Kpwet


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Transcription du texte complet


Ē rege ’og’og sag lēm / sag Lēseper e.
[Oli] / Tär ’og’og kēnē, ’og’og e, ē Qet tēr.
Ē Qet tär e ’og’og sag sā Lēseper ow. Tär ge ’og’og e, sōwlē —
Ērge / ērge poe mōgōn e tek: “Ei! Gät van e ’ār n-ok?” Wë “O, ge itōk!”
Alē tär van. Tär van sar e tär ’ār n-ok.
Ērge ’āwān ’ār wā n-mēlēs e; ērge ’āwān ’ār wā n-kala’ e; ērge ’āwān ’ār wā n-qu’u’u e —
Tär ’ār ges n-ok e ’ān ’ere ge now.
Sōw tär ’ā—’ār, ’ār qē’ n-nok —
Sōwlē, tär ’ā—’ār, sōwlē ē Qet ’āk ’i row lē wë-/ lē qek e.
Ē Qet ’āk ’i row lē qek e: tär ’ā—’ā—’ār ewa tär mōl me.
Tär mōl me, tär wā “E! Ē Qet e, ti mörös ’ä wë n-van van sar e wë n-’ār’ār rek n-ok mōn, pa — Ti n-’āk’āk e, ’āk’āk ges ’i lē qek.”
O, tär wā “O pa näk wë m-’ār qē’ n-ok mum ne ewa — na nē kumru sā mē susu kēlkēl rān ow.”
Ewa "Óòó! Ē kumru! Në ge ’awi." (So) "O, ē kumru." Wā "Óòó! —"
Ewa, kē n-mā’āv sag e °tiag e° / ti n-vërën̄. Ti n-/ tär mōl me lē vem̄ö’ e °tär esë° / Ti n-vërën̄:
“Ei! Kimi m-’ār qē’ n-nok?” Wā “Óòó, niv! Këm ē ’ār qē’ ’ä ki’is; ’alōw e këm van kēl lik.”
Wā tär van kēl.
Tär van sag, tär ’ā’ā— ’ā— ’ā— ’ār e, tär mōl me.
Van e, tär ’ā’ā— ’ār ane wā, ē Qet e n-kālrāk sag e ti n-van.
Ti n-le n-pārpār mōn ti n-van.
Ti n-va—van, van kal sar ’ān ’ōw e, ti n-’et e n-nānār. N-nānār ’är ’i, ge ’ëgëlgël.
Ge ’ëgëlgël — m-van sag.
Ti m-’ār. ’Ār ’ār ’ā— ’ār, ’ār qē’ — ’ār le’ sōw, ’ār kirm̄ö’.
Sōwlē, ti n-’ār.
’Ār kikirm̄ö’ mäkä wö’ vavavan, qē’, ti n-wālāk.
Wālāk rākrāk ’en ’önö ’ār’ār now.
Wālāk wālāk wālāk wā— wālāk, wālāk qē’: sōwlē, ti n-’ār. ’Ār lölögi.
Ti n-’ār ’ār ’ā— ’ā— ’ā— ’ār qē’ — Sōwlē, “Ooh, m-pas gēn ki’i. ’Alōw e në k-van kēl me në mak ’ār rāk lik.”
Sōwlē, ti n-mōl en, sōwlē, n-Mārāw n-van me.
N-Mārāw n-van me e wa ti n-vël.
Ti n-vël vël vël vël vël vël vë— vël, vël qē’.
Sōw ti n-’ap kal. Ti n-’är ’ëgëlgël.
Ti n-’ap kal sag ti n-’är ’ëgëlgël, e ti n-/ ti n-vël sā n-’uvu-gi ow.
Ti n-pë’ me n-masre qe’-’ār’ār e m-’og’og vāvlākreg ’i e: ti n-pë’ me, pë— pë’, pë’ qē’ me, e ti n-vël vël vë— vël, vël qē’, n-’uvugi.
Vël qē’ e vël sag lē lan̄sigi.
Vël qē’: sōwlē. Ge e ti n-’og e / n-’är marmar.
Sōwlē. Wā ti n-kal pa’ kēl, n-’āk pa’.
E kē n-mā’āv row ne, tär van kēl ne, ti n-van.
Ti n-va—va—van, tän̄ sag e, e ti n-’et e, n-nānār e mal ’är ’ēnēnē kēl!
E ti wā “Ar! N-nānār e, no ma’ / m-’ār le’ ’i lē nor e, sōwlē (ti) e māl ’är ’ëgëlgël kēl.” E ti n-’ār.
Ti n-’ār, ’ār ’ār ’ā— ’ār, ti n-’ār qē’.
’Ār le’ kēl sōw, ti n-’ār kirm̄ö’. Ti n-’ār kikirm̄ö’ mäkä wö’ va—van, qē’: ti n-wālāk.
Wālāk wā— wālāk, wālāk qē’: ti n-’ār. ’Ār lölögi.
’Ār, ’ār ’ā ’ā— ’ār e sōw wā “Oo! Māl qē’. ’Alōw e në k-van kēl me, në mak ’ār rāk lik”.
Wa ti n-mōl.
Ti n-mōl row lē qek e, n-van row en: n-kal pa’ row lē qek e n-’āk ’i.
E ērge e / mōgōn e, kalkal lulu me: “Ēi!”
’Et sar e, ē Qet e, ’āk ’i sar e, n-suwsuw mē n-’uwus!
’Āk ’i ne, n-’ārpän ne, n-’uwus ges.
E— ti n-’ā’ā— ’āk ’i ne e, ti n-vörön̄ tär row: “Ēi! Kimi māl ’ār qē’ n-nok mumi?”
So “Oo! ’Alōw e këm van kēl lik, ē qē’ ’ä ki’is.”
Tär ’ār, ’ā’ā— ’ār ne.
Ti wā “Këm mak van kēl lik ’alōw.” Wā “Itōk.”
Tär v-/ Kē n-mā’āv sag, tär van kēl.
Tär van kēl sar, ti n-van kēl.
Ti n-va—va—van, van was sag e: ti n-’et e, n-nānār e, n-mārāw māl ’ap rāk kēl. Māl ’är ’ēnēnē kēl.
E ti n-’ār. ’Ā— ’ār, ’ār le’.
Ti n-’ā’ā—’ār, ’ār le’: ti n-’ār kirm̄ö’ — ti n-’ār wël-mara —
Ti n-wālāk wālāk wālāk wālāk, wālāk qē’: ti n-’ār lölögi.
’Ār lölögi n-van vavava— van, wā “Oo! Mal qē’! Sōwlē, në k-mōl.”
Sōwlē —
Ti n-mōl mäkä ne o ti m-mōl; ti m-’an̄ sōw, m-le rāk n-vālgi vōwal. Masre ’ār’ār sā ti m-’ār ’i.
’Ār [anē] ti m-le rāk masregi vōwal, ti m-mōl row mäkä nē, pa — m-van row e ti mōl qäl’ä, pa m-’är pa’.
’Är pa’ wël lē n-’uvu ’enge vōwal, ti n-’är ’i mak ’et gër.
“Wë n-sāv ne n-lele kal n-nānār e?”
Ti m-’är ’i, m-’et gër, ’et gër ’e— ’et e, ti n-’et e, n-Mārāw e n-kal lu.
Mārāw e n-kal lu me ne, van me ne, ti n-vël vël vël vë— vël, vël qē’ n-lan̄sigi —
Vël vëvëvëvël, vël qē’, lē lölögi —
Vë— vël, vël qē’! E sōw ti n-’ap kal.
Ti n-’ap kal sag mäkä ne, ti wā “Ē!” /
Ti m-vël e n-’uvugi. Vël vë vëvëvël, vël qē’: “Ē! Pa n-masregi vōwal e niv!”
Ti m-sëk. Ti m-sëk. Sëk lu wël nē, sëk lu sōw nē, sëk lu sōw wël row nē, sëk lu sar nē —
Óòó, ti ’esgö’ qäl’ä.
“Ē! Masregi vōwal e ge la’i ! Në k-’esgö’, në k-vā’āk lik wël e wā n-qē’.
Ewa ē Qet e n-row lu!
Ē Qet e n-row lu wā “Ēi! Näk ne sa tata n-nok muk e wā näk ’ap’ap kal kēl ow, wā n-’är’är ’ēnēnē e? Kēi, në mē lān̄ ma’ näk sā ti wow! Në ge lān̄ ma’ näk sā ti wow!”
E ti n-van sar e wë n-lān̄ ti: e n-Mārāw e wā “Ēē! E n’og ’en vusvus në! Näk ’og ’en vusvus në! Pa itōk. N-ok mum, në ge ’ār!”
Sōwlē. Wā “Pa näk ’en galgal! Si näk wë m-gal në, në ge van me në ge vus näk.”
Sōwlē. Ē Qet n-mōl — Sōwlē, n-Mārāw, ’og ’i ti m-ta ta ta ta, n-ok e m-qē’, ti n-tek mēn ē Qet.
Tek mēn ē Qet e wā: “Näk van sōw, näk ’et’et gër wā, n-mäläg wë m-kal sar ’ān ’ōw e, näk ’et wë, kē m-mälägläg e wa n-wät wë m-sōw — wā näk ’et / näk wë m-’et wë n-pē wë m-vala e, pa n-pē vala row ne e, n-ok mum e now. N-ok mum e n-kal lu row.”
Ti wë m-van qēl kēl row, m-’og vavan e wa ti n-’et sar e / n-sāv e? n-mäläg e m-qön̄ qön̄ qön̄ qö— qön̄, qön̄ kal me ne, wät e m-sōw wal.
Ti m-wät wät wät wät wä— wät, pē n-vala!
Pē n-vala, m-le van sōw, le rāk n-ok mun ē Qet —
Van ’ö’ van ’ö’ va— van ’ö’: näk ge gālāl ’i sag Arev e? Näk ge gālāl ’i Arev? Row me n-ve’ / n-ve’ lowo sā pu’ ’i ow, pa n-Mārāw. N-Mārāw se now.
Van row me, wät e n-māmās, wā n-pē e n-māmās.
E sōw e n-ok mōn ē Qet e n-pu’ lāv eke-ne.
N-pē n-māmās ne e, ē Qet m-vala qēl row ne, n-’et row e : n-ok e pu’ ’i.
Ērege ne m-van me e māl ta qē’ n-ok mōr. Tär rev qēl row lē naw e.
Ven ’el’el sag rān ewa, n-ok e n-rër.
Ta— ta ta, n-ok mōgōr nē m-rër qē’. E ē Qet n-rev row mōgōn nē, n-rem kal / n-ven kal sag rān e, ti m-van va—van lu row ne e, le n-’ōw wā: "WUN̄! WUN̄!"
Tär wā : “Qet e m-’ār n-ok mōgōn nē män̄äs?” — “Wësi, gät gālāl ’ä!”
Van van va va van e: “E! Gät van ’ān ’ōw pē tisin̄? Gät van ’ān ’ōw pē tisin̄, ’alōw? Pa kiri wö’, gät van pē sis wotrāg.”
Sowlē tär van, tär van, sis wotrāg qē’, tär van van van va—van.
Eke mā’āv sag nē, sōw tär kālāk nē, mmm!
Tär māl ta qē’ n-plan pän, n-plan mōgōr, so wë tär van e tär pël sā n-nok ow.
Tär van van va—van, van sar ne e n-’āwān e wā “Inë sā ko-wow.”
Wā ti n-kal pa’ lu sar nē. Tär van va— van ewā n-’āwān e wā “Inë kö-wö’ !”
Tär va—va—van wā paspasnegi, ē Qet. Ewā lē sag e rān ’ōw!
Van sag e m-tata qē’ mōn e/ ven ve~ ven, ven kal sag, n-ta qē’ n-gaga.
Wöle n-gaga e n-van sag e ti ge gon varge.
E tartar, sā n-men ow. N-men e m-row qēl sōw lē n-gaga ne wa ti n-’u’.
Ta qē’ sōw, pu’ kēl sar lē lölögi ewa — ērge e rowrow lu kēl ne, tär va—vavala e, m-qēl row le vunu e: e tär ’et e, n-rān̄ār.
N-rān̄ār e pu’ ’i.
Sōwlō wā n-pulsālān ē Qet.
Sōwlē tär m-’an̄ sag ne wā m-rev / m-sev n-ve’el ge män; sōwlē wā m-le gōnōn ē Qet.
Van row, rev sur n-ok ne, tär su lu row ne wa, tär van.
Ē Qet pu’ ’i sag e.
Tär su — su e, su row nē, wā tär le n-’ōw e, iv: “WUN̄! WUN̄! WUN̄!”
Qet wā “E! Olgeta oli giaman long mi! / Tär m-gal mālāg në ēgēn! Tär m-van me, tär m-le n-muk n-ok / tär m-le n-ok muk wā tär m-le n-/”
Ti m-’an̄ sag ke-ne ti wë n-rev sur n-gaga pa n-ge misin e, ti m-/ Mm! (Brekem, rop ia)
Ti m ta kirm̄ö’ n-gaga ne, ti m-ko!
Va—vala, m-qēl sōw e, kal pa’ row lē qek, n-rān̄ār e pu’ ’i.
“E, emö! Ērge wö’ m-le n-nok muk?”
“Ooh! Tär māl le! M-le n-nok mum, tär m-sev n-ve’el, sōwlē wā m-le n-pulsëlëm! Tär māl van.”
“O, itōk.”
Van sar e, m-le n-womi’ig.
Pa n-womi’ig e, n-ge maran̄, pa n-vingi niv!
Qērē’ rāk n-me’en / n-mā’ān nës sōw n-ve’el —
Sōwlē, ti n-vāv wël sir n-rān̄aru e wā “Ēi! Emö! Në k-qēl sōw lē n-womi’ig wö’, wā näk puson̄em / näk qësës marmar sōw wā näk sëprē në row lē naw gēn.”
Sōwlē, ti n-qësës marmar qē’ sōw, ti n-qēl sōw, qësës / n-rān̄ān e n-qësës marmar, sōwlē qev’ē rāk row lē naw ne.
Ev’ē rāk row nē, n-mi’ig e ti m-vala wal! Ti n-van van va——van e, van sag n-vesöv tär.
Tär susu ’i kö-wö’, wā n-mi’ig e m-van me, m-van sag. Ewā n-mi’ig e n-kēl me.
Sal kēl me n-van va——van ewā n-tän̄. “Ē! N-mi’ig! Salsal ’i nē, n-gëk!”
Ewā tär le rāk sag e wā, ti n- / Olsem, hem i fart! Ti ne / pisis.
Alē, wā “Mmh! Mi’ig ane n-ge pōn!” wā sëprē rāk.
Ta mäkä nē van va——van ewā: “Ē! Gät gen ve’el?”
Alē tär le rāk sag n-ve’el e: gul gul gu— gul gul qē’, gen.
Ewā ē Qet e n-le rāk, ve’el gān e, n-gen.
Ewā tär ’ev’ē rāk wël n-vin ve’el e lē naw, e n-gunugi ti n-vasn̄ē.
Vasn̄ē vasn̄ē—— vasn̄ē wā: n-vin ve’el sal ’i lē naw ne ewa: “N-gë-mi / n-gā-t, ’og / sal ’i ne, wā wël ne, n-gān ē Qet.”
So “Ō! ē Qet e, Qet sāv ne? Qet e, ’og ’i sar ’ān ’ōw e, titisin̄ gān!”
Tär van. Tär van van — van e, ’et e n-mi’ig e n-sal me. “Ē! N-mi’ig e sal ’i ne! Oo! Salsal ’i ne, n-ge itōk wal!”
Ewa ti n-tän̄ va— van, wā n-tän̄ wa n-le kal sag e wa ti n-pisis ewa ti n-/ penegi e n-pōn lu row ewā: “Mmh! N-mi’ig anē n-ge pōn!” Wā tär sëprē.
Ewa n-mi’ig e n-van.
Tär wowo mäkä ne…
Tär van —— van, van van sag nognog sar sir n-Lokon. Tär nognog sar sir n-Lokon wa! ē Qet e n-van ’ōw’ōw!
Van va—n van, tän̄ sag (lē) vunu — vunu vōwal, pa n-vunu mōn ē Vārvan̄.
Van sar ow, van kal sar lē / row lē won̄ën ne; van sar lē won̄ën e, rem sag rān vāt.
Rem sag rān vāt mäkä nē, sōwlē, mak pu’ ’i mak ’et gër tär.
Tär su sar, su sar. Su sar, su sar su—— su, su kal sar ne.
Tär susu sar e, pulsālān ē Qet wā “Sar e ē Qet e sar e pu’ ’i ne!”
Tär wë “Kävä ne?! Ē Qet e la’i sar a Vunulāv e, sōw!” — “Sar e ē Qet e, sar e pu’ ’i nē.”
“Oóó?! ’Irgi?” ’Et’et sar: “Oh! ’irgi! Sar ē Qet e pu’ ’i gēn!” — “Ekēh!”
Tär su sar su—— su, row pu’ sar lē won̄ën: ti n-row qēl.
Row qēl sōw, n-van row.
Van row e: “E?! ē sē ne m-tek mē kimi wë kimi le n-ok muk?
Tär wā / Gunugi wā: “Ērge now! Tär m-van me, van me, m-le në, wā van row e, këmëm m-le n-ok mum e, van ’ö’.”
“Oo! Kimi m-le n-ok muk, kimi vërën̄ qal në ’ä? Kimi m-le n-pulsëlëk, van ’ö’ me?! Sōw, ge itōk!”
Hem i stanap igo long as bl kenu ia nao.
Tartar ok e ok e/ Wo iō kan sē/ Wo iō kan Maraw ē/ Sis wetrag e/ Wo men si tēgē/ We ok ti m̄ēdudun
Pan̄! Wan saed kenu i brok. Kālgi, kāl ok māl mowor. Māl ’ār wor.
Hem i go/ Ti n-van kēl vālgi, row lē keregi.
Tartar ok e ok e/ Wo iō kan sē/ Wo iō kan Maraw ē/ Sis wetrag e/ Wo men si tēgē/ We ok ti m̄ēdudun
“Hmm!” Sayē, kenu i brok evriwan.
Tär vār kal e nē tär pu’pu’ ’i wā tär ’et sar e, Vārvan̄ e n-qēl row me.
“’Ē! Kimi m-van lu me kävä ne?”
“Ooo, këm m-van lu me sā rān nok wow. Pa këm m-van me kö-wö’ wā ē Qet e m-’ār worwor n-ok ’en këmëm. Këm wë / ge / wule niv ekē sā këm ge van lolon wā ’og lon, wë mak ’esgö’ n-me’esal e mak mōl.”
“’irgi? Ge itōk!”
Sōwlē, tär / kē’! / “Në m-’o—’og masgēk e — (e Vārvan̄) — Në m-’o—’og masgēk e pa në mak ’esgö’ vuvuluk ekē gēn. Sire auu! Në m-’og masgēk e, n-kaka wal qäl’ä; kē n-revrev mäkä wö’ e, në k-ën sur e në k-mi’ir. Kimi wö’ / kiri wö’, pa gät kaka.”
“Ge itōk!” Tär van.
N-le tär nē, tär van kal sar lē vunu, lē qek; ta n-gengen, tär gengen — Van van va—van, qē’, sōwlē —
Tär m-ta qē’, tär m-gengen qē’ — Sōwlē, tär ’og ’o—’og, kē m-qön̄.
Kē m-qön̄ e, tär ’o—’o—’og e ne, tē wā: “Ēi! Ērge! Kimi ge mi’ir lē gemel. Kimi ge mi’ir lē gemel, pa inë në ge mi’ir lē qek.”
“Óòó, näk mē mi’ir lē gemel! Sire n-gemel mum. Pa këmëm ge mi’ir lē qek.”
“Óòó, në ge mi’ir lē qek, wë kimi ge mi’ir lē gemel.”
Tär ’o’o’o—g e, m-qön̄ e wā “Ērge! Në k-mōl ēgēn, në k-van e k-mi’ir. Në k-van sar e në k-mi’ir.” Wā “Itōk!”
Ti n-van — van sar e, wë n-mi’ir — Pa ti n-van sar, ën sur sōw, ’āk rërën̄ wël e, n-’āk ’i.
Ērge e vān̄ārn̄ār, kaka, kaka kaka, van van va—van van e, e ti — tek wā “Ēi! Näk / Gät / Gät mi’ir ēgēn!”
Sōwlē, ē Qet kālāk sag e ti n-gin wor n-pākso. N-pākso, mäkä gēn.
Kālāk sag, n-gin wor e, tär qē’ sar. Tär qē’ sar nē e, tär mi’ir lon.
Kē m-qön̄ ne, tär / ti n-rën̄ e kē niv ’ān̄sār, wë n-tata tërtër, wë n-tektek si n-ta mäkävä ne — òóó.
Ti n-’ā—’āk e, n-rën̄: “O, tär māl mi’ir!” Ti n-le n-qörön̄ mōgōn e tē n-gāv lu!
Van row me nē, sësëk tär. Sësësë—sëk e, sëksëk lēge tär. Tär māl mi’ir qē’.
“Tär mi’ir kävä ne?” Ewā ti n-mōl kēl.
Van sar e; ewā kē m-meren e nē, ti n-rën̄ row e wā “Awuu!” Tär / Tär ta ’i n-kaka row e, e n-qē’ nē, kaka solsol wā —
Van row me: “Ē! Lēlqön̄ e, në m-van me gät wë kaka ilik, në m-ta ’et sōw wë në k-mi’ir, në m-ta sōw pa, ’et e kimi… / ‘Ooo, në k-van kēl row e sir ērege row e këmëm kaka ilik!’ Në m-van me m-sëk kimi së—sëk e, kimi niv e, kimi m-mi’ir kävä ne?”
E, Tagar Lëlqön̄. Tagar Lëlqön̄ wā “Ē Qet e ti m-gin wor sā n-pākso ne pa këm m-mi’ir lon.”
Ewā — tär ’o’o’og, kē n-qön̄. Tär kaka wël vavavan e ti wā “Ē ge! Në k-mōl ēgēn.” — “Itōk. Mōl e mi’ir.”
Tär ’o’o’o—’og e, e tär wā “Ē! Sōwlē! Gät mi’ir?”
Sōwlē, ē Qet kālāk sag e, ti n-gin wor e n-’ilqōsqōs (rafta). N-’ilqōsqōs ti n-gin wor. Ti n- / Tär qē’ sar lon, mi’ir.
Van van — van e, kē n-meren.
Kē n-meren row nē e, ti wā “Ēi! Lëlqön̄ e në m-van me wë gät wë kaka ilik, pa kimi e niv e, kimi m-van kävä ne?”
Wā / Tagar Lëlqön̄ wā “Ē Qet m-gin wor sā n-/ n-’ere rafta now, pa këm m-mi’ir lon. / (N-’ilqōsqōs).
Sōwlē tär van. Tär van tän̄ me lē ’ēqē. Van ta n- / le n-qä’ e, le n-’āwāp e — le n-töva e — le n-li’ e —
Tär van me e tär pelen̄ n-ev.
Tär pelen̄ n-ev, tär qān̄ris. Tär qān̄ris, ’ā— ’āk n-monog, alē tär lik tär gengen.
Van va— van. Sōwlē, tär ’o’o’og ane, kē n-qön̄.
Sōwlē e ti n-/ “Sōwlē ērge, në k-mōl ’en / sar ’en kimi ēgēn, në k-van e k-mi’ir ēgēn.” Wā “Ge itōk, van e mi’ir!”
Tär ’o’o’og e, ti n-rën̄ e, ekē m-’āk’āk rërën̄ qē’.
Wā ti n-kāl rāk e, n-van row. Sëk tär ewā wë n-vus tär e wā —
Manegi ē Qet māl gin wor n-/ doa / n-meg’āv. Māl gin wor n-meg’āv nē tär māl qē’ sar lon māl mi’ir.
Mā’āv sag nē, ti n-rën̄ row e: tär kohet ’i! kaka ’i!
Ti n-van row wā “Ērge! Lëlqön̄ e në m-van me në m- / në ge mörös në k-van me kaka / gät wë kaka ilik, pa kimi m- / në m-sëksëk lēge kimi, kimi m-mi’ir kävä ne?”
Tagar Lëlqön̄ wā “Ē Qet m-gin wor sā n-meg’āv now, pa këmëm mi’ir lon.”
“Ē! Sōwlē. Kiri wö’ gät ge qān̄ris. Qān̄ris ga/ gā-t. Gät van lik lē n-’ēqē.”
Tär van lē ’ēqē; tär ta n-qä’, tär ta n-’āwāp; le n-töva, le n-li’ — tär van me, pelen̄ lik n-ev.
Va—van, n-ev m-gen, tär kekere’ — tär mëp sag n-qä’, rān e n-qān̄ris, tär qān̄ris.
Sōwlē. Rëk rāk kal sag — Tär ge pu’ ’i, pu’ pu’ —
“Ekēh! Ērge! ’Āvru! Gät e n-niv mōt naw. Gät wë lin̄ kiri sā lē ’āwāp ow!”
“Sōwlē! Ē näk! Näk vala row e näk saw naw! Näk ’ara / Näk ’irin̄ n-naw lē vepē ne, näk vala ’ör kal me, gät lin̄ kiri lē n-’āwāp. Gät wër mi’ig / wē! gät wër kiri.”
Ē Qet wā “Näk wë m-van row, näk mëp / näk vā’āk sur sōw n-vepē: N-ēr / N-ēr lowo ’är ’i e. Pa ti m-n̄ara sōw lē ’an. Sōw, näk mē le sur n-vepē, näk van wël, ven kal sā rān n-ēr now. Ven kal rān n-ēr ne, näk ven kal sag, pu’ ’i.”
E sōw tär/ ti n-van row, mëp / le sur sōw n-vepē e, n-’āk ’i, wā n-ven kal.
E ti n-’og / tär ’o’o—’og e, wā “Ē ge wö’ ge misin! Alē ē näk! Näk vala!”
Ti n-vala row vavavan, van row e wā n-le sur sōw n-vepē wā ven wël e, n-ven kal.
Ewā. ’Og ’o—’og e, wā “Ē! ’Āvru e m-van row e m-misin! Täru ver-or ’i row e lē n-won̄ën e. Alē ē näk! Näk vala!”
Le n-vepē wā n-vala. Va—vala, n-qēl row e wā n-le sur sōw n-vepē wā n-van wël e n-ven kal.
Ewā tär ’og ’o’og: “Ē! Ēge wö’ m-van row e m-qälän̄! Alē, ē näk!”
Tär van van — van, tär m-qē’ row, tär m-rem / m-ven kakal qē’ sag sā rān ’uvu ēr ow.
Sōwlē, paspasnegi e ē Qet. Paspasnegi e ē Qet.
Alē. Ewā e ti m-/ Hem i go ia hem i karem nalnal blong hem nao. Ti m-van sar e, m-le n-qörön̄ mōgōn, m-van row me —
“Ei! Näk ta wë näk ge mörös wë ge, pa në mē vus ma’ näk sā kiri e!” (e Vārvan̄)
Van row me, row, row wël sur ti mäkä ne, Qet n-row vāl qān̄ris.
Qē’ ti m-/ täru lik. Ewā ti n-row me sur ē Qet e, ē Qet ti n-row me ewā n-le rāk n-tö ’enge. Ta— ta, n-tö ’enge m-qē’!
Sōwlē: ti m-le n-pelel, n-pelel lowo.
E ti n-row wël sur ti wā n-lān̄ ti ekē nē e ti n-row rāk row kēl me e n-le sōw e n-gëw e n-pur ’āwāp. N-’āwāp e, m-nës sōw lē pelel.
Ti n-row me kö-wö’, ti wë n-lān̄ ti kö-wö’ e ti n-row me kö-wö’ e ti n-row sōw e ti n-gëw kēl n-’āwāp e ti n-nës sōw lē pelel.
Ewā “Ē! Näk wë m-ta — ta e në ge lān̄ ma’ näk kiri!”
Sōw e ti “Nniv! Näk ē lān̄ ma’ m̄as në ’ä!”
Ewā n-van van —— van row ne, täru van van van, van teln̄e’ n-qān̄ris nē.
Qet n-nës qē’ n-’āwāp, nës qē’ n-qä’. Nës qē’ n-qä’ sōw lē pelel, ’ör rāk.
Sōwlē, ti n-row wël sur ti wë n-lān̄ ti e, ti n-row rāk.
Row ’är row gēn. Ti n-row wël sur ti e, ti n-row rāk, row ’är row gēn.
Täru vālān̄lān̄ row, van row van row van vavavan e, n-ēr e ’är ’i e ge n̄ara wal sōw lē ’an, mäkä gēn.
Va—— van, van row me wā ti m-row wël lik sur ē Qet e wë n-lān̄ ti, ē Qet n-row kal rāk.
Sal rāk sag me, m-row ’är wal sag ’ān n-ēr ne, ti wā “N-ēr! Ëlē! N-ēr! Ëlē!”
Nēr e ëlē, ëlē van va van.
Sōwle ti m-ven kal sag.
Ti n-van sag van sag ven veveven e wā n-tän̄ mä tär ewā, ē Qet e n-le n-pur ’āwāp ge vävät ewā.
Mmh! Ia! Ewā ti n-m̄es lu sōw nē, n-van.
Tän̄ sōw lē ’an ne, ti n-kālāk sag e n-vël kēl ti. Vël vël vë— vël, vël qē’, e ti n-ven kēl.
Ti n-ven ve~ven e ven ven nognog sag e, ē Qet gëw n-’āwāp e n-qäs sōw lē nogon e ti n-van row ’āk sōw.
E ti n-kālāk sag ti n-vël kēl ti. Ti n-vël vël vël, vël qē’ e ti n-ven kēl. Ti n-ven ve—ven e vēn nognog sag ti e, ē Qet n-/ n-gëw e n-’āwāp e n-qäs sōw lē nogon e, ti n-gāv lu sōw ne, n-van.
Tär ta va—van mäkä ne, n-’āwāp m-qē’, tär m-’ev ti mē n-qä’.
’Ev ti mē n-qä’ van van va—van, wā n-ēr e m-/ tanem olsemia/ m-lëp ti. Ti m-lëp ti sag nē, ti m-va—van, row ’är ’ān kele qek sā sag Lēseper.
Row ’är sōw rān kele qek Lēseper e, ē Qet wā “Ēi! Tagar Lēlmeren! Näk wë m-/ Näk sā mē rëw qēl ’ëw’ëw wow. Näk rëw qēl, näk ’ör marmar n-lan̄si ēr!” — “Ge itōk.”
Tär van sōw vavavan, rëw ’är sōw qē’ ’ān kele qek mäkä gēn. Rëw ’är sōw ’ān kele qek mäkä nē, m-’är ’är ’är ’är ’är ’är ~
Tär ’ōsōw ’ōsōw ’ōsōw ’ōsōw ne ti/ ti vanvan ’i me sag e.
Ge ven ’i me, ge ven ’i me, ge ven ’i me. E ti n-tek sōw mēn ē Qet so: “Qet! ’Oki’i tata magarsän në. Näk ’en vövökö n-lan̄si ēr!”
Óòó. Në k-eva / Van me e, në ge mörös në k-qēl rek sōw sir kimi.
Pa “Oóó! Näk m-ta sir këmëm ge se’, e pa…”
Va—van, paspasnegi ē Qet n-rëw qēl sōw ’ān kele qek, ti m-’an̄ rān n-lan̄si er e, ti m-vökö n-lan̄si ēr e ti m-va—van, qälän̄ lu sag gēn.
Sōwlē Vārvan̄ ma’ qälän̄ wal.
Ma’ qälän̄ wal e në ge gālāl ’ä wā ti m-m̄es kävä ne. Sōwlē
Nē, n-lan̄si vāv ’ām e m-qē’ sōw ekē gēn.
N-lan̄si vāvāv e m-qē’ kē gēn.
Wā Qet tär mōl kēl sōw lē qek. M-qē’.
S1 stop écouter
Ē rege ’og’og sag lēm / sag Lēseper e.

S2 stop écouter
[Oli] / Tär ’og’og kēnē, ’og’og e, ē Qet tēr.

S3 stop écouter
Ē Qet tär e ’og’og sag sā Lēseper ow. Tär ge ’og’og e, sōwlē —

S4 stop écouter
Ērge / ērge poe mōgōn e tek: “Ei! Gät van e ’ār n-ok?” Wë “O, ge itōk!”

S5 stop écouter
Alē tär van. Tär van sar e tär ’ār n-ok.

S6 stop écouter
Ērge ’āwān ’ār wā n-mēlēs e; ērge ’āwān ’ār wā n-kala’ e; ērge ’āwān ’ār wā n-qu’u’u e —

S7 stop écouter
Tär ’ār ges n-ok e ’ān ’ere ge now.

S8 stop écouter
Sōw tär ’ā—’ār, ’ār qē’ n-nok —

S9 stop écouter
Sōwlē, tär ’ā—’ār, sōwlē ē Qet ’āk ’i row lē wë-/ lē qek e.

S10 stop écouter
Ē Qet ’āk ’i row lē qek e: tär ’ā—’ā—’ār ewa tär mōl me.

S11 stop écouter
Tär mōl me, tär wā “E! Ē Qet e, ti mörös ’ä wë n-van van sar e wë n-’ār’ār rek n-ok mōn, pa — Ti n-’āk’āk e, ’āk’āk ges ’i lē qek.”

S12 stop écouter
O, tär wā “O pa näk wë m-’ār qē’ n-ok mum ne ewa — na nē kumru sā mē susu kēlkēl rān ow.”

S13 stop écouter
Ewa "Óòó! Ē kumru! Në ge ’awi." (So) "O, ē kumru." Wā "Óòó! —"

S14 stop écouter
Ewa, kē n-mā’āv sag e °tiag e° / ti n-vërën̄. Ti n-/ tär mōl me lē vem̄ö’ e °tär esë° / Ti n-vërën̄:

S15 stop écouter
“Ei! Kimi m-’ār qē’ n-nok?” Wā “Óòó, niv! Këm ē ’ār qē’ ’ä ki’is; ’alōw e këm van kēl lik.”

S16 stop écouter
Wā tär van kēl.

S17 stop écouter
Tär van sag, tär ’ā’ā— ’ā— ’ā— ’ār e, tär mōl me.

S18 stop écouter
Van e, tär ’ā’ā— ’ār ane wā, ē Qet e n-kālrāk sag e ti n-van.

S19 stop écouter
Ti n-le n-pārpār mōn ti n-van.

S20 stop écouter
Ti n-va—van, van kal sar ’ān ’ōw e, ti n-’et e n-nānār. N-nānār ’är ’i, ge ’ëgëlgël.

S21 stop écouter
Ge ’ëgëlgël — m-van sag.

S22 stop écouter
Ti m-’ār. ’Ār ’ār ’ā— ’ār, ’ār qē’ — ’ār le’ sōw, ’ār kirm̄ö’.

S23 stop écouter
Sōwlē, ti n-’ār.

S24 stop écouter
’Ār kikirm̄ö’ mäkä wö’ vavavan, qē’, ti n-wālāk.

S25 stop écouter
Wālāk rākrāk ’en ’önö ’ār’ār now.

S26 stop écouter
Wālāk wālāk wālāk wā— wālāk, wālāk qē’: sōwlē, ti n-’ār. ’Ār lölögi.

S27 stop écouter
Ti n-’ār ’ār ’ā— ’ā— ’ā— ’ār qē’ — Sōwlē, “Ooh, m-pas gēn ki’i. ’Alōw e në k-van kēl me në mak ’ār rāk lik.”

S28 stop écouter
Sōwlē, ti n-mōl en, sōwlē, n-Mārāw n-van me.

S29 stop écouter
N-Mārāw n-van me e wa ti n-vël.

S30 stop écouter
Ti n-vël vël vël vël vël vël vë— vël, vël qē’.

S31 stop écouter
Sōw ti n-’ap kal. Ti n-’är ’ëgëlgël.

S32 stop écouter
Ti n-’ap kal sag ti n-’är ’ëgëlgël, e ti n-/ ti n-vël sā n-’uvu-gi ow.

S33 stop écouter
Ti n-pë’ me n-masre qe’-’ār’ār e m-’og’og vāvlākreg ’i e: ti n-pë’ me, pë— pë’, pë’ qē’ me, e ti n-vël vël vë— vël, vël qē’, n-’uvugi.

S34 stop écouter
Vël qē’ e vël sag lē lan̄sigi.

S35 stop écouter
Vël qē’: sōwlē. Ge e ti n-’og e / n-’är marmar.

S36 stop écouter
Sōwlē. Wā ti n-kal pa’ kēl, n-’āk pa’.

S37 stop écouter
E kē n-mā’āv row ne, tär van kēl ne, ti n-van.

S38 stop écouter
Ti n-va—va—van, tän̄ sag e, e ti n-’et e, n-nānār e mal ’är ’ēnēnē kēl!

S39 stop écouter
E ti wā “Ar! N-nānār e, no ma’ / m-’ār le’ ’i lē nor e, sōwlē (ti) e māl ’är ’ëgëlgël kēl.” E ti n-’ār.

S40 stop écouter
Ti n-’ār, ’ār ’ār ’ā— ’ār, ti n-’ār qē’.

S41 stop écouter
’Ār le’ kēl sōw, ti n-’ār kirm̄ö’. Ti n-’ār kikirm̄ö’ mäkä wö’ va—van, qē’: ti n-wālāk.

S42 stop écouter
Wālāk wā— wālāk, wālāk qē’: ti n-’ār. ’Ār lölögi.

S43 stop écouter
’Ār, ’ār ’ā ’ā— ’ār e sōw wā “Oo! Māl qē’. ’Alōw e në k-van kēl me, në mak ’ār rāk lik”.

S44 stop écouter
Wa ti n-mōl.

S45 stop écouter
Ti n-mōl row lē qek e, n-van row en: n-kal pa’ row lē qek e n-’āk ’i.

S46 stop écouter
E ērge e / mōgōn e, kalkal lulu me: “Ēi!”

S47 stop écouter
’Et sar e, ē Qet e, ’āk ’i sar e, n-suwsuw mē n-’uwus!

S48 stop écouter
’Āk ’i ne, n-’ārpän ne, n-’uwus ges.

S49 stop écouter
E— ti n-’ā’ā— ’āk ’i ne e, ti n-vörön̄ tär row: “Ēi! Kimi māl ’ār qē’ n-nok mumi?”

S50 stop écouter
So “Oo! ’Alōw e këm van kēl lik, ē qē’ ’ä ki’is.”

S51 stop écouter
Tär ’ār, ’ā’ā— ’ār ne.

S52 stop écouter
Ti wā “Këm mak van kēl lik ’alōw.” Wā “Itōk.”

S53 stop écouter
Tär v-/ Kē n-mā’āv sag, tär van kēl.

S54 stop écouter
Tär van kēl sar, ti n-van kēl.

S55 stop écouter
Ti n-va—va—van, van was sag e: ti n-’et e, n-nānār e, n-mārāw māl ’ap rāk kēl. Māl ’är ’ēnēnē kēl.

S56 stop écouter
E ti n-’ār. ’Ā— ’ār, ’ār le’.

S57 stop écouter
Ti n-’ā’ā—’ār, ’ār le’: ti n-’ār kirm̄ö’ — ti n-’ār wël-mara —

S58 stop écouter
Ti n-wālāk wālāk wālāk wālāk, wālāk qē’: ti n-’ār lölögi.

S59 stop écouter
’Ār lölögi n-van vavava— van, wā “Oo! Mal qē’! Sōwlē, në k-mōl.”

S60 stop écouter
Sōwlē —

S61 stop écouter
Ti n-mōl mäkä ne o ti m-mōl; ti m-’an̄ sōw, m-le rāk n-vālgi vōwal. Masre ’ār’ār sā ti m-’ār ’i.

S62 stop écouter
’Ār [anē] ti m-le rāk masregi vōwal, ti m-mōl row mäkä nē, pa — m-van row e ti mōl qäl’ä, pa m-’är pa’.

S63 stop écouter
’Är pa’ wël lē n-’uvu ’enge vōwal, ti n-’är ’i mak ’et gër.

S64 stop écouter
“Wë n-sāv ne n-lele kal n-nānār e?”

S65 stop écouter
Ti m-’är ’i, m-’et gër, ’et gër ’e— ’et e, ti n-’et e, n-Mārāw e n-kal lu.

S66 stop écouter
Mārāw e n-kal lu me ne, van me ne, ti n-vël vël vël vë— vël, vël qē’ n-lan̄sigi —

S67 stop écouter
Vël vëvëvëvël, vël qē’, lē lölögi —

S68 stop écouter
Vë— vël, vël qē’! E sōw ti n-’ap kal.

S69 stop écouter
Ti n-’ap kal sag mäkä ne, ti wā “Ē!” /

S70 stop écouter
Ti m-vël e n-’uvugi. Vël vë vëvëvël, vël qē’: “Ē! Pa n-masregi vōwal e niv!”

S71 stop écouter
Ti m-sëk. Ti m-sëk. Sëk lu wël nē, sëk lu sōw nē, sëk lu sōw wël row nē, sëk lu sar nē —

S72 stop écouter
Óòó, ti ’esgö’ qäl’ä.

S73 stop écouter
“Ē! Masregi vōwal e ge la’i ! Në k-’esgö’, në k-vā’āk lik wël e wā n-qē’.

S74 stop écouter
Ewa ē Qet e n-row lu!

S75 stop écouter
Ē Qet e n-row lu wā “Ēi! Näk ne sa tata n-nok muk e wā näk ’ap’ap kal kēl ow, wā n-’är’är ’ēnēnē e? Kēi, në mē lān̄ ma’ näk sā ti wow! Në ge lān̄ ma’ näk sā ti wow!”

S76 stop écouter
E ti n-van sar e wë n-lān̄ ti: e n-Mārāw e wā “Ēē! E n’og ’en vusvus në! Näk ’og ’en vusvus në! Pa itōk. N-ok mum, në ge ’ār!”

S77 stop écouter
Sōwlē. Wā “Pa näk ’en galgal! Si näk wë m-gal në, në ge van me në ge vus näk.”

S78 stop écouter
Sōwlē. Ē Qet n-mōl — Sōwlē, n-Mārāw, ’og ’i ti m-ta ta ta ta, n-ok e m-qē’, ti n-tek mēn ē Qet.

S79 stop écouter
Tek mēn ē Qet e wā: “Näk van sōw, näk ’et’et gër wā, n-mäläg wë m-kal sar ’ān ’ōw e, näk ’et wë, kē m-mälägläg e wa n-wät wë m-sōw — wā näk ’et / näk wë m-’et wë n-pē wë m-vala e, pa n-pē vala row ne e, n-ok mum e now. N-ok mum e n-kal lu row.”

S80 stop écouter
Ti wë m-van qēl kēl row, m-’og vavan e wa ti n-’et sar e / n-sāv e? n-mäläg e m-qön̄ qön̄ qön̄ qö— qön̄, qön̄ kal me ne, wät e m-sōw wal.

S81 stop écouter
Ti m-wät wät wät wät wä— wät, pē n-vala!

S82 stop écouter
Pē n-vala, m-le van sōw, le rāk n-ok mun ē Qet —

S83 stop écouter
Van ’ö’ van ’ö’ va— van ’ö’: näk ge gālāl ’i sag Arev e? Näk ge gālāl ’i Arev? Row me n-ve’ / n-ve’ lowo sā pu’ ’i ow, pa n-Mārāw. N-Mārāw se now.

S84 stop écouter
Van row me, wät e n-māmās, wā n-pē e n-māmās.

S85 stop écouter
E sōw e n-ok mōn ē Qet e n-pu’ lāv eke-ne.

S86 stop écouter
N-pē n-māmās ne e, ē Qet m-vala qēl row ne, n-’et row e : n-ok e pu’ ’i.

S87 stop écouter
Ērege ne m-van me e māl ta qē’ n-ok mōr. Tär rev qēl row lē naw e.

S88 stop écouter
Ven ’el’el sag rān ewa, n-ok e n-rër.

S89 stop écouter
Ta— ta ta, n-ok mōgōr nē m-rër qē’. E ē Qet n-rev row mōgōn nē, n-rem kal / n-ven kal sag rān e, ti m-van va—van lu row ne e, le n-’ōw wā: "WUN̄! WUN̄!"

S90 stop écouter
Tär wā : “Qet e m-’ār n-ok mōgōn nē män̄äs?” — “Wësi, gät gālāl ’ä!”

S91 stop écouter
Van van va va van e: “E! Gät van ’ān ’ōw pē tisin̄? Gät van ’ān ’ōw pē tisin̄, ’alōw? Pa kiri wö’, gät van pē sis wotrāg.”

S92 stop écouter
Sowlē tär van, tär van, sis wotrāg qē’, tär van van van va—van.

S93 stop écouter
Eke mā’āv sag nē, sōw tär kālāk nē, mmm!

S94 stop écouter
Tär māl ta qē’ n-plan pän, n-plan mōgōr, so wë tär van e tär pël sā n-nok ow.

S95 stop écouter
Tär van van va—van, van sar ne e n-’āwān e wā “Inë sā ko-wow.”

S96 stop écouter
Wā ti n-kal pa’ lu sar nē. Tär van va— van ewā n-’āwān e wā “Inë kö-wö’ !”

S97 stop écouter
Tär va—va—van wā paspasnegi, ē Qet. Ewā lē sag e rān ’ōw!

S98 stop écouter
Van sag e m-tata qē’ mōn e/ ven ve~ ven, ven kal sag, n-ta qē’ n-gaga.

S99 stop écouter
Wöle n-gaga e n-van sag e ti ge gon varge.

S100 stop écouter
E tartar, sā n-men ow. N-men e m-row qēl sōw lē n-gaga ne wa ti n-’u’.

S101 stop écouter
Ta qē’ sōw, pu’ kēl sar lē lölögi ewa — ērge e rowrow lu kēl ne, tär va—vavala e, m-qēl row le vunu e: e tär ’et e, n-rān̄ār.

S102 stop écouter
N-rān̄ār e pu’ ’i.

S103 stop écouter
Sōwlō wā n-pulsālān ē Qet.

S104 stop écouter
Sōwlē tär m-’an̄ sag ne wā m-rev / m-sev n-ve’el ge män; sōwlē wā m-le gōnōn ē Qet.

S105 stop écouter
Van row, rev sur n-ok ne, tär su lu row ne wa, tär van.

S106 stop écouter
Ē Qet pu’ ’i sag e.

S107 stop écouter
Tär su — su e, su row nē, wā tär le n-’ōw e, iv: “WUN̄! WUN̄! WUN̄!”

S108 stop écouter
Qet wā “E! Olgeta oli giaman long mi! / Tär m-gal mālāg në ēgēn! Tär m-van me, tär m-le n-muk n-ok / tär m-le n-ok muk wā tär m-le n-/”

S109 stop écouter
Ti m-’an̄ sag ke-ne ti wë n-rev sur n-gaga pa n-ge misin e, ti m-/ Mm! (Brekem, rop ia)

S110 stop écouter
Ti m ta kirm̄ö’ n-gaga ne, ti m-ko!

S111 stop écouter
Va—vala, m-qēl sōw e, kal pa’ row lē qek, n-rān̄ār e pu’ ’i.

S112 stop écouter
“E, emö! Ērge wö’ m-le n-nok muk?”

S113 stop écouter
“Ooh! Tär māl le! M-le n-nok mum, tär m-sev n-ve’el, sōwlē wā m-le n-pulsëlëm! Tär māl van.”

S114 stop écouter
“O, itōk.”

S115 stop écouter
Van sar e, m-le n-womi’ig.

S116 stop écouter
Pa n-womi’ig e, n-ge maran̄, pa n-vingi niv!

S117 stop écouter
Qērē’ rāk n-me’en / n-mā’ān nës sōw n-ve’el —

S118 stop écouter
Sōwlē, ti n-vāv wël sir n-rān̄aru e wā “Ēi! Emö! Në k-qēl sōw lē n-womi’ig wö’, wā näk puson̄em / näk qësës marmar sōw wā näk sëprē në row lē naw gēn.”

S119 stop écouter
Sōwlē, ti n-qësës marmar qē’ sōw, ti n-qēl sōw, qësës / n-rān̄ān e n-qësës marmar, sōwlē qev’ē rāk row lē naw ne.

S120 stop écouter
Ev’ē rāk row nē, n-mi’ig e ti m-vala wal! Ti n-van van va——van e, van sag n-vesöv tär.

S121 stop écouter
Tär susu ’i kö-wö’, wā n-mi’ig e m-van me, m-van sag. Ewā n-mi’ig e n-kēl me.

S122 stop écouter
Sal kēl me n-van va——van ewā n-tän̄. “Ē! N-mi’ig! Salsal ’i nē, n-gëk!”

S123 stop écouter
Ewā tär le rāk sag e wā, ti n- / Olsem, hem i fart! Ti ne / pisis.

S124 stop écouter
Alē, wā “Mmh! Mi’ig ane n-ge pōn!” wā sëprē rāk.

S125 stop écouter
Ta mäkä nē van va——van ewā: “Ē! Gät gen ve’el?”

S126 stop écouter
Alē tär le rāk sag n-ve’el e: gul gul gu— gul gul qē’, gen.

S127 stop écouter
Ewā ē Qet e n-le rāk, ve’el gān e, n-gen.

S128 stop écouter
Ewā tär ’ev’ē rāk wël n-vin ve’el e lē naw, e n-gunugi ti n-vasn̄ē.

S129 stop écouter
Vasn̄ē vasn̄ē—— vasn̄ē wā: n-vin ve’el sal ’i lē naw ne ewa: “N-gë-mi / n-gā-t, ’og / sal ’i ne, wā wël ne, n-gān ē Qet.”

S130 stop écouter
So “Ō! ē Qet e, Qet sāv ne? Qet e, ’og ’i sar ’ān ’ōw e, titisin̄ gān!”

S131 stop écouter
Tär van. Tär van van — van e, ’et e n-mi’ig e n-sal me. “Ē! N-mi’ig e sal ’i ne! Oo! Salsal ’i ne, n-ge itōk wal!”

S132 stop écouter
Ewa ti n-tän̄ va— van, wā n-tän̄ wa n-le kal sag e wa ti n-pisis ewa ti n-/ penegi e n-pōn lu row ewā: “Mmh! N-mi’ig anē n-ge pōn!” Wā tär sëprē.

S133 stop écouter
Ewa n-mi’ig e n-van.

S134 stop écouter
Tär wowo mäkä ne…

S135 stop écouter
Tär van —— van, van van sag nognog sar sir n-Lokon. Tär nognog sar sir n-Lokon wa! ē Qet e n-van ’ōw’ōw!

S136 stop écouter
Van va—n van, tän̄ sag (lē) vunu — vunu vōwal, pa n-vunu mōn ē Vārvan̄.

S137 stop écouter
Van sar ow, van kal sar lē / row lē won̄ën ne; van sar lē won̄ën e, rem sag rān vāt.

S138 stop écouter
Rem sag rān vāt mäkä nē, sōwlē, mak pu’ ’i mak ’et gër tär.

S139 stop écouter
Tär su sar, su sar. Su sar, su sar su—— su, su kal sar ne.

S140 stop écouter
Tär susu sar e, pulsālān ē Qet wā “Sar e ē Qet e sar e pu’ ’i ne!”

S141 stop écouter
Tär wë “Kävä ne?! Ē Qet e la’i sar a Vunulāv e, sōw!” — “Sar e ē Qet e, sar e pu’ ’i nē.”

S142 stop écouter
“Oóó?! ’Irgi?” ’Et’et sar: “Oh! ’irgi! Sar ē Qet e pu’ ’i gēn!” — “Ekēh!”

S143 stop écouter
Tär su sar su—— su, row pu’ sar lē won̄ën: ti n-row qēl.

S144 stop écouter
Row qēl sōw, n-van row.

S145 stop écouter
Van row e: “E?! ē sē ne m-tek mē kimi wë kimi le n-ok muk?

S146 stop écouter
Tär wā / Gunugi wā: “Ērge now! Tär m-van me, van me, m-le në, wā van row e, këmëm m-le n-ok mum e, van ’ö’.”

S147 stop écouter
“Oo! Kimi m-le n-ok muk, kimi vërën̄ qal në ’ä? Kimi m-le n-pulsëlëk, van ’ö’ me?! Sōw, ge itōk!”

S148 stop écouter
Hem i stanap igo long as bl kenu ia nao.

S149 stop écouter
Tartar ok e ok e/ Wo iō kan sē/ Wo iō kan Maraw ē/ Sis wetrag e/ Wo men si tēgē/ We ok ti m̄ēdudun

S150 stop écouter
Pan̄! Wan saed kenu i brok. Kālgi, kāl ok māl mowor. Māl ’ār wor.

S151 stop écouter
Hem i go/ Ti n-van kēl vālgi, row lē keregi.

S152 stop écouter
Tartar ok e ok e/ Wo iō kan sē/ Wo iō kan Maraw ē/ Sis wetrag e/ Wo men si tēgē/ We ok ti m̄ēdudun

S153 stop écouter
“Hmm!” Sayē, kenu i brok evriwan.

S154 stop écouter
Tär vār kal e nē tär pu’pu’ ’i wā tär ’et sar e, Vārvan̄ e n-qēl row me.

S155 stop écouter
“’Ē! Kimi m-van lu me kävä ne?”

S156 stop écouter
“Ooo, këm m-van lu me sā rān nok wow. Pa këm m-van me kö-wö’ wā ē Qet e m-’ār worwor n-ok ’en këmëm. Këm wë / ge / wule niv ekē sā këm ge van lolon wā ’og lon, wë mak ’esgö’ n-me’esal e mak mōl.”

S157 stop écouter
“’irgi? Ge itōk!”

S158 stop écouter
Sōwlē, tär / kē’! / “Në m-’o—’og masgēk e — (e Vārvan̄) — Në m-’o—’og masgēk e pa në mak ’esgö’ vuvuluk ekē gēn. Sire auu! Në m-’og masgēk e, n-kaka wal qäl’ä; kē n-revrev mäkä wö’ e, në k-ën sur e në k-mi’ir. Kimi wö’ / kiri wö’, pa gät kaka.”

S159 stop écouter
“Ge itōk!” Tär van.

S160 stop écouter
N-le tär nē, tär van kal sar lē vunu, lē qek; ta n-gengen, tär gengen — Van van va—van, qē’, sōwlē —

S161 stop écouter
Tär m-ta qē’, tär m-gengen qē’ — Sōwlē, tär ’og ’o—’og, kē m-qön̄.

S162 stop écouter
Kē m-qön̄ e, tär ’o—’o—’og e ne, tē wā: “Ēi! Ērge! Kimi ge mi’ir lē gemel. Kimi ge mi’ir lē gemel, pa inë në ge mi’ir lē qek.”

S163 stop écouter
“Óòó, näk mē mi’ir lē gemel! Sire n-gemel mum. Pa këmëm ge mi’ir lē qek.”

S164 stop écouter
“Óòó, në ge mi’ir lē qek, wë kimi ge mi’ir lē gemel.”

S165 stop écouter
Tär ’o’o’o—g e, m-qön̄ e wā “Ērge! Në k-mōl ēgēn, në k-van e k-mi’ir. Në k-van sar e në k-mi’ir.” Wā “Itōk!”

S166 stop écouter
Ti n-van — van sar e, wë n-mi’ir — Pa ti n-van sar, ën sur sōw, ’āk rërën̄ wël e, n-’āk ’i.

S167 stop écouter
Ērge e vān̄ārn̄ār, kaka, kaka kaka, van van va—van van e, e ti — tek wā “Ēi! Näk / Gät / Gät mi’ir ēgēn!”

S168 stop écouter
Sōwlē, ē Qet kālāk sag e ti n-gin wor n-pākso. N-pākso, mäkä gēn.

S169 stop écouter
Kālāk sag, n-gin wor e, tär qē’ sar. Tär qē’ sar nē e, tär mi’ir lon.

S170 stop écouter
Kē m-qön̄ ne, tär / ti n-rën̄ e kē niv ’ān̄sār, wë n-tata tërtër, wë n-tektek si n-ta mäkävä ne — òóó.

S171 stop écouter
Ti n-’ā—’āk e, n-rën̄: “O, tär māl mi’ir!” Ti n-le n-qörön̄ mōgōn e tē n-gāv lu!

S172 stop écouter
Van row me nē, sësëk tär. Sësësë—sëk e, sëksëk lēge tär. Tär māl mi’ir qē’.

S173 stop écouter
“Tär mi’ir kävä ne?” Ewā ti n-mōl kēl.

S174 stop écouter
Van sar e; ewā kē m-meren e nē, ti n-rën̄ row e wā “Awuu!” Tär / Tär ta ’i n-kaka row e, e n-qē’ nē, kaka solsol wā —

S175 stop écouter
Van row me: “Ē! Lēlqön̄ e, në m-van me gät wë kaka ilik, në m-ta ’et sōw wë në k-mi’ir, në m-ta sōw pa, ’et e kimi… / ‘Ooo, në k-van kēl row e sir ērege row e këmëm kaka ilik!’ Në m-van me m-sëk kimi së—sëk e, kimi niv e, kimi m-mi’ir kävä ne?”

S176 stop écouter
E, Tagar Lëlqön̄. Tagar Lëlqön̄ wā “Ē Qet e ti m-gin wor sā n-pākso ne pa këm m-mi’ir lon.”

S177 stop écouter
Ewā — tär ’o’o’og, kē n-qön̄. Tär kaka wël vavavan e ti wā “Ē ge! Në k-mōl ēgēn.” — “Itōk. Mōl e mi’ir.”

S178 stop écouter
Tär ’o’o’o—’og e, e tär wā “Ē! Sōwlē! Gät mi’ir?”

S179 stop écouter
Sōwlē, ē Qet kālāk sag e, ti n-gin wor e n-’ilqōsqōs (rafta). N-’ilqōsqōs ti n-gin wor. Ti n- / Tär qē’ sar lon, mi’ir.

S180 stop écouter
Van van — van e, kē n-meren.

S181 stop écouter
Kē n-meren row nē e, ti wā “Ēi! Lëlqön̄ e në m-van me wë gät wë kaka ilik, pa kimi e niv e, kimi m-van kävä ne?”

S182 stop écouter
Wā / Tagar Lëlqön̄ wā “Ē Qet m-gin wor sā n-/ n-’ere rafta now, pa këm m-mi’ir lon. / (N-’ilqōsqōs).

S183 stop écouter
Sōwlē tär van. Tär van tän̄ me lē ’ēqē. Van ta n- / le n-qä’ e, le n-’āwāp e — le n-töva e — le n-li’ e —

S184 stop écouter
Tär van me e tär pelen̄ n-ev.

S185 stop écouter
Tär pelen̄ n-ev, tär qān̄ris. Tär qān̄ris, ’ā— ’āk n-monog, alē tär lik tär gengen.

S186 stop écouter
Van va— van. Sōwlē, tär ’o’o’og ane, kē n-qön̄.

S187 stop écouter
Sōwlē e ti n-/ “Sōwlē ērge, në k-mōl ’en / sar ’en kimi ēgēn, në k-van e k-mi’ir ēgēn.” Wā “Ge itōk, van e mi’ir!”

S188 stop écouter
Tär ’o’o’og e, ti n-rën̄ e, ekē m-’āk’āk rërën̄ qē’.

S189 stop écouter
Wā ti n-kāl rāk e, n-van row. Sëk tär ewā wë n-vus tär e wā —

S190 stop écouter
Manegi ē Qet māl gin wor n-/ doa / n-meg’āv. Māl gin wor n-meg’āv nē tär māl qē’ sar lon māl mi’ir.

S191 stop écouter
Mā’āv sag nē, ti n-rën̄ row e: tär kohet ’i! kaka ’i!

S192 stop écouter
Ti n-van row wā “Ērge! Lëlqön̄ e në m-van me në m- / në ge mörös në k-van me kaka / gät wë kaka ilik, pa kimi m- / në m-sëksëk lēge kimi, kimi m-mi’ir kävä ne?”

S193 stop écouter
Tagar Lëlqön̄ wā “Ē Qet m-gin wor sā n-meg’āv now, pa këmëm mi’ir lon.”

S194 stop écouter
“Ē! Sōwlē. Kiri wö’ gät ge qān̄ris. Qān̄ris ga/ gā-t. Gät van lik lē n-’ēqē.”

S195 stop écouter
Tär van lē ’ēqē; tär ta n-qä’, tär ta n-’āwāp; le n-töva, le n-li’ — tär van me, pelen̄ lik n-ev.

S196 stop écouter
Va—van, n-ev m-gen, tär kekere’ — tär mëp sag n-qä’, rān e n-qān̄ris, tär qān̄ris.

S197 stop écouter
Sōwlē. Rëk rāk kal sag — Tär ge pu’ ’i, pu’ pu’ —

S198 stop écouter
“Ekēh! Ērge! ’Āvru! Gät e n-niv mōt naw. Gät wë lin̄ kiri sā lē ’āwāp ow!”

S199 stop écouter
“Sōwlē! Ē näk! Näk vala row e näk saw naw! Näk ’ara / Näk ’irin̄ n-naw lē vepē ne, näk vala ’ör kal me, gät lin̄ kiri lē n-’āwāp. Gät wër mi’ig / wē! gät wër kiri.”

S200 stop écouter
Ē Qet wā “Näk wë m-van row, näk mëp / näk vā’āk sur sōw n-vepē: N-ēr / N-ēr lowo ’är ’i e. Pa ti m-n̄ara sōw lē ’an. Sōw, näk mē le sur n-vepē, näk van wël, ven kal sā rān n-ēr now. Ven kal rān n-ēr ne, näk ven kal sag, pu’ ’i.”

S201 stop écouter
E sōw tär/ ti n-van row, mëp / le sur sōw n-vepē e, n-’āk ’i, wā n-ven kal.

S202 stop écouter
E ti n-’og / tär ’o’o—’og e, wā “Ē ge wö’ ge misin! Alē ē näk! Näk vala!”

S203 stop écouter
Ti n-vala row vavavan, van row e wā n-le sur sōw n-vepē wā ven wël e, n-ven kal.

S204 stop écouter
Ewā. ’Og ’o—’og e, wā “Ē! ’Āvru e m-van row e m-misin! Täru ver-or ’i row e lē n-won̄ën e. Alē ē näk! Näk vala!”

S205 stop écouter
Le n-vepē wā n-vala. Va—vala, n-qēl row e wā n-le sur sōw n-vepē wā n-van wël e n-ven kal.

S206 stop écouter
Ewā tär ’og ’o’og: “Ē! Ēge wö’ m-van row e m-qälän̄! Alē, ē näk!”

S207 stop écouter
Tär van van — van, tär m-qē’ row, tär m-rem / m-ven kakal qē’ sag sā rān ’uvu ēr ow.

S208 stop écouter
Sōwlē, paspasnegi e ē Qet. Paspasnegi e ē Qet.

S209 stop écouter
Alē. Ewā e ti m-/ Hem i go ia hem i karem nalnal blong hem nao. Ti m-van sar e, m-le n-qörön̄ mōgōn, m-van row me —

S210 stop écouter
“Ei! Näk ta wë näk ge mörös wë ge, pa në mē vus ma’ näk sā kiri e!” (e Vārvan̄)

S211 stop écouter
Van row me, row, row wël sur ti mäkä ne, Qet n-row vāl qān̄ris.

S212 stop écouter
Qē’ ti m-/ täru lik. Ewā ti n-row me sur ē Qet e, ē Qet ti n-row me ewā n-le rāk n-tö ’enge. Ta— ta, n-tö ’enge m-qē’!

S213 stop écouter
Sōwlē: ti m-le n-pelel, n-pelel lowo.

S214 stop écouter
E ti n-row wël sur ti wā n-lān̄ ti ekē nē e ti n-row rāk row kēl me e n-le sōw e n-gëw e n-pur ’āwāp. N-’āwāp e, m-nës sōw lē pelel.

S215 stop écouter
Ti n-row me kö-wö’, ti wë n-lān̄ ti kö-wö’ e ti n-row me kö-wö’ e ti n-row sōw e ti n-gëw kēl n-’āwāp e ti n-nës sōw lē pelel.

S216 stop écouter
Ewā “Ē! Näk wë m-ta — ta e në ge lān̄ ma’ näk kiri!”

S217 stop écouter
Sōw e ti “Nniv! Näk ē lān̄ ma’ m̄as në ’ä!”

S218 stop écouter
Ewā n-van van —— van row ne, täru van van van, van teln̄e’ n-qān̄ris nē.

S219 stop écouter
Qet n-nës qē’ n-’āwāp, nës qē’ n-qä’. Nës qē’ n-qä’ sōw lē pelel, ’ör rāk.

S220 stop écouter
Sōwlē, ti n-row wël sur ti wë n-lān̄ ti e, ti n-row rāk.

S221 stop écouter
Row ’är row gēn. Ti n-row wël sur ti e, ti n-row rāk, row ’är row gēn.

S222 stop écouter
Täru vālān̄lān̄ row, van row van row van vavavan e, n-ēr e ’är ’i e ge n̄ara wal sōw lē ’an, mäkä gēn.

S223 stop écouter
Va—— van, van row me wā ti m-row wël lik sur ē Qet e wë n-lān̄ ti, ē Qet n-row kal rāk.

S224 stop écouter
Sal rāk sag me, m-row ’är wal sag ’ān n-ēr ne, ti wā “N-ēr! Ëlē! N-ēr! Ëlē!”

S225 stop écouter
Nēr e ëlē, ëlē van va van.

S226 stop écouter
Sōwle ti m-ven kal sag.

S227 stop écouter
Ti n-van sag van sag ven veveven e wā n-tän̄ mä tär ewā, ē Qet e n-le n-pur ’āwāp ge vävät ewā.

S228 stop écouter
Mmh! Ia! Ewā ti n-m̄es lu sōw nē, n-van.

S229 stop écouter
Tän̄ sōw lē ’an ne, ti n-kālāk sag e n-vël kēl ti. Vël vël vë— vël, vël qē’, e ti n-ven kēl.

S230 stop écouter
Ti n-ven ve~ven e ven ven nognog sag e, ē Qet gëw n-’āwāp e n-qäs sōw lē nogon e ti n-van row ’āk sōw.

S231 stop écouter
E ti n-kālāk sag ti n-vël kēl ti. Ti n-vël vël vël, vël qē’ e ti n-ven kēl. Ti n-ven ve—ven e vēn nognog sag ti e, ē Qet n-/ n-gëw e n-’āwāp e n-qäs sōw lē nogon e, ti n-gāv lu sōw ne, n-van.

S232 stop écouter
Tär ta va—van mäkä ne, n-’āwāp m-qē’, tär m-’ev ti mē n-qä’.

S233 stop écouter
’Ev ti mē n-qä’ van van va—van, wā n-ēr e m-/ tanem olsemia/ m-lëp ti. Ti m-lëp ti sag nē, ti m-va—van, row ’är ’ān kele qek sā sag Lēseper.

S234 stop écouter
Row ’är sōw rān kele qek Lēseper e, ē Qet wā “Ēi! Tagar Lēlmeren! Näk wë m-/ Näk sā mē rëw qēl ’ëw’ëw wow. Näk rëw qēl, näk ’ör marmar n-lan̄si ēr!” — “Ge itōk.”

S235 stop écouter
Tär van sōw vavavan, rëw ’är sōw qē’ ’ān kele qek mäkä gēn. Rëw ’är sōw ’ān kele qek mäkä nē, m-’är ’är ’är ’är ’är ’är ~

S236 stop écouter
Tär ’ōsōw ’ōsōw ’ōsōw ’ōsōw ne ti/ ti vanvan ’i me sag e.

S237 stop écouter
Ge ven ’i me, ge ven ’i me, ge ven ’i me. E ti n-tek sōw mēn ē Qet so: “Qet! ’Oki’i tata magarsän në. Näk ’en vövökö n-lan̄si ēr!”

S238 stop écouter
Óòó. Në k-eva / Van me e, në ge mörös në k-qēl rek sōw sir kimi.

S239 stop écouter
Pa “Oóó! Näk m-ta sir këmëm ge se’, e pa…”

S240 stop écouter
Va—van, paspasnegi ē Qet n-rëw qēl sōw ’ān kele qek, ti m-’an̄ rān n-lan̄si er e, ti m-vökö n-lan̄si ēr e ti m-va—van, qälän̄ lu sag gēn.

S241 stop écouter
Sōwlē Vārvan̄ ma’ qälän̄ wal.

S242 stop écouter
Ma’ qälän̄ wal e në ge gālāl ’ä wā ti m-m̄es kävä ne. Sōwlē

S243 stop écouter
Nē, n-lan̄si vāv ’ām e m-qē’ sōw ekē gēn.

S244 stop écouter
N-lan̄si vāvāv e m-qē’ kē gēn.

S245 stop écouter
Wā Qet tär mōl kēl sōw lē qek. M-qē’.