤt qhe tɕe chɯ-βze ɕti wo.
tɕe kɯki, kɤtaʁ ɣɯ, ɯkɯkɯki tɤɣle rmi.
ɯkɯkɯki tɤɣle rmi tɕe, kukutɕu ɲɯ-raʁ ra.
nɯ tɕu kú-wɣ-βraʁ qhe chɯ-sɯɣe ŋu.
nɯ ɕɯŋgɯ tɕe, ɯ-thoʁ ri lu-kɯ-taʁ tɕe,
tɤtshoʁ pjɯ́-wɣ-no tɕe,
nɤki,laʁjɯɣ ɲɯ́-wɣ-ɕar qhe, nɯ ɯ-ku chɯ-sɤmtɕoʁ-nɯ qhe, pjɯ-ɣnda-nɯ qhe,
tɕe sɤtɕha kɯ-ɣɤrɤβ tsa ri,
ku ri ci pjɯ-ɲɟoʁ-nɯ, pjɯ-sɤtsa-nɯ,
ndi ri li ci pjɯ-sɤtsa-nɯ qhe tɕe,
tɤɣle nɯnɯtɕu chɯ́-wɣ-sɯɣraʁ qhe,
tɕe chɯ́-wɣ-taʁ pɯ-ŋu.
tɕeri kukutɕu tɕe nɯra kɤ-stu mɯ́j-khɯ ma kha ɲɯ-ɕti tɕe,
tɕe ɯkɯkɯki //a-tɤɣle// (a-thaʁra) ɯ-tshɤt ŋu.
kɯki ni
kɯki χchoʁe tɯka ki //a-tɤɣle// (a-thaʁra) ɯ-tshɤt ŋu.
tɕe nɯnɯ tɕu ɲɯ-sɯɣraʁ-a qhe, maʁ
kɯki ni tɤtshoʁ pjɯ́-wɣ-no pɯ-ra tɕe,
nɯnɯ thaʁra tu-kɯ-ti ŋu
kɯki scho kɯki ni thaʁra tu-kɯ-ti ŋu.
kɯki tɤɣle tu-kɯ-ti ŋu.
kɯki laʁjɯɣ tɤɣle tu-kɯ-ti ŋu,
kɯki ni tɤtshoʁ pjɯ́-wɣ-no nɯ ɕɯŋgɯ ɯ-sɤɣ-raʁ χchoʁe kɯni, thaʁra tu-kɯ-ti ŋu.
tɕe chɯ́-wɣ-taʁ qhe tɕe, kɯki ɯ-sqar ki thɯ-ari qhe,
ɯ-jlɤβ ku kú-wɣ-rʁe
li ci thɯ-ari qhe, ɯ-jlɤβ ndi ɲɯ́-wɣ-rʁe qhe,
tɕe nɯnɯ kɯ-fse lu-kɯ-taʁ ŋu.
tɕe thaχɕa ra kɯnɤ ʑakastaka nɯ-ma tu.
ma kɯki maŋthi ki kɯ, ki tu-ste tɕe, ɯ-pa,
ki tú-wɣ-stu tɕe chɯ́-wɣ-sɯqhrɯt ŋu.
chɯ́-wɣ-sɯqhrɯt qhe tɕendɤre, nɤkinɯ,
sqar nɯ thi chɯ-nɤm ŋu, ɯ-sqar nɯ thi chɯ-nɤm qhe tɕe,
kɯki thaʁmu kɤ-rʁe tu-khɯ ŋu.
kɯki thaʁmu kɯnɤ ɯkɯkɯki, si pjɯ-ŋu ra,
kɯki si ɕkrɤz, nɯ maʁ nɤ, mbraj pjɯ-ŋu ra ma,
nɯ maʁ nɯra, si nɯra ʑo tɕe mɤ-ɣnde.
tɕe kɯki ɯ-chɯ-sɤ-ɣnda ɯ-stu kɯki ɕom ɲɯ́-wɣ-βzu tɕe,
ɯkɯki nɤkinɯ, kɯki χchoʁe ki kɯ-fse tɯka kɯ-ɤmtɕoʁ tu tɕe, kutɕu,
tɕe nɯ ɯ-ŋgɯ ri pjɯ-sɤtsa-nɯ.
tɕe nɯnɯ thaʁmu ŋu, nɯ maʁ nɤ, nɤkinɯ, mɤ-ɣnde.
ki mɤ-ɣnde tɕe tɯ-kɤ-taʁ nɯ mpɯ tɕe mɤ-pe.
kɯki a-thaʁmu ki χpɤltɕin kɯ na-βzu ŋu.
ki tú-wɣ-stu qhe ɯ-sqar nɯ ntsɯ chɯ-tɕɤt qhe kɯki
ci ci taʁ tu-ɣi, ci ci pa pjɯ-ɕe qhe tɕe
tɕe nɯ kɯ-fse lú-wɣ-taʁ ɕti wo.
nɯ mɤɕtʂa mɤ-khɯ
kɯki thɯ-qhrɯt-a ri tɕe kɯki, ʑakastaka ɯ-mdoʁ chɯ-ɣi ŋu.
kɯki ni tɤ-joʁ-a tɕe tɕendɤre,
ɯ-mdoʁ kɯ-ɤtʂoʁloʁ tu-ɣi ɕti ma, nɯ mɤɕtʂa mɤ-khɯ
ku-tɯ-tso ɯ-ɲɯ́-khɯ?
nɯ fse pjɯ-kɤ-fɕɤt sɤz ɯ-ɲɯ́-mna?
tɕe kɯki nɯ ma ki kɤ-fɕɤt me.