Histoire 26 : mYaRmtsaR


Lecture en continu :Transcription du texte entier


mɲaʁmtsaʁ kɤ-ti ci tu
tɕe mɲaʁmtsaʁ kɤ-ti nɯnɯ, qajɯ ŋu tɕe, nɯ rɟaspa tsa wxti nɤ,
tɯ-jaʁndzu ɯ-ku jamar tu.
ri ɯ-mɤlɤjaʁ ra kɯ-rɲɟɯ-rɲɟi ŋu.
ɯ-mi ʁnɯ-ldʑa nɯnɯ mɤʑɯ rɲɟi tɕe,
ɯ-phɯxpa kɯ-fse ra tu.
tɕe nɯnɯ mɲaʁmtsaʁ ŋu tɕe,
mɲaʁtsaʁ, tɕe tɯ-mɲaʁ ʑo tu-mtsaʁ ŋu tɕe,
tɯ-mɲaʁ pjɯ-tɕɤt cha tu-ti-nɯ ŋgrɤl ma
nɯnɯ cha mɤ-cha mɤxsi ri,
nɯ fse ʑo stiaŋnɤstiaŋ tu-mtsaʁ ŋu tɕe, (ideoph)
ndʑi-tshɯɣa nɯ mdzadi cho wuma ʑo naχtɕɯɣ-ndʑi wo
mdzadi nɯ kɯ-xtɕɯ-xtɕi ŋu
mɲaʁmtsaʁ nɯ wxti qhe ma
ɯnɯnɯ ndʑi-tshɯɣa, nɤki,
ndʑi-xtu nɯra ɯ-tɯ-ɤɕpɯɕpa ɯ-tshɯɣa
ndʑi-mi ɯ-tshoʁ ɯ-tshɯɣa nɯra wuma ʑo naχtɕɯɣ-ndʑi.
ma nɯnɯ mɲaʁmtsaʁ ŋu tɕe, tɯ-mɲaʁ tu-mtsaʁ ŋgrɤl tu-ti-nɯ ŋgrɤl.
cho nɤ, nɯnɯ ɯ-tɯɣ tu tɕe,
nɯnɯ ɕ-pɯ-kɤ-ŋke nɯra kɤ-ndza kɯ-fse nɯra nɯ-taʁ pɯ-ŋke tɕe
nɯ ɣɯ-χtɕi ra ma
kɯ-znɤndɤɣ tu-ti-nɯ ŋgrɤl.
ma nɯnɯ mɲaʁmtsaʁ ŋu tɕe, kɯ-ɣɯrni ci ŋu.
kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr ci ŋu qhe, tɕe nɯnɯ nɤkinɯ,
kú-wɣ-rtoʁ tɕe tɯ-ʑi //kɯ-sɤ-sɯɣloʁ// (kɯ-sɯɣloʁ)
ma nɯnɯ tu-kɤ-fɕɤt nɯ ndʐa ŋu rcama, nɯ mɲaʁmtsaʁ ŋu.
kupa kɯ tiaozhameng tu-ti-nɯ ŋu.
tuhanzu ra kɯ tiaozhamengr tu-ti-nɯ ŋu tɕeri,
nɯnɯ wenzi pjɯ́-wɣ-rɤt a-pɯ-ŋu tɕe, tiaozhameng de yisi ba
tɕe nɯ kɯ-fse ŋu. tɕe nɯnɯ mɲaʁmtsaʁ ŋu.
mɲaʁmtsaʁ nɯnɯ znde ɯ-rchɤβ kɯ-fse,
aʁɤndɯndɤt, ɯ-rcharchɤβ kɯ-fse ɕ-ku-rɤʑi ŋu.
tɕe nɯ jɤ́-wɣ-sloʁ ri tɕe, tu-mtsaʁ ŋu
tɕe nɯnɯ mɲaʁmtsaʁ ŋu.
===============
ɴɢoɕna kɤ-ti ci tu tɕe,
ɴɢoɕna nɯ ɯ-tɯphu antɕhɯ.
mama ɴɢoɕna kɯ-wxtɯ-wxti ʑo, tɕe tɯ-jaʁndzu jamar kɯ-tu tu.
kɯ-ɤrtɯm. tɕe nɯ ɴɢoɕna nɯnɯ pɯ-nnɯ-xtɕi, pɯ-nnɯ-wxti ɲɯ-naχtɕɯɣ ɕti ma,
ɴɢoɕna kɯ-wxtɯ-wxti ʑo tɕe, ɣɤʑu tɕe,
nɯ ɯ-mɤlɤjaʁ ɲɯ-xcat ʑo.
ɯ-mɤlɤjaʁ nɯ, nɯnɯ,
kɯrcɤ-ldʑa jamar ɣɤʑu rca, ɯ-mɤlɤjaʁ nɯ.
kɯrcɤ-ldʑa jamar ɣɤʑu ɯ-mdoʁ
ma nɯnɯ ŋu tɕe, ɯ-ku ɯ-rkɯ ri ʁɟa ʑo ɯ-mɤlɤjaʁ ra ku-ndzoʁ ɲɯ-ŋu.
ɯ-thɤcu nɯ, ɯ-mphɯz kɯ-fse nɯ kɯ-wxtɯ-wxti kɯ-ɤrtɯm ɲɯ-ŋu.
tɕe nɤkinɯ ɴɢoɕna nɯnɯ kɯ, ɴɢoɕna mɤjɯ tu-βze tɕe, tu-nɯ-rɤkha ŋu tɕe,
tɕe nɯnɯ ɯ-tɤ-fsa kɯ-fse chɯ-te
ɯʑo zndɤrchɤβ ɯ-ŋgɯ nɯtɕu lu-ɕe,
nɯnɯ chɯ-sɤz-nɯɬoʁ kɯ-khɯ kɯ-spoʁ ɲɯ-te
tɕe ɯ-thɤcu nɯra aʁɤndɯndɤt ʑo nɯ ɴɢoɕna mɤjɯ nɯ ju-rɤɕi, ju-mtshi tɕe.
tɕe nɯ yuwang kɯ-fse ʑo tu-βze ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯnɯ chɯ-ɕkhɤm tɕe tɕendɤre
nɯnɯ ɯ-tɤfsa ɯ-tshɤt ɲɯ-ŋu tɕe.
tɕe nɤkinɯ, βɣɤza kɯ-fse, qambalɯla kɯ-fse, ɯnɯnɯ tɕu kɤ-zo
ɣʑo kɯnɤ ɲɯ-cha wo,
ɯnɯnɯ tɕu kɤ-zo tɕe tɕe nɯ, kɤ-zo-nɯ tɕe tɕe kú-wɣ-ndo-nɯ ɲɯ-ɕti tɕe,
ɲɯ-raʁ-nɯ ɲɯ-ɕti tɕe, tɕe ɲɯ-mɯnmu nɤ ɲɯ-mɯnmu tɕe,
nɯ ɯ-ŋgɯ ɴɢoɕna kɯ-rɤʑi nɯ kɯ pjɯ-mtshɤm tɕe,
tɕe chɯ-nɯɬoʁ tɕe ku-ndɤm ɲɯ-ŋu.
tɕe ku-ndɤm tɕe tɕendɤre pjɯ-sat tɕe tɕe ɯ-ŋgɯ ri lu-sɯ-ɕqhlɤt ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯ tɕu ɕ-tu-ndze ɲɯ-ŋu rcama nɯ tu-ste ɲɯ-ŋu ri,
//ɴɢoɕna// (βɣɤza) cho ɣʑo ra ɣɯ nɯ-ʁar nɯra chɯ-βde ɲɯ-ŋu.
nɯnɯra mɯ́j-ndze.
ɯnɯnɯra ɲɯ-βde ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯ tu-ste tɕe, wuma ʑo ɲɯ-mkhɤz ma
βɣɤza nɯra kɯnɤ tu-ste qhe, ɯ-ʁar nɯ ɲɯ-βde, ɯ-ro nɯra tu-ndze ɲɯ-ŋu.
qambalɯla kɯnɤ ɯ-ʁar nɯra ɲɯ-βde ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯ ɯ-phoŋbu nɯ tu-ndze ɲɯ-ŋu.
matɕi tɕe nɯra ɲɯ-ɣɤme ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯ ɴɢoɕna nɯ nɯ kɯ-fse ŋu tɕe zndɤrchɤβ ɴɢoɕna nɯ nɯ kɯ-fse ŋu,
tɕeri qhe??? ɴɢoɕna nɯnɯ ɣɯ, ɴɢoɕna mɤjɯ nɯ ɲɯ-sɤndɤɣ.
ɲɯ-sɤndɤɣ tɕe tɯrme ʁo mɤxsi ri, iɕqha tsuku tɕe nɤkinɯ,
iɕqha mbro kɯ-fse nɯra pjɯ́-wɣ-znɤndɤɣ-nɯ ɲɯ-ŋgrɤl
tɕe nɯ pɯ́-wɣ-znɤndɤɣ-nɯ tɕe, nɯ ɴɢoɕna mɤjɯ nɯ pjɯ́-wɣ-sɤkhɯ tɕe,
nɯ ɯ-khɯ nɯ tu-znɯɕthɯz tɕe ɲɯ-phɤn tu-ti-nɯ ŋgrɤl.
ma nɯ tu-ste ɲɯ-ŋu tɕe, ɴɢoɕna mɤjɯ nɯnɯ
iʑora i-tʂapa nɯra ɴqhi tɕe, nɯnɯra rcanɯ, nɤkinɯ,
tɯrgi smɤɣ tu-kɤ-ɕɯɴqoʁ ʑo fse, dɤn.
ma nɯnɯ ɴɢoɕna mɤjɯ ŋu.
tɕeri ɴɢoɕna nɯnɯ, li nɯnɯ, zndɤrchɤβ ku-kɯ-rɤʑi nɯ ŋu,
tɕe nɤkinɯ, sɤtɕha ɯ-taʁ li ɴɢoɕna kɯ-xtɕi tsa xcat ʑo.
maka lu-kɯ-nɤphɯxtsɯ tɕe tɕe rcanɯ, tɤphɯ lú-wɣ-xtsɯ tɕe,
tɤphɯ pjɯ́-wɣ-ʁndɯ ɲɯ-ra tɕe, ɴɢoɕna ra lu-phɣo-nɯ ŋu rcanɯ,
tɯji ɯ-mŋu tɕe rcanɯ, tu-ɲaʁ-nɯ ʑo, tɯji ɯ-mŋu ri tu-ɕe-nɯ ŋgrɤl.
ma nɯnɯ ɴɢoɕna, ɯ-thoʁ ɴɢoɕna ci tu.
tɕendɤre iɕqha, rasti kɤ́-wɣ-ji tɕe,
karɣi nɯ́-wɣ-χtɤr tɕe, nɯ ɯ-sŋi nɯ tɕe lú-wɣ-ɕlu tɕe,
pjɯ́-wɣ-ɕɯfkaβ ra ma, ɕɤr tɕe,
ɴɢoɕna kɯ karɣi nɯ ju-nɯtsɯm tɕe kɯ-ɬoʁ ɯ-spa ɲɯ-me ŋgrɤl tu-ti-nɯ ŋgrɤl ma,
nɯnɯ tɯji ɯ-ŋgɯ ri ɴɢoɕna ci tu.
tɕe zndɤrchɤβ ɴɢoɕna nɯ tu tɕe, wxti,
tɕe nɤki, li ɴɢoɕna nɯnɯ li porɤt kɤ-ti ci tu.
tɕe ɴɢoɕna cho kɯ-naχtɕɯ-χtɕɯɣ ŋu-ndʑi tɕe,
porɤt nɯ kɯnɤ tɕɤtu khɤrka nɯ tɕu tɕe pjɯ-ʑɣɤɕɯɴqoʁ ŋgrɤl.
tɕe nɯnɯ kɯnɤ ɴɢoɕna mɤjɯ kɯ-fse tu-βze ŋu ri, nɯ ɲɯ-xtɕi.
tɕe nɯnɯ ɲɯ-xtɕi tɕe nɤkinɯ,
ɯnɯnɯ pjɯ-ʑɣɤɕɯɴqoʁ ŋgrɤl ma ɴɢoɕna mɤjɯ tu-βze tɕe, nɯnɯ kɯnɤ li
tɤfsa kɯ-fse chɯ-te tɕe, qajɯ nɯra ku-ndɤm ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯnɯ ɯ-taʁ jɯ-jɤ-kɯ-ɣe nɯ ku-ndɤm ɲɯ-ŋu.
ɣʑo kɯ-fse kɯ-wxti nɯra rcanɯ, ʑaʑa ʑo kɤ-sat mɤ́-wɣ-sɯxcha ma ɯʑo ɲɯ-xtɕi
ci nɯ ɲɯ-wxti tɕe,
nɯra ɕ-kú-wɣ-nɤmɲo pɯ-ŋgrɤl tɕe nɯra, nɤkinɯ,
nɯ ku-ndɤm tɕe tu-ndze ɲɯ-ŋu.
tɕe ɴɢoɕna me, porɤt me,
ɯ-pɯ tɤ-tu tɕe, kɯki iɕqha, ɯ-mphɯz ɯ-taʁ nɯnɯreri ku-ndzoʁ ɲɯ-ŋu.
tɕe rcanɯ ɯʑo sɤz kɯ-wxti ɲɯ-βze ɲɯ-ɕti ma
tɕe nɯnɯ, ɯ-taʁ nɯnɯre boʁboʁ ʑo ku-ndzoʁ-nɯ tɕe, kɯ-xtɕɯ-xtɕi ʑo ɲɯ-ŋu, (ideoph emph)
ʑɯrɯʑɤri ɲɯ-wxti-nɯ ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯnɯ nɯ-wxti-nɯ tɕe, tɕe ɯʑo kɯ-fsɯ-fse ɲɯ-ɕti.
tɕe nɯ kɯ-dɯ-dɤn ʑo, nɯnɯ, nɤki tu-ti-nɯ ɲɯ-ŋu,
ɴɢoɕna ɣɯ nɯ ɯ-pɯ stoŋtsu tu tu-ti-nɯ ɲɯ-ŋu.
qaɟɯ nɯ ɣɯ khrɯtsu tu tu-ti-nɯ ɲɯ-ŋu.
tɕe tɕhi jamar tu mɤxsi ma wuma ɲɯ-dɤn.
tɕe nɯnɯ, nɤki, pjɯ́-wɣ-sat mɤ-pe ma nɯnɯ
nɯnɯ thamtɕɤt ɣɯ nɯ-sroʁ pjɯ́-wɣ-lɤt ŋu tɕe mɤ-pe tu-ti-nɯ ŋgrɤl.
ma nɯnɯ tɕe, ɴɢoɕna ɣɯ nɯ stoŋtsu,
qaɟɯ ɣɯ nɯ khrɯtsu tu tu-ti-nɯ ɲɯ-ŋu, ɯ-pɯ, tɯ-rdoʁ ɣɯ nɯ.
tɕe ma ki kɯ-fse,
ɯ-mphɯz ɯ-taʁ ɯ-fkur kɯ-fse ɲɯ-ŋu tɕe,
ɯnɯnɯreri ku-ndzoʁ tɕe nɯ chɯ-nɯ-fkɯ-fkur ɲɯ-ra.
tɕe nɯ koŋla tú-wɣ-rtoʁ tɕe
kɯ-ndɯ-ndɯβ ʑo, ɯʑo kɯ-fsɯ-fse ɲɯ-ŋu.
tɕe nɯnɯ ʑɯrɯʑɤri thɯ-wxti-nɯ tɕe, ɲɯ-nɯɴɢɯlɤjɤt-nɯ ɲɯ-ŋu rcama,
tɕe nɯ kɯ-fse ndzoʁ ŋgrɤl.
tɕe nɯnɯ ɴɢoɕna ŋu.
tɕe ŋgoŋpu ɴɢoɕna kɤ-ti ci tu.
ŋgoŋpu ɴɢoɕna kɤ-ti ci tu tɕe li nɯnɯ ɲɯ-wxti,
koŋla ʑo stoʁ jamar ɣɤʑu.
stoʁ jamar ʑo ɣɤʑu tɕe
"a-mɤ-pɯ́-wɣ-mto ra ma kɯ-z-rɯŋgoŋpu" tu-ti tɕe
"kɤ-rɯŋgoŋpu" nɯ tʂhɯɣ kɤ-rɤt mɤ-tɯ-rɲɤm?
kɤ-rɯŋgoŋpu nɯnɯ, nɤkinɯ ɲɯ-ŋu,
tu-kɯ-rɯkɯmaʁ tɕe,
laχtɕha pjɯ-kɯ-sɯɣɲɟo kɯ-fse nɯ ɲɯ-ŋu.
laχtɕha ɲɯ-kɯ-nɯβde, laχtɕha pjɯ-kɯ-sɯɣɲɟo
laχtɕha ɯ-ɲɯ-kɯ-ɣɤme kɯ-fse nɯ kɤ-rɯŋgoŋpu tu-kɯ-ti ŋu tɕe nɯ,
ŋgoŋpu ɴɢoɕna tu-ti-nɯ,
ŋgoŋpu ɴɢoɕna nɯ a-mɤ-pɯ́-wɣ-mto ra ma kɯ-rɯŋgoŋpu tu-ti-nɯ ɲɯ-ŋu,
ri nɯra ʁo maʁ ri, nɯnɯ
nɤki, ŋgoŋpu ɴɢoɕna kɤ-ti ci tu tɕe,
nɯnɯ wxti nɯ stoʁ jamar tu.
kú-wɣ-rtoʁ tɕe sɤɣmu.
tɕe tɯ-βri a-mɤ-pɯ-ŋke ra ma z-rɤʑe,
tu-z-ɣɯrni tɕe ɲɯ-z-rɤʑe tɕe maka
ʑɯmkhɤm ɲɯ́-wɣ-rɤβraʁ kɯnɤ mɤ-mna.
ma nɯ kɯ-fse ŋu, ɴɢoɕna ɣɤʑu tɕe,
ɴɢoɕna kɯ-xtɕi ɣɤʑu,
tɕe aʑo a-kɤ-sɯz kɯβde-tɯphu ɣɤʑu ma porɤt nɯ ɲɯ-ŋu,
tɕe tɯji ɯ-ŋgɯ ɴɢoɕna nɯ ɲɯ-ŋu,
zndɤrchɤβ ɴɢoɕna nɯ ɲɯ-ŋu,
ŋgoŋpu ɴɢoɕna ɲɯ-ŋu.
nɯ thamtɕɤt ɣɤʑu.
ŋgoŋpu ɴɢoɕna nɯ rca, ɯ-mɤlɤjaʁ ra jpum tɕe,
ɯ-jaʁ nɯra, tsuku, kɯki, kɯki jamar ɲɯ-jpum.
ki jamar ɲɯ-jpum, taqaβ kɯ-jpum jamar kɯ-jpum ɣɤʑu tɕe
nɯ ɯ-taʁ nɯ ɯ-rme rsɯβrsɯβ ʑo ɲɯ-pa. (ideoph)
kɯ-xtɕi nɯra qhe mɯ́j-saχsɤl ma
ŋgoŋpu ɴɢoɕna nɯ ɲɯ-saχsɤl.
tɕe nɯnɯ, nɤkinɯ,
ɯ-mɤlɤjaʁ nɯra kɯnɤ ɯ-rme ɣɤʑu.
nɯ kɯ-fse ɲɯ-ŋu.