Histoire : slobdpon


Lecture en continu :Transcription du texte entier


tɯ-tsɣe ɯ-kɯ-βzu kɯ-chɯ-cha ci ʑo, sloχpɯn, (kɤ-βzu)
nɤrɯβzaŋ kɯ-rmi ci pjɤ-tu ɲɯ-ŋu.
tɕendɤre ɯ-tɯ-chɯ-cha ɯ-grɤl pjɤ-me ʑo tɕe,
tɤ-mɤɕi rɟɤlpu ra zmaqhe pjɤ-ŋu.
tɕendɤre rɟɤlpu nɯ kɯ ɲɤ-nɤʑɤmŋɤn tɕendɤre
nɤki ɯ-ŋkhor ci, nɤki, rkaŋraŋ kɤ-ti ci pjɤ-tu tɕe,
nɯ lo-sɯxɕe tɕe,
"kɯtɕu nɯɕɯmɯma ʑo a-thɯ-ɣi ra" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
tɕe rkaŋraŋ nɯ lo-ɕe tɕe tɕendɤre.
tɤtɕɯ nɯ s-chɤ-sɯɣe tɕe tɕendɤre, nɤki,
rɟɤlpu nɯ kɯ (mtshoʁlaŋ) "mtshu ɯ-qa zɯ nɤrwɯ mɤ-kɯ-naχtɕɯɣ ci ɣɤʑu tɕe, nɯnɯ ɕ-tɤ-re ra,
mɯ-mɤ-ɕ-tɤ-tɯ-ru-t ŋu nɤ, tɕendɤre nɤ-sroʁ tɕɤt-i" to-ti.
tɕendɤre "rɟɤlpu fka ɕti tɕe,
mɤ-kɤ-ɕe mɤ-nɤjtshɯ" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre,
qhe "nɤ-rzɤz tɕhi ra" to-ti ri,
"aʑo kɯ-fse kɯ-chɯ-cha ʑo ʁʑɯnɯ ɣurʑa kɯrcat ra,
pɣa kɤ-rɯɕmi kɯ-cha ci ra,
kɤ-rɯɕoŋβzu ɯ-kɯ-spa li ɣurʑa kɯrcat ɕi kɯma,
nɯ kɯ-fse tsuku ra" ti ɲɯ-ŋu.
tɕendɤre nɤki ci nɤ,
tɕendɤre sŋi χsɯ-sŋi ɲó-wɣ-z-nɤʁaʁ ʑo tɕendɤre (rɟɤlpu nɯ kɯ)
to-rɤŋgat-nɯ tɕe nɯtɕu jo-ɕe-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe,
tɕendɤre mtshu ɯ-ŋgɯ.
ʑmbrɯ ɲo-βzu-nɯ tɕe ko-ɕe-nɯ ɲɯ-ŋu ri, nɤki ci nɤ,
pɣa kɤ-rɯɕmi kɯ-spɯ-spa nɯ kɯ
"ja, rɟɤlpu nɤrɯβzaŋ nɤ-kɤ-ti, nɤ-kɤ-pa tɯ-tu nɤ,
tɤ-pe ma mtshoʁlaŋ tɤ-ɣe" to-ti ɲɯ-ŋu ri,
"a-kɤ-pa kɯ-tu me ko, a-tɤ-nɯ-ɣi ɬoʁ ma tu-ti ɲɯ-ŋu ri tɕe,
nɤki, to-ɣi tɕe nɯ-ʑmbrɯ ɲɤ-χtɤr ʑo ɲɯ-ŋu tɕe, ɯ-zda ra nɯ-phe, nɤki,
"nɯnɯ ʑmbrɯ nɯ-kɤ-χtɤr nɯ ɯ-taʁ kɤ-ɴqoʁ-nɯ ra" to-ti tɕe,
tɕe ɯ-zda ra nɯ ɯ-taʁ ko-ɴqoʁ-nɯ tɕe jó-wɣ-tsɯm-nɯ nɤ jó-wɣ-tsɯm-nɯ tɕe tɕendɤre
kɯ-ɤrqhɯ-rqhi ʑo sɤtɕha kɯ-sɤscɯ-scit ʑo ɯ-rkɯ schɯz kɤ́-wɣ-tɕɤt-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe
tɕendɤre sɤtɕha ɯ-tɯ-sɤscit pjɤ-saχaʁ ʑo ri,
tɕheme ʁɟa ʑo nɯ-sɤtɕha nɯtɕu jó-wɣ-sɤzɣɯt-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre,
nɯtɕu pjɤ-rɤʑi-nɯ tɕe tɕendɤre
nɤki χsɯ-xpa jo-tsu-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre nɤki,
rɟɤlpu nɤrɯβzaŋ nɯ kɯ nɤki stu kɯ-mna tɕheme nɯ ɲɤ-nɯ-ɕar ɲɯ-ŋu, (relative)
pa nɯra kɯnɤ ʑakastaka ɲɤ-nɯ-ɕar-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre,
ɯ-tɯ-scit pjɤ-saχaʁ ʑo tɕe, tɕeri
//naŋ- maʁ//
sqamŋu roŋri ʑo stu kɯ-mna tɕheme nɯ rɯŋgu ntsɯ tu-ɕe-nɯ pjɤ-ŋu ri,
tɕendɤre tɯ-sŋi schɯz tɕe, tɤtɕɯ nɯ kɯ
"χsɯ-xpa jɤ-tsu-j ŋu,
sɲikuku ʑo nɤʑo ntsɯ, maʁ
sqamŋu roŋri ʑo nɤʑo nɯtɕu tu-tɯ-ɕe ɲɯ-ŋu tɕe,
jɤxtshi tɕe aʑo βra tu-ɕe-a, rɯŋgu tu-ɕe-a ɯβrɤ-jɤɣ?" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe (relation entre tɯ-βra et ɯβrɤ-)
tɕe tɕheme nɯ kɯ "ɣa" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
tɤ-tɕɯ nɯ to-ɕe ɲɯ-ŋu ri,
ɣɟɯ ci kɯ-mbɯ-mbro ʑo pjɤ-tu ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre
tɤ-tɕɯ nɯ, ɯ-rkɯ nɯtɕu tɕhi ci tu-ndɯ pjɤ-ŋu (ɲɯ-ŋu) tɕe,
tɤ-tɕɯ nɯ to-ɕe tɕe ɕ-pjɤ-ru ri,
tɤtɕɯ ʁɟa ʑo tɤkɤɣrum zɯŋzɯŋ ʑo ʁɟa ʑo pjɤ-ŋu nɯ-mgɯr ɯ-qhu nɯtɕu chɤmdɤru pjɤ-kɤ-sɤtsa ɲɯ-ŋu tɕe
tɕendɤre,
lajɯ pjɤ-βzu tɕe, "kɯsthɯci ʑo sɤtɕha kɯ-sɤscit, kɯsthɯci ʑo kɯ-pe,
nɯʑora tɕhindʐa nɯ kɯki tɤ-tɯ-fse-nɯ" to-ti ɲɯ-ŋu ri,
tɯrdoʁ ɲɤ-nɯqɯqoʁ ʑo tɕe ɯ-stɤt chɤ-joʁ tɕe,
nɤki tɕhi ɲɯ-tɯ-nɤme ŋu, tɕhi ɲɯ-tɯ-nɤfsɯfse ɲɯ-ŋu ma
nɤki jɤ-phɣo ma, nɤki, nɤ-ɕɣa xtɕi ɯ-raŋ ri nɯ tɯ́-wɣ-nɤzda ŋu ri, thɯ-tɯ-rgɤz tɕe ki tɯ́-wɣ-stu tɕe tɯ́-wɣ-nɯchɤmda ɕti tɕe,
jɤ-phɣo ra" to-ti ri,
"kɤ-phɣo tɕhi a-tɤ-fse-j ma iʑora nɯ kɯ-fse ki ʑmbrɯ ɯ-taʁ, tɯ-ci kɯ jɤ́-wɣ-ɣɯt-i ɕti,
nɤki, (ɤj stɯsti maʁ-a ma) a-zda //a-stɯ-sti// nɯ ɣurʑa kɯrcat tu(-j)" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe tɕe nɤki cinɯ,
"nɯ-ɤrɤmɯzda-nɯ tɕe "ɕɯ-nɤʁaʁ-i" tɤ-ti-nɯ tɕe ma-tɤ-tɯ-khɯ-nɯ tɕe,
skɤrma sna tɕe mtshu ɯ-mŋu,
nɤki ci nɯ, rtamtɕoʁ rɯmbutɕhi kɯ-nɯci pjɯ-ɣi ŋu tɕe nɯnɯ ɯ-phe "wortɕhi" tɤ-ti-nɯ tɕe
nɯnɯ kɯ a-jɤ-tɯ́-wɣ-ɕphɣo-nɯ ma, nɤki
ki kɯ-fse ma-tɯ-rɤʑi-nɯ ma nɯ nɯ-ɕɣa xtɕi tɕe
tɯ́-wɣ-nɤzda-nɯ ma thɯ-tɯ-rgɤz-nɯ tɕe, tɯ́-wɣ-nɯchɤmda ɕti
tɕe cha nɯ-tɯ-jtshi-nɯ tɕe tɕetha nɤki,
nɯ-mthoŋ nɯɬoʁ ɕti to-ti ɲɯ-ŋu tɕendɤre.
jo-ɕe-nɯ tɕe tɕendɤre tɤ-tɕɯ nɯ kɯ ɯ-zda tɯ-rdoʁ ɯ-phe,
tɯ-rdoʁ nɯ kɯ li ci ɯ-phe tɕe (?)
(nɯ kɯ-fse) ɲɤ-k-ɤsɤmɯmtshɯmtshɤm-nɯ tɕe,
tɕe ɣurʑa kɯrcat lonba ɲɤ-k-ɤsɤmɯmtshɯmtshɤm-nɯ ʑo tɕendɤre
"skɤrma sna tɕe nɤʁaʁ-i matɕi,
sthɯci ʑo pɯ-scit-i, scit-i, nɯ ji-stɯnmɯ kɯ-fse cinɤ ʑo pɯ-kɯ-tu me tɕe, nɤki
tɯ-sŋi kɯ-sɤscit tɯɣrɤz nɤʁaʁ-i ra" to-ti-nɯ tɕe ʑara kɯ
cha nɯ ku-kɯ-tshi to-nɯɕpɯz-nɯ,
tɕheme ra ʁɟa ʑo ko-znɤrko-nɯ tɕe tɕe
tɕheme ra lɤ-βzi-nɯ ɯ-jija tɕe nɯ-ndzɣi ri nɯ-ndzɣi pjɤ-nɯɬoʁ,
nɯ-nɯ ri kɯ-wxtɯ-wxti ʑo pjɤ-nɯ-ɬoʁ tɕendɤre,
lo-sɯ-βzi-nɯ tɕe ko-nɯ-rŋgɯ-nɯ tɕe tɕendɤre ʑara mtshɤmŋu jo-ɕe-nɯ tɕe,
rtamtɕoʁ rɯnbotɕhi kɯ-nɯci pjɤ-ɣi tɕe tɕendɤre
"wortɕhi" to-ti-nɯ tɕe tɕendɤre
rtamtɕoʁ rɯnbotɕhi kɯ "tu-ta-tsɯm-nɯ jɤɣ, a-rme tɯ-ldʑa tɯ-ldʑa ɯ-taʁ kɤ-ɴqoʁ-nɯ,
tɕeri tɕetha thɯ-sta-nɯ tɕe tɯ́-wɣ-nɤkhɤzŋga-nɯ tɕeri
maka cinɤ ʑo ma-tɯ-nɤqharu-nɯ ma pjɯ-tɯ-nɤqharu-nɯ qhe
tɕe pjɯ-tɯ-ɤtɤr-nɯ ɕti qhe nɯ ma, tɯte tɕe kɤ-jɣɤt kɯ-fse mɤ-khɯ." ti ɲɯ-ŋu.
tɕendɤre, nɤki ci nɯ, ci nɯ ra kɯ "ɣa" to-ti-nɯ tɕe tɕendɤre,
to-ɴqoʁ-nɯ tɕe nɯ-sɯm tatpa to-ta-nɯ tɕe to-ɕe ɲɯ-ŋu ri tɕendɤre,
tɕheme nɯ ra chɤ-sta-nɯ tɕe ki kɯfse kɯ-βde-j ŋu,
iʑora a-tɤ-naχpjɤt-i ri nɯ ɯ-qhu nɯ-rɟit ra tu-nɯ" to-ti-nɯ tɕe tɕendɤre
sloχpɯn nɯ mɯma nɯ pjɤ-nɤqharu-nɯ tɕe, tɕendɤre
lonba ʑo pjɤ-k-ɤtɤr-nɯ,
sloχpɯn nɤrɯβzaŋ nɯ to-nɯɕe ɲɯ-ŋu tɕe, (?)
tɕe (ɯʑo jɤ-ari) ɯ-qhu ɯ-rʑaʁ nɯ ɯ-skhrɯ mɯ-nɯ-kɯ-βdi nɯ, chɤ-rɤrɟit tɕendɤre
saŋrɟɤz tɤkɤɣrum zɯŋzɯŋ ʑo pjɤ-ɣi tɕe tɕendɤre
ɯ-jmŋo ɯ-ŋgɯ ko-ʑɣɤ-sɯ-ntɕhɤr tɕe
"khɤxtu tɤ-ɣi ra" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe
tɕe tɤ-mu nɯ to-ɕe tɕe,
"nɤ-tɕɯ panma wondɤr tɤ-sɤrmi ra" to-ti,
tɕendɤre tɤ-mu nɯ kɯ ɯ-tɕɯ panma wondɤr to-sɤrmi tɕe tɕeri,
ɯ-tɯ-ɣɤwxti pjɤ-saχaʁ ʑo
tɯ-sŋi tɤ-tsu tɕe, χsɯ-sŋi tɤ-kɯ-tsu to-fse.
χsɯ-sŋi tɤ-tsu tɕe, tɯ-sla tɤ-kɯ-tsu to-fse.
tɯ-sla tɤ-tsu tɕe, tɯ-xpa tɤ-kɯ-tsu to-fse.
tɕe tɕendɤre, to-ɕe-nɯ maʁ kɯ,
ɯ-tɯ-ɕqraʁ cho ra ɯ-grɤl pjɤ-me tɕe tɕendɤre,
kɯ-xtɕɯ-xtɕi ʑo pɯ-ɕti ri, ɕɯ-kɤ-lɤɣ ra tɤ-cha ʑo,
tɕendɤre z-ɲɯ-lɤɣ pjɤ-ŋu,
tɕeri kɤtsa ndʑi-tɯ-ŋgɯ ɯ-grɤl pjɤ-me ʑo tɕe iɕqha,
fsapaʁ ra kɯ //sɤ// si ɯ-taʁ nɯ-rme nɯ-kɤ-nɯsɤtɕɯtɕɯt nɯra
tɤ-ri ɲɤ-βzu tɕe,
tɕendɤre z-ɲɤ-ntsɣe ri tɤ-wi ci kɯ pjɤ-mto tɕe,
tɕe ɯ-tɤ-ri ɯ-tɯ-mpɕɤr kɯ pjɤ-nɤmbju claʁclaʁ ʑo ɕti ɕe
"pjɯ-nɯβle-a ɲɯ-ra" ɲɤ-sɯso kɯmtɕhɯ tsuku ɲɤ-kho tɕe,
"ki kɯra ɲɯ-kham-a tɕe ki nɤki nɯ aʑɯɣ nɯ-khɤm." to-ti
tɤ-pɤtso nɯ mɯ-to-khɯ kɯ, nɤki,
nɯ jamar kɯ-nɯphɯ pɕawtsɯ ra" to-ti ɕti tɕe, tɕendɤre
"wo, nɤki, ɲɯ-tɯ-ɕqraʁ ko, mɯ́j-tɯ-naχtɕɯɣ,
nɤ-wa nɯ mɯ́j-tɯ-ntɕhɯɣ ko." to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
"a-wi, a-wa tu (ɯ́-ŋu)," nɯ ɕɯŋgɯ tɕe ɯ-mu ɯ-phe nɯtɕu
a-zda ra lonba ʑo nɯ-wa ɣɤʑu ma aʑo a-wa maŋe tɕe tɕhi skɤt ŋu" to-ti ri, tɤ-mu nɯ kɯ, ko-nɤtsɯ ma "tha thɯ-wxti tɕe rtsot βze tɕe, rɟɤlpu ra kɤ-nɯʁɤri mɤ-cha tɕetha li ɣɯ-sat ɕti" ɲɤ-sɯso qhe
"nɤ-wa pɯ-nnɯ-mɯ-me ɕti" ntsɯ tu-ti pjɤ-ɕti tɕe,
tɕe nɯ tɕu tɕe, tɤ-wi nɯ ɯ-phe "a, tɕhi kɯ-fse kɯ-raŋ nɯ lonba a-khɤcɤl pɯ-fɕɤt tɕe kɯki tɤ-ri ki ɲɯ-ta-mbi ŋu" to-ti tɕe
tɕendɤre tɤ-wi nɯ kɯ tɕhi kɯ-fse ʑo nɯ pjɤ-fɕɤt tɕendɤre
jo-nɯɕe tɕe a-mu pjɤ-tu, a-wa nɯ kɯ-fse ci pjɤ-ɕti ri,
nɤʑo kɯ ku-kɯ-nɤtsɯ-a ɲɯ-ŋu" to-ti tɕe
ɯ-mu nɯ kɯ "ku-tɯ-tso mɯ-pɯ-ra wo, ku-tɯ-tso mɯ-pɯ-ra" to-ti tɕe ɲɤ-ɣɤwu ɲɯ-ŋu.
tɕendɤre tɤ-wi nɯ kɯ tɤ-ri nɯ rɟɤlpu tɕhaʁla schɯz pjɤ-k-ɤz-nɤndɯndo-ci tɕe,
rɟɤlpu nɯ /kɯ/ (ɣɯ) ɯ-mɲaʁ ɲɤ-z-nɤmbju ʑo pjɤ-mto tɕe,
tɕendɤre "ɕ-tɤ-sɯɣe-nɯ ra" to-ti tɕe ɕ-to-sɯɣe-nɯ ri, (rgɤnmɯ nɯ ɕ-to-sɯɣe-nɯ)
"nɤki tɤ-ri nɯ ŋoj pɯ-tu" to-ti ri,
nɤki, "rɟɤlpu nɤrɯβzaŋ ɣɯ ɯ-tɕɯ, pɤnma wondɤr kɯ /tɤ́w/, nɤki, tɤ́-wɣ-sɯ-χtɯ-a ŋu" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre,
"ɯ-tɕɯ nɯ sthɯci ʑo ɲɯ-ɕqraʁ cho ɲɯ-chɯ-cha ɯ-mdoʁ tɕetha
fso li tɤmɤɕi ɣɯ-zmaqhu-a ɕti tɕe ɯ-wa tɕhi tɤ-stu-t-a nɯ tu-ste-a ɲɯ-ɬoʁ" ɲɤ-sɯso tɕe tɕendɤre (rɟɤlpu nɯ kɯ)
li rkaŋraŋ to-ɣɤxpra tɕe lo-ɕe-nɯ ri, nɤki,
rkaŋraŋ ɕ-to-k-ɤkhu-ci tɕe, "wo pɤnma wondɤr" to-ti ri,
tɤ-pɤtso kɯ-xtɕɯ-xtɕi ʑo nɯ chɤ-nɯɬoʁ tɕe,
tɕeri "aʑo pɤnma wondɤr tu-ti-a ɕti ma, nɤj ɲɯ-ta-nɤkhɤzŋga maʁ" to-ti ri,
"aʑo pɤnma wondɤr ŋu-a" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
"rɟɤlpu kɯ "nɯɕɯmɯma ʑo a-thɯ-ɣi ra" ɲɯ-ɤsɯ-tɯt" to-ti ɲɯ-ŋu ri
tɕendɤre, wo tɯ-scawa, ku-tɯ-tso mɯ-pɯ-ra" tɤ-tɯt-t-a" to-ti tɕe ɲɤ-ɣɤwu ɲɯ-ŋu ri tɕe (ɯ-mu kɯ)
tɤ-pɤtso li chɤ-ɕe ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre
"nɤʑo nɯ kɯ-fse ci jɤ-ari ri mɯ-ja-sɤzɣɯt-nɯ ŋu tɕe,
"nɤʑo nɯ kɯ-fse ci ju-tɯ-ɕe ra" to-ti ɲɯ-ŋu,
"a rɟɤlpu fka ɕti tɕe, mɤ-kɤ-ɕe mɤ-khɯ." to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
tɕendɤre "nɤʑɯɣ tɕhi ra" to-ti ri,
"a-wa ɣɯ tɕhi tɤ-tɯ-rkɯ-rku-t ʑo nɯ ra" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe, tɕendɤre
nɤki ci nɯ, li ɲɤ́-wɣ-z-nɤʁaʁ ʑo tɕe tɕendɤre
kɯɕnɯ-sŋi kɯɕnɤ-rʑaʁ ɲɤ́-wɣ-z-nɤʁaʁ tɕe tɕe
nɤki, tɕendɤre li to-rɤŋgat(-nɯ) tɕe jo-ɕe-nɯ tɕe tɕendɤre
nɤki ci nɯ,
chɤ-ɕe-nɯ tɕe tɕendɤre ri mtshu ɯ-mŋu thɯ-azɣɯt-nɯ tɕe,
tɕendɤre ʑmbrɯ li ɲɤ-βzu-nɯ tɕe,
tɕe ɯ-ɣmɯr nɯtɕu pjɤ-rma-nɯ tɕe tɕendɤre
(wo nɯ maʁ !)
=========
tɕendɤre (tɤ-tɕɯpɯ nɯ) lɤ-anɯri tɕe
nɯ tɤ-mu nɯ ɕɤr ɯ-sɯmɯzdɯɣ kɯ ɯ-ʑɯβ mu mɯ-pjɤ-ɣi ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre, nɤki ci nɯ,
li tɯ-fsɤkha tɕe tɯ-ɬɤm pjɤ-nɯʑɯβ tɕe li ɯ-jmŋo //ko-ntɕhɣɤr// ko-ntɕhɤr tɕe,
nɤki "khɤxtu tɤ-ɣi ra" ɯ-kɯ-ti ci pjɤ-tu tɕe,
tɕe li to-ɕe ri, rɟɤtpu tɤkɤɣrum zɯŋzɯŋ ʑo pjɤ-ɣi tɕe
nɤki khɤndɯn ci pjɤ́-wɣ-sɯxɕɤt tɕe nɯ
kɯki pɤnma wondɤr a-pɯ-tɯ-sɯxɕɤt tɕe ɯ-mphru tɕe tɕhi ɯ-kɤ-sɯso thamtɕɤt nɯ-smɯlɤm a-tɤ-βze tɕe nɯ ɕti" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe
tɤ-mu nɯ kɯ ɯ-tɕɯ ɕe tɤkha tɕe nɯ pjɤ-sɯxɕɤt ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre
=====================
nɤki ɯ-mɯr tɕe pjɤ-rma-nɯ, tɕethi ʑmbrɯ ra na-βzu-nɯ tɕe mtshu ɯ-mŋu pjɤ-rma-nɯ tɕe tɕendɤre
nɤki ci nɯ, ɯ-zda ra nɯ-phe, nɯʑora lɤ-nɯ-jɣɤt-nɯ,
tɕe aʑo stɯsti ju-ɕe-a ŋu" to-ti ri
ɯ-zda ra kɯ "nɤʑo kɯsthɯci //kɯ-xtɕi// (nɤ-tɯ-xtɕi tɕhom tɕe), nɯ fse ʁo tɕhi a-nɯ-ta-βde kɯ" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe.
tɕe
ɯʑo kɯ masɤrɯrju khɤndɯn nɯ ɲɤ-ndɯn tɕe "a-zda ra lonba ʑo a-tɤ-bɯɣ-nɯ ra." to-ti ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre
ɯ-zda ra rca ʑo kɤ-znɤrko mɤ-kɯ-ra ʑo to-bɯɣ-nɯ tɕe lo-nɯ-jɣɤt-nɯ tɕe tɕendɤre
ɯʑo stɯsti ʑmbrɯ ɯ-taʁ pɣa, kɤ-rɯɕmi ɯ-kɯ-spa cho (ko-?) to-ɕe-ndʑi tɕe tɕendɤre
pɣa kɤ-rɯɕmi ɯ-kɯ-spa nɯ kɯ "pɤnma wɤndɤr, nɤ-kɤ-pa ci tɯ-tu nɤ tɤ-pe je ma mtshoʁlaŋ tɤ-ɣe nɤ" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe
"a-kɤpa tu ja" to-ti tɕe,
"mtshoʁlaŋ ni a-khɤkɯm, nɤki, a-khɯna ʑo a-pɯ-fse-ndʑi ra" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe
mtshoʁlaŋ ni kɯ pjɤ́-wɣ-nɤliɤliɤt ʑo ɕti tɕe tɕendɤre
nɤrwɯ nɯ ɕ-to-ru tɕe tɕendɤre to-nɯɕe tɕendɤre
kha lo-nɯɕe tɕe tɕendɤre
ɯ-mu sɯmɯzdɯɣ cho kɯ,
ki rɟɤlpu ɣɯ, nɤki, ɯ-ŋkhor ra kɯ
kɤ-nɤɕtʂaʁli kɯ ɯ-mɲaʁ pjɤ-tɕɤt-nɯ
ɯ-ku ɯ-phaʁ ntsi pɣɤtɕɯ ko-rɤloʁ,
nɤki "wo, a-mu jɤ-azɣɯt-a" to-ti ɲɯ-ŋu ri,
"rkaŋraŋ ɯ-tshɤt tsa ɲɯ-kɯ-nɤɕtʂaʁli-a-nɯ raʁmaʁ ma
a-rɟit a-nmaʁ ʑo nɯ tɤ-tɯ-stu-nɯ ɕti tɕe,
aʑo ɯ-tshɤt tsa ɲɯ-kɯ-nɤɕtʂaʁli-a-nɯ raʁmaʁ ma" to-ti ɲɯ-ŋu ri,
"wo aʑo koŋla jɤ-azɣɯt-a" to-ti tɕe
"wo a-tɕɯ tɯ-tɯ-ŋu nɤ, pɯ-ta-sɯxɕɤt nɯ ci nɯ-ndɯn ra" to-ti
tɕendɤre "a-mu rcanɯ, ɯ-mɲaʁ χchoʁe ʑo a-tɤ-tu,
ki ɯ-ʁɤri sɯχtanɤ kɯ-mpɕɤr cho kɯ-pe a-nɯ-ɤβzu ra" to-ti.
tɕe ɯ-mu nɯ kɯ-fse ɲɤ-k-ɤβzu-ci.
nɤki ci nɯ,
jilco ra kɯ "ɕɤxɕo pɤnma wondɤr jo-nɯɣi ɯ-mɤ-kɯ-ŋu-ci ma,
kha ɲɯ-ɣɤkhɯ-nɯ" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe, tɕendɤre
rɟɤlpu kɯ nɯ pjɤ-sɯz ɲɯ-ŋu tɕe, tɕendɤre
li s-chɤ-sɯɣe ɲɯ-ŋu tɕe,
"nɤ-tɯ-sɤre nɯ mɤ-ra jɤ-tɯ-ɤzɣɯt tɕe,
nɤʑo nɤ-kha lo-tɯ-nɯ-zmɤku-t tɕe aʑo a-phe mɯ-jo-tɯ-zmɤku-t" to-ti ri.
tɯ-nɯ ɯ-kɯ-tshi ɲɯ-ɕti-a tɕe
tɯ-nɯ, ɲɯ-ɕpaʁ-a tɕe ci nɯ jɤ-ari-a
"maχtɕɯ jɤ-tɯ-sɤzɣɯt tɕe nɤʑo nɤ-kha //a-jɤ-tɯ-nɯ-mɤku ma// (a-mɤ-jɤ-tɯ-zmɤke,) aʑo a-phe a-jɤ-tɯ-zmɤke ra" mɯ-tɤ-tɯ-tɯt" to-ti ɲɯ-ŋu.
li ɲɤ́-wɣ-znɤʁaʁ,
"kɯki wuma ʑo pɯ-tɯ-sɯxtʂɯn ŋu tɕe, tɕendɤre
srɯnmɯ ra ɣɯ nɯ, stu nɯ-kɯ-mna nɯ ɣɯ ɯ-phe nɯ tɕu, ɕɤrzaŋ ci ɣɤʑu tɕe,
nɯnɯ ɕɯ-kɤ-ru mɯ-mɤ-pɯ-tɯ-cha ŋu nɤ, li nɤ-srɤm nɤ-sroʁ ma me" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe
"a rɟɤlpu fka ɕti tɕe, mɤ-kɤ-ɕe mɤ-khɯ tɕe ju-ɕe-a ŋu." to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
tɕeri a-qhu tɕe a-mu rcanɯ ndʑu tɯ-ldʑa cinɤ a-mɤ-pɯ-tɯ-sɯ-qlɯt-nɯ ra"
nɤki ci nɯ,
"kɯ-kɯ-pe ʑo a-kɤ-tɯ-fstɯn-nɯ ra ma nɯ mɯ-mɤ-tɤ-tɯ-stu-nɯ qhe mɤ-ɕe-a. to-ti
tɕe rɟɤlpu kɯjŋu kɯ-wxtɯ-wxti ʑo ɲɤ-sɯjoʁ ʑo tɕe tɕendɤre
li jo-ɕe ɲɯ-ŋu qhe.
ɯ-mu kɯ "tha li mɤ-tɯ-nɯzɣɯt" to-ti ri,
"a-mu kɯ-nɯzdɯɣ-a mɤ-ra" to-ti ɲɯ-ŋu ri,
rɟɤlpu nɯ ra kɯ "nɤʑɯɣ tɕhi ra" to-ti ɲɯ-ŋu ri,
"aʑo kɯ-ra me" to-ti tɕe, jo-ɕe ɲɯ-ŋu
=====
tɕendɤre
zgo kɯngɯt //ja-pjɤl// nɯ-pɤrthɤβ tɤ-tu tɕe,
srɯnmɯ ci kɯ nɯ-rla chɯ-mqlaʁ-nɯ
nɯ ɯ-rkɯ jɤ-azɣɯt-nɯ tɕe, ʑara nɯ-tu-kɯ-ndza srɯnmɯ ci pjɤ-tu, tʂu ku-rɤʑi pjɤ-ŋu tɕe
(tɤ-tɕɯpɯ nɯ srɯnmɯ) ɯ-rkɯ mɯ-jɤ-azɣɯt mɤɕtʂa (srɯnmɯ nɯ kɯ) nɯ mɯ-pjɤ-mtshɤm ɲɯ-ŋu tɕe
"wo mɤ-kɯ-naχtɕɯɣ ci ɲɯ-tɯ-ŋu ma,
χpaχtshɤt kɯngɯt tɕe nɯ-rla chɯ-mqlaʁ-a
a-rkɯ jɤ-azɣɯt-nɯ tɕe, ʑara tu-ndze-a ɕti ri,
a-rkɯ mɯ-jɤ-tɯ-ɤzɣɯt mɤɕtʂa mɯ-pɯ-ta-mtshɤm tɕe
a-smɯlɤm tɤ-βze ra" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe
tɕendɤre nɤki ki ntsɯ kɯ-fse tʂɤχcɤl tɯrme tɯ-nɤjɤm mɤ-kɯ-ra ci,
tɕheme ci kɯ-pɯ-pe kɯ-mpɕɯ-mpɕɤr, nɤ-ɕɣa kɯ-xtɕɯ-xtɕi ʑo a-nɯ-tɯ-ɤβzu smɯlɤm" to-ti tɕe,
nɯ kɯ-fse ɲɤ-sɤβzu ɲɯ-ŋu tɕe
tɕe ko-ɕe tɕe ɯ-kɤcu nɯtɕu li tɯrme nɯ-ku-kɯ-nɤjo ci kɯ-taʁ,
kɯ-zɯ-zri ʑo kɯ-taʁ
//tɯ//ɯ-phaʁ ntsi nɯ kɯ-wɣrum, ɯ-phaʁ ntsi nɯ kɯ-ɲaʁ chɯ-kɯ-taʁ ci pjɤ-tu ɲɯ-ŋu tɕe,
nɯ pjɤ-rɤʑi ɲɯ-ŋu ri,
"mɤ-kɯ-naχtɕɯɣ ci ɲɯ-tɯ-ŋu ma, a-rkɯ mɯ-jɤ-tɯ-ɤzɣɯt mɤɕtʂa mɯ-pɯ-ta-mtshɤm tɕe,
li a-smɯlɤm tɤ-βze ra" to-ti tɕe,
li ɯ-smɯlɤm to-βzu tɕe,
"tɯrme ntsɯ tɯ-nɤjɤm mɤ-kɯ-ra ci,
tɯrme ci, tɕheme kɯ-mpɕɯ-mpɕɤr kɯ-pɯ-pe ci nɤ-ɕɣa kɯ-xtɕɯ-xtɕi ci a-nɯ-tɯ-ɤβzu smɯlɤm" to-ti tɕe
nɯ kɯ-fse ɲɤ-sɤβzu tɕe
akɯ tɕu ɣurʑa //kɯrcat// kɯrcɤ-ɟom kɯ-zri ci, nɤki,
qapri tu tɕe, nɤki,
"tɤ-stu ra" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
tɕeri ko-ɕe tɕe,
"ɣurʑa kɯrcɤ-ɣdɤt qapri nɯ a-tɤ-ɕe ra" to-ti
nɯ to-k-ɤβzu-ci ɲɯ-ŋu tɕe, tɕendɤre
ɯ-kɤcu nɯ χtɕɤnzɤn ʁɟa ʑo kɯ pjɤ́-wɣ-nɤjo ri,
"χtɕɤnzɤn thamtɕɤt a-khɤkɯm a-khɯna (ɯ-ɕki) jɤ-kɤ-nɯzɣɯt a-pɯ-fse ra" to-ti ɲɯ-ŋu ɕe.
"ɯ-khɯna (ɯ-ɕki) jɤ-kɤ-nɯzɣɯt ʑo pjɤ-fse tɕe pjɤ́-wɣ-nɤliɤliɤt ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre,
ko-ɕe tɕe, ɯ-kɤcu srɯnmɯ ra nɯ-phe ko-kɤzɣɯt ɲɯ-ŋu tɕe, tɕendɤre
srɯnmɯ tɤ-mu nɯ kɯ, nɤki ci nɯ,
kutɕu sɤ-mtsɯ-mtsɯr ku-rɤʑit-a tɕe, jisŋi ndɤ tɯmɯ kɯmpɕi kɯ pɯ́-wɣ-nɯ-mbi-a ɕti tɕe
ɕlaʁ ʑo lo-χɤβ ɲɯ-ŋu ri, nɤki ci nɯ,
pɤnma wɤndɤr nɯ srɯnmɯ ɣɯ ɯ-ndzɣi ɯ-taʁ ko-ɴqoʁ tɕe,
ɯ-rqo tɯ-qartsɯ //sc// chɤ-lɤt lo-sɯ-qioʁ tɕe tɕendɤre
χsɤrzaŋ ɯ-ŋgɯ ʑo pjɤ-ɕe ɲɯ-ŋu
"nɤʑo nɯ kɯ-fse mɤ-kɯ-naχtɕɯɣ, nɯ mɤɕtʂa //tɯte// mɯ-pɯ-mto-t-a tɕe, mɤ-kɯ-naχtɕɯɣ ci ɲɯ-tɯ-ɕti tɕe,
a-smɯlɤm tɤ-βze ra" to-ti tɕe tɕendɤre
"jɤɣ ri, nɤ-χsɤrzaŋ nɯ ju-nɯtsɯm-a ra" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe tɕeri,
"jɤɣ ri, tɯrmɯ ko-ɣi tɕe, a-rɟit ra nɯ-ɣi-nɯ ɕti tɕetha,
kɤ-ndza kowa tú-wɣ-βzu ɕti tɕe ku-ta-sɤnbaʁ ŋu" to-ti tɕe,
tɕe ɯ-ɣmɯr tɕe ɯ-ndzɣi ɯ-rchɤβ kó-wɣ-rku tɕe tɕendɤre
ɯ-rɟit ra jo-zɣɯt-nɯ tɕe,
"kɯɲidi ɲɯ-mnɤm, a-mu" to-ti-nɯ tɕe
tɤ-mu nɯ kɯ "nɯ-tɯ-sɤre nɯ mɤ-ra, nɯʑɤra //kɯrɯsaχsɯ//(kɯ-nɯsaχsɯ) jɤ-kɯ-ɤri ra kɯ aʑo kha kɯ-rɤʑi nɯ ɣɯ tɯ-ɣɯt-nɯ ɯ-tshɤt kɯ, nɤki
"aʑo a-phe "kɯɲidi ɣɤʑu" tu-ti-nɯ ɲɯ-ŋu" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre, nɤki
(ɯ-rɟit ci kɯ) "qhe a-mu nɤ-ndzɣi ɯ-rchɤβ tu-kɯ-sɯrtoʁ-i ra" to-ti,
tɕe ɯ-ɕɣa nɯ ɯ-kɯ-naʁjɯ to-nɯɕpɯz tɕe,
ɯ-ndzrɯ ɯ-rchɤβ to-rku ɲɯ-ŋu.
tɕendɤre //ɯ-ndzri// (ɯ-ndzɣi) to-rtoʁ-nɯ ri pjɤ-me tɕe,
qhe "nɤ-ndzrɯ ɯ-rchɤβ tu-kɯ-sɯrtoʁ-i ra" to-ti-nɯ tɕe tɕendɤre,
tɤ-mu nɯ kɯ ɯ-ku ci ɲɯ-kɯ-rɤβraʁ to-nɯɕpɯz tɕe, ɯ-kɤrme ɯ-rchɤβ ko-rku tɕe
ɯ-ndzrɯ to-sɯrtoʁ ɲɯ-ŋu, tɕendɤre
pjɤ-me tɕe qhe,
"mphrɯmɯ ru-j ra" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe,
qhe atu mphrɯmɯ jɯɣi ɕ-pɯ-ru-nɯ ri,
"pɯ-tɯ-ɣɯt-nɯ tɕe, rkorsa //mɤnɯtɯ// ma-nɯ-tɯ-sɤsɯɣsɯɣ-nɯ,
tɕhɯqhu ma-nɯ-tɯ-tsɯm-nɯ ra" tɤ-mu nɯ kɯ to-ti ri,
ɯ-kɯ-ru tɤ-kɯ-ɤri nɯ kɯ rkosa ɯ-phe z-ɲɤ-sɤsɯɣsɯɣ, tɕhɯqhu ɲɤ-tsɯm tɕe,
tɕe mphrɯmɯ pjɤ-ru-nɯ ri, (mphrɯmɯ nɯ mɯ-pjɤ-nɯmnɤl)
tɕe (sɯŋgɯnaχtɕɯn) nɯ-rkɯ kɯ-ɤrmbɯ-rmbat ʑo sɯŋgɯnaχtɕɯn ci ʑo ɯ-ŋgɯ ɲɯ-rɤʑi" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe,
tɕendɤre nɯ ɯ-ɣmɯr nɯ pjɤ-rɤʑi-nɯ,
tɕe ɯ-fsosoz tɕe, tɤ-rɟit ra kɯ nɯ ɯ-kɯ-ɕar jo-ɕe-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe,
ʑɤni to-rɤŋgat-nɯ tɕe,
tɤ-mu nɯ ɯ-smɯlɤm to-βzu tɕe (pɤnma wɤndɤr kɯ)
"tɕheme kɯ-mpɕɯ-mpɕɤr, nɤ-ɕɣa kɯ-xtɕɯ-xtɕi ʑo
koŋla tɯrme, nɤki, tɯrme ntsɯ tɯ-ndze mɤ-kɯ-ra ci a-nɯ-tɯ-ɤβzu smɯlɤm" to-ti tɕe
nɯ kɯ-fse ɲɤ-sɤβzu tɕe tɕendɤre
tɤ-mu, srɯnmɯ ra nɯ-kɯ-mna nɯ ʑo ma nɯ ma χsɤrzaŋ nɯ ɣɯ ɯ-kɯ-znɯqambɯmbjom kɯ-cha pjɤ-me, nɯ ma
pjɤ-me ɲɯ-ŋu tɕe,
to-rɤŋgat-ndʑi tɕe, jo-ɕe-nɯ ri,
iɕqha χsɤrzaŋ nɯnɯ srɯnmɯ ra ɣɯ nɯ-sroʁ kɯ-fse pjɤ-ɕti tɕe tɕendɤre,
ɯ-rɟit ra kɯ "wo a-mu nɤ, wo a-mu" to-ti-nɯ tɕe,
χsɤrzaŋ ɯ-phe nɯ tɕu, nɯ-ku mŋɤrnɤmŋɤr ʑo /to-sɤzɣɯt-nɯ ɲɯ-ŋu ri,/ (ju-tu-sɤzɣɯt-nɯ ʑo pjɤ-ŋu ri)
tɕe jo-ɕe-ndʑi ɲɯ-ŋu tɕe tɕe
jo-k-ɤzɣɯt-ndʑi tɕendɤre
kha jo-nɯ-sɤtɕitʂi-ndʑi tɕe
wo jɤxtshi ndɤre, ɯ-mu rca phoʁphoʁ ʑo pjɤ-pa ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre,
jilco ra kɯ "pɤnmawɤndɤr jo-nɯɣi ɯ-mɤ-kɯ-ŋu-ci ma,
ɕɤxɕo nɯ-kha ɯ-ŋgɯ ɲɯ-ɣɤɲcɣɤlɤt-nɯ" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe, tɕendɤre
=====
wo, jɤ-ari nɯ tɕu tɕe iɕqha tʂu tɕheme //ʁnɯz// nɯni, ndʑi-ɕɣa kɯ-xtɕɯ-xtɕi na-sɤβzu ni jo-nɯtsɯm ɲɯ-ŋu tɕe tɕe,
jo-nɯɕe-nɯ, χsɯm nɯ jo-nɯɕe-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe,
ja-sɤzɣɯt-nɯ, tɕendɤre jilco ra kɯ nɯ to-ti-nɯ tɕe,
tɕendɤre rɟɤlpu kɯ li //loɕenɯ// (rkaŋraŋ) lo-sɯxɕe tɕe tɕe,
"nɤ-tɯ-sɤre nɯ mɤ-ra, nɤj (nɤ-)kha jo-tɯ-nɯ-zmɤku-t ma kutɕu mɯ-jo-tɯ-zmɤku-t" to-ti ri.
tɯ-nɯ kɯ-tshi ɲɯ-ɕti-a tɕe, ɲɯ-ɕpaʁ-a tɕe,
nɯ jɤ-nɯ-mɤku-a ŋu //cho//
maχtɕɯ nɤʑo kɯ "a-jɤ-tɯ-sɤzɣɯt tɕe aʑo a-phe a-jɤ-tɯ-zmɤke" ma "(nɤ-)kha //a-jɤ-tɯ-zmɤke// a-mɤ-jɤ-tɯ-zmɤke" mɯ-tɤ-tɯ-tɯt" to-ti ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre
"jɤxtshi jɤ-tɯ-sɤzɣɯt tɕe, wuma ʑo pɯ-tɯ-sɯxtʂɯn ŋu"
tɕe kɯɕnɯ-sŋi ɲɤ́-wɣ-znɤʁaʁ-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe tɕeri, nɤki
ɯ-rʑaβ ra nɯ-tɯ-mpɕɤr pjɤ-saχaʁ ʑo tɕe rɟɤlpu kɯ li ɲɤ-nɯsŋom ɕti tɕe,
tɕendɤre "zgoku ɕɯ-nɤʁaʁ-i ra" to-ti-nɯ tɕe tɕendɤre, nɤki,
ɕɤr tɕe nɤki, tɤ-tɕɯ nɯ kɯ, saŋrɟɤz ra kɯ pɯ́-wɣ-sɯxɕɤt ɣɯ khɤndɯn nɯ ɯ-rʑaβ χsɯm nɯ pjɤ-sɯxɕɤt tɕe tɕendɤre,
nɤki ci nɯ, ɯ-fsosoz tɕe to-rɤŋgat-nɯ tɕe,
tɕheme nɯra kɯ rɟɤlpu nɯ ɯ-phe,
"χɕɯldɤn ci tɯ-sɤzɣɯt nɯ mɯ́j-sɯso-j ri, wortɕhi wojɤr ʑo ɯ-mɤ-ɲɯ-tɯ-sɤzɣɯt nɤ, //ŋu// ɯ-ɕɤrɯ mɤ-kɯ-ɤntɕhoʁjɤr ra a-jɤ-tɯ-sɤzɣɯt-nɯ ra" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu
tɕe to-ɕe-nɯ tɕe ɕ-pjɤ-nɤʁaʁ-nɯ
rɟɤlpu nɯ ra kɯ pɤnma wɤndɤr nɯ rɯngu ko-tɕɤβ-nɯ tɕe tɕendɤre
\c(在山上把他烧死了)
nɤki, tɯrsa ɕ-to-lɣa-nɯ tɕe kɯɕte tɯrme ɣɯ ɯ-ɕɤrɯ nɯ jo-sɤzɣɯt-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe,
maka pɯ-nɤʁaʁ-i, ʁlɤwɯr ʑo thɯci tɤ-mŋɤm tɕe pɯ-si ɕti tɕe tɕendɤre kɯki ɯ-ɕɤrɯ ŋu" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu.
tɕendɤre tɕheme nɯ ra nɯ-phe "pɤnmawɤndɤr pɯ-si ɕti tɕe, nɯʑora aʑo a-rʑaβ chɯ-tɯ-ɣi-nɯ ɯβrɤ-jɤɣ?" to-ti ɲɯ-ŋu ri,
tɕheme nɯ ra kɯ "a jɤɣ ri, wortɕhi wojɤr ʑo χsɤrzaŋ ɲɯ-kɯ-ɕɯrŋo-j tɕe,
iʑora, nɤki ci nɯ, (ɲɯ-nɯsɯmɯzdɯɣ-i tɕe,) rɯŋgu χsɯ-sŋi //kɯ-nɯsɯmɯzdɯɣ tu-ɕe-j// ɕ-ku-nɯ-rɤʑi-j ɯβrɤ-jɤɣ?" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe tɕendɤre
rɟɤlpu nɯ kɯ "jɤɣ" to-ti tɕe, tɕendɤre
tɕheme ra kɯ χsɤrzaŋ nɯ (to-tsɯm-nɯ) //to-cɯ-nɯ// tɕe to-ɕe-nɯ
tɕe tɕendɤre nɤki,
zgɤr χsɯm chɤ-phɯɣ-nɯ tɕe pɤnmawɤndɤr ɣɯ ɯ-ɕɤrɯ ɯ-βɣi nɯ tshɯntshɯn tɤ-wum-nɯ tɕe, (ideoph, emph)
nɤki khɤndɯn nɯ ɲɤ-ndɯn-nɯ tɕe,
ki ɯ-ʁɤri sɯχta kɯ-chɯ-cha,
ki ɯ-ʁɤri sɯχta kɯ-pe
pɤnmawɤndɤr tshɯntshɯn //a-jɤ...ajɤnɯɣi// a-jɤ-nɯzɣɯt ra!" to-ti-nɯ tɕe
tɕe li jo-nɯɣi ɲɯ-ŋu tɕe,
tɕe li pjɤ-nɯɕe ɲɯ-ŋu tɕe
tɕendɤre χsɯ-sŋi to-tsu tɕe rɟɤlpu nɯ kɯ li to-sɯxɕe ri,
"a-thɯ-ɣi-nɯ ra" ɯ-kɯ-ti lo-sɯxɕe-nɯ ri,
nɤki ci nɯ,
"mɤ-kɯ-jɤɣ ʁo me rɯtɕi pɤnmawɤndɤr jɤ-nɯɣe ɕti tɕe, tɕendɤre mɯ́j-khɯ, //pɤnma//
χsɤrzaŋ tɤ-ndo-j tɕe, aʁɤndɯndɤt kɯ-kɯ-sɤmdʑɤl ʑo ɕ-pɯ-mdʑɤl-i
tɕe wuma ʑo pɯ-sɤscit" to-ti-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe
s-chɤ-ɕɣɤz-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe,
qhe (rɟɤlpu ra kɯ) "iʑora ci wortɕhi ʑo tu-kɯ-nɤndɯndo-j ɯβrɤ-jɤɣ" to-ti-nɯ tɕe tɕendɤre
tɕheme nɯ kɯ "jɤɣ jɤɣ" to-ti tɕe,
rɟɤlpu kɤɣɯŋkhɯŋkhor kɯ-kɯ-ŋɤn ʑo to-ndo tɕe, tɕendɤre
kɯ-mɤku nɯ sɤtɕha kɯ-kɯ-sɤscit ʑo jo-tsɯm ɲɯ-ŋu ri
kɯ-maqhu tɕe, kɯ-kɯ-sɤɣmu ʑo jo-tsɯm tɕe tɕendɤre
ɯ-me ra ɯ-rɟit ra nɯ-sɤtɕha jɤ-sɤzɣɯt tɕe,
tɕe "wo a-rɟit ra" nɤki,
ɯ-rɟit ra tɤ-mtsɯr tɤ-ɕpaʁ kɯ, nɤki,
nɯ-lni-nɯ ʑo pjɤ-rɤʑi-nɯ ri
χsɤrzaŋ nɯ ɕlaʁ ʑo to-sɤpɣaʁsci tɕe,
pjɤ-ɣɤrɤt tɕe ɯ-rɟit ra kɯ ko-rɤɕi-nɯ ɲɤ-rɤɕi-nɯ ʑo ɲɯ-ŋu
"nɯ ɯ-qhu tɕe ŋkhorwapa, tɯrme kɯ-kɯ-pe ʑo,
tɯrme ntsɯ tɯ-nɤjo-nɯ mɤ-kɯ-ra ci, //ŋkhorwapa...//
tɯjpu tu-kɯ-nɯ-ndza kɯ-pɯ-pe ʑo a-nɯ-tɯ-ɤβzu-nɯ ra //to-ti ɲɯŋu ri// smɯlɤm" to-ti ɲɯ-ŋu ri tɕendɤre
ɯ-rɟit ra lu-kɯ-nɯŋkhorwa kɯ-pɯ-pe ʑo ɲɤ-nɯ-sɤβzu ʑo tɕe ɯʑo jo-nɯ-jɣɤt tɕe,
//rjɤl// nɯnɯ sɤtɕha ra, rɟɤlpu nɯ ra pjɤ-si-nɯ ɕti tɕe, tɕendɤre, nɤki,
nɯ-wa pjɤ-nɯ-sɯɣe-nɯ tɕe,
tɕe pɤnmawɤndɤr kɯ nɯnɯra nɯ-rɟɤlpu chɤ-ndo tɕe,
pha mkhɤrmaŋ ʑo to-sɤpe-nɯ.
ʑara tɯrmɯ tɯβlɯ chɤ-nɯ-sɤɲcɤɲcɣɤt-nɯ...