Mythe des hommes qui allèrent chercher des chants auprès de leur tante Ña’matu


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Traduction par phrase
fr
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
frNotes
Ña’matu ru’michaka te’ri nautena ruká. Ruká we’pichayo piyuke yale i’michaka.
E kele ina’uke i’michaño. Unka yaleji i’malacha nale’je najlo.
Neka li’chaño pajrí. Nañapachiya nañakare pajrí. E kaja pají chu ne’micha.
Pajluwata te’e kele i’michaka, achiñana wáisa ne’michaka.
Júpimi ne’michaka. Kaja ewaja nakeño’cha pajwa’teka pura’kajo yáleji nakú.
Nemicha : – Meke wala’jika chúwaka warápa’kaloje wañakare chu penaje ? Merowa wephata yale ? Unká merowa wephata yale.
E apu kemicha najlo : – Meke unká jwa’tó yale i’mala ? Kele wa’kuru ña’matu kapi kele yáleji. Unkale i’jnala ruliya kele yale keja’a.
Ejechami napechu i’michaka runakoje. “Kewaka, rukapi yáleji.”
E pajluwa ne’wé kemichari : “Nuka i’jnajeri muni kele yájeji keja’je wa’kuru liya.
E’iyonaja unká riwe’pilacha rinakoje. Ripechu i’michaka : “mapeja chi ina i’jná yáleji keja’je ?”
Unká rijña’lacha ku’jnu ka’jna, ipatú ka’jná, ri’ími. Unka na rijña’lacha yáleji wemí.
Júpeje pheñawila i’micha ñake. Ne’jnake yaleji kaje keja’je, lawichú kajná keja’je, najña’ka najlo riwemi, ipatú, lukují, kujnú, ri’ími, jamaká, kuya ka’jná.
Kele júpeje pheñawila a’jika najlo riwemí. E ne’maka pala riyukuna najlo. Nataní pata najlo riká kele rakeja’a wemi ri’makale.
Kele nakaje phíyukejlo riwemi riká a’jneji pechu la’a paminajlo rikeja’kaloje naliya yaleji ka’jna, lawichu ka’jná ina’ukejlo.
Muni ke ri’jichaka. Rimicha : “Chúwa nu’jicha yaleji keja’je no’kuru liya.”
E riwakaje lapi ruwe’picha ri’jichaka yale keja’je ruliya.
Au páchuja ru’micha. Ruwachiya ri’michaka romakaloje na ka riká.
E me’teni kechami lapiyami romicha riká waicha.
Unka na i’mala rikapi. Mapeja riphicha runaku.
Mari romichaka aú manupeja riká waicha. Aú rócho’cho rotá chojé. E rojlochiyo rotá chu pina ruli’chaka rojlochiyako.
E rotanicha : “E a pururee ii ba’ariwechuu purure purure ba’ariwechuu (3)
Ba’ariwai nori riya ba’ariweyu (2)
Jiiyuu jiiyuu.”
E riphicha páchoje.
– Mari keja piká o’kuru ? ke rimicha.
Chaja, yáleji keja’je, no’kuru liya.
Au rupajno’cha rota chu. Rujme’chiya rukujyu pajluwatapa. E ruchi’cha je je je ru’chichaka.
– Meke pimaka no’ri ?
– Unka me kale numaka pijlo. Keyajopa kaje keja’je nu’jicha piliya.
Pika liya we’piyo ñakaje kamuju wala’ka yáleji naku. Kaje aú nu’jicha ñakaje keja’je piliya.
E ru’chicha piño : “Je je je !”
E rumicha rijlo : – Majo pi’jna.
E rujápicha rule’je nakú. Rumicha rijló : – Mari piyale pato’láru majo pi’jná pajñá kari pema’chi kiñaja yáleji.
– Ai ! ke rimichaka rojlo. Naje pima nojlo ilé ke.
Unká piya’talakaloje kalé nojlo piwejapu kaje. Keyajúpakaje chaya nu’jicha majo pichaje. Unká piya’takaloje kale nojlo kele kaje ta !
Palaru wani ru’michaka Ña’matu, simareru ru’michaka.
E ru’micha piño rijlo : – Pala nu’maka pijlo, piwatajika ee kele yáleji jema’kana rika kari yaleji nuya’ta pijlo unka piwatala unkaja ke pajña kari piyale, unka pe’mala yáleji.
Au rimicha piño rojlo : – Unka o’kuru. Unká nuwatala pimaka nojlo ile ke. Unká yuwalo kale pika pimá nojlo ile ke !
– Ke jo’o, ke rumicha rijlo. Unka achiña kale nuká, ke rumicha.
Achiña kapi kale i’maka ilé keyajupakaje pimá naku nojlo.
Rika yaleji rika nuya’ta pijlo unka piwatala.
Au numa pijlo majo pi’jna pe’machi yáleji.
Ketana riji’chaka panaku ruka. Ri’jicha rolo’kopani. Ri’jicha rutuwéje.
E kiñaja rupachiya rika ruchajo. E kaja rácho’o runanejé.
Riñapachiya rujwa’te la’kana. E rumicha rijló : – Ñaké rika, no’rí. Ile rika yáleji pi’jicha chaya. Kaja pemi’cha rika.
Me’teni pipa’jiko. E piphajika piñakare choje, pi’maje riyukuna pejenajlo : “Mari ke o’kuru atanichaka nojlo yáleji.” Ñaano lapi pikamatajiko ee ejechami pema’jika piyuke kele yáleji notanicha pijlo.
E rumicha rijlo i’michaka : Rota’ichakajla ri’michaka kele rupura’kalo aú. E’iyona unka riwe’pilacha meke ke kemakana ka rumichaka rijlo.
Au rili’cha ñake rumichaka. Ra’cha runakoje i’michaka. Rika ropíro’chaka ripechu.
E kaja ripi’cho rejechami, riphicha riñakare choje.
Rejena kemicha rijlo : – Yúka’a ? E pemi’chaka yáleji wajluwa ?
– Kapi, unká nuwe’pilacha meke ka’jna nu’michaka rejo. Pala ka’jna, unka pala ka’jna.
– Naje ?
Mari ke rumicha nojlo kele yáleji naku. Kaja ro’cha nojlo rinápana. Ñaano lapi nutapu nomaje rotanika rika, ke rumichaka nojlo.
Au apu re’we kemicha rijlo : – Na penaje pi’micha wa’kuru naku kátajo ?
Ñáta’pe ruká wa’kuru pheri te’ri narutena. Kaja rukapicháchiya pika.
Kaja ewaja najúwi’cha. Lapichami ejechami rikeño’cha jelo’kajo.
Rimicha najlo : “Meke pajaka nuli’chako, nolo’chako ka’jná.”
Kajru relo’chako. Kaja ewaja rikeño’cha la’najitakajo.
Kajru ramicha ina’uke ejechami. Ina jme’taka chojónaja ejechami ru’jichaka riwá’aje.
Ejechami rimichaka rejenajlo : ñake numicha, nojena, kaja o’kuru iphicha nuwá’aje. Nu’jichaka chúwaka rujwa’té yáleji jema’je.”
Kaja ritaki’chaka.
E ripechu iphicha runaku, ruñakare choje.
E rumicha rijlo rejechami : “Chuwa pema’jika kele yáleji piwatakare jema’kana.”
Aú ro’cha riñakaro je’tapa pa’kú jilaje.
“Ilere piwata pe’we apala re rika waicha.”
Kaja riyá’icha jeta’pá chu.
Kaja jupichami apu re’wé kemicha : “Meke nu’jmeremi i’maka yaleji keja’je i’maka ? Chuwa nuká i’jnajeri yáleji keja’je.
Muni kaja ri’jichaka. Manupeja kaja ri’michaka.
E rimicha : “Chuwa nu’jicha no’kuru liya yaleji keja’je.”
Romicha riká waicha, au ro’cha rota choje e rotanicha.
“Je nomere ji nomere ii,
Ba’ariyeyu nomere nomere ba’ariyeyu. (3)
Ye. Ba’aribe ba’aribe.”
Ñakeja ruli’chaka ri’michaka apumi chu pechu ropíro’chaka i’michaka.
Ñakeja kaja riphichaka riñakare choje.
Ñakechami cha lapí rikeño’chaka piño jelo’kajo.
Ejenaji ke lapi rikeño’cha la’najitakajo.
Paú kele chu kamu iná jme’taka chojona, kaja ñake kaja ritaji’chaka piño.
Iphicha piño ruñakare choje.
Rojalaki’cha riká.
– Wajé piká no’rí.
Au, no’kuru. Wajé nuká pichaya.
E ruji’cha eta’pá. Ro’chá riñakaru re’we michu pechumi jimaje ruyá’chiya riká.
E rumicha najlo : “E amaka chúwaka numake ijlo nakú i’maka. Chuwa jema’a kele yáleji iwatakare.
Chuwa ataní pajlokaka rika chuwa.”
Mari ke rumicha najlo i’michaka, kaja riká natanichaka pajlokaka kele yáleji. Kaja ñákeja neká me’teni yáleji atanikana naku pajlokaka.
E kaja júpija ne’michaka.
Ejechami apú ne’wé kemichaka : “Meke nojena michuna i’jnaka yaleje keja’je naku i’maka i’jnaño neko kapichataje i’maka ?
Chuwa nuká i’jnaje.”
Riká i’michari kapechuni.
Aú rimicha : “Apala mapeja ka’jna nojena michuna i’jnaka i’maka, au ka’jna rukapichata ne’maka.”
E kaja rili’cha ipatú. Iyajmela kelawana choje pu’té rili’chaka ipatu.
Ripilicha iyajmela lichipá.
Rili’cha lukují.
Kele rili’cha i’michaka rijña’kaloje yáleji wemí.
E kaja muní ke ri’jichaka, rimicha najlo i’michaka yámona :
– Ñake numa ijlo : apala me ka’jná rula’jika ee nuká, unká nuphalaje ñaano.
Kaja rikaja ri’jichaka.
E romicha piño rika waicha, au rócho’cho piño rota choje. E rotanicha.
E isioyaka isiyonaka ba’aribeyu,
Isiyonaka ba’aribeyu (3),
Baiwa iwa isiyonaka ba’aribeyu (2),
Iyo iyoo.”
E riphicha páchojo.
Kaphí rimichaka rojló : – Chaja, nokuru chaje nuká keyajupakaje keja’je nuká majo nokuru liya.
E je je je ruchi’cha raú.
– Meke no’ri ? ke rumicha.
– Keyajupakaje kejá’je nuka i’jicha majo piliya nujluwa.
Kamuju wala’ka ñakaje naku, unká merowa wephatala arápa’kaje wajluwa.
Kaje aú nu’jicha majo ñakaje keja’je wajluwa.
Au rumicha : – A’a, majo pijna. Mari piyale pato’laru nunaku. Majo pi’jna pema’chi yáleji.
– Pa ! Kaji pejena ajñaño ri’maka. Kajru pejena pitaño kaji yáleji atanikaje naku pajlokaka.
– Ai ! Na penaje pima nojlo ile ke, okuru ? ke rimichaka.
Unká yuwalo kalé piká pimaje nojlo ile ke.
– A’a, unká achiñá nuká.
Achiña kapi kalé i’maka kele keyajupaka, ke pima naku nojlo, ke rumichaka.
– Ke jo’o riká, o’kuru. Unká manupeja kalé ñákaje i’jnachiya nuká majó.
E riji’cha rojlo ipatu kuwala chiya. Riji’cha lichipa. Riji’cha lukuji.
Riká ra’cha rojlo.
– Ile ñakaje jwáke’na nuña’kare pijlo, unka mapeja kale ina amaka pekowaka, no’kuru.
Kaji i’makale nuya’ta pijlo ñáka’je jwáke’na.
E rumicha : – Ñake riká. Piká ka’jna we’piri ina’uke pani nunaku. Na pajaka kajuna pejena i’jnaño nunaku kátajo majo.
Kaje aú nuwakara’a natanika pajlokaka yáleji keleruna pitaño.
Unká rócho’lacho, rota chiya i’michaka, jamaká chiyaja rupuricho rijwa’te.
Rumicha piño rijlo : – E chi kewaka pimaka nojlo ?
E rajipicha rojlo : – Kewaka numaka pijlo. Unká yuwalo kale piká nupajlaje pijwa’te.
E rotanicha kaja penaje :
“E bariware ñaniro (3)
Nomaka nomanaka, pirikuya nomari. Ye iwa awiro.”
Au rumicha rijlo kaja penaje : – Majo pi’jná no’ri. Mari piyale pajicha pemi’chachi kiñaja yáleji !
– Ai ! ke rimichaka. Meka penaje pimá nojlo ile ke. Unka ile ke pimakaloje nojlo penaje nuká i’jicha majo, kaphi rajipichaka rojlo, ra’kichaka ruká riliyo.
Unká chiyo rojipa rijlo, ra’cha piño rojlo apala ipatú, lichipá, lukují, rimicha rojlo : – Ile ajñákape ñákaje jwáke’na nujña’kare pijlo.
Ejechami rupiyáki’chaka rupechuwa. Kaja yuriru ruli’chaka roko rejechami.
Kaja rupiyáki’cha rupechuwa ja’pojo. Ejechami rócho’cha rotá chiyá. E ruji’cha jeta’pá. Ro’cha riñakaru pe’iyoje pají choje.
Ilere piya’o no’ri, ke rumicha.
E kaja riyá’icho.
E kaja ruji’cha apú eta’pá. Riká chu ruyá’icho rijimaje.
E rojolaki’cha riká.
– Nu’ri piká ?
– A’a, nuká, nokuru.
Nuká i’jichari majo piliya keyajupakaje keja’je. Kamuju wala’ka rinaku kele yáleji. Unká merowa wephatala riká warápa’kaloje penaje.
Pukunaji wali’cha wajluwá i’maka. Chúwaka manupeja, unká wawe’pila arápa’kaje.
Aú unka warápa’la wañakare chu.
Kaje aú nu’jicha majo piliya ñákaje keja’a.
– Ke jo’o ke no’ri, ke rumicha.
Unká achiñá kale nuká, no’ri. Keyajupakaje i’maje nukapi. Achiña kale kapi i’maka, kele keyajupakaje.
Penaje pi’jná chaya majó.
Re jo’o kele keyajupakaje. Unká achiñá nu’maka ejomi kale ile keyajupakaje nukapi penaje piwata no’ri, ke rumicha.
Pala ke piká ñákaje le’jepaka. Unká pala kaji kalé kele keyajupakaje piwata. Kapichakajo ñákaje yeruku kaje riká.
Unká chu pila’la ñákaje maná pala aú paminana yerúka’a iná chaje.
Unká chu pi’taló ñákaje yami kaja mejiwa iná ñákaje yami.
Penaje kele keyajupakaje piwata, ke rumichaka.
Me’teni ke ka’ápuku i’michari ejechami ruwicho’chaka waya, rika waya rupichiya puru nakuwá.
E rumicha : – Chuwa, nori. Pa’apá puru nakoje. Pi’maje : ‘Chúwaka nula’jika keyajupa kamu’ju nula’ka naku i’maka kaji keyajupakaje. Chuwa noma’jika nojluwa kají yáleji’ ke pimako pa’paka puru nakoje.
Ñake kele waya a’ro pinakoje rikó pitajné nakoje. Riká i’majeri keyajupakaje yukuna.
Puwaka rikó riwicho’jiko pitajné nakiya.
E ra’picha puru nakoje, e rimicha : “Chuwa nula’je keyajupakaje ka’muju nula’jichare naku penajemi kele keyajupakaje noma’je chúwaka nujluwa.”
E waya já’cho ritajné nakoje.
E kaja kele waya i’michari rinuma. E rarápi’cha.
Súwi’chari arápa’kaje nakú, me’chiyari we’chú, la’pí piño.
Me’chiyari riwakaje ka’pukú. E waya wicho’cho ritajné nakiya.
E romicha waya wicho’cho ritajné nakiya riko. E rumicha : “Peño’o majó !”
E reño’cha puru nakiya piti ke reño’chaka puru nakiya.
E rumicha rijlo : – Pimá no’ri : ‘Kaja nomi’cha yáleji nojluwa nulakenajloje penaje, nuyanijlo penaje, nu’makaloje makapichako ñáka’je ja’piyá piño.’
Au rimicha : – Ñaké.
Rumicha rijlo : – Ile rika keyajupakaje pi’maka chaya, uka achiñá nu’maka ejomi kalé ile keyajupakaje yuró nojlo.
Penaje pi’ma chaya majo. Pala ke pika ka’jná ñáka’je ja’piyá.
Ñake numá pijlo : Me’te pipa’jiko. Piphaje piñakare choje. Pimaje palojlo : piyukeja pi’majika najlo. I’makale pala numaka pijlo nawakára’a piya piká majo..
Pimaje kele palo : pa ru’jnajika papotaje.
Maare pi’michaka arápa’ka naku, ketana kaja pikamátajiko pau ke ka’la,
Eya pajluwa te’e ke ka’la la’ka ka’ápuku rula’je pijlo mami purukú iturú. Riká roto’taje piwajwé lo’kopani i’mani.
Riká papoje ajñaje.
Pema’ta numaka pijlo. Ñake kaja ke palo romare pata ke ilé pimajikare naku rojlo ropotaka piyá piká ruña’kajika pika pa’piya” ke rumichaka rijlo.
E kaja ripi’cho. Iphichari riñakare choje.
– Yúka’a ? E pema’ka yáleji wajluwa ? ke nemicha.
– A’a, ke rimichaka. Noma’a rika, e’iyonaja unká me ño’jó nu’malá ijlo riyukuna.
Kewani tapú nojló, kechamiko nu’maje ijlo riyukuna.
Rimicha rolojlo : – Ami. Mari ke nokuru kemichaka nojlo numakaloje pijlo.
Jema’a piyukeja numá ijlo.
Marí nu’maka rejó ketana kaja nukamátajiko.
Jema’a nu’maka ijlo. Pa i’jnajika nopótaje iñaka’niña no’piya
Pau ke ka’la nukamatajiko wani.
Pajluwa te’e ke ka’la wakaje ka’ápuku pila’a nojlo mami purukú, riká ima’ni pito’taje nuwajwé lo’kopani.
Pa, papótaniña nuká. Apala piwakara’a piño okuru chaje, ke ru’maka nojlo.
Au nu’má pijlo riyukuna piwe’pikaloje penaje.
Puwaka nokó nopóicha. Kele mami puruku ajñaje, ke rimicha.
Keja kalé rimichaka najlo riyámona e kaja rikamáchiya.
E kaja rikamáchiyo.
Wejí ke ka’la chami rikamatako, ralo i’jicha richaya yáka’jo.
Amichayo, kaja taa ke riwó i’michaka (vakio). E rumicha ta :
– Ye’e ! Nu’ri ! Taka’iña me’piji naku !
Nula’ko rijlo mami purukú nopótakaloje riká rajñakaloje ra’jnewa penaje.
Au nemicha rojlo : – Naje chi pila’a kele mami purukú ? Me ka la’je chi pa’a rijló riká !
Ñake rimaka pijlo, pa pi’jnajika nopotaje piñaka’niña kaja no’piya, ke rimaka pijlo i’maká.
Yewichaja ripé, chuwaja kale lapí kaja penaje rikamátajo.
Muni ka’ápuku riphaje rená choje rimaka pijlo rinaku i’maka.
– Unká, ke rumicha. Yewichaja nu’ri taka’ka me’piji ta nakú.
Iyaká’icho richaja amachi kaja riwomá iphicha riwajlé aphinami nakoje !
– Kapi, ke nemicha. Pika paja, kaja wemicha pijlo unká pema’la wa’piyá, pikó pikapichata riká pi’rí !
Eyonana ruli’cha rijlo kele mami puruku. Ruñapachiya rila’kana, e roto’chiya riwajwé lo’kopani riká.
Unká rapolacha.
Me’teni kechami lainchu, rojolaki’cha riká : “Nu’ri ! ke rumicha. Pajñá pajnewá.
Unká rapólacha.
Nemicha rojlo : “Naje chi papócha riká.”
E’iyonaja ruñaki’cha ra’piyá. « Nu’ri, nu’ri ! Ke rumichaka. Papó, pajñá kele mami puruku nuli’cha pijlo. »
Au ajopana kemicha rojlo : – Naje chi papota riká, ñake rimaka pijlo i’maká : ‘Pa papótaniña nuka.’
Yewichaja ritaja’ka me’pijí naku aú nopota rika rajñakaloje rajnewa !
Ñake manáija ri’michaka rakuru jwa’té. Rejo rajicha rajnewa rujwa’té eyonaja ruñaki’cha ra’piyá.
“Nu’rí, nu’rí, papó !”
E ripijicha pijá pijá pijá ke ripijíchaka, jwa’tó rá’michaka raaao.
Kaja ritaji’cho.
Supejeno rowiyo’cha. “Nu’ri taki’cha ! Nu’ri taki’cha !”
Ejechami kajru ajopana aki’chaka ruká.
Nemicha rojlo ta : – E pamicha chúwaka. Pikó pikapichachiyaka pi’ri michu. Unká pachá pema’la pijlo kemakana. Pa, unka meke wala’la. Kaja ritaji’cho.
Kele yáleji ri’makare jema’je. Unká chiyo ri’mala wajlo riyukuna pikapichachiya riká waliyá ! ke nemicha.
Ñakeja kaja wayurichako piño.
Chuwaka kewaka unká merowa wepatalaje kele yáleji.
Unka meke wala’la, i’micha riyukuna wa’kurujlo. Kaja maapami ralo kapicháchiya ilé we’wé i’mari yáleji keja’je ruliyá.
Penajemi kapicharo nuwakara’a yukuna rojlo ruwe’pikaloje penaje.
Me ka’jna rumajika rau wajnaku ?
Kaja ikaja ne’jnachiya rojlo riyukuna.
Iphichaño rejo. Amichaño manáeja riyá’ichako rejena jwa’té.
E nephicha páchojo. – Marí ke piká, no’kuru ?
– A’a, rumicha. Marí keja.
Meke ?
– Nuká i’jicha majo, unká paala yuku.
– Meke ?
– Kaja ralo kapichachiya we’wé i’makeri piliya yáleji keja’je i’maka.
Riká yukuna nu’jnachiya pijlo majo.
Me ka’jná pi’maje wajló ñákaje nakú ?
– A’a, ke rumicha.
Meka penaje ikapichata pajiwákaya wani ?
Ile keyajupaka ja’piyá, pala nuwakara’ka nupura’kala kajno i’maka. Eyonaja unká je’mala kaji kaje no’piya.
Kaji pacha, unka meke wala’la.
Ile keyajupakaje no’ri yani michu we’pikare i’maka, ikapichata a’piyajena riká.
Kaja kapichako, unká merowa iphatalaje i’majika.
Ñake riká, rumicha. Pipa’o.
Kají i’makale numá ijlo : – Ijapániña kele no’ri yami michu tami naku, nuphajika kajno ejena.
Wakaje nuphajika ee numá ijlo meke ila’jika ñákaje tami chimí, ke rumicha.
Ile kajno nuká ñánopami.
Júpichami nemi’cha rumeje waicha ruyakó. Yáleji aú ruyicha i’michaka.
Ru(y)íchaka riká ritami cha, rumicha :
« E añopo kaiña,
Wa’ayare ke ñoporo,
Rikuchi kuchi kuchi mae yae. »
Eje ke ruphicha páchojo.
Rumicha najlo : “Meká penaje ikapichata nori yami michu pajiwakaya wani, keyajupaka ja’piyajena ?”
Unka meke najipalacha.
Kajru roki’cha neká.
E rumicha najlo :
“Chúwaka iji’cha lijiwá penaje a’waná chirú ina ijña’je paya, pemúula ina, siriyu ina, kele a’waná ijña’je lirí ichajuna” ke a’wana ruwakari’cha najña’aka.
E kaja ruji’cha najlo liri jená. E kaja nechicha liri.
E nañapachiya e ruji’cha ka’pirí jena.
Nañapachiya piyuke liri la’kana, e rumicha najlo : – Mere chi no’ri yami michu ku’menáremi ? Iji’cha riká, wá’chi papijí.
Aú ne’jicha riña’je. Ne’jicha rejo. Amichaño meñaru. Unká ku’menáremi i’malachare.
Nemicha : – Mere chi ku’menáremi ?
Maare ri’michaka.
Kaja maapani waroro ñáchiya riká.
– Ai, ke rumicha. Na penaje ilé kaje ta ñata no’ri yami michu ku’menáremi.
Ruyerúki’chaka richaje, rotanicha :
“Ee año puru,
Wayae ñupuru.
Rewayo nopiya…”
Maarejechami kaja nawitúka’chiya támijimi liri choje.
Kechami netáchiya riká. Kamacha nechiya riká te’ri aú.
Nañapachiya riká. E rumicha najlo :
– Ñake numa ijlo, no’rina. Ile no’ri yamí michu kapi’charo kele keyajupakaje a’piyajena. Aú numá ijlo :
Iwatajika ee ñákaje we’pikana, a’jna ñojo chami pane ila’a ñákaje jwáke’na.
Inó kamejeri richuwaja pala riphakaloje keyajupaka jwáke’na, walejaji iña’je rilokopala keja.
Ipatu ilaje iyama ichila choje pu’té.
Iñapatajika ee kaji kaje la’kana, ejechami ila’jika a’jneji páchojo
Piyuke ikuwatajika walejaji kujnu penaje. E imoto’je kamejeri piyuke.
Ila’je ku’liya ñópo’jlo ichí choje.
Kechami awakari’cha rika peiyoje páchoje.
E lapiyami jácho’tari kele no’ri yami michu jwíla’romi, ipato’taje riká wakaphé a’waná lu’pukuji.
E iwátaje.
Puwaka riwátajika ee rijlo yáleji ataníkana, puwaka jema’jika ataníkaje meje i’majika rilokopani mujlú kaje rijwílaru aphú choje.
E kaja lainchu iña’jo piyuke páchuya.
Eya na ka’jna kapechuni yurijo, jema’jeri ile yáleji.
– Ñake riká, ke nemicha.
Rumicha najlo : – Imujlúka’jika yámona, iwicho’o waya, ipita puru nakoje riká ketana.
Kaja rupi’chako.
E kaja jupi ne’micha ejomi, kaja ewaja nakeño’cha rinaku pura’kana.
– Meke wala’jika chuwa. Merowa wephataje yáleji warápa’kaloje piño penaje.
Kaja ewaja apu kemicha najlo :
– Mari ke o’kuru kemicha wajlo i’micha ñake rumaka wajlo i’maka ke. Aú wata’je wamaijla.
Aú kaja we’jnaje kamejeri noje, a’pona ke inaana ta’jika, a’jopana la’jika ipatu wapé maare iyamajlu ichila choje pu’té.
– Ñake riká, ke nemicha.
E kaja ne’micha kawichini e’iyaje kamejeri noje.
A’pona ke inana chiyaka kajiru wale’ji penaje.
E kaja ajopana li’chaka ipatú. Iyamajlo ichila pu’té nali’cha ipatú.
E kaja kajru nenocha kamejeri. Ne’micha pajluwa te’e ke ka’la kawichini e’iyaje e kaja ne’micha : « I’jna wapa’cho, kaja wenocha kamejeri ».
E kaja napi’cho. Iphichaño nañakare choje.
E inana kemicha najlo : – E inó kamejeri ?
– Kajru wenocha, ke nemicha.
E iñapata kajiru ña’kana ?
– A’a, chúwaja wañapachiya kechipakaje. Kaja wañapachiya ipatu la’kana.
– Ñake, ke nemicha.
Ñake apakala wácho’tajika kele we’we michu jwílarumi.
– Ñake ke nemicha.
E kaja lainchu nakulicha ne’iya. “Na kapechuni iwe’picha we’iyá jema’jeri yáleji wajluwa.”
E pajluwa yuwaji walejimaka kemicha : “Nuká yurejero je’mare yáleji ijló.”
E kaja najuwi’cho. E kaja riwakaje naji’cha kajru jiyá, ajneji po penaje.
Inana kamachiyaño meketanaja.
Iyama choje kamu to’ko iná jme’taka chojona, a’pitaje ne’micha. Kaja nephicha, nakeño’cha ajneji la’kana.
Apawelo kuwi’cha kujnú, ajopana li’chaño ku’luyá, ajopana moto’ño kamejeri.
Lapiyami nañapachiya piyuke a’jneji la’kana.
E nemicha : “Kaja ajneji ñapicha. Chuwa wácho’ta jwílarojimi.”
E kaja nechicha támijimi chaya. E naji’cha riwilaru.
E napato’chiya riká a’wana lupukú napato’chiya rika wakaphé.
E kaja nawáchiya ne’makaloje na ka mejé waícha.
Iyama choje kamu to’ko lainchu e ne’micha rimeje waicha rataniko. Ratanicha :
“Weriya weriya kunu weriya,
Weriya weriya kama weriya,
Loro ro ro ro.”
iñejleru chu rimujluki’cha riwílarumi choje.
E rimichaka najlo i’michaka : “Nojena, nojena, ile kajno nuka, keyajupaka yukuna i’maje” ke rimichaka najlo ke ratanichaka.
E nemicha : “Kaja rimujluki’cha rijwílarumi choje.
Iwicho’o waya ipita puru nakoje riká !”
Au na’pichiya waya puru nakoje riká ketana. E kaja ina’uke ne’ichaño páchuya.
E pajluwa yuwaji walijimana i’jricha yenojo luwíluma chojo yáleji jema’kana yáleji jema’jeri penaje ri’michaka.
E kaja najúwi’cha.
Luwichipika ee ijrama iná amaka panakojechaka ee támiji chaya jme’chiya. Taa rijme’chiyaka.
E reño’cha pichi majo páchojo.
Wa’to jiñana jácho’cho páchoje.
E yenu to’chako, rika yaka’icharo nachaje. E ramichaka piyuke ne’michakare najwa’te.
Re kaja riñaka i’micha najwa’te páchojo. Kele iichaño ina’uke. Neká ñaká i’michaño najwa’te pu’te pají choje.
E ripuri’cho najwa’te.
– Je je !
– Mari kaja weká, ke nemicha.
– A’a, mari keja weka, nojena.
Ñake numa ijlo. Nuká la’ri ipuraka’la majo keyajupakaje ipurakalo i’má naku wajluwa i’ma yukuna nojlo.
Kaje aú ñákaje i’jnachiya nuká majo Numakaloje ijlo keyajupaka yukuna ijlo penaje.
– Ñake, ke nemicha.
Paji mina ñaká kemicha rijlo : – Mari a’jneji nuwakari’cha la’kana pipé ila’a pala ñákaje naku.
Ejechami natamaka’chiya ajneji pajlokaka.
Nañapachiya na’jnewa ajñákana. E ne’richa kuliya ra’pena. Kechami najichaka nakakuwa.
Ejechami paji mina ñaká yá’chiya ipatu rijlo. E ripuri’cho rijwa’te.
Riwakari’cha rarápa’ka.
Nañapachiya purakajo. Ejechami riwá’icha najlo : – Chuwa ajña ikakuwa kajno wala’kaloje keyajopakaje ejomi.
E najña nakakuwa, ejechami ra’picha puru nakoje, rimicha : “Chuwa nula’je ke’iyajupa nojena.
Jema’á ijluwa ñákaje ila’jika ka’muju ñákaje naku maare i’majika chuwa kaja penaje amá’a nuka chuwaja i’makale numá ijlo ñakaje naku.”
E ra’picha puru nakoje. E waya jácho’o ritajne nakoje ri’pukú choje.
Ejechami rarápi’cha. Apu rarápi’cha, apú rarápi’cha, apu rarápi’cha, kaja a’papá piño, kaja a’papá piño.
Ñake ne’richa kuliya, natamáki’cha ipatu. Nepichaka pakakuchaka.
Ejechami eyo’phá ñákami, sirú ñákami, kuwa’la ñákami, piyutena ñákami, sirúla’la ñákami, maareya ajnareje ketana nato’chako lujme’kajo naku.
E natanicha : “Iñapana tere (4).”
Lupijlúma ne’michaka. kajmuruna i’michakaño ña’ka.
Ñaka a’pichayo nanakoje. Napachiya neka, wa’to natani “weka weká te’re te’re”, kaja najiyochiya neká.
“Aruchiyo’cha nuka já’ro. Iñapana te’re (3) Ayá nuká nuká já’ro.”
Napachiya apu. “Ayá ! Aruchiyo’cha nuká já’ro.”
“Imatáre ile kaje ! ke nemicha. Unká me ño’jo iná arápa’la lupijluma ta jwa’te.”
Jenaji ke pajluwajlo ichila tajicharo. Maapeja najákichaka ra’kunami chiya kao kao. Pajluwa ichi ku’liya tari’charo.
Mari kaje aú najme’chiya.
Luwichipicha ee e natajicha nayale.
Ejechani waya karaki’chaka ripuku chiya.
E rimicha najlo : “Ñake nojena. chuwa nu’jichaka.
Kaja nu’micha ijlo keyajupaka yukuna. E ka’jna je’michaka ñákaje, pala ke i’má ñákaje ja’piyá. »
E riwituki’cha liri choje. Rácho’o taaa richa ichiyako..
Wa’to piyuke ajopana ñana kapi’chaño páchojo.
Kaja ajopana iphichaño páchojo.
Ejechami yenu to’chako i’michaka wituki’cha kawakajo.
E kaja nephacha piyuke e ne’micha rijlo :
E kaja pe’micha yáleji.
Kaphi, ke rimicha. Kajru jiñana kero’chiya nojlo ! Nuwe’pika wejapaja.
– Ñake, ke nemicha.
– Wamaijla a’jneji. Ri’makalaja a’jneji.
Nemicha : – Meke wala’ajika kele ajneji ?
– Unká meke wala’la, kaja najñachiya rika. Ikupa’a rika !
E kaja nakupicha riká piyuke páchuya.
Kaja júpichami napuri’cho rinaku.
– Chuwa we’jnajika kawichini e’iyaje kamejeri noje warápa’kaloje penaje !
– Ñake, ke nemicha.
– Muni wajña wakakuwa we’jnakaloje e’jawa e’iyaje penaje.
Eya nephicha nená choje, nemicha inaanajlo : – Eko ita’a wapé maare. Ila’jika ipatu, ke nemicha.
Pajluwa te’e ke ka’la we’jichaka, nemicha najlo.
Kaja ne’jichaka.
Ne’jnako nenocha kamejeri. Apiyena neji’chaka naku.
Pácho i’michakaño, inaana chi’yaño kajiru. Achiñana li’chaño ipatu.
Kaja nephicha mena choje pajluwa te’e ke ka’la ne’micha naku.
Nephicha riwakaje napi’cho. Kajru nenócha kamejeri. E kaja napi’cho, iphichaño nañakare choje.
Ajopana kemicha najlo : – E inocha kamejeri ?
– A’a, nemicha. Kajru wenócha kamejeri.
Kaja wañapata ta’kaje. Ipatu kaja wañapata.
– Ñake, ke nemicha.
– Ñake muni ijña’je la’juwaji penaje.
– Ñake, ke nemicha.
Ajopana i’jichaño pona ña’je, ajopana i’jichaño arepapi kulaje.
Ajopana kulichaño yáupe, ajopana i’jichaño weri ña’je, la’ruweré, wapijú, wayerú.
Yáleji minana le’je a’kaja pona, jarepapi kele nale’je la’juwaje.
Rika najña’chiya piyuke.
Ajopana li’chaño luwiluwi.
Nañapachiya rila’kana. E kaja lainchu ne’makana kemicha najlo : – Chuwa kaja wephaka wale’je arápa’kaje ja’peje. Ñake muni wakeño’jika arápa’kaje. Apakala warápa’jika riká wani.
– Ñake, ke nemicha.
E kaja lainchu nali’cha kerajmá.
Penaje lapi nañapachiya rika. Na’pichiyaka rika.
Kaja nañapachiya kerajmá a’pitakana. Ejechami nakamachiya.
Apóchaño weji kele chu kamu i’michaka iná jme’taka chojonaja.
E ne’jicha a’pitaje. Na’piyakana inaana i’jicha a’pitaje.
E kaja inana keño’cha ajneji la’kana. Kujnu nakuicha. Ajopana li’chaño ku’luya, ajopana moto’chaño kamejeri. Ajopana li’chaño wa’lako pusé.
Me’teni kechami lapiyami nañapachiya ajneji la’kana piyuke.
E paji mina yajalo kemicha ruyajnajlo : kaja wañapachiya ajneji la’kana. chuwaka pitama’kata ajneji pejenajlo.
Ejechami kaja na’chaka najlo ajneji. Piyuke ritamaka’chiya ajneji najlo.
Kaja nañapachiya ajneji a’kana. Kechami na’cha ku’liya najlo.
Kechami nepicha nakakuwa.
E kaja rimicha najlo : – Chuwa ila’o nojena, ila’kaloje keyajupa penaje.
– Ñake riká, ne’waka.
E kaja natamaki’cha najlo la’juwaje.
Jewa naki’cha pamineko. Nañapachiya jewa ka’kana kechami na’cha nayaro kena.
Nali’cha nawaijmeru nañapachiya rila’kana piyuke kechami na’chaka nakamaro pona na’chaka nakamaro pamineko, rika cha na’cha jarepapi jareni,
Nañapachiya piyuke la’kajo. E ne’micha paji minajlo : – Kaja wañapachiya la’kajo chuwa.
E rimicha najlo : – Chuwa iwicho’o waya, kechami ipita puru nakoje riká.
E kaja ñake nali’chaka. E kaja na’pichiya waya puru nakoje riká ketana.
Maarechami riyá’chiya najlo ipatu.
E kaja riwakari’cha narápa’ka.
Nañapachiya puraka’jo, e kaja najña nakakuwa.
Pajluwa choje chami kamu to’ko lainchu, e rimicha : Chuwa wala’jika keyajupa, nojena.
E ra’picha puru nakoje. E rimicha : – Chuwa nula’jika keyajrupa, nojena.
Wamaijla ee ka’jnó riyawachíjiko wajlo. Pala ri’majika ee ima nojlo palani rika. Kamuju wala’jika ee naku i’majika
Kele keyajupaka nuwe’pi wejápaja nupechu lo’kopala. Penaje nota’je aú nula’ka keyajupaka, ke rimako ra’picha puru nakoje.
Eya waya jácha’ko ritajne nakoje. Kaja ikaja rikeño’cha arápa’kaje.
Najuwi’cha arápa’kaje naku. Lapí nechiyaño we’chu. Pajluwa choje chami kamu to’ko lainchu rikeño’chaka arápa’kaji i’michaka kechami kaja.
Ejechami waya wicho’chako ritajné nakiya. E reño’cha puru nakiya piti, ke reño’chaka puru nakiya.
E rimicha najlo : – Meke a’michaka kele keyajupaka nuli’cha ?
Au nemicha rijlo : – Palani wani kele keyajupakaje piwe’pi wajluwa. chuwa pi’majika wajlo keyajupakaje yukuna. Wayániloje penaje, walakenajlo penaje. Ñákaje kapichaka piya.
– Ñake, ke rimicha najlo.
Kaja mari ketana, kaja wawatana’je chuwa.
E kaja nakamachiya piyuke.
Kaja lainchu napocha. Ejechami kajru napuri’chako rinaku.
Nemicha pajlokaka : – Meke ri’majika wapechu naku kele keyajupaka ?
Au apu kemicha : – Mari ke nupechu naku. Rimaka piya pajluwa pechu naku aú wakeja’a riliya riká.
Mekele ka’jna yuwana walijimakana ripenaje i’majikaño, neka keja’ño riká.
Nema’tajikaja piyuke yáleje kechami rimaná nawe’peje rika puraka’no nawe’peje kaja.
Ejechami kaja natamaka’kana i’majike rejechami.
Neká wá’jiño inana, wa’te nayani i’majika newiña’taje keyajupakaje naku, la’kaje maná naku.
Richa pura’jona naku, neká yani i’maje a’jní ño’jó.
Ñake waija ajopana i’majika. Ejechami kaja keyajupaka moto’jika eja’wa chu, ke nupechu naku riká, ke rimicha naku najlo.
Au nemicha rijlo : – Palani i’majika ilé pimichaka rinaku chuwa ri’maje.
Ejechami kaja ina’uke keño’cha yáleji keja’je riliya.
Pajluwa te’e kele ina’uke, walijimakana, keja’ñichaño ri’michaka.
Aú ri’micha najlo riyukuna piyuke. Ratanicha najlo piyuke yáleji riwe’pichaje i’michaka.
Nema’cha piyuke riliya rika.
Kele nakeja’cha piño rimana la’kana ratanicha najlo piño yáleji mana la’kana ratanicha najlo.
Kechami nakeja’a piño rika yaleji cha pura’jona, pura’kajo rika nakeja’cha.
Au ratanicha najlo.
Nema’chiya piyuke kele pura’kalo.
E kaja nemicha : – Chuwa wañapachiya kele keyajupakaje jema’kana.
Ejechami rimicha najlo : – Mari keyajupakaje nu’ma yukuna ijlo unká manupejaji kale kaji yáleji.
Kanakójejani riká, putaka i’majika ñákaje ja’piyajena, inana wakapojo i’jnajikaño liya jupejlu i’majika naliya. unká kaja ipura’la najwa’te. Nakapichaje ajneji unka kaja ajñalaje.
Yuwíjo’mani liya jupejlu i’maje.
Eyá walijipu kamejerina unká ajñalaje, je’ru walijipu unká ajñalaje, kalapichi walijipuku unka kaja ajñalaje, yaje a’mitakanami unka ajñalaje, ye’e walijipuku, mumú je’makeja, unka kaja ajñalaje.
Eya jíñana ñaniña walijipuku unká ajñalaje, tamakí a’mitakeja unka kaja ajñalaje, mamu walijipuku unka ajñalaje, po’jó walijipuku unka ka ajñalaje, aneri, maí unka ajñalaje walijipuku, ukará a’mitakeja unka kaja, ka’kúrina, ite’wana, karépana, kejlepuku, kele jíñana kapajaruna ajmitakanami unka kaja ajñalaje. Moto’keja palani rajñakana kajwatakeja, ke rimichaka najlo.
– Ñake rika, ke nemicha.
Maarejechami kaja ritamaki’cha ne’micha ra’piyajena.
Ra’cha najlo pají, nala’kaloje nañakaro, ne’makaloje richu, narápa’kaloje richu penaje.
E kaja ñake ri’michaka, ne’michaka ke.
E kaja ne’micha kele walijimakana itamaki’chajena i’michaka. Kaji kaje yáleji ja’piyajena ritamaki’cha. Neká wá’ichano inana i’michaka.
Neká yani i’michaño kajrú. Neka tawá’ichaño i’michakajlo, nekájlo nachi’na atanicha yáleji, lawichú, pura’kajo.
Nema’chiya piyuke naliya.
Penajeni ilé yájeji wapechuwa rejo’o kaja me’teni.
Rejena riyukuna tajno.
Ña’matu était une maîtresse de la terre. Elle connaissait tous les chants.
En ce temps-là vivaient des gens qui n’en connaissaient pas.
Ils avaient fait une grande maloca, et s’y étaient installés.
Ils étaient cinq hommes.
Après un long moment à vivre sans chant, ils finirent par en parler.
– Comment allons-nous faire pour danser dans notre maloca ? Où pourrions-nous trouver des chants ? Il n’y en a nulle part.
Un autre répliqua : – Mais si, notre tante Ña’matu les connaît, mais personne ne va lui demander.
Alors ils se rappelèrent. « C’est vrai, c’est elle qui les détient. »
L’un des frères dit alors : « Je vais aller les lui demander demain. »
Mais il n’avait aucune idée de la manière dont il devait s’y prendre. Il pensait qu’il n’avait qu’à demander.
Il n’emporta pas même de la cassave, de la coca ou de la viande. Il n’avait rien à offrir en échange.
Autrefois lorsque les hommes allaient interroger quelqu’un sur les chants ou les incantations, ils lui apportaient toujours quelque chose en contrepartie : de la coca, du tabac à inhaler, de la cassave, de la viande, un hamac ou des calebasses.
Et c’est ainsi qu’on les informait correctement, avec les bons chants.
Toutes ces choses sont offertes au vieux en compensation du savoir qu’on lui demande en matière de chant et d’incantation.
C’est alors qu’il partit le lendemain en disant : « Je vais aller demander les chants à ma tante. »
Le soir, elle sentit qu’il allait venir l’interroger sur les chants.
Alors elle l’attendit dans sa maloca en guettant son arrivée.
Plus tard dans la nuit, elle le vit venir.
Il s’amenait les mains vides.
En le voyant ainsi, elle alla se vautrer dans son hamac et se balança nerveusement.
Elle chanta [en langue letuama] : « Des femmes glabres, tu en mangeras, tu en mangeras (ter),
Tout le temps tu en voudras,
C’est trop bon, c’est trop bon. »
Et il entra dans la maloca.
– C’est toi ma tante ?
Je viens te demander des chants, ma tante.
C’est alors qu’elle se retourna pour ouvrir ses cuisses en riant.
– Que disais-tu neveu ?
– Que pourrais-je bien te dire, si ce n’est que je suis venu te demandé des chants ?
C’est toi qui détiens les chants dont nous manquons. Alors je suis venu te les demander.
Et elle ria à nouveau.
– Viens ici, lui dit-elle.
Elle se toucha le vagin, et ajouta : – Tes chants sont collés là, viens donc en manger, et tu les sauras rapidement.
– Oh ! Pourquoi me parles-tu ainsi ?
Ce n’est pas pour que tu me montres de vilaines choses que je suis venu, c’est pour apprendre les chants de bal !
Mais elle était très belle cette Ña’matu.
Elle lui dit encore : – Moi je te le dis sans hausser le ton, si tu veux apprendre les chants, les voici, sinon, n’en manges pas, mais tu ne les sauras pas.
– Mais non ma tante. Ne me parle pas comme ça ! Je ne suis plus un gamin.
– Oui, mais moi je ne suis pas non plus un homme, dit-elle.
Et ce sont pourtant les hommes qui savaient autrefois ce dont tu parles.
Ces chants je te les montre, mais tu n’en veux pas.
Alors je te répète, viens les apprendre.
Là il ne put résister davantage, et alla s’allonger avec elle.
Elle le serra dans ses bras, et il la pénétra.
Quand il eut fini, elle lui dit : – C’est bien, mon neveu. Te voilà avec les chants que tu voulais. Tu les détiens maintenant.
Maintenant rentre chez toi. Une fois là-bas, tu pourras dire à tes frères : « Voici ce que ma tante a chanté pour moi. » Cette nuit, tu iras te coucher, et ainsi tu apprendras tout ce que je t’ai chanté.
Elle les lui avait chanté, mais il n’avait rien retenu.
Alors il fit comme elle lui dit. Mais comme il lui avait fait l’amour, elle avait absorbé tout son esprit.
Il rentra, et arriva chez lui.
Ses frères lui dirent : – Alors ? As-tu appris les chants pour nous ?
– Aucune idée. Je ne sais même plus ce que j’ai fait là-bas.
– Pourquoi ça ?
Elle m’a dit qu’elle m’avait tout transmis, et que cette nuit dans mes rêves, j’apprendrai ce qu’elle a chanté pour moi.
L’un de ses frères dit alors : – Comment as-tu pu jouer avec notre tante ?
Notre tante est maîtresse de la terre. Elle est dangereuse. Elle t’a déjà anéanti.
La nuit tomba, et il commença à avoir de la fièvre.
Il leur dit alors : « Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je dois avoir de la fièvre. »
Sa fièvre monta encore, et il finit par avoir des visions.
Il voyait beaucoup de gens. Puis vers quatre heures du matin, elle vînt le chercher.
Il dit alors à ses frères : « Ma tante est venue me chercher. Je pars avec elle apprendre les chants. »
Et il mourut.
Il la rejoint ainsi chez elle.
Là elle lui dit : « Maintenant tu vas bien apprendre les chants que tu voulais. »
Et elle lui tendit un siège à côté du pilier principal.
« Attends ici, ton frère va venir. »
Et il s’assit.
Plus tard, l’un de ses frères dit alors : – Qu’a-t-il pu arriver à mon frère tandis qu’il allait demander des chants ? Je vais aller les demander également.
Le lendemain, il partit aussi sans rien emporter.
Il dit : « Aujourd’hui, je vais aller demander les chants à ma tante. »
Quand elle le vit arriver, elle se vautra dans son hamac et chanta.
« C’est bon les femmes poilues,
Tu en mangeras des femmes poilues. (ter.)
Allez mange, mange. »
De la même manière, elle lui absorba tout son esprit, toute sa raison.
Puis il rentra chez lui.
Le soir, il eut de la fièvre.
Et il commença à avoir des visions.
Vers quatre heures du matin, il mourut également.
Son esprit retourna chez elle.
Et il la salua.
– Te revoilà, mon neveu.
– Oui, ma tante. Me revoilà.
Elle prit un banc, et le plaça en face de celui de l’esprit de son frère.
Elle leur dit alors : « Vous voyez, je vous l’avais dit. Vous les savez maintenant les chants que vous vouliez.
A présent, chantez chacun votre tour. »
Et comme elle leur avait promis, ils chantèrent.
Et le temps passa.
Alors un autre frère se mit à dire : « Comment mes frères ont-ils pu disparaître en allant demander des chants ?
Maintenant c’est à moi d’y aller. »
Lui, il était intelligent.
Il se dit : « C’est peut-être parce que mes frères n’ont rien emmené qu’elle les a tués. »
Alors il fit de la coca, et remplit deux grands pots en écorces de marimá.
Il roula deux grands cigares.
Et prépara du tabac en poudre.
Tout cela, c’était pour l’emporter en compensation des chants.
Le lendemain, avant de partir, il dit aux autres :
– Je ne sais pas ce qu’elle me réserve, peut-être que je ne reviendrai pas.
Et c’est ainsi qu’il partit.
Quand elle le vit arriver, elle se vautra à nouveau dans son hamac et chanta.
« Nous, les femmes,
Nous asseyons,
Pour uriner.
C’est savoureux, c’est savoureux. »
Et il entra dans la maloca.
Il lui cria alors : – Ma tante, je suis venu te demander les chants cérémoniels.
Elle en ria.
– Quoi, neveu ?
– Je viens te demander de m’enseigner les chants.
Nous n’en avons pas, et il n’y a nul endroit où en trouver.
Alors je viens te les demander.
– Ah oui ! Eh bien viens ici ! Tes chants me sont restés collés là. Viens les écouter.
– Regarde ! Tes frères, qui en ont mangé, peuvent les chanter chacun leur tour maintenant.
– Ah ! Pourquoi me dis-tu ça, ma tante ?
Tu n’es plus une gamine pour me parler de la sorte.
– Oui, je ne suis pas un homme.
Et ce sont les hommes qui les détenaient ces chants cérémoniels autrefois.
– C’est vrai, ma tante. Mais je ne m’amène pas les mains vides.
Alors il sortit la coca, les cigares et le tabac en poudre de sa hotte.
Et il lui tendit.
– Je te fais cette offrande, ma tante, car une rencontre ne se fait pas avec rien.
Voilà pourquoi je t’offre ces présents.
– C’est bien. Peut-être que toi tu sais me traiter avec respect (en tant que personne), contrairement à tes bougres de frères qui sont venus jouer ici.
Voilà pourquoi je leur ai demandé de chanter là-bas, chacun leur tour.
Elle lui parlait de son hamac, toujours allongée.
Et elle lui demanda : – Es-tu sûr de ce que tu m’as dis ?
– Oui, j’en suis sûr. Tu n’es plus une gamine pour te laisser embobiner par moi.
Alors elle chanta une dernière fois.
« Ma grossièreté s’est terminée (ter)
Si c’est vrai, ce que tu m’as raconté. »
Puis elle lui dit une dernière fois : – Viens ici mon neveu. Viens manger tes chants, et tu les sauras vite !
– Ah ! Mais je ne suis pas venu pour entendre ça ! répondit-il d’un ton furieux.
Mais avant qu’elle ne lui réponde, il lui tendit à nouveau la coca, les cigares et le tabac, en disant : – Voici les présents que je t’ai apportés. 
Alors elle perdit l’envie de s’amuser, elle en fut contrariée.
Énervée, elle sortit de son hamac, prit un banc et lui mit au milieu de la maloca.
– Assis-toi là, neveu.
Et il s’assit.
Puis elle en prit un pour elle, et s’assit en face de lui.
Elle le salua.
– Alors tu es mon neveu ?
– Oui ma tante.
Je suis venu te demander les chants cérémoniels, car nous n’avons aucun autre moyen de nous en procurer pour danser.
Nous avons construits notre maloca, mais nous ne savons pas danser.
Nous ne faisons donc pas de fête.
Voilà pourquoi je suis venu te demander cela.
– Tu as eu raison, mon neveu.
Moi, je ne suis pas un homme, et je détiens ces chants. Ce sont les hommes qui les détenaient autrefois.
Il est donc normal que tu viennes les chercher.
Je les ai encore. Je ne suis pas un homme, mais j’ai hérité de ce dont tu as besoin, mon neveu.
Tu dois bien te préparer, car ces chants sacrés sont dangereux.
Si tu ne prépares pas correctement les incantations [avec suffisamment de coca], les maîtres t’enverront leurs malédictions.
Et si tu ne gardes pas la diète, tu t’exposeras à la maladie.
Les chants cérémoniels sont ainsi.
Vers midi, elle détacha des sonnailles et les plaça sur la planche de danses.
Puis elle dit : – Mon neveu, monte sur cette planche, et dis : ‘Maintenant je vais faire ces danses dont je manquais tant. Et je vais mémoriser leurs chants.’
Les sonnailles s’enrouleront seules autour de tes chevilles, et te souffleront les paroles.
Ensuite, elles s’enlèveront d’elles-mêmes.
Alors il monta sur la planche et dit : « Maintenant je vais faire ces danses dont je manquais tant. Et je vais mémoriser leurs chants. »
Les sonnailles se mirent à ses chevilles.
Elles lui servirent de bouche, et il dansa.
La nuit tomba. Passèrent alors toute une journée et toute une nuit.
Et ce n’est que le midi du troisième jour que les sonnailles le lâchèrent.
Quand elle s’aperçut que les sonnailles l’avait libéré, elle lui dit : « Sors [vite] de là ! »
Et il sauta de la planche (avant de se faire flécher par les maîtres).
Puis elle lui dit : – Maintenant tu diras : ‘J’ai pu retenir les chants pour moi, mes enfants et autres descendants, pour ainsi continuer à vivre éternellement.’
– Bien.
Et elle ajouta : – Ces chants que tu es venu chercher, j’en ai hérités à la place des hommes.
Voilà pourquoi tu es venu les chercher.
Et je te recommande ceci : Quand tu seras rentrés chez toi, tu répèteras bien à ta mère toutes les paroles que je vais te dire, pour éviter qu’ils ne te renvoient ici une nouvelle fois.
Tu lui diras qu’elle ne te réveille surtout pas.
Si tu as dansé aussi longtemps, tu dois te reposer également un long moment : quatre jours complets.
Le cinquième jour elle te préparera une panse de tinamou remplie d’amidon de manioc, qu’elle te placera juste devant le cœur.
Cela te réveillera pour manger.
Surtout je te recommande de bien dire à ta mère de ne pas te secouer pour te réveiller !
Puis il rentra, et arriva chez lui
– Alors ? As-tu écouté les chants ?
– Oui. Je les ai écoutés, mais je ne peux pas encore vous les répéter.
J’ai vraiment très sommeil. Je vous informerai plus tard.
Puis il dit à sa mère : – Maman, ma tante m’a dit qu’il fallait bien suivre tout ce qu’elle m’a dit.
Alors écoutez bien.
Je vais dormir autant de temps que je suis parti.
Surtout n’allez pas tenter de me réveiller en me secouant.
Je dois dormir quatre journées complètes.
Le cinquième jour, à midi, tu m’auras préparé une panse de tinamou remplie d’amidon, que tu me placeras devant le cœur.
Ne me réveille surtout pas, sinon tu devrais envoyer à nouveau quelqu’un chez notre tante.
Ainsi, tu es informée.
Je me réveillerai de moi-même, pour manger cette panse de tinamou.
A peine leur eut-il dit cela qu’il alla s’écrouler dans son hamac.
Il dormit, dormit…
Et le troisième jour, sa mère alla le regarder.
Elle vit qu’il avait maigri, et que son ventre était complètement rentré tellement il était vide.
– Oh ! Mon fils est en train de mourir de faim !
Je vais lui préparer une panse de tinamou pour qu’il se réveille et mange quelque chose.
Ils lui dirent alors : – Pourquoi prépares-tu cette panse de tinamou ? Tu ne vas quand même pas lui donner !
Il t’a justement recommandé de ne pas le réveiller !
Il n’y a plus beaucoup à attendre ; il n’a plus qu’une nuit à dormir.
Demain midi, ce sera terminé, t’a-t-il dit.
– Non, dit-elle. Mon fils est sur le point de mourir de faim.
Allez le voir et vous verrez qu’il est complètement efflanqué !
– A tes risques et périls ! Nous t’aurons prévenus si tu tues ton propre fils !
Elle prépara néanmoins la panse de tinamou, et alla lui placer devant le cœur.
Mais il ne se réveillait pas.
Alors en milieu d’après-midi, elle l’appela : « Mon fils ! Il faut manger ! »
Et il ne se réveillait toujours pas.
Les autres lui dirent : « Pourquoi cherches-tu à le réveiller ? »
C’est alors qu’elle le secoua. « Mon fils, mon fils ! Réveille-toi, mange cette panse de tinamou que je t’ai préparée. »
D’autres lui répétèrent encore : – Pourquoi le réveille-tu alors qu’il t’a recommandé de ne pas le faire !
Mais il va presque mourir de faim !
Pendant ce temps, son esprit était bien tranquille chez sa tante en train de manger avec elle, mais elle le secoua.
« Mon fils, mon fils, réveille-toi ! »
Alors il fit un effort pour se lever, et tendit les bras vers l’avant, mais il gémit et s’écroula.
Il était mort.
Elle cria très fort. « Mon fils est mort ! Mon fils est mort ! »
Alors les autres la disputèrent.
– Tu vois. C’est toi-même qui as tué ton fils. C’est ta faute, si tu n’as pas suivi ses recommandations. Nous ne pouvons plus rien y faire maintenant.
Et ces chants qu’il est allé écoutés, il n’a même pas eu le temps de nous les transmettre !
Nous sommes revenus au point de départ.
A présent, il n’y a vraiment plus aucun endroit où nous procurer ces chants !
Il n’y a plus rien à faire, si ce n’est d’aller annoncer à notre tante que sa mère a tué ce frère qui est allé lui demander les chants.
Après un tel événement, je dois l’en tenir informée.
Que va-t-elle dire de nous ?
Et ils allèrent l’en informer.
En arrivant, ils le virent tranquillement assis avec ses frères.
Ils avancèrent et dirent : – Comment vas-tu ma tante ?
– Ça va.
Qu’est-ce qu’il y a ?
– Je suis venu t’informer d’une mauvaise nouvelle.
– Laquelle ?
– Notre frère venu te demandé les chants a été tué par sa mère.
Voilà la nouvelle que je suis venu t’annoncer.
As-tu quelque chose à dire à ce propos ?
– Oui.
Pourquoi faut-il toujours que vous mouriez si jeunes ?
Ce chant, je l’avais envoyé avec toutes mes recommandations. Mais vous ne m’avez pas écouté.
C’est votre faute, nous n’y pouvons rien.
Vous avez perdu tout ce que feu mon neveu savait à propos des chants.
C’est perdu, et il n’y a aucun moyen de les récupérer.
C’est comme ça. Vous n’avez plus qu’à rentrer.
Je vous recommande néanmoins ceci : – Ne toucher pas à mon neveu jusqu’à ce que je vienne.
A ce moment là, je vous dirai quoi faire de son pauvre corps.
J’arriverai tout à l’heure.
Plus tard, ils l’entendirent arriver en pleurant. Ces pleurs étaient des chants de deuil.
Tout en sanglotant au dessus du cadavre [qui était placé à l’extérieur de la maloca], elle prononça les paroles suivantes :
« E añopo kaiña,
Wa’ayare ke ñoporo,
Rikuchi kuchi kuchi mae yae. »
Puis elle rentra dans la maloca.
Et elle leur dit : « Comment avez-vous pu causer la mort de mon neveu qui avait tant appris ? »
Ils n’eurent rien à répondre.
Elle les disputa beaucoup.
Et elle leur préconisa ceci :
Pour l’enterrer, il vous faut les bois suivants : du bois de chirú, du bois paya, du bois de pemúula, du bois de siriyu.
Puis elle leur donna les mesures de la tombe.
Quand ils eurent terminé de creuser, elle leur montra les mesures du casier funéraire.
Une fois le casier terminé, elle leur dit : – Où est la ficelle de mon regretté gendre ? Apportez-la, avec toutes ses affaires.
Ils allèrent les chercher. Mais la ficelle n’était pas à sa place.
– Où peut-elle bien être ?
Enfin ils la trouvèrent dans son abri de forêt.
Un escargot l’avait déjà grignoté.
– Oh ! Comment cette saleté a-t-elle put manger sa ficelle mortuaire ?
Elle chanta alors une malédiction :
« Dommage que sa ficelle se soit perdue,
Car il n’y en aura plus.
Quand vous voudrez l’attacher tel l’escargot dans sa maisonnée. »
Après cela, ils descendirent le cadavre dans sa tombe.
Puis ils fermèrent le casier, et rebouchèrent la tombe avec la terre.
Quand ils eurent fini, elle leur dit :
– Voilà, mes neveux. Maintenant que cet autre neveu a perdu les chants sacrés, j’ai quelque chose à vous dire :
Vous pouvez toujours l’apprendre, mais il vous faut suffisamment d’offrandes.
Vous allez tuer du gibier, et préparer de la pâte de manioc en abondance pour accompagner la fête.
Vous remplirez également deux grands pots de coca.
Ensuite vous préparerez la nourriture dans la maloca.
Vous grillerez toute la pâte pour faire des galettes de cassave et ferez cuire toute la viande.
Vous verserez également de la bière de manioc dans une grande jarre.
Et vous mettrez le tout au milieu de la maloca.
Le lendemain, vous irez ôter le crâne de mon neveu pour le placer au dessus d’un tronc d’arbre.
Là, vous attendrez.
Quand le moment sera venu pour lui de chanter, vous entendrez siffler ce crâne.
Alors vous vous sauverez de la maloca.
Et le plus intelligent d’entre vous restera pour mémoriser les chants.
– Bien, dirent-ils.
Et elle ajouta : – Avant de sortir de la maloca, vous devrez laisser vos sonnailles sur la planche de danse.
Et elle partit.
Plus tard, ils se remirent à parler des chants.
– Comment allons-nous faire ? Où pourrions-nous trouver des chants ?
L’un d’eux finit par dire aux autres :
– Notre tante nous a expliqué comment faire. Essayons et nous verrons bien.
Nous, nous allons chasser, pendant que les femmes râperont le manioc et d’autres prépareront les deux grands pots de coca.
– Bien, dirent les autres.
Alors certains partirent chasser en brousse.
Les femmes râpèrent le manioc pour préparer la pâte.
Et les autres firent de la coca.
Quand les cinq hommes partis en brousse eurent tué beaucoup de gibier, ils dirent : « Rentrons maintenant ».
Et ils retournèrent chez eux.
Les femmes leur demandèrent : – Avez-vous tué du gibier.
– Oui, beaucoup.
Et vous, avez-vous râpé le manioc ?
– Oui, nous avons fini d’amasser la pâte. Et la coca est prête également.
– C’est bien, dirent-ils.
Après-demain nous irons ôter le crâne de notre regretté frère.
– D’accord.
A la tombée de la nuit, ils cherchèrent qui ils allaient choisir. « Qui d’entre nous sera le plus intelligent pour mémoriser les chants ? »
Un jeune adolescent dit alors : « C’est moi qui les mémoriserait pour vous ! »
Cette nuit-là, ils mirent beaucoup de bois pour faire cuire la nourriture.
Les femmes dormirent peu.
A deux heures du matin, elles allèrent se baigner, puis préparèrent la nourriture.
Les unes grillèrent les galettes, les autres préparèrent la bière de manioc et la viande.
Au petit matin, elles avaient tout terminé.
Ils dirent alors : « Maintenant que la nourriture est prête, nous allons lui enlever le crâne. »
Alors ils déterrèrent son squelette et prirent le crâne.
Puis ils le placèrent au dessus d’un tronc d’arbre.
Et ils attendirent le signal.
Vers deux heures du matin, ils entendirent un son s’intensifier [s’approcher]. Il chantait :
« Weriya weriya kunu weriya,
Weriya weriya kama weriya,
Loro ro ro ro. »
Sous forme d’abeille, il entra dans le crâne.
Puis il leur dit en chantant : « Mes frères, mes frères, je suis venu vous informer sur les chants. »
Ils s’exclamèrent : « Il est rentré dans son crâne.
Mettez vos sonnailles sur la planche ! »
Quand ils les eurent placées dessus, ils s’enfuirent de la maloca.
Le jeune adolescent grimpa alors jusqu’à la fenêtre du toit pour écouter les chants.
La nuit tomba.
Et tandis qu’il ne faisait pas encore complètement sombre, le squelette sortit de sa tombe.
Il bondit sur la piste centrale de la maloca.
Des démons le suivirent.
De sa hauteur, le jeune pouvait tous les observer.
Son double était avec eux, tout comme ceux de tous les gens qui s’étaient enfuis. La maloca était pleine.
Le squelette leur parla :
– He he !
– Nous voilà.
– Oui, nous voilà rassemblés, mes frères.
Je vous ai fait appelés pour vous enseigner les chants que vous m’avez demandés.
Voilà pourquoi je suis venu.
– Bien, dirent-ils.
Le spectre du maître de maloca lui dit alors : – Cette nourriture, je l’ai préparée pour toi, en compensation de ce que tu nous offres.
Puis ils répartirent la nourriture.
Leur repas terminé, ils burent la bière, et mâchèrent la coca.
Ensuite le maître lui fit son offre de coca et dialogua cérémoniellement avec lui.
Et il demanda que l’on danse.
Il les appela : – Mâchez votre coca pour vous apprêter à danser.
Quand ils eurent mâché, il se mit sur la planche de danse, et dit : « Maintenant je vais chanter.
Ecouter bien ce dont vous avez tant manqué jusqu’à maintenant, car c’est la seule fois que je vous enseigne cela. »
Alors il monta sur la planche et une sonnaille s’enroula seule autour de sa cheville.
Puis il dansa, et d’autres vinrent les uns après les autres danser avec lui.
Pendant ce temps l’on buvait la bière de manioc et l’on servait la coca.
C’est alors que les spectres de toutes les vanneries : tamis, panier, égouttoir, boa à essorer et plat, se mirent à danser en file.
Et à chanter…
Ils étaient tout pourris et desséchés.
Alors ils dansèrent parmi eux en chantant. Mais quand ces derniers les saisirent, ils se décomposèrent.
« Je me déchire ! Je m’effondre ! »
Ils en saisirent un autre : « Ah ! Je tombe en lambeaux ! »
« Lâchez-les, dirent les autres. On ne peut pas danser avec de telles vieilleries. »
Vers minuit, on vida une première jarre de bière de manioc, puis d’autres.
Ainsi passèrent-ils la nuit.
A l’aube, ils terminèrent les chants.
Alors les sonnailles libérèrent leurs chevilles.
Puis il dit : « A présent, mes frères, je m’en vais.
Je vous ai tout dis sur cette cérémonie. Si vous m’avez bien écoutez, faites-en bon usage. »
C’est alors qu’il redescendit dans sa tombe, et referma derrière lui.
Tous les autres disparurent également de la maloca.
Et les gens revinrent.
Celui qui était resté perché redescendit.
Ils entrèrent tous et lui dirent :
– As-tu appris les chants ?
Je ne sais pas. Ces démons m’ont fichu une de ces trouilles ! Je le sais un peu.
– Bien.
– Regardons la nourriture, s’il en reste.
– Qu’allons-nous en faire ?
– Nous ne pouvons rien en faire, s’ils y ont touché. Jetez-la !
Alors ils balancèrent tout.
Plus tard, ils en reparlèrent.
– Allons en forêt, tuer du gibier pour notre fête !
– Bien, dirent-ils.
– Demain, nous mâcherons notre coca pour aller en forêt.
Quand vînt le jour prévu, ils dirent aux femmes : – Vous râperez le manioc, pendant que les hommes préparerons la coca.
Nous partons pour cinq jours.
Et ils partirent.
En forêt, ils tuèrent du gibier, et poursuivirent des pécaris.
Pendant ce temps, dans la maloca, les femmes râpèrent le manioc, et les hommes préparèrent la coca.
D’autres femmes allèrent dans les jardins et y travaillèrent cinq jours de suite.
Quand ils revinrent, ils avaient tués beaucoup de gibier.
On leur demanda : – Avez-vous tué du gibier ?
– Oui, beaucoup.
Nous, nous avons terminé de râper. Et la coca est prête.
– Bien, dirent-ils.
– Demain vous irez chercher des écorces pour vos costumes.
– D’accord, dirent-ils.
Certains allèrent donc chercher des écorces pona et arepapi.
D’autres allèrent chercher des écorces blanches : yáupe, weri, la’ruweré, wapijú et wayerú.
Ces écorces appartiennent aux maîtres des chants.
Ils apportèrent donc tout cela.
Certains confectionnèrent des trompettes luwíluwi.
Les préparatifs terminés, le chef dit aux gens : – Notre fête arrive. Demain, nous commencerons les danses, et après-demain, nous danserons pour de bon.
– Bien, dirent-ils.
Le soir, ils préparèrent la teinture violet foncé kerajmá.
Cette nuit-là, ils la terminèrent et se peignèrent le corps.
Puis ils allèrent dormir.
Ils se levèrent vers trois heures du matin.
Les hommes allèrent se baigner en premier, puis se furent les femmes.
Elles se mirent ensuite à préparer la nourriture, à griller les galettes de cassave, à faire la bière de manioc, à cuire le gibier et à réchauffer la sauce tucupi.
En début de matinée, toute la nourriture était prête.
La femme du maître de maloca dit à son mari : – La nourriture est prête. Tu peux la répartir à tes frères.
Alors on répartit toute la nourriture.
Ensuite, on servit la bière de manioc.
Puis la coca à mâcher.
Le maître de maloca leur dit alors : – Préparez-vous à danser mes frères.
– Bien, chef.
Ils répartirent les costumes.
En premier, ils se tinrent le visage à l’ocre, puis se tracèrent des traits rouges avec de la peinture chica.
Ils se firent de nouveaux pagnes, puis enroulèrent leurs différentes bandes en écorces.
Ensuite, ils dirent au maître de maloca : – Nous sommes prêts.
Il leur dit alors : – Détachez vos sonnailles, et alignez-les sur la planche.
Alors ils les placèrent sur toute la longueur de la planche.
Il posa la coca devant les danseurs.
Et il leur demanda de danser.
Alors après avoir dialogué cérémoniellement, ils mâchèrent leur coca.
Vers une heure de l’après-midi, le jeune homme dit : – Dansons, mes frères.
Il avança jusqu’à la planche et dit : – Maintenant je vais danser, mes frères.
Nous allons voir si ces danses sont faites pour nous, si elles vous conviennent.
Ces paroles de danse, je les ai un peu apprises, autant que ma mémoire me l’a permis. Voilà ce que je vais chanter maintenant, dit-il en avançant sur la planche.
C’est alors que les sonnailles s’enroulèrent autour de sa cheville, et il commença à danser.
Avec elles, il dansa sans s’arrêter tout l’après-midi, toute la nuit et le lendemain jusqu’à une heure de l’après-midi.
Là, les sonnailles libérèrent sa cheville, et il sauta de la planche.
Il leur dit : – Que pensez-vous de cette danse ?
Et ils répondirent : – Que c’est bien d’avoir appris ces chants pour nous. Maintenant tu vas pouvoir nous les enseigner, pour les transmettre à nos descendants.
– Bien.
Maintenant que c’est terminé, reposons-nous.
Et ils allèrent tous dormirent.
Le lendemain, au réveil, ils parlèrent beaucoup des chants.
Ils dirent entre eux : – Comment allons-nous apprendre ces chants ?
L’un dit alors : – Je pense qu’il ne doit pas être le seul à les connaître, nous devons lui demander de les transmettre.
Combien de jeunes sont-ils capables de se dédier à cela pour les apprendre auprès de lui ?
Qu’ils écoutent tous ces chants jusqu’à ce qu’ils les sachent autant que lui !
C’est ainsi qu’ils pourront les transmettre aux autres.
Quand ils auront leurs femmes, et qu’elles auront des enfants, ils les enseigneront à ces derniers.
Sous l’influence des paroles rituelles, leurs enfants les transmettront où ils iront.
Ainsi d’autres pourront en bénéficier également. Et ce bal se reproduira en ce monde. Voilà ce que j’ai pensé.
Et on lui répondit : – Oui, il faut faire comme tu dis.
Alors les gens commencèrent à l’interroger sur les chants.
Cinq adolescents sollicitèrent son enseignement.
Alors il leur enseigna. Il leur chanta tout ce qu’il avait mémorisé.
Et ils écoutèrent tout.
Ce qu’ils demandèrent de répéter, il leur chanta à nouveau.
Puis ils lui redemandèrent encore.
Alors il répéta les chants.
Et ils apprirent toutes les paroles.
Enfin ils dirent : – Maintenant nous savons ces chants.
Il leur dit alors : – Ces chants que je vous ai enseignés, on ne les a pas comme ça.
Il faut suivre une diète, et se tenir éloigner des femmes qui ont leurs règles. On ne peut ni parler avec elles, ni manger la nourriture qu’elles ont touchée.
De même après l’accouchement de son épouse, il faut être vigilent.
Ne pas manger de gibier récemment fumé, que ce soit du pécari, du sapajou apelle, du toucan, du tatou ou des larves de charançon.
Ne pas manger non plus certains poissons récemment fumés tels le barbudo, la gamitana, le sábalo, la sabaleta, la palometa, le piranha, les sardines « queue rouge », ka’kuri, ite’wa, karepa, kejlepukú. Mais on peut les manger bouillis.
– Bien, dirent-ils.
Ensuite il les sépara.
Et il leur donna à chacun une maloca, pour qu’ils puissent être maîtres de maloca, et y organiser des bals.
Et ainsi, ils vécurent comme lui.
Les adolescents a qui il avait enseigné les chants prirent femmes.
Ils eurent beaucoup d’enfants, qui grandirent et apprirent de leurs ascendants les chants, le chamanisme et les paroles cérémonielles.
Ainsi reçurent-ils toutes les paroles.
C’est pourquoi nous connaissons toujours ces chants aujourd’hui.
L’histoire s’arrête ici.
S1 stop
Ña’matu ru’michaka te’ri nautena ruká. Ruká we’pichayo piyuke yale i’michaka.

Ña’matu était une maîtresse de la terre. Elle connaissait tous les chants.

S2 stop
E kele ina’uke i’michaño. Unka yaleji i’malacha nale’je najlo.

En ce temps-là vivaient des gens qui n’en connaissaient pas.

S3 stop
Neka li’chaño pajrí. Nañapachiya nañakare pajrí. E kaja pají chu ne’micha.

Ils avaient fait une grande maloca, et s’y étaient installés.

S4 stop
Pajluwata te’e kele i’michaka, achiñana wáisa ne’michaka.

Ils étaient cinq hommes.

S5 stop
Júpimi ne’michaka. Kaja ewaja nakeño’cha pajwa’teka pura’kajo yáleji nakú.

Après un long moment à vivre sans chant, ils finirent par en parler.

S6 stop
Nemicha : – Meke wala’jika chúwaka warápa’kaloje wañakare chu penaje ? Merowa wephata yale ? Unká merowa wephata yale.

– Comment allons-nous faire pour danser dans notre maloca ? Où pourrions-nous trouver des chants ? Il n’y en a nulle part.

S7 stop
E apu kemicha najlo : – Meke unká jwa’tó yale i’mala ? Kele wa’kuru ña’matu kapi kele yáleji. Unkale i’jnala ruliya kele yale keja’a.

Un autre répliqua : – Mais si, notre tante Ña’matu les connaît, mais personne ne va lui demander.

S8 stop
Ejechami napechu i’michaka runakoje. “Kewaka, rukapi yáleji.”

Alors ils se rappelèrent. « C’est vrai, c’est elle qui les détient. »

S9 stop
E pajluwa ne’wé kemichari : “Nuka i’jnajeri muni kele yájeji keja’je wa’kuru liya.

L’un des frères dit alors : « Je vais aller les lui demander demain. »

S10 stop
E’iyonaja unká riwe’pilacha rinakoje. Ripechu i’michaka : “mapeja chi ina i’jná yáleji keja’je ?”

Mais il n’avait aucune idée de la manière dont il devait s’y prendre. Il pensait qu’il n’avait qu’à demander.

S11 stop
Unká rijña’lacha ku’jnu ka’jna, ipatú ka’jná, ri’ími. Unka na rijña’lacha yáleji wemí.

Il n’emporta pas même de la cassave, de la coca ou de la viande. Il n’avait rien à offrir en échange.

S12 stop
Júpeje pheñawila i’micha ñake. Ne’jnake yaleji kaje keja’je, lawichú kajná keja’je, najña’ka najlo riwemi, ipatú, lukují, kujnú, ri’ími, jamaká, kuya ka’jná.

Autrefois lorsque les hommes allaient interroger quelqu’un sur les chants ou les incantations, ils lui apportaient toujours quelque chose en contrepartie : de la coca, du tabac à inhaler, de la cassave, de la viande, un hamac ou des calebasses.

S13 stop
Kele júpeje pheñawila a’jika najlo riwemí. E ne’maka pala riyukuna najlo. Nataní pata najlo riká kele rakeja’a wemi ri’makale.

Et c’est ainsi qu’on les informait correctement, avec les bons chants.

S14 stop
Kele nakaje phíyukejlo riwemi riká a’jneji pechu la’a paminajlo rikeja’kaloje naliya yaleji ka’jna, lawichu ka’jná ina’ukejlo.

Toutes ces choses sont offertes au vieux en compensation du savoir qu’on lui demande en matière de chant et d’incantation.

S15 stop
Muni ke ri’jichaka. Rimicha : “Chúwa nu’jicha yaleji keja’je no’kuru liya.”

C’est alors qu’il partit le lendemain en disant : « Je vais aller demander les chants à ma tante. »

S16 stop
E riwakaje lapi ruwe’picha ri’jichaka yale keja’je ruliya.

Le soir, elle sentit qu’il allait venir l’interroger sur les chants.

S17 stop
Au páchuja ru’micha. Ruwachiya ri’michaka romakaloje na ka riká.

Alors elle l’attendit dans sa maloca en guettant son arrivée.

S18 stop
E me’teni kechami lapiyami romicha riká waicha.

Plus tard dans la nuit, elle le vit venir.

S19 stop
Unka na i’mala rikapi. Mapeja riphicha runaku.

Il s’amenait les mains vides.

S20 stop
Mari romichaka aú manupeja riká waicha. Aú rócho’cho rotá chojé. E rojlochiyo rotá chu pina ruli’chaka rojlochiyako.

En le voyant ainsi, elle alla se vautrer dans son hamac et se balança nerveusement.

S21 stop
E rotanicha : “E a pururee ii ba’ariwechuu purure purure ba’ariwechuu (3)

Elle chanta [en langue letuama] : « Des femmes glabres, tu en mangeras, tu en mangeras (ter),


NOTE : Ce mythe narre l’origine des chants originaires des Letuama, particulièrement les chants de deuil.
NOTE : Purure (Let.). Catégorie des femmes glabres, dépourvues de poil sous les aisselles et au pubis.
S22 stop
Ba’ariwai nori riya ba’ariweyu (2)

Tout le temps tu en voudras,

S23 stop
Jiiyuu jiiyuu.”

C’est trop bon, c’est trop bon. »

S24 stop
E riphicha páchoje.

Et il entra dans la maloca.

S25 stop
– Mari keja piká o’kuru ? ke rimicha.

– C’est toi ma tante ?

S26 stop
Chaja, yáleji keja’je, no’kuru liya.

Je viens te demander des chants, ma tante.

S27 stop
Au rupajno’cha rota chu. Rujme’chiya rukujyu pajluwatapa. E ruchi’cha je je je ru’chichaka.

C’est alors qu’elle se retourna pour ouvrir ses cuisses en riant.

S28 stop
– Meke pimaka no’ri ?

– Que disais-tu neveu ?

S29 stop
– Unka me kale numaka pijlo. Keyajopa kaje keja’je nu’jicha piliya.

– Que pourrais-je bien te dire, si ce n’est que je suis venu te demandé des chants ?

S30 stop
Pika liya we’piyo ñakaje kamuju wala’ka yáleji naku. Kaje aú nu’jicha ñakaje keja’je piliya.

C’est toi qui détiens les chants dont nous manquons. Alors je suis venu te les demander.

S31 stop
E ru’chicha piño : “Je je je !”

Et elle ria à nouveau.

S32 stop
E rumicha rijlo : – Majo pi’jna.

– Viens ici, lui dit-elle.

S33 stop
E rujápicha rule’je nakú. Rumicha rijló : – Mari piyale pato’láru majo pi’jná pajñá kari pema’chi kiñaja yáleji.

Elle se toucha le vagin, et ajouta : – Tes chants sont collés là, viens donc en manger, et tu les sauras rapidement.

S34 stop
– Ai ! ke rimichaka rojlo. Naje pima nojlo ilé ke.

– Oh ! Pourquoi me parles-tu ainsi ?

S35 stop
Unká piya’talakaloje kalé nojlo piwejapu kaje. Keyajúpakaje chaya nu’jicha majo pichaje. Unká piya’takaloje kale nojlo kele kaje ta !

Ce n’est pas pour que tu me montres de vilaines choses que je suis venu, c’est pour apprendre les chants de bal !

S36 stop
Palaru wani ru’michaka Ña’matu, simareru ru’michaka.

Mais elle était très belle cette Ña’matu.

S37 stop
E ru’micha piño rijlo : – Pala nu’maka pijlo, piwatajika ee kele yáleji jema’kana rika kari yaleji nuya’ta pijlo unka piwatala unkaja ke pajña kari piyale, unka pe’mala yáleji.

Elle lui dit encore : – Moi je te le dis sans hausser le ton, si tu veux apprendre les chants, les voici, sinon, n’en manges pas, mais tu ne les sauras pas.

S38 stop
Au rimicha piño rojlo : – Unka o’kuru. Unká nuwatala pimaka nojlo ile ke. Unká yuwalo kale pika pimá nojlo ile ke !

– Mais non ma tante. Ne me parle pas comme ça ! Je ne suis plus un gamin.

S39 stop
– Ke jo’o, ke rumicha rijlo. Unka achiña kale nuká, ke rumicha.

– Oui, mais moi je ne suis pas non plus un homme, dit-elle.

S40 stop
Achiña kapi kale i’maka ilé keyajupakaje pimá naku nojlo.

Et ce sont pourtant les hommes qui savaient autrefois ce dont tu parles.

S41 stop
Rika yaleji rika nuya’ta pijlo unka piwatala.

Ces chants je te les montre, mais tu n’en veux pas.

S42 stop
Au numa pijlo majo pi’jna pe’machi yáleji.

Alors je te répète, viens les apprendre.

S43 stop
Ketana riji’chaka panaku ruka. Ri’jicha rolo’kopani. Ri’jicha rutuwéje.

Là il ne put résister davantage, et alla s’allonger avec elle.

S44 stop
E kiñaja rupachiya rika ruchajo. E kaja rácho’o runanejé.

Elle le serra dans ses bras, et il la pénétra.

S45 stop
Riñapachiya rujwa’te la’kana. E rumicha rijló : – Ñaké rika, no’rí. Ile rika yáleji pi’jicha chaya. Kaja pemi’cha rika.

Quand il eut fini, elle lui dit : – C’est bien, mon neveu. Te voilà avec les chants que tu voulais. Tu les détiens maintenant.

S46 stop
Me’teni pipa’jiko. E piphajika piñakare choje, pi’maje riyukuna pejenajlo : “Mari ke o’kuru atanichaka nojlo yáleji.” Ñaano lapi pikamatajiko ee ejechami pema’jika piyuke kele yáleji notanicha pijlo.

Maintenant rentre chez toi. Une fois là-bas, tu pourras dire à tes frères : « Voici ce que ma tante a chanté pour moi. » Cette nuit, tu iras te coucher, et ainsi tu apprendras tout ce que je t’ai chanté.

S47 stop
E rumicha rijlo i’michaka : Rota’ichakajla ri’michaka kele rupura’kalo aú. E’iyona unka riwe’pilacha meke ke kemakana ka rumichaka rijlo.

Elle les lui avait chanté, mais il n’avait rien retenu.

S48 stop
Au rili’cha ñake rumichaka. Ra’cha runakoje i’michaka. Rika ropíro’chaka ripechu.

Alors il fit comme elle lui dit. Mais comme il lui avait fait l’amour, elle avait absorbé tout son esprit.

S49 stop
E kaja ripi’cho rejechami, riphicha riñakare choje.

Il rentra, et arriva chez lui.

S50 stop
Rejena kemicha rijlo : – Yúka’a ? E pemi’chaka yáleji wajluwa ?

Ses frères lui dirent : – Alors ? As-tu appris les chants pour nous ?

S51 stop
– Kapi, unká nuwe’pilacha meke ka’jna nu’michaka rejo. Pala ka’jna, unka pala ka’jna.

– Aucune idée. Je ne sais même plus ce que j’ai fait là-bas.

S52 stop
– Naje ?

– Pourquoi ça ?

S53 stop
Mari ke rumicha nojlo kele yáleji naku. Kaja ro’cha nojlo rinápana. Ñaano lapi nutapu nomaje rotanika rika, ke rumichaka nojlo.

Elle m’a dit qu’elle m’avait tout transmis, et que cette nuit dans mes rêves, j’apprendrai ce qu’elle a chanté pour moi.

S54 stop
Au apu re’we kemicha rijlo : – Na penaje pi’micha wa’kuru naku kátajo ?

L’un de ses frères dit alors : – Comment as-tu pu jouer avec notre tante ?

S55 stop
Ñáta’pe ruká wa’kuru pheri te’ri narutena. Kaja rukapicháchiya pika.

Notre tante est maîtresse de la terre. Elle est dangereuse. Elle t’a déjà anéanti.

S56 stop
Kaja ewaja najúwi’cha. Lapichami ejechami rikeño’cha jelo’kajo.

La nuit tomba, et il commença à avoir de la fièvre.

S57 stop
Rimicha najlo : “Meke pajaka nuli’chako, nolo’chako ka’jná.”

Il leur dit alors : « Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je dois avoir de la fièvre. »

S58 stop
Kajru relo’chako. Kaja ewaja rikeño’cha la’najitakajo.

Sa fièvre monta encore, et il finit par avoir des visions.

S59 stop
Kajru ramicha ina’uke ejechami. Ina jme’taka chojónaja ejechami ru’jichaka riwá’aje.

Il voyait beaucoup de gens. Puis vers quatre heures du matin, elle vînt le chercher.

S60 stop
Ejechami rimichaka rejenajlo : ñake numicha, nojena, kaja o’kuru iphicha nuwá’aje. Nu’jichaka chúwaka rujwa’té yáleji jema’je.”

Il dit alors à ses frères : « Ma tante est venue me chercher. Je pars avec elle apprendre les chants. »

S61 stop
Kaja ritaki’chaka.

Et il mourut.

S62 stop
E ripechu iphicha runaku, ruñakare choje.

Il la rejoint ainsi chez elle.

S63 stop
E rumicha rijlo rejechami : “Chuwa pema’jika kele yáleji piwatakare jema’kana.”

Là elle lui dit : « Maintenant tu vas bien apprendre les chants que tu voulais. »

S64 stop
Aú ro’cha riñakaro je’tapa pa’kú jilaje.

Et elle lui tendit un siège à côté du pilier principal.

S65 stop
“Ilere piwata pe’we apala re rika waicha.”

« Attends ici, ton frère va venir. »

S66 stop
Kaja riyá’icha jeta’pá chu.

Et il s’assit.

S67 stop
Kaja jupichami apu re’wé kemicha : “Meke nu’jmeremi i’maka yaleji keja’je i’maka ? Chuwa nuká i’jnajeri yáleji keja’je.

Plus tard, l’un de ses frères dit alors : – Qu’a-t-il pu arriver à mon frère tandis qu’il allait demander des chants ? Je vais aller les demander également.

S68 stop
Muni kaja ri’jichaka. Manupeja kaja ri’michaka.

Le lendemain, il partit aussi sans rien emporter.

S69 stop
E rimicha : “Chuwa nu’jicha no’kuru liya yaleji keja’je.”

Il dit : « Aujourd’hui, je vais aller demander les chants à ma tante. »

S70 stop
Romicha riká waicha, au ro’cha rota choje e rotanicha.

Quand elle le vit arriver, elle se vautra dans son hamac et chanta.

S71 stop
“Je nomere ji nomere ii,

« C’est bon les femmes poilues,


NOTE : Nomere (Let.). Catégorie des femmes poilues
S72 stop
Ba’ariyeyu nomere nomere ba’ariyeyu. (3)

Tu en mangeras des femmes poilues. (ter.)

S73 stop
Ye. Ba’aribe ba’aribe.”

Allez mange, mange. »

S74 stop
Ñakeja ruli’chaka ri’michaka apumi chu pechu ropíro’chaka i’michaka.

De la même manière, elle lui absorba tout son esprit, toute sa raison.

S75 stop
Ñakeja kaja riphichaka riñakare choje.

Puis il rentra chez lui.

S76 stop
Ñakechami cha lapí rikeño’chaka piño jelo’kajo.

Le soir, il eut de la fièvre.

S77 stop
Ejenaji ke lapi rikeño’cha la’najitakajo.

Et il commença à avoir des visions.

S78 stop
Paú kele chu kamu iná jme’taka chojona, kaja ñake kaja ritaji’chaka piño.

Vers quatre heures du matin, il mourut également.

S79 stop
Iphicha piño ruñakare choje.

Son esprit retourna chez elle.

S80 stop
Rojalaki’cha riká.

Et il la salua.

S81 stop
– Wajé piká no’rí.

– Te revoilà, mon neveu.

S82 stop
Au, no’kuru. Wajé nuká pichaya.

– Oui, ma tante. Me revoilà.

S83 stop
E ruji’cha eta’pá. Ro’chá riñakaru re’we michu pechumi jimaje ruyá’chiya riká.

Elle prit un banc, et le plaça en face de celui de l’esprit de son frère.

S84 stop
E rumicha najlo : “E amaka chúwaka numake ijlo nakú i’maka. Chuwa jema’a kele yáleji iwatakare.

Elle leur dit alors : « Vous voyez, je vous l’avais dit. Vous les savez maintenant les chants que vous vouliez.

S85 stop
Chuwa ataní pajlokaka rika chuwa.”

A présent, chantez chacun votre tour. »

S86 stop
Mari ke rumicha najlo i’michaka, kaja riká natanichaka pajlokaka kele yáleji. Kaja ñákeja neká me’teni yáleji atanikana naku pajlokaka.

Et comme elle leur avait promis, ils chantèrent.

S87 stop
E kaja júpija ne’michaka.

Et le temps passa.

S88 stop
Ejechami apú ne’wé kemichaka : “Meke nojena michuna i’jnaka yaleje keja’je naku i’maka i’jnaño neko kapichataje i’maka ?

Alors un autre frère se mit à dire : « Comment mes frères ont-ils pu disparaître en allant demander des chants ?

S89 stop
Chuwa nuká i’jnaje.”

Maintenant c’est à moi d’y aller. »

S90 stop
Riká i’michari kapechuni.

Lui, il était intelligent.

S91 stop
Aú rimicha : “Apala mapeja ka’jna nojena michuna i’jnaka i’maka, au ka’jna rukapichata ne’maka.”

Il se dit : « C’est peut-être parce que mes frères n’ont rien emmené qu’elle les a tués. »

S92 stop
E kaja rili’cha ipatú. Iyajmela kelawana choje pu’té rili’chaka ipatu.

Alors il fit de la coca, et remplit deux grands pots en écorces de marimá.

S93 stop
Ripilicha iyajmela lichipá.

Il roula deux grands cigares.

S94 stop
Rili’cha lukují.

Et prépara du tabac en poudre.

S95 stop
Kele rili’cha i’michaka rijña’kaloje yáleji wemí.

Tout cela, c’était pour l’emporter en compensation des chants.

S96 stop
E kaja muní ke ri’jichaka, rimicha najlo i’michaka yámona :

Le lendemain, avant de partir, il dit aux autres :

S97 stop
– Ñake numa ijlo : apala me ka’jná rula’jika ee nuká, unká nuphalaje ñaano.

– Je ne sais pas ce qu’elle me réserve, peut-être que je ne reviendrai pas.

S98 stop
Kaja rikaja ri’jichaka.

Et c’est ainsi qu’il partit.

S99 stop
E romicha piño rika waicha, au rócho’cho piño rota choje. E rotanicha.

Quand elle le vit arriver, elle se vautra à nouveau dans son hamac et chanta.

S100 stop
E isioyaka isiyonaka ba’aribeyu,

« Nous, les femmes,

S101 stop
Isiyonaka ba’aribeyu (3),

Nous asseyons,

S102 stop
Baiwa iwa isiyonaka ba’aribeyu (2),

Pour uriner.

S103 stop
Iyo iyoo.”

C’est savoureux, c’est savoureux. »

S104 stop
E riphicha páchojo.

Et il entra dans la maloca.

S105 stop
Kaphí rimichaka rojló : – Chaja, nokuru chaje nuká keyajupakaje keja’je nuká majo nokuru liya.

Il lui cria alors : – Ma tante, je suis venu te demander les chants cérémoniels.

S106 stop
E je je je ruchi’cha raú.

Elle en ria.

S107 stop
– Meke no’ri ? ke rumicha.

– Quoi, neveu ?

S108 stop
– Keyajupakaje kejá’je nuka i’jicha majo piliya nujluwa.

– Je viens te demander de m’enseigner les chants.

S109 stop
Kamuju wala’ka ñakaje naku, unká merowa wephatala arápa’kaje wajluwa.

Nous n’en avons pas, et il n’y a nul endroit où en trouver.

S110 stop
Kaje aú nu’jicha majo ñakaje keja’je wajluwa.

Alors je viens te les demander.

S111 stop
Au rumicha : – A’a, majo pijna. Mari piyale pato’laru nunaku. Majo pi’jna pema’chi yáleji.

– Ah oui ! Eh bien viens ici ! Tes chants me sont restés collés là. Viens les écouter.

S112 stop
– Pa ! Kaji pejena ajñaño ri’maka. Kajru pejena pitaño kaji yáleji atanikaje naku pajlokaka.

– Regarde ! Tes frères, qui en ont mangé, peuvent les chanter chacun leur tour maintenant.

S113 stop
– Ai ! Na penaje pima nojlo ile ke, okuru ? ke rimichaka.

– Ah ! Pourquoi me dis-tu ça, ma tante ?

S114 stop
Unká yuwalo kalé piká pimaje nojlo ile ke.

Tu n’es plus une gamine pour me parler de la sorte.

S115 stop
– A’a, unká achiñá nuká.

– Oui, je ne suis pas un homme.

S116 stop
Achiña kapi kalé i’maka kele keyajupaka, ke pima naku nojlo, ke rumichaka.

Et ce sont les hommes qui les détenaient ces chants cérémoniels autrefois.

S117 stop
– Ke jo’o riká, o’kuru. Unká manupeja kalé ñákaje i’jnachiya nuká majó.

– C’est vrai, ma tante. Mais je ne m’amène pas les mains vides.

S118 stop
E riji’cha rojlo ipatu kuwala chiya. Riji’cha lichipa. Riji’cha lukuji.

Alors il sortit la coca, les cigares et le tabac en poudre de sa hotte.

S119 stop
Riká ra’cha rojlo.

Et il lui tendit.

S120 stop
– Ile ñakaje jwáke’na nuña’kare pijlo, unka mapeja kale ina amaka pekowaka, no’kuru.

– Je te fais cette offrande, ma tante, car une rencontre ne se fait pas avec rien.

S121 stop
Kaji i’makale nuya’ta pijlo ñáka’je jwáke’na.

Voilà pourquoi je t’offre ces présents.

S122 stop
E rumicha : – Ñake riká. Piká ka’jna we’piri ina’uke pani nunaku. Na pajaka kajuna pejena i’jnaño nunaku kátajo majo.

– C’est bien. Peut-être que toi tu sais me traiter avec respect (en tant que personne), contrairement à tes bougres de frères qui sont venus jouer ici.

S123 stop
Kaje aú nuwakara’a natanika pajlokaka yáleji keleruna pitaño.

Voilà pourquoi je leur ai demandé de chanter là-bas, chacun leur tour.

S124 stop
Unká rócho’lacho, rota chiya i’michaka, jamaká chiyaja rupuricho rijwa’te.

Elle lui parlait de son hamac, toujours allongée.

S125 stop
Rumicha piño rijlo : – E chi kewaka pimaka nojlo ?

Et elle lui demanda : – Es-tu sûr de ce que tu m’as dis ?

S126 stop
E rajipicha rojlo : – Kewaka numaka pijlo. Unká yuwalo kale piká nupajlaje pijwa’te.

– Oui, j’en suis sûr. Tu n’es plus une gamine pour te laisser embobiner par moi.

S127 stop
E rotanicha kaja penaje :

Alors elle chanta une dernière fois.

S128 stop
“E bariware ñaniro (3)

« Ma grossièreté s’est terminée (ter)

S129 stop
Nomaka nomanaka, pirikuya nomari. Ye iwa awiro.”

Si c’est vrai, ce que tu m’as raconté. »

S130 stop
Au rumicha rijlo kaja penaje : – Majo pi’jná no’ri. Mari piyale pajicha pemi’chachi kiñaja yáleji !

Puis elle lui dit une dernière fois : – Viens ici mon neveu. Viens manger tes chants, et tu les sauras vite !

S131 stop
– Ai ! ke rimichaka. Meka penaje pimá nojlo ile ke. Unka ile ke pimakaloje nojlo penaje nuká i’jicha majo, kaphi rajipichaka rojlo, ra’kichaka ruká riliyo.

– Ah ! Mais je ne suis pas venu pour entendre ça ! répondit-il d’un ton furieux.

S132 stop
Unká chiyo rojipa rijlo, ra’cha piño rojlo apala ipatú, lichipá, lukují, rimicha rojlo : – Ile ajñákape ñákaje jwáke’na nujña’kare pijlo.

Mais avant qu’elle ne lui réponde, il lui tendit à nouveau la coca, les cigares et le tabac, en disant : – Voici les présents que je t’ai apportés. 

S133 stop
Ejechami rupiyáki’chaka rupechuwa. Kaja yuriru ruli’chaka roko rejechami.

Alors elle perdit l’envie de s’amuser, elle en fut contrariée.

S134 stop
Kaja rupiyáki’cha rupechuwa ja’pojo. Ejechami rócho’cha rotá chiyá. E ruji’cha jeta’pá. Ro’cha riñakaru pe’iyoje pají choje.

Énervée, elle sortit de son hamac, prit un banc et lui mit au milieu de la maloca.

S135 stop
Ilere piya’o no’ri, ke rumicha.

– Assis-toi là, neveu.

S136 stop
E kaja riyá’icho.

Et il s’assit.

S137 stop
E kaja ruji’cha apú eta’pá. Riká chu ruyá’icho rijimaje.

Puis elle en prit un pour elle, et s’assit en face de lui.

S138 stop
E rojolaki’cha riká.

Elle le salua.

S139 stop
– Nu’ri piká ?

– Alors tu es mon neveu ?

S140 stop
– A’a, nuká, nokuru.

– Oui ma tante.

S141 stop
Nuká i’jichari majo piliya keyajupakaje keja’je. Kamuju wala’ka rinaku kele yáleji. Unká merowa wephatala riká warápa’kaloje penaje.

Je suis venu te demander les chants cérémoniels, car nous n’avons aucun autre moyen de nous en procurer pour danser.

S142 stop
Pukunaji wali’cha wajluwá i’maka. Chúwaka manupeja, unká wawe’pila arápa’kaje.

Nous avons construits notre maloca, mais nous ne savons pas danser.

S143 stop
Aú unka warápa’la wañakare chu.

Nous ne faisons donc pas de fête.

S144 stop
Kaje aú nu’jicha majo piliya ñákaje keja’a.

Voilà pourquoi je suis venu te demander cela.

S145 stop
– Ke jo’o ke no’ri, ke rumicha.

– Tu as eu raison, mon neveu.

S146 stop
Unká achiñá kale nuká, no’ri. Keyajupakaje i’maje nukapi. Achiña kale kapi i’maka, kele keyajupakaje.

Moi, je ne suis pas un homme, et je détiens ces chants. Ce sont les hommes qui les détenaient autrefois.

S147 stop
Penaje pi’jná chaya majó.

Il est donc normal que tu viennes les chercher.

S148 stop
Re jo’o kele keyajupakaje. Unká achiñá nu’maka ejomi kale ile keyajupakaje nukapi penaje piwata no’ri, ke rumicha.

Je les ai encore. Je ne suis pas un homme, mais j’ai hérité de ce dont tu as besoin, mon neveu.

S149 stop
Pala ke piká ñákaje le’jepaka. Unká pala kaji kalé kele keyajupakaje piwata. Kapichakajo ñákaje yeruku kaje riká.

Tu dois bien te préparer, car ces chants sacrés sont dangereux.

S150 stop
Unká chu pila’la ñákaje maná pala aú paminana yerúka’a iná chaje.

Si tu ne prépares pas correctement les incantations [avec suffisamment de coca], les maîtres t’enverront leurs malédictions.

S151 stop
Unká chu pi’taló ñákaje yami kaja mejiwa iná ñákaje yami.

Et si tu ne gardes pas la diète, tu t’exposeras à la maladie.

S152 stop
Penaje kele keyajupakaje piwata, ke rumichaka.

Les chants cérémoniels sont ainsi.

S153 stop
Me’teni ke ka’ápuku i’michari ejechami ruwicho’chaka waya, rika waya rupichiya puru nakuwá.

Vers midi, elle détacha des sonnailles et les plaça sur la planche de danses.

S154 stop
E rumicha : – Chuwa, nori. Pa’apá puru nakoje. Pi’maje : ‘Chúwaka nula’jika keyajupa kamu’ju nula’ka naku i’maka kaji keyajupakaje. Chuwa noma’jika nojluwa kají yáleji’ ke pimako pa’paka puru nakoje.

Puis elle dit : – Mon neveu, monte sur cette planche, et dis : ‘Maintenant je vais faire ces danses dont je manquais tant. Et je vais mémoriser leurs chants.’

S155 stop
Ñake kele waya a’ro pinakoje rikó pitajné nakoje. Riká i’majeri keyajupakaje yukuna.

Les sonnailles s’enrouleront seules autour de tes chevilles, et te souffleront les paroles.

S156 stop
Puwaka rikó riwicho’jiko pitajné nakiya.

Ensuite, elles s’enlèveront d’elles-mêmes.

S157 stop
E ra’picha puru nakoje, e rimicha : “Chuwa nula’je keyajupakaje ka’muju nula’jichare naku penajemi kele keyajupakaje noma’je chúwaka nujluwa.”

Alors il monta sur la planche et dit : « Maintenant je vais faire ces danses dont je manquais tant. Et je vais mémoriser leurs chants. »

S158 stop
E waya já’cho ritajné nakoje.

Les sonnailles se mirent à ses chevilles.

S159 stop
E kaja kele waya i’michari rinuma. E rarápi’cha.

Elles lui servirent de bouche, et il dansa.

S160 stop
Súwi’chari arápa’kaje nakú, me’chiyari we’chú, la’pí piño.

La nuit tomba. Passèrent alors toute une journée et toute une nuit.

S161 stop
Me’chiyari riwakaje ka’pukú. E waya wicho’cho ritajné nakiya.

Et ce n’est que le midi du troisième jour que les sonnailles le lâchèrent.

S162 stop
E romicha waya wicho’cho ritajné nakiya riko. E rumicha : “Peño’o majó !”

Quand elle s’aperçut que les sonnailles l’avait libéré, elle lui dit : « Sors [vite] de là ! »

S163 stop
E reño’cha puru nakiya piti ke reño’chaka puru nakiya.

Et il sauta de la planche (avant de se faire flécher par les maîtres).


NOTE : On dit que les maîtres de ces chants ne supportent pas que l’on demeure inutilement sur la planche sans danser et chanter comme il se doit. Sans quoi, ils pourraient envoyer leur malédiction.
S164 stop
E rumicha rijlo : – Pimá no’ri : ‘Kaja nomi’cha yáleji nojluwa nulakenajloje penaje, nuyanijlo penaje, nu’makaloje makapichako ñáka’je ja’piyá piño.’

Puis elle lui dit : – Maintenant tu diras : ‘J’ai pu retenir les chants pour moi, mes enfants et autres descendants, pour ainsi continuer à vivre éternellement.’

S165 stop
Au rimicha : – Ñaké.

– Bien.

S166 stop
Rumicha rijlo : – Ile rika keyajupakaje pi’maka chaya, uka achiñá nu’maka ejomi kalé ile keyajupakaje yuró nojlo.

Et elle ajouta : – Ces chants que tu es venu chercher, j’en ai hérités à la place des hommes.

S167 stop
Penaje pi’ma chaya majo. Pala ke pika ka’jná ñáka’je ja’piyá.

Voilà pourquoi tu es venu les chercher.

S168 stop
Ñake numá pijlo : Me’te pipa’jiko. Piphaje piñakare choje. Pimaje palojlo : piyukeja pi’majika najlo. I’makale pala numaka pijlo nawakára’a piya piká majo..

Et je te recommande ceci : Quand tu seras rentrés chez toi, tu répèteras bien à ta mère toutes les paroles que je vais te dire, pour éviter qu’ils ne te renvoient ici une nouvelle fois.

S169 stop
Pimaje kele palo : pa ru’jnajika papotaje.

Tu lui diras qu’elle ne te réveille surtout pas.

S170 stop
Maare pi’michaka arápa’ka naku, ketana kaja pikamátajiko pau ke ka’la,

Si tu as dansé aussi longtemps, tu dois te reposer également un long moment : quatre jours complets.

S171 stop
Eya pajluwa te’e ke ka’la la’ka ka’ápuku rula’je pijlo mami purukú iturú. Riká roto’taje piwajwé lo’kopani i’mani.

Le cinquième jour elle te préparera une panse de tinamou remplie d’amidon de manioc, qu’elle te placera juste devant le cœur.


NOTE : Mami (Yuc.). Gallineta, panguán (Esp. ver.). Tinamus guttarus
NOTE : De cette manière, il pourrait commencer à manger l’amidon à l’intérieur de la panse en limitant ses efforts.
S172 stop
Riká papoje ajñaje.

Cela te réveillera pour manger.

S173 stop
Pema’ta numaka pijlo. Ñake kaja ke palo romare pata ke ilé pimajikare naku rojlo ropotaka piyá piká ruña’kajika pika pa’piya” ke rumichaka rijlo.

Surtout je te recommande de bien dire à ta mère de ne pas te secouer pour te réveiller !

S174 stop
E kaja ripi’cho. Iphichari riñakare choje.

Puis il rentra, et arriva chez lui

S175 stop
– Yúka’a ? E pema’ka yáleji wajluwa ? ke nemicha.

– Alors ? As-tu écouté les chants ?

S176 stop
– A’a, ke rimichaka. Noma’a rika, e’iyonaja unká me ño’jó nu’malá ijlo riyukuna.

– Oui. Je les ai écoutés, mais je ne peux pas encore vous les répéter.

S177 stop
Kewani tapú nojló, kechamiko nu’maje ijlo riyukuna.

J’ai vraiment très sommeil. Je vous informerai plus tard.

S178 stop
Rimicha rolojlo : – Ami. Mari ke nokuru kemichaka nojlo numakaloje pijlo.

Puis il dit à sa mère : – Maman, ma tante m’a dit qu’il fallait bien suivre tout ce qu’elle m’a dit.

S179 stop
Jema’a piyukeja numá ijlo.

Alors écoutez bien.

S180 stop
Marí nu’maka rejó ketana kaja nukamátajiko.

Je vais dormir autant de temps que je suis parti.

S181 stop
Jema’a nu’maka ijlo. Pa i’jnajika nopótaje iñaka’niña no’piya

Surtout n’allez pas tenter de me réveiller en me secouant.

S182 stop
Pau ke ka’la nukamatajiko wani.

Je dois dormir quatre journées complètes.

S183 stop
Pajluwa te’e ke ka’la wakaje ka’ápuku pila’a nojlo mami purukú, riká ima’ni pito’taje nuwajwé lo’kopani.

Le cinquième jour, à midi, tu m’auras préparé une panse de tinamou remplie d’amidon, que tu me placeras devant le cœur.

S184 stop
Pa, papótaniña nuká. Apala piwakara’a piño okuru chaje, ke ru’maka nojlo.

Ne me réveille surtout pas, sinon tu devrais envoyer à nouveau quelqu’un chez notre tante.

S185 stop
Au nu’má pijlo riyukuna piwe’pikaloje penaje.

Ainsi, tu es informée.

S186 stop
Puwaka nokó nopóicha. Kele mami puruku ajñaje, ke rimicha.

Je me réveillerai de moi-même, pour manger cette panse de tinamou.

S187 stop
Keja kalé rimichaka najlo riyámona e kaja rikamáchiya.

A peine leur eut-il dit cela qu’il alla s’écrouler dans son hamac.

S188 stop
E kaja rikamáchiyo.

Il dormit, dormit…

S189 stop
Wejí ke ka’la chami rikamatako, ralo i’jicha richaya yáka’jo.

Et le troisième jour, sa mère alla le regarder.

S190 stop
Amichayo, kaja taa ke riwó i’michaka (vakio). E rumicha ta :

Elle vit qu’il avait maigri, et que son ventre était complètement rentré tellement il était vide.

S191 stop
– Ye’e ! Nu’ri ! Taka’iña me’piji naku !

– Oh ! Mon fils est en train de mourir de faim !

S192 stop
Nula’ko rijlo mami purukú nopótakaloje riká rajñakaloje ra’jnewa penaje.

Je vais lui préparer une panse de tinamou pour qu’il se réveille et mange quelque chose.

S193 stop
Au nemicha rojlo : – Naje chi pila’a kele mami purukú ? Me ka la’je chi pa’a rijló riká !

Ils lui dirent alors : – Pourquoi prépares-tu cette panse de tinamou ? Tu ne vas quand même pas lui donner !

S194 stop
Ñake rimaka pijlo, pa pi’jnajika nopotaje piñaka’niña kaja no’piya, ke rimaka pijlo i’maká.

Il t’a justement recommandé de ne pas le réveiller !

S195 stop
Yewichaja ripé, chuwaja kale lapí kaja penaje rikamátajo.

Il n’y a plus beaucoup à attendre ; il n’a plus qu’une nuit à dormir.

S196 stop
Muni ka’ápuku riphaje rená choje rimaka pijlo rinaku i’maka.

Demain midi, ce sera terminé, t’a-t-il dit.

S197 stop
– Unká, ke rumicha. Yewichaja nu’ri taka’ka me’piji ta nakú.

– Non, dit-elle. Mon fils est sur le point de mourir de faim.

S198 stop
Iyaká’icho richaja amachi kaja riwomá iphicha riwajlé aphinami nakoje !

Allez le voir et vous verrez qu’il est complètement efflanqué !

S199 stop
– Kapi, ke nemicha. Pika paja, kaja wemicha pijlo unká pema’la wa’piyá, pikó pikapichata riká pi’rí !

– A tes risques et périls ! Nous t’aurons prévenus si tu tues ton propre fils !

S200 stop
Eyonana ruli’cha rijlo kele mami puruku. Ruñapachiya rila’kana, e roto’chiya riwajwé lo’kopani riká.

Elle prépara néanmoins la panse de tinamou, et alla lui placer devant le cœur.

S201 stop
Unká rapolacha.

Mais il ne se réveillait pas.

S202 stop
Me’teni kechami lainchu, rojolaki’cha riká : “Nu’ri ! ke rumicha. Pajñá pajnewá.

Alors en milieu d’après-midi, elle l’appela : « Mon fils ! Il faut manger ! »

S203 stop
Unká rapólacha.

Et il ne se réveillait toujours pas.

S204 stop
Nemicha rojlo : “Naje chi papócha riká.”

Les autres lui dirent : « Pourquoi cherches-tu à le réveiller ? »

S205 stop
E’iyonaja ruñaki’cha ra’piyá. « Nu’ri, nu’ri ! Ke rumichaka. Papó, pajñá kele mami puruku nuli’cha pijlo. »

C’est alors qu’elle le secoua. « Mon fils, mon fils ! Réveille-toi, mange cette panse de tinamou que je t’ai préparée. »

S206 stop
Au ajopana kemicha rojlo : – Naje chi papota riká, ñake rimaka pijlo i’maká : ‘Pa papótaniña nuka.’

D’autres lui répétèrent encore : – Pourquoi le réveille-tu alors qu’il t’a recommandé de ne pas le faire !

S207 stop
Yewichaja ritaja’ka me’pijí naku aú nopota rika rajñakaloje rajnewa !

Mais il va presque mourir de faim !

S208 stop
Ñake manáija ri’michaka rakuru jwa’té. Rejo rajicha rajnewa rujwa’té eyonaja ruñaki’cha ra’piyá.

Pendant ce temps, son esprit était bien tranquille chez sa tante en train de manger avec elle, mais elle le secoua.

S209 stop
“Nu’rí, nu’rí, papó !”

« Mon fils, mon fils, réveille-toi ! »

S210 stop
E ripijicha pijá pijá pijá ke ripijíchaka, jwa’tó rá’michaka raaao.

Alors il fit un effort pour se lever, et tendit les bras vers l’avant, mais il gémit et s’écroula.

S211 stop
Kaja ritaji’cho.

Il était mort.

S212 stop
Supejeno rowiyo’cha. “Nu’ri taki’cha ! Nu’ri taki’cha !”

Elle cria très fort. « Mon fils est mort ! Mon fils est mort ! »

S213 stop
Ejechami kajru ajopana aki’chaka ruká.

Alors les autres la disputèrent.

S214 stop
Nemicha rojlo ta : – E pamicha chúwaka. Pikó pikapichachiyaka pi’ri michu. Unká pachá pema’la pijlo kemakana. Pa, unka meke wala’la. Kaja ritaji’cho.

– Tu vois. C’est toi-même qui as tué ton fils. C’est ta faute, si tu n’as pas suivi ses recommandations. Nous ne pouvons plus rien y faire maintenant.

S215 stop
Kele yáleji ri’makare jema’je. Unká chiyo ri’mala wajlo riyukuna pikapichachiya riká waliyá ! ke nemicha.

Et ces chants qu’il est allé écoutés, il n’a même pas eu le temps de nous les transmettre !

S216 stop
Ñakeja kaja wayurichako piño.

Nous sommes revenus au point de départ.

S217 stop
Chuwaka kewaka unká merowa wepatalaje kele yáleji.

A présent, il n’y a vraiment plus aucun endroit où nous procurer ces chants !

S218 stop
Unka meke wala’la, i’micha riyukuna wa’kurujlo. Kaja maapami ralo kapicháchiya ilé we’wé i’mari yáleji keja’je ruliyá.

Il n’y a plus rien à faire, si ce n’est d’aller annoncer à notre tante que sa mère a tué ce frère qui est allé lui demander les chants.

S219 stop
Penajemi kapicharo nuwakara’a yukuna rojlo ruwe’pikaloje penaje.

Après un tel événement, je dois l’en tenir informée.

S220 stop
Me ka’jna rumajika rau wajnaku ?

Que va-t-elle dire de nous ?

S221 stop
Kaja ikaja ne’jnachiya rojlo riyukuna.

Et ils allèrent l’en informer.

S222 stop
Iphichaño rejo. Amichaño manáeja riyá’ichako rejena jwa’té.

En arrivant, ils le virent tranquillement assis avec ses frères.

S223 stop
E nephicha páchojo. – Marí ke piká, no’kuru ?

Ils avancèrent et dirent : – Comment vas-tu ma tante ?

S224 stop
– A’a, rumicha. Marí keja.

– Ça va.

S225 stop
Meke ?

Qu’est-ce qu’il y a ?

S226 stop
– Nuká i’jicha majo, unká paala yuku.

– Je suis venu t’informer d’une mauvaise nouvelle.

S227 stop
– Meke ?

– Laquelle ?

S228 stop
– Kaja ralo kapichachiya we’wé i’makeri piliya yáleji keja’je i’maka.

– Notre frère venu te demandé les chants a été tué par sa mère.

S229 stop
Riká yukuna nu’jnachiya pijlo majo.

Voilà la nouvelle que je suis venu t’annoncer.

S230 stop
Me ka’jná pi’maje wajló ñákaje nakú ?

As-tu quelque chose à dire à ce propos ?

S231 stop
– A’a, ke rumicha.

– Oui.

S232 stop
Meka penaje ikapichata pajiwákaya wani ?

Pourquoi faut-il toujours que vous mouriez si jeunes ?

S233 stop
Ile keyajupaka ja’piyá, pala nuwakara’ka nupura’kala kajno i’maka. Eyonaja unká je’mala kaji kaje no’piya.

Ce chant, je l’avais envoyé avec toutes mes recommandations. Mais vous ne m’avez pas écouté.

S234 stop
Kaji pacha, unka meke wala’la.

C’est votre faute, nous n’y pouvons rien.

S235 stop
Ile keyajupakaje no’ri yani michu we’pikare i’maka, ikapichata a’piyajena riká.

Vous avez perdu tout ce que feu mon neveu savait à propos des chants.

S236 stop
Kaja kapichako, unká merowa iphatalaje i’majika.

C’est perdu, et il n’y a aucun moyen de les récupérer.

S237 stop
Ñake riká, rumicha. Pipa’o.

C’est comme ça. Vous n’avez plus qu’à rentrer.

S238 stop
Kají i’makale numá ijlo : – Ijapániña kele no’ri yami michu tami naku, nuphajika kajno ejena.

Je vous recommande néanmoins ceci : – Ne toucher pas à mon neveu jusqu’à ce que je vienne.

S239 stop
Wakaje nuphajika ee numá ijlo meke ila’jika ñákaje tami chimí, ke rumicha.

A ce moment là, je vous dirai quoi faire de son pauvre corps.

S240 stop
Ile kajno nuká ñánopami.

J’arriverai tout à l’heure.

S241 stop
Júpichami nemi’cha rumeje waicha ruyakó. Yáleji aú ruyicha i’michaka.

Plus tard, ils l’entendirent arriver en pleurant. Ces pleurs étaient des chants de deuil.

S242 stop
Ru(y)íchaka riká ritami cha, rumicha :

Tout en sanglotant au dessus du cadavre [qui était placé à l’extérieur de la maloca], elle prononça les paroles suivantes :

S243 stop
« E añopo kaiña,

« E añopo kaiña,

S244 stop
Wa’ayare ke ñoporo,

Wa’ayare ke ñoporo,

S245 stop
Rikuchi kuchi kuchi mae yae. »

Rikuchi kuchi kuchi mae yae. »

S246 stop
Eje ke ruphicha páchojo.

Puis elle rentra dans la maloca.

S247 stop
Rumicha najlo : “Meká penaje ikapichata nori yami michu pajiwakaya wani, keyajupaka ja’piyajena ?”

Et elle leur dit : « Comment avez-vous pu causer la mort de mon neveu qui avait tant appris ? »

S248 stop
Unka meke najipalacha.

Ils n’eurent rien à répondre.

S249 stop
Kajru roki’cha neká.

Elle les disputa beaucoup.

S250 stop
E rumicha najlo :

Et elle leur préconisa ceci :

S251 stop
“Chúwaka iji’cha lijiwá penaje a’waná chirú ina ijña’je paya, pemúula ina, siriyu ina, kele a’waná ijña’je lirí ichajuna” ke a’wana ruwakari’cha najña’aka.

Pour l’enterrer, il vous faut les bois suivants : du bois de chirú, du bois paya, du bois de pemúula, du bois de siriyu.


NOTE : Seules certaines espèces de bois sont utilisées pour l’enterrement ; elles sont nommées lors des incantations de deuil.
NOTE : Chirú (Yuc.). Palo alícia (Esp. ver.). Bois sec (non id.) qui prend facilement.
NOTE : Paya (Yuc.). Barbasco de monte, hijo de Je’chú (Esp. ver.). Il s’agit de l’un des fils de Je’chú.
NOTE : Pemúula (Yuc.). Coca de Yurupari (Esp. ver.).
NOTE : Siriyu, jiriyu (Yuc.) Mamita (Esp. ver.). Bois utilisé pour ériger la palissade d’une maloca.
S252 stop
E kaja ruji’cha najlo liri jená. E kaja nechicha liri.

Puis elle leur donna les mesures de la tombe.


NOTE : Mario indique que cette tombe a exactement les mêmes mesures qu’un panneau de feuilles de toiture. La première tombe se creuse sous la partie de la toiture située entre une fenêtre et les piliers périphériques.
S253 stop
E nañapachiya e ruji’cha ka’pirí jena.

Quand ils eurent terminé de creuser, elle leur montra les mesures du casier funéraire.


NOTE : Ka’pirí (Yuc.). Casier funéraire portant le même nom que l’oiseau tijereta (non id.) « perce-oreille » à la queue en forme de ciseau. Mario signale que ces casiers sont souvent remplacés aujourd’hui par des cercueils, ce qui a le désavantage d’écraser le défunt.
S254 stop
Nañapachiya piyuke liri la’kana, e rumicha najlo : – Mere chi no’ri yami michu ku’menáremi ? Iji’cha riká, wá’chi papijí.

Une fois le casier terminé, elle leur dit : – Où est la ficelle de mon regretté gendre ? Apportez-la, avec toutes ses affaires.


NOTE : Ku’menáremi (Yuc.). Cumaré, chambira (Esp. ver.). Astrocaryum chambira. Cordelette utilisée pour tresser les filets-hamacs, et pour attacher un mort en position foetale.
NOTE : Papijí (Yuc.). Toutes les affaires du mort devant obligatoirement l’accompagner dans la tombe.
S255 stop
Aú ne’jicha riña’je. Ne’jicha rejo. Amichaño meñaru. Unká ku’menáremi i’malachare.

Ils allèrent les chercher. Mais la ficelle n’était pas à sa place.

S256 stop
Nemicha : – Mere chi ku’menáremi ?

– Où peut-elle bien être ?

S257 stop
Maare ri’michaka.

Enfin ils la trouvèrent dans son abri de forêt.

S258 stop
Kaja maapani waroro ñáchiya riká.

Un escargot l’avait déjà grignoté.


NOTE : Waroro (Yuc.). Escargot.
S259 stop
– Ai, ke rumicha. Na penaje ilé kaje ta ñata no’ri yami michu ku’menáremi.

– Oh ! Comment cette saleté a-t-elle put manger sa ficelle mortuaire ?

S260 stop
Ruyerúki’chaka richaje, rotanicha :

Elle chanta alors une malédiction :

S261 stop
“Ee año puru,

« Dommage que sa ficelle se soit perdue,

S262 stop
Wayae ñupuru.

Car il n’y en aura plus.

S263 stop
Rewayo nopiya…”

Quand vous voudrez l’attacher tel l’escargot dans sa maisonnée. »


NOTE : Mario indique ici l’analogie entre l’enveloppe du mort et la coquille de l’escargot.
S264 stop
Maarejechami kaja nawitúka’chiya támijimi liri choje.

Après cela, ils descendirent le cadavre dans sa tombe.

S265 stop
Kechami netáchiya riká. Kamacha nechiya riká te’ri aú.

Puis ils fermèrent le casier, et rebouchèrent la tombe avec la terre.

S266 stop
Nañapachiya riká. E rumicha najlo :

Quand ils eurent fini, elle leur dit :

S267 stop
– Ñake numa ijlo, no’rina. Ile no’ri yamí michu kapi’charo kele keyajupakaje a’piyajena. Aú numá ijlo :

– Voilà, mes neveux. Maintenant que cet autre neveu a perdu les chants sacrés, j’ai quelque chose à vous dire :

S268 stop
Iwatajika ee ñákaje we’pikana, a’jna ñojo chami pane ila’a ñákaje jwáke’na.

Vous pouvez toujours l’apprendre, mais il vous faut suffisamment d’offrandes.

S269 stop
Inó kamejeri richuwaja pala riphakaloje keyajupaka jwáke’na, walejaji iña’je rilokopala keja.

Vous allez tuer du gibier, et préparer de la pâte de manioc en abondance pour accompagner la fête.

S270 stop
Ipatu ilaje iyama ichila choje pu’té.

Vous remplirez également deux grands pots de coca.

S271 stop
Iñapatajika ee kaji kaje la’kana, ejechami ila’jika a’jneji páchojo

Ensuite vous préparerez la nourriture dans la maloca.

S272 stop
Piyuke ikuwatajika walejaji kujnu penaje. E imoto’je kamejeri piyuke.

Vous grillerez toute la pâte pour faire des galettes de cassave et ferez cuire toute la viande.

S273 stop
Ila’je ku’liya ñópo’jlo ichí choje.

Vous verserez également de la bière de manioc dans une grande jarre.

S274 stop
Kechami awakari’cha rika peiyoje páchoje.

Et vous mettrez le tout au milieu de la maloca.

S275 stop
E lapiyami jácho’tari kele no’ri yami michu jwíla’romi, ipato’taje riká wakaphé a’waná lu’pukuji.

Le lendemain, vous irez ôter le crâne de mon neveu pour le placer au dessus d’un tronc d’arbre.

S276 stop
E iwátaje.

Là, vous attendrez.

S277 stop
Puwaka riwátajika ee rijlo yáleji ataníkana, puwaka jema’jika ataníkaje meje i’majika rilokopani mujlú kaje rijwílaru aphú choje.

Quand le moment sera venu pour lui de chanter, vous entendrez siffler ce crâne.

S278 stop
E kaja lainchu iña’jo piyuke páchuya.

Alors vous vous sauverez de la maloca.

S279 stop
Eya na ka’jna kapechuni yurijo, jema’jeri ile yáleji.

Et le plus intelligent d’entre vous restera pour mémoriser les chants.

S280 stop
– Ñake riká, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S281 stop
Rumicha najlo : – Imujlúka’jika yámona, iwicho’o waya, ipita puru nakoje riká ketana.

Et elle ajouta : – Avant de sortir de la maloca, vous devrez laisser vos sonnailles sur la planche de danse.

S282 stop
Kaja rupi’chako.

Et elle partit.

S283 stop
E kaja jupi ne’micha ejomi, kaja ewaja nakeño’cha rinaku pura’kana.

Plus tard, ils se remirent à parler des chants.

S284 stop
– Meke wala’jika chuwa. Merowa wephataje yáleji warápa’kaloje piño penaje.

– Comment allons-nous faire ? Où pourrions-nous trouver des chants ?

S285 stop
Kaja ewaja apu kemicha najlo :

L’un d’eux finit par dire aux autres :

S286 stop
– Mari ke o’kuru kemicha wajlo i’micha ñake rumaka wajlo i’maka ke. Aú wata’je wamaijla.

– Notre tante nous a expliqué comment faire. Essayons et nous verrons bien.

S287 stop
Aú kaja we’jnaje kamejeri noje, a’pona ke inaana ta’jika, a’jopana la’jika ipatu wapé maare iyamajlu ichila choje pu’té.

Nous, nous allons chasser, pendant que les femmes râperont le manioc et d’autres prépareront les deux grands pots de coca.

S288 stop
– Ñake riká, ke nemicha.

– Bien, dirent les autres.

S289 stop
E kaja ne’micha kawichini e’iyaje kamejeri noje.

Alors certains partirent chasser en brousse.

S290 stop
A’pona ke inana chiyaka kajiru wale’ji penaje.

Les femmes râpèrent le manioc pour préparer la pâte.

S291 stop
E kaja ajopana li’chaka ipatú. Iyamajlo ichila pu’té nali’cha ipatú.

Et les autres firent de la coca.

S292 stop
E kaja kajru nenocha kamejeri. Ne’micha pajluwa te’e ke ka’la kawichini e’iyaje e kaja ne’micha : « I’jna wapa’cho, kaja wenocha kamejeri ».

Quand les cinq hommes partis en brousse eurent tué beaucoup de gibier, ils dirent : « Rentrons maintenant ».

S293 stop
E kaja napi’cho. Iphichaño nañakare choje.

Et ils retournèrent chez eux.

S294 stop
E inana kemicha najlo : – E inó kamejeri ?

Les femmes leur demandèrent : – Avez-vous tué du gibier.

S295 stop
– Kajru wenocha, ke nemicha.

– Oui, beaucoup.

S296 stop
E iñapata kajiru ña’kana ?

Et vous, avez-vous râpé le manioc ?

S297 stop
– A’a, chúwaja wañapachiya kechipakaje. Kaja wañapachiya ipatu la’kana.

– Oui, nous avons fini d’amasser la pâte. Et la coca est prête également.

S298 stop
– Ñake, ke nemicha.

– C’est bien, dirent-ils.

S299 stop
Ñake apakala wácho’tajika kele we’we michu jwílarumi.

Après-demain nous irons ôter le crâne de notre regretté frère.

S300 stop
– Ñake ke nemicha.

– D’accord.

S301 stop
E kaja lainchu nakulicha ne’iya. “Na kapechuni iwe’picha we’iyá jema’jeri yáleji wajluwa.”

A la tombée de la nuit, ils cherchèrent qui ils allaient choisir. « Qui d’entre nous sera le plus intelligent pour mémoriser les chants ? »

S302 stop
E pajluwa yuwaji walejimaka kemicha : “Nuká yurejero je’mare yáleji ijló.”

Un jeune adolescent dit alors : « C’est moi qui les mémoriserait pour vous ! »

S303 stop
E kaja najuwi’cho. E kaja riwakaje naji’cha kajru jiyá, ajneji po penaje.

Cette nuit-là, ils mirent beaucoup de bois pour faire cuire la nourriture.

S304 stop
Inana kamachiyaño meketanaja.

Les femmes dormirent peu.

S305 stop
Iyama choje kamu to’ko iná jme’taka chojona, a’pitaje ne’micha. Kaja nephicha, nakeño’cha ajneji la’kana.

A deux heures du matin, elles allèrent se baigner, puis préparèrent la nourriture.

S306 stop
Apawelo kuwi’cha kujnú, ajopana li’chaño ku’luyá, ajopana moto’ño kamejeri.

Les unes grillèrent les galettes, les autres préparèrent la bière de manioc et la viande.

S307 stop
Lapiyami nañapachiya piyuke a’jneji la’kana.

Au petit matin, elles avaient tout terminé.

S308 stop
E nemicha : “Kaja ajneji ñapicha. Chuwa wácho’ta jwílarojimi.”

Ils dirent alors : « Maintenant que la nourriture est prête, nous allons lui enlever le crâne. »

S309 stop
E kaja nechicha támijimi chaya. E naji’cha riwilaru.

Alors ils déterrèrent son squelette et prirent le crâne.

S310 stop
E napato’chiya riká a’wana lupukú napato’chiya rika wakaphé.

Puis ils le placèrent au dessus d’un tronc d’arbre.

S311 stop
E kaja nawáchiya ne’makaloje na ka mejé waícha.

Et ils attendirent le signal.

S312 stop
Iyama choje kamu to’ko lainchu e ne’micha rimeje waicha rataniko. Ratanicha :

Vers deux heures du matin, ils entendirent un son s’intensifier [s’approcher]. Il chantait :

S313 stop
“Weriya weriya kunu weriya,

« Weriya weriya kunu weriya,

S314 stop
Weriya weriya kama weriya,

Weriya weriya kama weriya,

S315 stop
Loro ro ro ro.”

Loro ro ro ro. »

S316 stop
iñejleru chu rimujluki’cha riwílarumi choje.

Sous forme d’abeille, il entra dans le crâne.

S317 stop
E rimichaka najlo i’michaka : “Nojena, nojena, ile kajno nuka, keyajupaka yukuna i’maje” ke rimichaka najlo ke ratanichaka.

Puis il leur dit en chantant : « Mes frères, mes frères, je suis venu vous informer sur les chants. »

S318 stop
E nemicha : “Kaja rimujluki’cha rijwílarumi choje.

Ils s’exclamèrent : « Il est rentré dans son crâne.

S319 stop
Iwicho’o waya ipita puru nakoje riká !”

Mettez vos sonnailles sur la planche ! »

S320 stop
Au na’pichiya waya puru nakoje riká ketana. E kaja ina’uke ne’ichaño páchuya.

Quand ils les eurent placées dessus, ils s’enfuirent de la maloca.

S321 stop
E pajluwa yuwaji walijimana i’jricha yenojo luwíluma chojo yáleji jema’kana yáleji jema’jeri penaje ri’michaka.

Le jeune adolescent grimpa alors jusqu’à la fenêtre du toit pour écouter les chants.

S322 stop
E kaja najúwi’cha.

La nuit tomba.

S323 stop
Luwichipika ee ijrama iná amaka panakojechaka ee támiji chaya jme’chiya. Taa rijme’chiyaka.

Et tandis qu’il ne faisait pas encore complètement sombre, le squelette sortit de sa tombe.

S324 stop
E reño’cha pichi majo páchojo.

Il bondit sur la piste centrale de la maloca.

S325 stop
Wa’to jiñana jácho’cho páchoje.

Des démons le suivirent.

S326 stop
E yenu to’chako, rika yaka’icharo nachaje. E ramichaka piyuke ne’michakare najwa’te.

De sa hauteur, le jeune pouvait tous les observer.

S327 stop
Re kaja riñaka i’micha najwa’te páchojo. Kele iichaño ina’uke. Neká ñaká i’michaño najwa’te pu’te pají choje.

Son double était avec eux, tout comme ceux de tous les gens qui s’étaient enfuis. La maloca était pleine.


NOTE : Iná ñaká (Yuc.). Double de quelqu’un ayant la forme d’un spectre.
S328 stop
E ripuri’cho najwa’te.

Le squelette leur parla :

S329 stop
– Je je !

– He he !

S330 stop
– Mari kaja weká, ke nemicha.

– Nous voilà.

S331 stop
– A’a, mari keja weka, nojena.

– Oui, nous voilà rassemblés, mes frères.

S332 stop
Ñake numa ijlo. Nuká la’ri ipuraka’la majo keyajupakaje ipurakalo i’má naku wajluwa i’ma yukuna nojlo.

Je vous ai fait appelés pour vous enseigner les chants que vous m’avez demandés.

S333 stop
Kaje aú ñákaje i’jnachiya nuká majo Numakaloje ijlo keyajupaka yukuna ijlo penaje.

Voilà pourquoi je suis venu.

S334 stop
– Ñake, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S335 stop
Paji mina ñaká kemicha rijlo : – Mari a’jneji nuwakari’cha la’kana pipé ila’a pala ñákaje naku.

Le spectre du maître de maloca lui dit alors : – Cette nourriture, je l’ai préparée pour toi, en compensation de ce que tu nous offres.

S336 stop
Ejechami natamaka’chiya ajneji pajlokaka.

Puis ils répartirent la nourriture.

S337 stop
Nañapachiya na’jnewa ajñákana. E ne’richa kuliya ra’pena. Kechami najichaka nakakuwa.

Leur repas terminé, ils burent la bière, et mâchèrent la coca.

S338 stop
Ejechami paji mina ñaká yá’chiya ipatu rijlo. E ripuri’cho rijwa’te.

Ensuite le maître lui fit son offre de coca et dialogua cérémoniellement avec lui.

S339 stop
Riwakari’cha rarápa’ka.

Et il demanda que l’on danse.

S340 stop
Nañapachiya purakajo. Ejechami riwá’icha najlo : – Chuwa ajña ikakuwa kajno wala’kaloje keyajopakaje ejomi.

Il les appela : – Mâchez votre coca pour vous apprêter à danser.

S341 stop
E najña nakakuwa, ejechami ra’picha puru nakoje, rimicha : “Chuwa nula’je ke’iyajupa nojena.

Quand ils eurent mâché, il se mit sur la planche de danse, et dit : « Maintenant je vais chanter.

S342 stop
Jema’á ijluwa ñákaje ila’jika ka’muju ñákaje naku maare i’majika chuwa kaja penaje amá’a nuka chuwaja i’makale numá ijlo ñakaje naku.”

Ecouter bien ce dont vous avez tant manqué jusqu’à maintenant, car c’est la seule fois que je vous enseigne cela. »

S343 stop
E ra’picha puru nakoje. E waya jácho’o ritajne nakoje ri’pukú choje.

Alors il monta sur la planche et une sonnaille s’enroula seule autour de sa cheville.

S344 stop
Ejechami rarápi’cha. Apu rarápi’cha, apú rarápi’cha, apu rarápi’cha, kaja a’papá piño, kaja a’papá piño.

Puis il dansa, et d’autres vinrent les uns après les autres danser avec lui.

S345 stop
Ñake ne’richa kuliya, natamáki’cha ipatu. Nepichaka pakakuchaka.

Pendant ce temps l’on buvait la bière de manioc et l’on servait la coca.

S346 stop
Ejechami eyo’phá ñákami, sirú ñákami, kuwa’la ñákami, piyutena ñákami, sirúla’la ñákami, maareya ajnareje ketana nato’chako lujme’kajo naku.

C’est alors que les spectres de toutes les vanneries : tamis, panier, égouttoir, boa à essorer et plat, se mirent à danser en file.

S347 stop
E natanicha : “Iñapana tere (4).”

Et à chanter…

S348 stop
Lupijlúma ne’michaka. kajmuruna i’michakaño ña’ka.

Ils étaient tout pourris et desséchés.

S349 stop
Ñaka a’pichayo nanakoje. Napachiya neka, wa’to natani “weka weká te’re te’re”, kaja najiyochiya neká.

Alors ils dansèrent parmi eux en chantant. Mais quand ces derniers les saisirent, ils se décomposèrent.

S350 stop
“Aruchiyo’cha nuka já’ro. Iñapana te’re (3) Ayá nuká nuká já’ro.”

« Je me déchire ! Je m’effondre ! »

S351 stop
Napachiya apu. “Ayá ! Aruchiyo’cha nuká já’ro.”

Ils en saisirent un autre : « Ah ! Je tombe en lambeaux ! »

S352 stop
“Imatáre ile kaje ! ke nemicha. Unká me ño’jo iná arápa’la lupijluma ta jwa’te.”

« Lâchez-les, dirent les autres. On ne peut pas danser avec de telles vieilleries. »

S353 stop
Jenaji ke pajluwajlo ichila tajicharo. Maapeja najákichaka ra’kunami chiya kao kao. Pajluwa ichi ku’liya tari’charo.

Vers minuit, on vida une première jarre de bière de manioc, puis d’autres.

S354 stop
Mari kaje aú najme’chiya.

Ainsi passèrent-ils la nuit.

S355 stop
Luwichipicha ee e natajicha nayale.

A l’aube, ils terminèrent les chants.

S356 stop
Ejechani waya karaki’chaka ripuku chiya.

Alors les sonnailles libérèrent leurs chevilles.

S357 stop
E rimicha najlo : “Ñake nojena. chuwa nu’jichaka.

Puis il dit : « A présent, mes frères, je m’en vais.

S358 stop
Kaja nu’micha ijlo keyajupaka yukuna. E ka’jna je’michaka ñákaje, pala ke i’má ñákaje ja’piyá. »

Je vous ai tout dis sur cette cérémonie. Si vous m’avez bien écoutez, faites-en bon usage. »

S359 stop
E riwituki’cha liri choje. Rácho’o taaa richa ichiyako..

C’est alors qu’il redescendit dans sa tombe, et referma derrière lui.

S360 stop
Wa’to piyuke ajopana ñana kapi’chaño páchojo.

Tous les autres disparurent également de la maloca.

S361 stop
Kaja ajopana iphichaño páchojo.

Et les gens revinrent.

S362 stop
Ejechami yenu to’chako i’michaka wituki’cha kawakajo.

Celui qui était resté perché redescendit.

S363 stop
E kaja nephacha piyuke e ne’micha rijlo :

Ils entrèrent tous et lui dirent :

S364 stop
E kaja pe’micha yáleji.

– As-tu appris les chants ?

S365 stop
Kaphi, ke rimicha. Kajru jiñana kero’chiya nojlo ! Nuwe’pika wejapaja.

Je ne sais pas. Ces démons m’ont fichu une de ces trouilles ! Je le sais un peu.

S366 stop
– Ñake, ke nemicha.

– Bien.

S367 stop
– Wamaijla a’jneji. Ri’makalaja a’jneji.

– Regardons la nourriture, s’il en reste.

S368 stop
Nemicha : – Meke wala’ajika kele ajneji ?

– Qu’allons-nous en faire ?

S369 stop
– Unká meke wala’la, kaja najñachiya rika. Ikupa’a rika !

– Nous ne pouvons rien en faire, s’ils y ont touché. Jetez-la !

S370 stop
E kaja nakupicha riká piyuke páchuya.

Alors ils balancèrent tout.

S371 stop
Kaja júpichami napuri’cho rinaku.

Plus tard, ils en reparlèrent.

S372 stop
– Chuwa we’jnajika kawichini e’iyaje kamejeri noje warápa’kaloje penaje !

– Allons en forêt, tuer du gibier pour notre fête !

S373 stop
– Ñake, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S374 stop
– Muni wajña wakakuwa we’jnakaloje e’jawa e’iyaje penaje.

– Demain, nous mâcherons notre coca pour aller en forêt.

S375 stop
Eya nephicha nená choje, nemicha inaanajlo : – Eko ita’a wapé maare. Ila’jika ipatu, ke nemicha.

Quand vînt le jour prévu, ils dirent aux femmes : – Vous râperez le manioc, pendant que les hommes préparerons la coca.

S376 stop
Pajluwa te’e ke ka’la we’jichaka, nemicha najlo.

Nous partons pour cinq jours.

S377 stop
Kaja ne’jichaka.

Et ils partirent.

S378 stop
Ne’jnako nenocha kamejeri. Apiyena neji’chaka naku.

En forêt, ils tuèrent du gibier, et poursuivirent des pécaris.

S379 stop
Pácho i’michakaño, inaana chi’yaño kajiru. Achiñana li’chaño ipatu.

Pendant ce temps, dans la maloca, les femmes râpèrent le manioc, et les hommes préparèrent la coca.

S380 stop
Kaja nephicha mena choje pajluwa te’e ke ka’la ne’micha naku.

D’autres femmes allèrent dans les jardins et y travaillèrent cinq jours de suite.

S381 stop
Nephicha riwakaje napi’cho. Kajru nenócha kamejeri. E kaja napi’cho, iphichaño nañakare choje.

Quand ils revinrent, ils avaient tués beaucoup de gibier.

S382 stop
Ajopana kemicha najlo : – E inocha kamejeri ?

On leur demanda : – Avez-vous tué du gibier ?

S383 stop
– A’a, nemicha. Kajru wenócha kamejeri.

– Oui, beaucoup.

S384 stop
Kaja wañapata ta’kaje. Ipatu kaja wañapata.

Nous, nous avons terminé de râper. Et la coca est prête.

S385 stop
– Ñake, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S386 stop
– Ñake muni ijña’je la’juwaji penaje.

– Demain vous irez chercher des écorces pour vos costumes.

S387 stop
– Ñake, ke nemicha.

– D’accord, dirent-ils.

S388 stop
Ajopana i’jichaño pona ña’je, ajopana i’jichaño arepapi kulaje.

Certains allèrent donc chercher des écorces pona et arepapi.

S389 stop
Ajopana kulichaño yáupe, ajopana i’jichaño weri ña’je, la’ruweré, wapijú, wayerú.

D’autres allèrent chercher des écorces blanches : yáupe, weri, la’ruweré, wapijú et wayerú.


NOTE : Yáupe (Yuc.). Ecorce blanche utilisée comme bracelet. Yawi chi’narikana (l’ancêtre jaguar) en serait à l’origine.
NOTE : Weri (Yuc.). Ecorce blanche utilisée pour confectionner les ceinturons. Leurs maîtres sont Je’chú, Waruwachi et Kari.
NOTE : La’ruweré (Yuc.). Ecorce utilisée comme ceinture d’accompagnement de weri. Son maître est Inérukana.
NOTE : Ces écorces appartiendraient à Je’rú chi’narikana, l’Ancêtre Pécari à Lèvres Blanches.
S390 stop
Yáleji minana le’je a’kaja pona, jarepapi kele nale’je la’juwaje.

Ces écorces appartiennent aux maîtres des chants.

S391 stop
Rika najña’chiya piyuke.

Ils apportèrent donc tout cela.

S392 stop
Ajopana li’chaño luwiluwi.

Certains confectionnèrent des trompettes luwíluwi.


NOTE : Ces trompettes appartiennent à Je’chú, Waruwachi et Kari.
S393 stop
Nañapachiya rila’kana. E kaja lainchu ne’makana kemicha najlo : – Chuwa kaja wephaka wale’je arápa’kaje ja’peje. Ñake muni wakeño’jika arápa’kaje. Apakala warápa’jika riká wani.

Les préparatifs terminés, le chef dit aux gens : – Notre fête arrive. Demain, nous commencerons les danses, et après-demain, nous danserons pour de bon.

S394 stop
– Ñake, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S395 stop
E kaja lainchu nali’cha kerajmá.

Le soir, ils préparèrent la teinture violet foncé kerajmá.

S396 stop
Penaje lapi nañapachiya rika. Na’pichiyaka rika.

Cette nuit-là, ils la terminèrent et se peignèrent le corps.


NOTE : Je’chú, Je’chúmeru, Waruwachi, Kari, les Jarechina et les La’yana sont les maîtres de cette teinture. On les invoque dès qu’il s’agit de la traiter dans certaines incantations.
S397 stop
Kaja nañapachiya kerajmá a’pitakana. Ejechami nakamachiya.

Puis ils allèrent dormir.

S398 stop
Apóchaño weji kele chu kamu i’michaka iná jme’taka chojonaja.

Ils se levèrent vers trois heures du matin.

S399 stop
E ne’jicha a’pitaje. Na’piyakana inaana i’jicha a’pitaje.

Les hommes allèrent se baigner en premier, puis se furent les femmes.

S400 stop
E kaja inana keño’cha ajneji la’kana. Kujnu nakuicha. Ajopana li’chaño ku’luya, ajopana moto’chaño kamejeri. Ajopana li’chaño wa’lako pusé.

Elles se mirent ensuite à préparer la nourriture, à griller les galettes de cassave, à faire la bière de manioc, à cuire le gibier et à réchauffer la sauce tucupi.

S401 stop
Me’teni kechami lapiyami nañapachiya ajneji la’kana piyuke.

En début de matinée, toute la nourriture était prête.

S402 stop
E paji mina yajalo kemicha ruyajnajlo : kaja wañapachiya ajneji la’kana. chuwaka pitama’kata ajneji pejenajlo.

La femme du maître de maloca dit à son mari : – La nourriture est prête. Tu peux la répartir à tes frères.

S403 stop
Ejechami kaja na’chaka najlo ajneji. Piyuke ritamaka’chiya ajneji najlo.

Alors on répartit toute la nourriture.

S404 stop
Kaja nañapachiya ajneji a’kana. Kechami na’cha ku’liya najlo.

Ensuite, on servit la bière de manioc.

S405 stop
Kechami nepicha nakakuwa.

Puis la coca à mâcher.

S406 stop
E kaja rimicha najlo : – Chuwa ila’o nojena, ila’kaloje keyajupa penaje.

Le maître de maloca leur dit alors : – Préparez-vous à danser mes frères.

S407 stop
– Ñake riká, ne’waka.

– Bien, chef.

S408 stop
E kaja natamaki’cha najlo la’juwaje.

Ils répartirent les costumes.

S409 stop
Jewa naki’cha pamineko. Nañapachiya jewa ka’kana kechami na’cha nayaro kena.

En premier, ils se tinrent le visage à l’ocre, puis se tracèrent des traits rouges avec de la peinture chica.

S410 stop
Nali’cha nawaijmeru nañapachiya rila’kana piyuke kechami na’chaka nakamaro pona na’chaka nakamaro pamineko, rika cha na’cha jarepapi jareni,

Ils se firent de nouveaux pagnes, puis enroulèrent leurs différentes bandes en écorces.

S411 stop
Nañapachiya piyuke la’kajo. E ne’micha paji minajlo : – Kaja wañapachiya la’kajo chuwa.

Ensuite, ils dirent au maître de maloca : – Nous sommes prêts.

S412 stop
E rimicha najlo : – Chuwa iwicho’o waya, kechami ipita puru nakoje riká.

Il leur dit alors : – Détachez vos sonnailles, et alignez-les sur la planche.

S413 stop
E kaja ñake nali’chaka. E kaja na’pichiya waya puru nakoje riká ketana.

Alors ils les placèrent sur toute la longueur de la planche.

S414 stop
Maarechami riyá’chiya najlo ipatu.

Il posa la coca devant les danseurs.

S415 stop
E kaja riwakari’cha narápa’ka.

Et il leur demanda de danser.

S416 stop
Nañapachiya puraka’jo, e kaja najña nakakuwa.

Alors après avoir dialogué cérémoniellement, ils mâchèrent leur coca.

S417 stop
Pajluwa choje chami kamu to’ko lainchu, e rimicha : Chuwa wala’jika keyajupa, nojena.

Vers une heure de l’après-midi, le jeune homme dit : – Dansons, mes frères.

S418 stop
E ra’picha puru nakoje. E rimicha : – Chuwa nula’jika keyajrupa, nojena.

Il avança jusqu’à la planche et dit : – Maintenant je vais danser, mes frères.

S419 stop
Wamaijla ee ka’jnó riyawachíjiko wajlo. Pala ri’majika ee ima nojlo palani rika. Kamuju wala’jika ee naku i’majika

Nous allons voir si ces danses sont faites pour nous, si elles vous conviennent.

S420 stop
Kele keyajupaka nuwe’pi wejápaja nupechu lo’kopala. Penaje nota’je aú nula’ka keyajupaka, ke rimako ra’picha puru nakoje.

Ces paroles de danse, je les ai un peu apprises, autant que ma mémoire me l’a permis. Voilà ce que je vais chanter maintenant, dit-il en avançant sur la planche.

S421 stop
Eya waya jácha’ko ritajne nakoje. Kaja ikaja rikeño’cha arápa’kaje.

C’est alors que les sonnailles s’enroulèrent autour de sa cheville, et il commença à danser.

S422 stop
Najuwi’cha arápa’kaje naku. Lapí nechiyaño we’chu. Pajluwa choje chami kamu to’ko lainchu rikeño’chaka arápa’kaji i’michaka kechami kaja.

Avec elles, il dansa sans s’arrêter tout l’après-midi, toute la nuit et le lendemain jusqu’à une heure de l’après-midi.

S423 stop
Ejechami waya wicho’chako ritajné nakiya. E reño’cha puru nakiya piti, ke reño’chaka puru nakiya.

Là, les sonnailles libérèrent sa cheville, et il sauta de la planche.


NOTE : On dit qu’il convient de sauter rapidement de la planche à la fin du chant pour éviter d’être emporté par les maîtres de la danse.
S424 stop
E rimicha najlo : – Meke a’michaka kele keyajupaka nuli’cha ?

Il leur dit : – Que pensez-vous de cette danse ?

S425 stop
Au nemicha rijlo : – Palani wani kele keyajupakaje piwe’pi wajluwa. chuwa pi’majika wajlo keyajupakaje yukuna. Wayániloje penaje, walakenajlo penaje. Ñákaje kapichaka piya.

Et ils répondirent : – Que c’est bien d’avoir appris ces chants pour nous. Maintenant tu vas pouvoir nous les enseigner, pour les transmettre à nos descendants.

S426 stop
– Ñake, ke rimicha najlo.

– Bien.

S427 stop
Kaja mari ketana, kaja wawatana’je chuwa.

Maintenant que c’est terminé, reposons-nous.

S428 stop
E kaja nakamachiya piyuke.

Et ils allèrent tous dormirent.

S429 stop
Kaja lainchu napocha. Ejechami kajru napuri’chako rinaku.

Le lendemain, au réveil, ils parlèrent beaucoup des chants.

S430 stop
Nemicha pajlokaka : – Meke ri’majika wapechu naku kele keyajupaka ?

Ils dirent entre eux : – Comment allons-nous apprendre ces chants ?

S431 stop
Au apu kemicha : – Mari ke nupechu naku. Rimaka piya pajluwa pechu naku aú wakeja’a riliya riká.

L’un dit alors : – Je pense qu’il ne doit pas être le seul à les connaître, nous devons lui demander de les transmettre.

S432 stop
Mekele ka’jna yuwana walijimakana ripenaje i’majikaño, neka keja’ño riká.

Combien de jeunes sont-ils capables de se dédier à cela pour les apprendre auprès de lui ?

S433 stop
Nema’tajikaja piyuke yáleje kechami rimaná nawe’peje rika puraka’no nawe’peje kaja.

Qu’ils écoutent tous ces chants jusqu’à ce qu’ils les sachent autant que lui !

S434 stop
Ejechami kaja natamaka’kana i’majike rejechami.

C’est ainsi qu’ils pourront les transmettre aux autres.

S435 stop
Neká wá’jiño inana, wa’te nayani i’majika newiña’taje keyajupakaje naku, la’kaje maná naku.

Quand ils auront leurs femmes, et qu’elles auront des enfants, ils les enseigneront à ces derniers.

S436 stop
Richa pura’jona naku, neká yani i’maje a’jní ño’jó.

Sous l’influence des paroles rituelles, leurs enfants les transmettront où ils iront.

S437 stop
Ñake waija ajopana i’majika. Ejechami kaja keyajupaka moto’jika eja’wa chu, ke nupechu naku riká, ke rimicha naku najlo.

Ainsi d’autres pourront en bénéficier également. Et ce bal se reproduira en ce monde. Voilà ce que j’ai pensé.

S438 stop
Au nemicha rijlo : – Palani i’majika ilé pimichaka rinaku chuwa ri’maje.

Et on lui répondit : – Oui, il faut faire comme tu dis.

S439 stop
Ejechami kaja ina’uke keño’cha yáleji keja’je riliya.

Alors les gens commencèrent à l’interroger sur les chants.

S440 stop
Pajluwa te’e kele ina’uke, walijimakana, keja’ñichaño ri’michaka.

Cinq adolescents sollicitèrent son enseignement.

S441 stop
Aú ri’micha najlo riyukuna piyuke. Ratanicha najlo piyuke yáleji riwe’pichaje i’michaka.

Alors il leur enseigna. Il leur chanta tout ce qu’il avait mémorisé.

S442 stop
Nema’cha piyuke riliya rika.

Et ils écoutèrent tout.

S443 stop
Kele nakeja’cha piño rimana la’kana ratanicha najlo piño yáleji mana la’kana ratanicha najlo.

Ce qu’ils demandèrent de répéter, il leur chanta à nouveau.

S444 stop
Kechami nakeja’a piño rika yaleji cha pura’jona, pura’kajo rika nakeja’cha.

Puis ils lui redemandèrent encore.

S445 stop
Au ratanicha najlo.

Alors il répéta les chants.

S446 stop
Nema’chiya piyuke kele pura’kalo.

Et ils apprirent toutes les paroles.

S447 stop
E kaja nemicha : – Chuwa wañapachiya kele keyajupakaje jema’kana.

Enfin ils dirent : – Maintenant nous savons ces chants.

S448 stop
Ejechami rimicha najlo : – Mari keyajupakaje nu’ma yukuna ijlo unká manupejaji kale kaji yáleji.

Il leur dit alors : – Ces chants que je vous ai enseignés, on ne les a pas comme ça.

S449 stop
Kanakójejani riká, putaka i’majika ñákaje ja’piyajena, inana wakapojo i’jnajikaño liya jupejlu i’majika naliya. unká kaja ipura’la najwa’te. Nakapichaje ajneji unka kaja ajñalaje.

Il faut suivre une diète, et se tenir éloigner des femmes qui ont leurs règles. On ne peut ni parler avec elles, ni manger la nourriture qu’elles ont touchée.

S450 stop
Yuwíjo’mani liya jupejlu i’maje.

De même après l’accouchement de son épouse, il faut être vigilent.

S451 stop
Eyá walijipu kamejerina unká ajñalaje, je’ru walijipu unká ajñalaje, kalapichi walijipuku unka kaja ajñalaje, yaje a’mitakanami unka ajñalaje, ye’e walijipuku, mumú je’makeja, unka kaja ajñalaje.

Ne pas manger de gibier récemment fumé, que ce soit du pécari, du sapajou apelle, du toucan, du tatou ou des larves de charançon.

S452 stop
Eya jíñana ñaniña walijipuku unká ajñalaje, tamakí a’mitakeja unka kaja ajñalaje, mamu walijipuku unka ajñalaje, po’jó walijipuku unka ka ajñalaje, aneri, maí unka ajñalaje walijipuku, ukará a’mitakeja unka kaja, ka’kúrina, ite’wana, karépana, kejlepuku, kele jíñana kapajaruna ajmitakanami unka kaja ajñalaje. Moto’keja palani rajñakana kajwatakeja, ke rimichaka najlo.

Ne pas manger non plus certains poissons récemment fumés tels le barbudo, la gamitana, le sábalo, la sabaleta, la palometa, le piranha, les sardines « queue rouge », ka’kuri, ite’wa, karepa, kejlepukú. Mais on peut les manger bouillis.


NOTE : Ñaniña (Yuc.). Barbudo (Esp. ver.). Leiarus sp.
NOTE : Tamakí (Yuc.). Gamitana (Esp. ver.). Colossoma macropomum.
NOTE : Mamú (Yuc.). Sábalo (Esp. ver.). Brycon melanopterus.
NOTE : Po’jó (Yuc.). Sabaleta (Esp. ver.). Brycon cephalus.
NOTE : Aneri (Yuc.). Palometa (Esp. ver.). Mylossoma sp.
NOTE : Maí (Yuc.). Piraña, puño (Esp. ver.). Serrasalmus.
NOTE : Ukará (Yuc.). Cola rojita (Esp. ver.). Selon Mario, cette sardine ressemble à une petite sabaleta.
NOTE : Ka’kuri (Yuc.). Sardine de petite rivière.
NOTE : Ite’wa (Yuc.). Sardine. Selon Mario, elle aurait les yeux « rouges » (colorado).
NOTE : Karepa (Yuc.). Sardine. Elle ressemblerait à une petite gamitana.
NOTE : Kejlepukú (Yuc.). Sardine. Le narrateur dit qu’elle ressemble à une petite lucía (Prochilodus sp.). Cette sardine appartient au jaguar Kapiro’ka, puisque celui-ci les vomit dans le mythe du jaguar {J}iyánuma.
S453 stop
– Ñake rika, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S454 stop
Maarejechami kaja ritamaki’cha ne’micha ra’piyajena.

Ensuite il les sépara.

S455 stop
Ra’cha najlo pají, nala’kaloje nañakaro, ne’makaloje richu, narápa’kaloje richu penaje.

Et il leur donna à chacun une maloca, pour qu’ils puissent être maîtres de maloca, et y organiser des bals.

S456 stop
E kaja ñake ri’michaka, ne’michaka ke.

Et ainsi, ils vécurent comme lui.

S457 stop
E kaja ne’micha kele walijimakana itamaki’chajena i’michaka. Kaji kaje yáleji ja’piyajena ritamaki’cha. Neká wá’ichano inana i’michaka.

Les adolescents a qui il avait enseigné les chants prirent femmes.

S458 stop
Neká yani i’michaño kajrú. Neka tawá’ichaño i’michakajlo, nekájlo nachi’na atanicha yáleji, lawichú, pura’kajo.

Ils eurent beaucoup d’enfants, qui grandirent et apprirent de leurs ascendants les chants, le chamanisme et les paroles cérémonielles.

S459 stop
Nema’chiya piyuke naliya.

Ainsi reçurent-ils toutes les paroles.

S460 stop
Penajeni ilé yájeji wapechuwa rejo’o kaja me’teni.

C’est pourquoi nous connaissons toujours ces chants aujourd’hui.

S461 stop
Rejena riyukuna tajno.

L’histoire s’arrête ici.