Mythe de la Divinité Vautour Pape


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre

Traduction par phrase
fr
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
frNotes
Ina’uké i’michari. Riká itu i’michayo pajluwá. Ruká i’chiyayo.
E ru’micha wijlú kulaje ro’wé ñani wa’té.
E Wayú ya’chiyo rojló rowilá chuwa.
Riphicha runaku. Rimicha rojló : – Nularitu, na pila’a ?
– Unká na kalé nula’a. Wijlú nukulá.
– Na wijlú ka chi pikulá ?
– Unká na kalé, owilá ! ke rumichaka. Wayú pana wijlú nukula.
Rimicha rojló : – Na ewá pikulá riká, nularitu ?
Kajrú nomichaka riká. I’jná nuya’chiyachi pijló riká.
E rimicha rojló : – Maare apú, maare apú, maare apú.
Kaja ewaja ya’jná ke ne’micha.
E kaja lainchú pajluwa te’e kele chu kamú i’michaka e rimicha rojló : – Nularitu, meke cha pipa’jiko ? Wajúwa’ka ta.
E ruyaka’icho kamú chaje. E romicha lainchú waní ke ri’michaka.
– Meke chapú waní wajúwa’jika !
E Wayú kemicha rojló : – Maarowá nopi’cho pawa’wo.
E kaja ropi’cho.
Jupichami ruphicha piño ropoí chojé.
E kaja ropi’cha piño.
Kaja wajú’ichaka e rumicha ro’wejlo : – Meke chapú waní wajúwi’cha ! Chuwa yawi ajñajika weká !
E Wayú iphicha piño runaku. Rimicha rojló : – Meke pili’chako nularitu ?
– Unká meke kalé nuli’chako, owilá. Nojúwi’chaka.
E rimicha piño rojló : – Na wijlú ka pikulicha pimicha nojló.
Unká na kalé, Wayú pana.
Rimicha rojló : – Nuká chi pikula ? Nuká Wayú.
Kaja waní pajúwi’cha, pi’jná nujwa’té.
– Naje chi nu’jná pijwa’té ?
– Kaja po pikula nuká.
E neyicha ro’wé wa’té.
Rimicha najló : – Iyaniya. Unká naje kalé iyá ijloje penaje iyakaje.
Kamu’ju nuwe’pichaka inako aú nuwata iwá’akana.
Iwatajikee eja’wá chu i’makana i’jná nujwa’té.
Yewíchuaja ina’uké nótaka pichi’na.
Aú rumichaka : – E kewaka ?
– A’a, ke rimichaka rojló.
Eko amá, unka natajatalaje marí jarechí.
E ro’wé yani kemicha rojló : – Apala kewaka ka’jná rimaká wajló. We’jnajika rijwa’té.
E kaja ne’jicha rijwa’té.
Pajnu keja ripajnochiyaka neká apó esa’wá nakojé yenoje.
E kaja napi’chó. E kaja nephicha nañakare chojé.
E rimicha rojló : – Maare wañakajela.
Palani ka wayuna ñákajela, kariwana ñákajela ke pala ka wayuna ñákarela i’michaka.
Rimicha rojló : – Marí nojné. Marí nuwaleja.
Pikuwa wajluwa.
Marí nule’je ituru, pila’kaloje kujnú wajluwá.
E rumicha : – Unká me ño’jó nula’jla wajnewá.
Aú rimicha rojló : – Naje ?
– Ri’takéwaru nuká.
Unká jo’o pa’yú kajwatala nuká nula’kaloje ajnejí penaje.
E rimicha rojló : – Meke cha chi pipé ?
– Marí kaja penaje nuwiyupátako.
Aú rimicha rojló : – Muniko nukajwata piká.
E kaja nakamachiyo.
E kaja muni ke najme’chiya e kaja rikajwachiya rojló jiyá, po’ri, sirú, jipa, aka’rú, eyo’pá, walejaji.
E kaja riñapachiya rojló rikajwatakana, e kaja ruji’cha ajnejí, kaja ro’cha po’rí ja’pí.
E kaja rukuwi’cha kujnú, ruli’cha kuliyá. Ruli’cha pu’jé wa’lako.
E kaja najicha najnewá.
Lapiyami rimicha rojló : – Chuwa we’jnajika sápaje mená e’iyaje.
Aú kajena weká wayuna. Mena la’jeño, mená e’iyá wajapa.
E riyajalo kemicha rijló : – Ñaké kaja weká. Mená la’jeño weká.
E kaja ne’jicha mená e’iyaje imichí ero’je mena ja’piyá. Ka’ápuku ejena najápicha.
E kaja rujmi’cha kajerú.
E rimicha rojló : – I’jná wapa’cho.
Kaja napi’cho. Nephicha nañakaré chojé.
E kaja muní ke ne’jicha piño mená e’iyajé nayámona rimicha ripulapejlo : – Maareja piyuro nupulape.
Marí wa’rúmaka riká pamá. Apalá ina’uké ata’á riká.
Manupeja piyuriko maare.
Pa ! Pijápaniya rinaku !
Apala pila’a pipacho rinaku, apala riña’ta piká ya’jnaje.
Pitawa’jiko kechami no’jicha pijló riká.
Kaja nowiña’taje piká richú a’pakana nakú.
– Je, ke rimicha.
Kaja ñaké ta ne’jicha mena e’iyajé.
Ne’jichakakewa rimichaka ripulapejlo : – Pa pijapaniña wa’rumaka nakú.
Kaja ewaja phiyukechami ri’michaka e ripechu i’micha « naje pane nupulape kemari nojló ‘Pijápaniña waru’maka nakú ?’ »
E riji’cha a’wana ka’mujuni, e ritujicha wayuna a’rumaka a’wana aú.
Ejá rácho’o rinakoje. Ejá rajlachiyaka riká yenoje. Yenoje.
E karena ki’cha riká ya’jná juni jilami chojé.
E Wayú we’picha riká.
E rimicha riyajalojlo : – I’jná wa’pacho. Unká paala nuwe’picha.
Apala nupulape pe’wé ri’cho ripacho wa’rumaka nakú, ke nuwe’pichaka riká.
E rumicha : – Kewaka ?
– A’a, ke rimicha. I’jná wapa’cho.
E kaja napi’cho peyajwé nephicha nañakarejo.
A’jná e’iyá ke Wayú ajalakicha ripulape.
– Nupulape, e jo’o kaja piká ?
Unká rajipalacha.
E rimicha riyajalojlo : – Ají nomicha nakú pijló i’michaka.
E nephicha páchojo.
E rilapachiya na’rumaka.
Amichari unká pajluwaja i’malacha.
E rimicha : – Meke chapú waní wa’rumaka ña’chiya nupulape, pe’wé ! Kaja ka’jná rikapi’cho.
E ruyicha.
Rimicha rojlo : – Piyaniña, iná amaka támejemi e iná iyá.
Aú rumicha rijló : – Pikulicha nojló no’wé ñani kiñaja !
E riji’cha ra’rumaka. Ra’cha rinakowá. Rajáchiya riká yenoje. Yenoje ya’jná.
Eyá riyaka’icho piyuke eja’wá nakú.
E ramicha ya’jná ke ripulape i’michaka.
Yewichami ja’kó nunápeje juni lami chojé. Ejé riwitúki’cha rápumi chu.
Riphicha rinaku. Kaja yewichami ja’ko junapeje. Réchami riyupe ara’ko junapi e ripachiya riká.
Riki’cha riká yenojo richajo.
E kaja raricha riká.
« I’jná nupulape. I’jná, pipata pa’piwá. »
Kaja ewaja nephicha Wayú aphú chojé.
E rimicha rijló : – I’jná chuwa.
E kaja na’picho. Iphichari nañakaré chojé.
E re’welo kemicha rijló : – Meke unka wani pe’mala pijlo kemakana ! Kaja rimá pijlo ápaniya wa’rumaka nakú. Pa rikapichachiyakajla piká !
E rimicha rojló : – Unká nujrápalacha rinaku. Wejápaja ñani nutujli’chaka riká a’waná aú e ra’cho nunakoje. E kaja rajláchiya nuká yenoje.
E kaja ri’micha. Kaja unká rijápalachi wayuna a’rumaka nakú.
E kaja júpichami ne’michaka.
E jupichami ina’uké nóchiya nachi’na michuna.
Natami majichako e amu’nana nakiyana neká.
E kaja amu’nana i’jnachiya yukuwa’yujlo.
Ratanichaka :
« Pi’jnataka yuku, pi’jnataka yuku
Je’chú chaje, je’chu chaje
Wayú chaje wa’yu chaje.
E Wayú ajalakicha riká : – A’muna piká.
– A’a, nuká ne’waka, ke rimicha.
– Na yukuna pi’jnachiya nojlo
– Ne’waka, kajrú wani inajwiruya numá i’waka.
Kajrú wani jíñana iwatako.
Riká yukuna nu’jnachiya pijló.
– E kewaka ? ke Wayú kemicha ?
– A’a, ke rimicha.
Eko piwakara’a pijwate’na ñá’ka pijló jiñana.
E kaja a’muna pi’cho rapumi chuwá.
E Wayú kemicha rijwa’ténajlo : – Iji’cha chuwaka jíñana wajluwa.
E nemicha rijló : – Mere chi jiña ?
– Kajrú waní jíñana jiwatako a’muna i’micha yukuna nojló.
– Je, ke nemicha.
E wayuna i’micha jíñana ña’je.
Nephicha. Amichari kajrú jíñana i’micha.
E kaja naji’cha jiña.
Lainchu nephachiya jíñana ne’makanajlo.
– Ne’waka, ilé jíñana waji’cha pijló.
E rimicha najlo : – E kewaka a’muna kemaka ? Kajrú wani inajwiruya numá i’waka.
– A’a ne’waka, ke nemicha. Kajrú wani jíñana iwatako.
E rimicha riyajalojlo :
– Pimoto’o jiña wajló.
Kaja rumoto’cha jiña.
E kaja muni ke ne’jicha piño jíñana ña’je piño.
Lainchu nephachiya piño kajrú jíñana.
Wejí ke pe ne’jichaka.
E Wayú kemicha ripulapejlo :
– Nupulape, e piwataka najwa’té jíña ña’kana pijluwa ?
– A’a, ke rimicha. Nuwata.
E Wayú kemicha rijló : – Chuwaka no’jika pijlo wa’rumaka nakiyana pijló.
E Wayú iji’cha pajluwaja na’rumaka nakiya ra’cha ripulapejlo.
Rimicha rijló : – Chuwaka nowiñátajika piká richú ja’pakana nakú.
Chuwa pa’a pinakuwa riká.
E riki’cha rinakojo wayuna a’rumaka. E rajachiya riká yenoje.
E ripulape i’jicha rijwa’té.
E rimicha rijlo : – Ají ke pila’ka. Pipata pa’piwá.
Kaja ne’jicha yenoje.
E kaja karena iji’cha neká ya’jnaje.
E Wayú kemicha ripulapejlo : – Chuwaka wapa’jiko. Chuwa pimaja’a pa’napitá pinakojó.
E rimaji’cha ra’napita rinakojo. Ejá nawitúki’cha kawakajo.
Pajikope nawitúki’cha.
E rimicha ripulapejlo : – Chuwa pi’jna pikó. Kaja nowiñá’chiya piká rinaku.
E ina’uké i’jicha. Kaja rajricha yenoje i’micha ya’jnó chira’jo. E kaja ripi’cho. Ñaké kaja rimaji’chaka ra’napita rinakojo.
E kaja riwitúki’cha. E kaja riki’cha rinakiyo ra’rumaka.
E Wayú kemicha rijló : – Kaja chuwaka piwe’picha wa’rumaka chu jápakana. Muni pi’jnajika jíña ña’je pijluwa.
– Je, ke rimicha.
Muni ke kaja ajopana wayuna i’jicha jíñana ña’je.
E Wayú kemicha rijló : – Nupulape, chuwa ta, pi’jna nujwa’té.
E kaja ina’uké i’micha wayuna jwa’té jíñana ña’je.
E riwitúki’cha kawakajo. Iphichari pají panami nakoje.
E riyaká’icho kawákaje pají pukunaje chojé. E ramicha kajrú ina’uké tami pichiyako maja’una.
Neká e’iyá kajrú a’munana i’micha ina’uké tami e’iyá.
Riká ke wayuna iji’chano.
E ina’uké i’jnachiya ripechuwa : « Me kaje pají panami kají ? »
E riyaka’icho piyukeja ramicha pipiri.
Unká riwe’pilacha meke ri’michaka.
E ripechu iphicha : « Apala ta nuchi’na michuna ka’jná ina’uké nota ! »
Ejechami riwe’pichaka riká.
E ramicha nañakare jelami i’michaka.
E ripechu i’micha : « Naje puwaré waní wayuna la’a weká ? A’munana neká wajña najwa’té » ke ripechu i’michaka. »
E ajopana wayuna wá’icha rijló :
– Unká, ke rimicha.
E ripi’cho rapoí chuwa yenoje. Riphicha re’welo nakú.
E ripulape kemicha rijló : – Yúka’a nupulape ? E piji’chaka jiñá ?
– Unká, ke rimicha.
– Naje ?
– Meke pajaka najña’ka neká ! Pu’pejluni waní neká !
E kaja rimicha re’welojlo : – O’welo. Kewaka ka’jná nupulape kemaka wajlo i’maka. « Yewichaja ina’uké nótaka ichi’na » ke rimaka wajlo i’maka. Kaja ina’uké nota wachi’na michuna.
Neká tami e’iyaya najña a’munana. Riká wajña najwa’té nemá nakú wajló jíñana neká ke.
Aú numa pijló o’welo : Pimá nupulape piyajná rimachi rijwa’tenajlo kaja ketanaja najña a’munana wachi’na michuna tami e’iyaya.
Unká nuwatala nakatako nuchi’nana michuna tami nakú.
E kaja neicha.
E ruyajana kemicha rojló :
– Na ili’chako ke ilé ? Iyaniño !
E rumicha rijló : – Kaja ina’uké nóchiyami wachi’na michuna.
Kewaka ka’jná pimá nakú wajló i’maká.
E rimicha najló : – Ilé po numá nakú pijló i’maká « piyaniya ke ». Chuwaka weyajika.
E rumicha rijló : – Marí ke no’wé kemicha numakaloje pijló pimakaloje pijwa’tenajlo : « Kaja ketanaja najña’a a’munana ta majó. Amunana ta neká imá nakú wajló jíñana neká ».
Aú pimakaloje pijwa’tenajlo, unká watala nakatako wachi’na michuna tami nakú !
– E kewaka ? ke rimicha.
– A’a, ke rumicha.
Ejechami kaja neyichaka. Wayú iyichari najwa’té.
E rimicha najló : – Kaja ketana weyá. Unká naje kalé weyá. Kaja nakapicho.
E lainchú nephachiya jíña.
E raki’cha neká. Aú ñaké numá ijló : – Kaja ketanaja iña’a amunana majó. Unká kaja nuwatala ikátako nuyanajuna tami nakú. Aú numá ijló !
– Je, ke nemicha.
E kaja jupi ne’micha. E Wayú kemicha ripulapejlo : – Nupulape, e piwataka pichi’na a’potakana ?
– A’a, ke rimicha.
E ra’cha rijló apójoji.
Rimicha rijló : – Marí riká apojó. Papóchiya pichi’na raú.
Pajluwa peno patúpa’jika napechumi chojé.
Pema’a ta numaka pijló. Pa, pi’jnajika iya’a pe ratúpa’takaje pikapichatajika pichi’na raú !
E kaja ri’jicha. Iphichari nañakare pukunami chojé.
E kaja ripechu i’micha : Iya’a pe no’o chu patajika pa’yú pechumi chojé rapoka nojlo kiñaja.
E kaja rathupa’chiya iya’a pe ra’rapami chu pechumi chojé.
E kaja rathupa’chiya pajluwa ajopana apumi chojé peno wá’ijla.
E kaja riwachiya neká ramákaloje napoka.
E jupichami mena keño’chiya rapumi chuwá.
E pají jácho’cho piño rapumi chuwá.
Ejechami ina’uké keño’chaka apókaje.
E kaja piyuke napochiyo. E rara’pá, ralo, unká apólachaño.
E apú kemicha : « Kajrú wani nuña’chiyaka tapú jíña’pa aú no’chiyó nutapú ! »
E apú kemicha rijló : « Wayuna pu’meroka iná jwilami papona riká. »
Apú kemicha : « Ñaké kaja nuñachiyaka tapú. Kajrú nojichaka ero’jopá nutakú.
E apú kemicha : – Wejrukú tapuna piña’chiya.
E apú kemicha – Ñaké kaja nuñáchiyaka tapú. Kajrú no’pichiyaka kerapirí aú nutapú.
Apú kemicha rijló : – Apa ka’ká iná ñapinami tapuna piña’chiya !
E ina’uké iphicha najnaku.
– Marí kaja chi iká nowilamiya ? ke rimíchaka najló.
Unká najipalacha rijló. Unká nawe’pilacha me kaje ka rimichaka kele puri’charo najwa’té.
Nemicha rijló : – Me kaje chi piká kemari wajló « nowilamiya », ke rimicha najló.
– Nuká, unká chi iwe’pila we’jnaka o’welo jwa’té wijrú kulaje.
Riwakaje wakapicho i’maka.
Wayú chi’narikana wá’a we’maka penajemi nuká.
E ka’jná nawe’picha ri’michaka.
– ‘Penajemi nuká’ kele i’má nakú tapú nuña’ta kemakaji nakú.
– Júpimi ina’uké ñóchiyami iká i’maká, penajemi iká nopochiya.
E’iyonaja nuphá chojé nukapichachiya no’rapá nolo wa’té. Unká apolachaño nojló.
E rimicha najló : – Chuwa nupi’chako.
Eko i’má maare iwe’piniya nunaku.
Nuká we’piri inaku majó.
E kaja ripi’cho. Iphichari rapumí chuwá ripulape nakú.
E ripulape kemicha rijló : – E pi’michaka pichi’na apótaje ?
– A’a, ke rimicha. Kaja napóchiyo piyuke. Nora’pá, nolo, unká apólachaño nojló.
– Naje ? ke rimichaka.
– Nupachoje nukapichachiya nuchi’na. Unká noma’lacha pura’kaloje pa’piyá pi’michaje nakú nojló pura’kaloje.
Pacha nukapichachiya nuchi’na michuna.
E ripulape kemicha rijló : – Meke chi pili’chaka ?
– Nupechu i’micha : kiñaja nuwachiyaka no’rapa, nolo aphoka nojló. Aú nothúpa’chiya iya’pe apójoje napechumi chojé.
E nuwachiya i’michaka.
E mená jácho’o powakaje. E pají jácho’cho richó piño.
Ejechami ina’uké keño’chaka apokaje.
E kaja piyuke napochiyo. E nora’pá, nolo, unká apólachaño.
E ripulape Wayú kemicha rijló :
– Naje chapú waní pikapichachiya nuyanajo michú ?
Ñaké iká ke ilé pawilamiya papóchiya jena.
Unká ne’malaje kapinaka eja’wá chu.
Napina je’majika nayukuna ee neká wáicha piño najwa’té nókajo piño.
E kaja nakapichajo piño.
E kaja júpichami ne’micha. Ejechami ke ilé ina’uké i’jichaño najwa’té nókajo piño.
E kaja nenóchiya neká piyuke.
E Wayú chi’narikana we’picha riká, e rimicha ripulapejlo : – Nupulape. Chuwa ta nuwe’pika. Unká paala kele pi’makareno apótaje.
Kaja numaka pijló ke riká me’teni nuwe’pi.
Kaja ina’uké nótaka neká piño. Pamichakajlano neká.
Aú riwitúki’cha kawakaje. Riphicha pají panami nakojé.
E riyaka’icho páchojo.
Amichari kajrú ina’uké tami pitakó.
Rimicha : « Meke chapú wani ina’uké nótaka nowilamiya michuna ! »
E kaja ripi’cho rapumi chuwá. Riphicha ripulape Wayú nakú.
E rimicha rijló : – E pi’michaka rejó ?
E pamichaka neká ? E jo’o kaja neká ?
– Unká, ke rimicha. Nomicha natami. Kaja ina’uké nota neká.
E ripulape Wayú kemicha rijló : – Ilé po numá nakú pijló i’maka. Kaja chuwa, unká meke wala’la.
Kaja nakapi’cho chúwaka. Unká me ño’jó wapótala neká.
Ketana riyukuna.
Un homme avait une fille qui était en cours de diète.
Elle alla chercher des feuilles wijlú avec son petit frère.
C’est alors que le Vautour Pape lui apparut sous la forme de son oncle paternel.
En s’approchant d’elle, il lui dit : – Que fais-tu, ma nièce ?
– Rien. Je cherche des feuilles wijlú.
– Quelle sorte de wijlú cherches-tu ?
– Celle que l’on appelle le foie du vautour bien sûr ! Quelle autre sorte pourrait-il y avoir ?
– Mais où vas-tu chercher, ma nièce ?
J’en ai vu plein. Viens, je vais te montrer.
Puis il lui dit : – En voici ici, là et encore là.
Ils avaient fini par s’éloigner.
Vers cinq heures de l’après-midi, il lui dit : – Ma nièce, quand rentres-tu ? Il va bientôt faire nuit.
Elle regarda le soleil, et vit qu’il était déjà très tard.
– Zut ! Je n’ai pas vu le temps passer.
Le Vautour dit alors : – C’est par ici, je vais rentrer moi aussi derrière toi.
Et elle rentra.
Quelques temps plus tard, elle retrouvait les traces où il l’avait rencontré.
Elle continua.
L’obscurité venue, elle dit à son petit frère : – C’est terrible, il fait déjà nuit ! Le jaguar va nous dévorer !
Le Vautour arriva derrière elle et lui dit : – Mais qu’est-ce que tu fais, ma nièce ?
– Rien, mon oncle. Je me suis fait avoir par la nuit.
– Quel genre de wijlú m’as-tu dit que tu cherchais déjà ?
– Des wijlú foie de vautour.
– Tu me cherches ? C’est moi, le Vautour.
Maintenant qu’il fait vraiment nuit, viens avec moi.
– Pourquoi viendrais-je avec toi ?
– C’est toi qui m’as cherché.
Les deux enfants se mirent à pleurer.
Il leur dit : – Ne pleurez pas. Vous pleurerez quand ce sera le moment.
Vous m’avez fait de la peine, alors j’ai voulu vous prendre avec moi.
Si vous voulez vivre, venez avec moi.
Vos parents vont bientôt se faire tuer.
Elle dit alors : – C’est vrai ?
– Oui, lui confirma-t-il.
Ils ne finiront pas l’année.
Son petit frère lui dit alors : – Il dit peut-être la vérité ! Suivons-le.
Ils partirent avec lui.
Et d’un coup il les projeta dans un autre monde, tout là-haut.
Ils arrivèrent chez les vautours.
Il dit à la fille : – C’est notre village.
Leur village était très beau, tel ceux que peuvent avoir les Blancs.
– Voici de la nourriture et de la pâte de manioc.
Prépare-nous une galette de cassave.
Il y a même de l’amidon pour en faire de plus fines.
– Mais je ne peux pas cuisiner.
– Pourquoi ?
– Je suis à la diète.
Mon papa ne m’a pas encore purifié pour faire la cuisine.
– Combien de temps te reste-il ?
Il me manque encore un dernier rituel.
Alors il lui dit : – Demain je m’en charge.
Et ils dormirent.
Le lendemain, il traita pour elle le bois de feu, la platine, l’égouttoir, la pierre à râper, la calebasse, le tamis et la pâte à manioc.
Ensuite elle put toucher la nourriture, et allumer le feu sous la platine.
Elle grilla les galettes, fit de la bière de manioc, et réchauffa le tucupi.
Puis ils mangèrent.
Un matin, il lui dit : – Maintenant nous allons nous occuper du jardin.
Nous les vautours, nous sommes pas particuliers. Travailler les jardins, c’est notre spécialité.
Sa jeune épouse dit alors : – Nous aussi, nous sommes horticulteurs.
Ils partirent désherber le jardin jusqu’à midi.
Puis elle déterra du manioc.
Et il lui dit : – Rentrons.
Ils retournèrent à leur maison.
Le lendemain, avant de repartir, il dit au jeune frère de son épouse : – Reste ici, beau-frère.
Surveille nos combinaisons, quelqu’un pourrait les dérober.
Reste là bien tranquille.
Et attention ! N’y touche surtout pas !
Si tu commettais une telle bêtise, cette chose pourrait t’envoyer très loin.
Quand tu seras plus grand, je t’en donnerai une.
Mais je dois d’abord t’apprendre comment ça marche.
– Bien, dit-il.
Ainsi allaient-ils au jardin.
Et chaque fois qu’ils y allaient il lui répétait la même chose.
Quand il fut plus âgé, il se demanda pourquoi son beau-frère lui interdisait de toucher les combinaisons.
Il prit une petite branche et pica l’une des combinaisons des vautours.
Soudain la combinaison l’enveloppa et le projeta dans le ciel.
Le vent l’emporta très loin, jusqu’à la mer.
Le Vautour ressentit ce qui venait d’arriver.
Il dit à sa femme : – Rentrons. J’ai ressenti quelque chose de grave.
Je suis sûr que ton frère a fait une bêtise.
– Vraiment ?
– Oui. Rentrons.
Et ils se dépêchèrent de rentrer.
Le Vautour l’appelait de loin.
– Beau-frère, es-tu toujours là ?
Mais il ne répondait pas.
Il dit à sa femme : – C’est bien ce que je pensais (voyais).
Ils entrèrent dans la maloca.
Il conta les combinaisons.
Il en manquait une.
– C’est grave ! L’une de nos combinaisons a emporté mon beau-frère … ton frère ! C’est sans doute fini pour lui.
Elle éclata en sanglots.
– Ne pleure pas. On n’a pas encore retrouvé son cadavre.
Et elle lui dit : – Alors retrouve-moi vite mon petit frère !
Il enfila sa combinaison, puis s’envola très haut et très loin.
Il pouvait voir toute la forêt.
Il aperçut son beau-frère au loin.
Il allait bientôt tomber en pleine mer, alors il plongea droit sur lui.
Quand il arriva vers lui, ses ailes commençaient à toucher l’eau, mais il le rattrapa in extremis.
Il le projeta très haut au dessus de lui.
Et il le faisait avancer au devant de lui.
« Avance beau-frère. Etends bien les bras. »
Enfin ils arrivèrent à l’entrée du chemin de leur maison.
« Allez ! [Encore un dernier effort]. »
Et ils arrivèrent.
Sa sœur lui dit : – Tu ne pouvais pas écouter ce qu’on te dit ! Il t’avait dit de ne pas toucher à leurs vêtements ! Regarde, tu aurais pu te tuer !
– Mais je n’y ai même pas touché ! J’ai seulement piqué l’une des combinaisons avec un bâton. Soudain cela m’a enveloppé, et j’ai décollé.
Dès lors il perdit l’envie de toucher aux combinaisons des vautours.
Le temps passa.
Un jour, leurs parents se firent tuer.
Leurs corps se décomposèrent, et des mouches y installèrent leurs larves.
Elles s’apprêtaient à aviser les vautours.
Leurs chants [de deuil] disaient ceci :
« Vas annoncer la nouvelle
Plus haut que le ciel (bis)
Les vautours, cela concerne (bis).
Alors les vautours saluèrent le messager. – Te voilà, mouche.
– Oui c’est moi, chef.
– Quelle nouvelle m’apportes-tu ?
– De nombreux cadavres gisent couverts de plaies, chef.
Beaucoup de poissons se dessèchent.
Je suis venu t’annoncé la nouvelle.
– C’est vrai ?
– Oui.
– Demande à tes compagnons de t’amener du poisson.
Et la mouche repartit.
Le Vautour dit à ses compagnons : – Ramenez-nous du poisson.
– Où est-il ce poisson ?
– Beaucoup de poissons sont en train de sécher m’a dit la mouche.
– Bien, dirent-ils.
Et les vautours partirent prendre les poissons.
Ils arrivèrent et virent qu’il y avait du poisson en abondance.
Ils les prirent.
En fin d’après-midi, ils apportèrent les poissons à leur chef.
– Chef, voici les poissons que nous t’apportons.
– Est-ce donc vrai ce que disait la mouche ? Que beaucoup de cadavres gisent couverts de plaies.
– Oui, chef. Beaucoup de poissons sont en train de sécher.
Le chef dit alors à sa femme.
– Fais-nous cuire ce poisson.
Et elle le fit cuire.
Le lendemain, ils retournèrent chercher du poisson.
L’après-midi, ils rapportèrent encore beaucoup de poissons.
Ils y allèrent trois fois.
Le Vautour dit à son beau-frère :
– Beau-frère, voudrais-tu aller avec eux prendre du poisson pour toi.
– Oui. Je voudrais bien.
– Le Vautour lui dit alors : – A présent, je vais te donner l’une de nos combinaisons.
Le Vautour prit l’une des combinaisons et la donna à son beau-frère.
– Je vais t’apprendre à l’utiliser.
Il faudra faire attention.
A peine eut-il jeté la combinaison sur lui, qu’elle l’enveloppa, et le projeta très haut.
Son beau-frère l’accompagna.
– Fais comme moi. Fais bien battre tes ailes.
Et ils volèrent très haut.
Le vent les emportait très loin.
Le Vautour dit à son beau-frère : – Maintenant nous allons rentrer. Mets tes bras le long du corps.
Il mit ses bras [ailes] le long du corps et ils plongèrent [pour descendre à toute vitesse].
Ils atterrirent devant la maloca des vautours.
Le Vautour dit à son beau-frère : – Maintenant tu peux voler seul. Je t’ai appris à utiliser la combinaison.
Alors l’homme s’envola très haut, fit un tour puis rentra en collant ses bras contre son corps.
Il atterrit, puis enleva sa combinaison.
Le Vautour lui dit alors : – Maintenant que tu sais te servir de nos combinaisons, tu iras te chercher du poisson demain.
– Bien.
Le lendemain, les autres vautours s’apprêtèrent à aller chercher du poisson.
Le Vautour lui dit : – Beau-frère, vas avec eux, maintenant.
Et l’homme partit avec les vautours chercher du poisson.
Il se posa sur le reste de charpente [brûlée] de la maloca.
Il regarda la terre battue de la maloca et vit de nombreux corps en décomposition.
Ils grouillaient de vers.
C’est cela que les vautours prenaient.
L’homme se demanda : « A qui pouvait bien appartenir cette maloca ? »
Il regarda tous les palmiers de parépou qui avaient survécus.
Il ne se rendait toujours pas compte de ce qui était arrivé.
Puis il pensa : « C’est peut-être ma famille qui s’est fait massacrée ! »
Et là, il comprit.
Il s’aperçut que c’était bien les restes de leur ancienne maloca.
Il se dit également : « Pourquoi les vautours nous traitent-ils aussi horriblement ? Ce sont des vers que nous mangeons avec eux ! »
D’autres vautours l’appelèrent : – Descends ! Viens prendre tes poissons.
– Non, dit-il.
Il rentra, et alla voir sa sœur.
Son beau-frère lui demanda : – Ça y est, beau-frère ? Rapportes-tu des poissons ?
– Non, dit-il.
– Pourquoi ?
– Je ne sais pas comment il les attrape ! Ils sont trop farouches !
Puis il dit à sa sœur : – Sœur. Mon beau-frère m’a dit que des gens avaient massacré notre famille. Et c’est vrai.
Ils prennent des vers dans les cadavres. Et c’est ça les poissons dont ils parlent, et que nous mangeons avec eux
Alors je voudrais que tu demandes à ton mari qu’il dise à ses proches d’arrêter de manger les vers des corps de notre famille.
Je ne veux pas qu’ils jouent avec leurs cadavres.
Et ils se mirent à pleurer.
Le Vautour dit à sa femme.
– Qu’est-ce qui vous arrive ? Arrêtez de pleurer !
Et elle lui dit : – Des gens ont massacré notre famille.
C’était donc vrai ce que tu disais.
Il dit aux autres : – Je te disais de ne pas pleurer. Mais maintenant c’est nous tous qui allons pleurer.
Elle lui dit aussi : – Mon frère m’a demandé de te dire que l’on ne rapporte plus de vers ici, ces vers dont vous nous dites que ce sont des poissons !
Alors il faut que tu dises aux tiens que nous ne voulons plus qu’ils s’amusent avec les cadavres de notre famille.
– Vraiment ?
– Oui, dit-elle.
Et ils se remirent à pleurer. Et le Vautour pleura avec eux.
Puis il leur dit : – Cessons de pleurer. Cela ne change rien. Ils sont morts.
L’après-midi, ils ramenèrent des poissons.
Leur chef les disputa en disant : – Ne rapportez plus de vers ici. Je ne veux plus que vous vous amusiez avec les corps de mes beaux-parents. Vous êtes prévenus !
– Bien, dirent-ils.
Plus tard, le Vautour dit à son beau-frère : – Beau-frère, est-ce que tu voudrais faire revivre ta famille ?
– Oui, dit-il.
Alors il lui donna une essence pour réveiller les morts.
– Avec ça, tu vas pouvoir réveiller ta famille.
Tu mettras une goutte à l’endroit où ils avaient leur âme.
Mais écoute-moi bien. N’en mets surtout pas deux gouttes, sinon tu tuerais les membres de ta famille !
Alors il partit et arriva sur les lieux de l’ancienne maloca.
Il pensa : « si j’en mets deux gouttes sur mon père, il se relèvera plus vite. »
Il mit deux gouttes sur chacun de ses parents.
Et aux autres, il ne leur mit qu’une seule goutte.
Puis il attendit pour voir s’ils allaient se réveiller.
C’est alors qu’il vit le jardin redevenir comme avant.
La maloca se reforma également comme elle était.
Et les gens commencèrent à se réveiller.
Tous les uns après les autres. Mais pas ses parents.
L’un dit alors : – J’ai trop rêvé que je me peignais !
Un autre lui dit : – Les vautours nous arrachaient les cheveux !
– Et moi, j’ai aussi beaucoup rêvé. Je mangeais beaucoup de poissons dormilón (Hoplias sp.).
– Quant à moi, j’ai rêvé de flèches [qui me menaçaient].
– Moi aussi j’ai fait un rêve [de mauvais augure]. J’avais le corps couvert de jus de liane kerapirí [pour me laver].
Un autre lui dit : – Tu as dû rêvé de ta propre sueur !
Et l’homme s’approcha d’eux.
– Alors ça va mes oncles ?
Ils ne répondirent pas à sa salutation, car ils ne savaient pas qui il était.
Ils lui dirent : – Qui es-tu toi qui nous dit « mes oncles » ?
– C’est moi. Ne vous rappelez-vous pas que j’étais parti avec ma sœur chercher des feuilles wijrú.
Ce jour-là, nous avions disparus.
La Divinité Vautour nous avait emporté. Mais j’ai pu revenir.
Alors ils se rappelèrent de lui.
– Moi, j’ai rêvé de ça, qu’il reviendrait en disant ‘Mais j’ai pu revenir’.
– Cela faisait longtemps que des gens vous avaient massacrés. Mais je vous ai fait revivre.
Mais j’ai eu beau revenir, je n’ai fait qu’aggraver le cas de mon père et de ma mère. Ils ne se sont pas réveillés.
Alors je m’en retourne.
Vous n’avez qu’à vivre ici et à m’oublier.
Mais moi, je me rappellerai de vous.
Il rentra, et arriva auprès de son beau-frère.
Ce dernier lui dit : – As-tu été faire revivre ta famille.
– Oui. Je les ai fait revivre. Mais mon père et ma mère ne se sont pas réveillés.
– Pourquoi ?
– Par ma faute, j’ai anéanti mes parents. Je n’ai pas écouté tes recommandations.
C’est ma faute s’ils sont vraiment morts.
– Mais comment as-tu fait ?
– Je voulais les faire revivre plus vite. Alors je leur ai mis à chacun deux gouttes.
J’ai attendu.
C’est alors que le jardin se reforma entièrement, de même que la maloca.
Puis les gens commencèrent à se réveiller.
Tous, sauf mes parents.
Son beau-frère vautour lui dit alors :
– Pourquoi as-tu anéanti mes pauvres beaux-parents ?
La même chose va arriver à tes oncles que tu as relevés.
On ne vit pas longtemps en ce monde avec des ennemis.
Dès qu’ils sauront qu’ils vivent encore, ils retourneront faire la guerre avec eux.
Et ils les extermineront à nouveau.
Le temps passa, et leurs ennemis retournèrent se battre avec eux.
Ils les massacrèrent jusqu’au dernier.
Quand le Vautour sut cela, il dit à son beau-frère : – Beau-frère. Je sais qu’il est arrivé malheur à ceux que tu es allé faire revivre.
Ce que je t’avais dit est arrivé.
Ils se sont encore fait exterminés. Tu n’as qu’à retourner les voir.
Alors il redescendit, et atterrit sur le toit de la maloca.
Il regarda à l’intérieur.
Il vit qu’elle était remplie de cadavres.
« Quel malheur que mes oncles se soient encore fait tués ! »
Il s’en retourna et arriva auprès de son beau-frère.
– Alors, es-tu allé là-bas ?
Les as-tu vu ? Ont-ils survécus ?
– Non. Je n’ai vu que leurs cadavres. Ils se sont fait massacrés.
– C’est bien ce que je t’avais dit. C’est fini. Nous n’y pouvons plus rien.
Ils sont vraiment morts maintenant. Nous ne pouvons plus les faire revivre.
Fin de l’histoire.
S1 stop
Ina’uké i’michari. Riká itu i’michayo pajluwá. Ruká i’chiyayo.

Un homme avait une fille qui était en cours de diète.


NOTE : I’takaje (Yuc.). Suivre une diète. Celle-ci s’applique lors des premières menstruations d’une jeune fille. On la garde alors à l’écart de la maloca dans un abri spécial. Le narrateur dit que cette diète serait pour les jeunes filles « comme leur Yurupari ». On leur proscrit tout contact avec les objets et aliments de la maisonnée. Et les soigneurs ne peuvent pas toucher à leur nourriture.
S2 stop
E ru’micha wijlú kulaje ro’wé ñani wa’té.

Elle alla chercher des feuilles wijlú avec son petit frère.


NOTE : Wijlú (Yuc.). Feuilles qui sont utilisées lors du rituel de réclusion des jeunes filles. Appliquées sur le visage, elles auraient pour propriété immédiate de l’assécher ou le dégraisser, puis de rendre la peau plus belle et brillante.
S3 stop
E Wayú ya’chiyo rojló rowilá chuwa.

C’est alors que le Vautour Pape lui apparut sous la forme de son oncle paternel.

S4 stop
Riphicha runaku. Rimicha rojló : – Nularitu, na pila’a ?

En s’approchant d’elle, il lui dit : – Que fais-tu, ma nièce ?

S5 stop
– Unká na kalé nula’a. Wijlú nukulá.

– Rien. Je cherche des feuilles wijlú.

S6 stop
– Na wijlú ka chi pikulá ?

– Quelle sorte de wijlú cherches-tu ?

S7 stop
– Unká na kalé, owilá ! ke rumichaka. Wayú pana wijlú nukula.

– Celle que l’on appelle le foie du vautour bien sûr ! Quelle autre sorte pourrait-il y avoir ?


NOTE : Panaji (Yuc.). Ce terme a le double sens de feuille et de foie.
S8 stop
Rimicha rojló : – Na ewá pikulá riká, nularitu ?

– Mais où vas-tu chercher, ma nièce ?

S9 stop
Kajrú nomichaka riká. I’jná nuya’chiyachi pijló riká.

J’en ai vu plein. Viens, je vais te montrer.

S10 stop
E rimicha rojló : – Maare apú, maare apú, maare apú.

Puis il lui dit : – En voici ici, là et encore là.

S11 stop
Kaja ewaja ya’jná ke ne’micha.

Ils avaient fini par s’éloigner.

S12 stop
E kaja lainchú pajluwa te’e kele chu kamú i’michaka e rimicha rojló : – Nularitu, meke cha pipa’jiko ? Wajúwa’ka ta.

Vers cinq heures de l’après-midi, il lui dit : – Ma nièce, quand rentres-tu ? Il va bientôt faire nuit.

S13 stop
E ruyaka’icho kamú chaje. E romicha lainchú waní ke ri’michaka.

Elle regarda le soleil, et vit qu’il était déjà très tard.

S14 stop
– Meke chapú waní wajúwa’jika !

– Zut ! Je n’ai pas vu le temps passer.

S15 stop
E Wayú kemicha rojló : – Maarowá nopi’cho pawa’wo.

Le Vautour dit alors : – C’est par ici, je vais rentrer moi aussi derrière toi.

S16 stop
E kaja ropi’cho.

Et elle rentra.

S17 stop
Jupichami ruphicha piño ropoí chojé.

Quelques temps plus tard, elle retrouvait les traces où il l’avait rencontré.

S18 stop
E kaja ropi’cha piño.

Elle continua.

S19 stop
Kaja wajú’ichaka e rumicha ro’wejlo : – Meke chapú waní wajúwi’cha ! Chuwa yawi ajñajika weká !

L’obscurité venue, elle dit à son petit frère : – C’est terrible, il fait déjà nuit ! Le jaguar va nous dévorer !

S20 stop
E Wayú iphicha piño runaku. Rimicha rojló : – Meke pili’chako nularitu ?

Le Vautour arriva derrière elle et lui dit : – Mais qu’est-ce que tu fais, ma nièce ?

S21 stop
– Unká meke kalé nuli’chako, owilá. Nojúwi’chaka.

– Rien, mon oncle. Je me suis fait avoir par la nuit.

S22 stop
E rimicha piño rojló : – Na wijlú ka pikulicha pimicha nojló.

– Quel genre de wijlú m’as-tu dit que tu cherchais déjà ?

S23 stop
Unká na kalé, Wayú pana.

– Des wijlú foie de vautour.

S24 stop
Rimicha rojló : – Nuká chi pikula ? Nuká Wayú.

– Tu me cherches ? C’est moi, le Vautour.

S25 stop
Kaja waní pajúwi’cha, pi’jná nujwa’té.

Maintenant qu’il fait vraiment nuit, viens avec moi.

S26 stop
– Naje chi nu’jná pijwa’té ?

– Pourquoi viendrais-je avec toi ?

S27 stop
– Kaja po pikula nuká.

– C’est toi qui m’as cherché.

S28 stop
E neyicha ro’wé wa’té.

Les deux enfants se mirent à pleurer.

S29 stop
Rimicha najló : – Iyaniya. Unká naje kalé iyá ijloje penaje iyakaje.

Il leur dit : – Ne pleurez pas. Vous pleurerez quand ce sera le moment.

S30 stop
Kamu’ju nuwe’pichaka inako aú nuwata iwá’akana.

Vous m’avez fait de la peine, alors j’ai voulu vous prendre avec moi.

S31 stop
Iwatajikee eja’wá chu i’makana i’jná nujwa’té.

Si vous voulez vivre, venez avec moi.

S32 stop
Yewíchuaja ina’uké nótaka pichi’na.

Vos parents vont bientôt se faire tuer.

S33 stop
Aú rumichaka : – E kewaka ?

Elle dit alors : – C’est vrai ?

S34 stop
– A’a, ke rimichaka rojló.

– Oui, lui confirma-t-il.

S35 stop
Eko amá, unka natajatalaje marí jarechí.

Ils ne finiront pas l’année.

S36 stop
E ro’wé yani kemicha rojló : – Apala kewaka ka’jná rimaká wajló. We’jnajika rijwa’té.

Son petit frère lui dit alors : – Il dit peut-être la vérité ! Suivons-le.

S37 stop
E kaja ne’jicha rijwa’té.

Ils partirent avec lui.

S38 stop
Pajnu keja ripajnochiyaka neká apó esa’wá nakojé yenoje.

Et d’un coup il les projeta dans un autre monde, tout là-haut.

S39 stop
E kaja napi’chó. E kaja nephicha nañakare chojé.

Ils arrivèrent chez les vautours.

S40 stop
E rimicha rojló : – Maare wañakajela.

Il dit à la fille : – C’est notre village.

S41 stop
Palani ka wayuna ñákajela, kariwana ñákajela ke pala ka wayuna ñákarela i’michaka.

Leur village était très beau, tel ceux que peuvent avoir les Blancs.

S42 stop
Rimicha rojló : – Marí nojné. Marí nuwaleja.

– Voici de la nourriture et de la pâte de manioc.


NOTE : Waleja (Yuc.). Pâte de manioc enrichie à l’amidon de manioc. Déjà rincée et essorée, elle est prête à être tamisée, étalée et grillée sur une platine pour obtenir une galette de cassave.
S43 stop
Pikuwa wajluwa.

Prépare-nous une galette de cassave.

S44 stop
Marí nule’je ituru, pila’kaloje kujnú wajluwá.

Il y a même de l’amidon pour en faire de plus fines.

S45 stop
E rumicha : – Unká me ño’jó nula’jla wajnewá.

– Mais je ne peux pas cuisiner.

S46 stop
Aú rimicha rojló : – Naje ?

– Pourquoi ?

S47 stop
– Ri’takéwaru nuká.

– Je suis à la diète.

S48 stop
Unká jo’o pa’yú kajwatala nuká nula’kaloje ajnejí penaje.

Mon papa ne m’a pas encore purifié pour faire la cuisine.

S49 stop
E rimicha rojló : – Meke cha chi pipé ?

– Combien de temps te reste-il ?

S50 stop
– Marí kaja penaje nuwiyupátako.

Il me manque encore un dernier rituel.

S51 stop
Aú rimicha rojló : – Muniko nukajwata piká.

Alors il lui dit : – Demain je m’en charge.

S52 stop
E kaja nakamachiyo.

Et ils dormirent.

S53 stop
E kaja muni ke najme’chiya e kaja rikajwachiya rojló jiyá, po’ri, sirú, jipa, aka’rú, eyo’pá, walejaji.

Le lendemain, il traita pour elle le bois de feu, la platine, l’égouttoir, la pierre à râper, la calebasse, le tamis et la pâte à manioc.

S54 stop
E kaja riñapachiya rojló rikajwatakana, e kaja ruji’cha ajnejí, kaja ro’cha po’rí ja’pí.

Ensuite elle put toucher la nourriture, et allumer le feu sous la platine.

S55 stop
E kaja rukuwi’cha kujnú, ruli’cha kuliyá. Ruli’cha pu’jé wa’lako.

Elle grilla les galettes, fit de la bière de manioc, et réchauffa le tucupi.

S56 stop
E kaja najicha najnewá.

Puis ils mangèrent.

S57 stop
Lapiyami rimicha rojló : – Chuwa we’jnajika sápaje mená e’iyaje.

Un matin, il lui dit : – Maintenant nous allons nous occuper du jardin.

S58 stop
Aú kajena weká wayuna. Mena la’jeño, mená e’iyá wajapa.

Nous les vautours, nous sommes pas particuliers. Travailler les jardins, c’est notre spécialité.

S59 stop
E riyajalo kemicha rijló : – Ñaké kaja weká. Mená la’jeño weká.

Sa jeune épouse dit alors : – Nous aussi, nous sommes horticulteurs.


NOTE : Chez les Yucuna, une fille est considérée comme l’épouse de quelqu’un dès qu’elle a été prise par celui-ci et qu’elle accepte de vivre avec lui.
S60 stop
E kaja ne’jicha mená e’iyaje imichí ero’je mena ja’piyá. Ka’ápuku ejena najápicha.

Ils partirent désherber le jardin jusqu’à midi.

S61 stop
E kaja rujmi’cha kajerú.

Puis elle déterra du manioc.

S62 stop
E rimicha rojló : – I’jná wapa’cho.

Et il lui dit : – Rentrons.

S63 stop
Kaja napi’cho. Nephicha nañakaré chojé.

Ils retournèrent à leur maison.

S64 stop
E kaja muní ke ne’jicha piño mená e’iyajé nayámona rimicha ripulapejlo : – Maareja piyuro nupulape.

Le lendemain, avant de repartir, il dit au jeune frère de son épouse : – Reste ici, beau-frère.

S65 stop
Marí wa’rúmaka riká pamá. Apalá ina’uké ata’á riká.

Surveille nos combinaisons, quelqu’un pourrait les dérober.

S66 stop
Manupeja piyuriko maare.

Reste là bien tranquille.

S67 stop
Pa ! Pijápaniya rinaku !

Et attention ! N’y touche surtout pas !

S68 stop
Apala pila’a pipacho rinaku, apala riña’ta piká ya’jnaje.

Si tu commettais une telle bêtise, cette chose pourrait t’envoyer très loin.

S69 stop
Pitawa’jiko kechami no’jicha pijló riká.

Quand tu seras plus grand, je t’en donnerai une.

S70 stop
Kaja nowiña’taje piká richú a’pakana nakú.

Mais je dois d’abord t’apprendre comment ça marche.

S71 stop
– Je, ke rimicha.

– Bien, dit-il.

S72 stop
Kaja ñaké ta ne’jicha mena e’iyajé.

Ainsi allaient-ils au jardin.

S73 stop
Ne’jichakakewa rimichaka ripulapejlo : – Pa pijapaniña wa’rumaka nakú.

Et chaque fois qu’ils y allaient il lui répétait la même chose.

S74 stop
Kaja ewaja phiyukechami ri’michaka e ripechu i’micha « naje pane nupulape kemari nojló ‘Pijápaniña waru’maka nakú ?’ »

Quand il fut plus âgé, il se demanda pourquoi son beau-frère lui interdisait de toucher les combinaisons.

S75 stop
E riji’cha a’wana ka’mujuni, e ritujicha wayuna a’rumaka a’wana aú.

Il prit une petite branche et pica l’une des combinaisons des vautours.

S76 stop
Ejá rácho’o rinakoje. Ejá rajlachiyaka riká yenoje. Yenoje.

Soudain la combinaison l’enveloppa et le projeta dans le ciel.

S77 stop
E karena ki’cha riká ya’jná juni jilami chojé.

Le vent l’emporta très loin, jusqu’à la mer.

S78 stop
E Wayú we’picha riká.

Le Vautour ressentit ce qui venait d’arriver.

S79 stop
E rimicha riyajalojlo : – I’jná wa’pacho. Unká paala nuwe’picha.

Il dit à sa femme : – Rentrons. J’ai ressenti quelque chose de grave.

S80 stop
Apala nupulape pe’wé ri’cho ripacho wa’rumaka nakú, ke nuwe’pichaka riká.

Je suis sûr que ton frère a fait une bêtise.

S81 stop
E rumicha : – Kewaka ?

– Vraiment ?

S82 stop
– A’a, ke rimicha. I’jná wapa’cho.

– Oui. Rentrons.

S83 stop
E kaja napi’cho peyajwé nephicha nañakarejo.

Et ils se dépêchèrent de rentrer.

S84 stop
A’jná e’iyá ke Wayú ajalakicha ripulape.

Le Vautour l’appelait de loin.

S85 stop
– Nupulape, e jo’o kaja piká ?

– Beau-frère, es-tu toujours là ?

S86 stop
Unká rajipalacha.

Mais il ne répondait pas.

S87 stop
E rimicha riyajalojlo : – Ají nomicha nakú pijló i’michaka.

Il dit à sa femme : – C’est bien ce que je pensais (voyais).

S88 stop
E nephicha páchojo.

Ils entrèrent dans la maloca.

S89 stop
E rilapachiya na’rumaka.

Il conta les combinaisons.

S90 stop
Amichari unká pajluwaja i’malacha.

Il en manquait une.

S91 stop
E rimicha : – Meke chapú waní wa’rumaka ña’chiya nupulape, pe’wé ! Kaja ka’jná rikapi’cho.

– C’est grave ! L’une de nos combinaisons a emporté mon beau-frère … ton frère ! C’est sans doute fini pour lui.

S92 stop
E ruyicha.

Elle éclata en sanglots.

S93 stop
Rimicha rojlo : – Piyaniña, iná amaka támejemi e iná iyá.

– Ne pleure pas. On n’a pas encore retrouvé son cadavre.

S94 stop
Aú rumicha rijló : – Pikulicha nojló no’wé ñani kiñaja !

Et elle lui dit : – Alors retrouve-moi vite mon petit frère !

S95 stop
E riji’cha ra’rumaka. Ra’cha rinakowá. Rajáchiya riká yenoje. Yenoje ya’jná.

Il enfila sa combinaison, puis s’envola très haut et très loin.

S96 stop
Eyá riyaka’icho piyuke eja’wá nakú.

Il pouvait voir toute la forêt.

S97 stop
E ramicha ya’jná ke ripulape i’michaka.

Il aperçut son beau-frère au loin.

S98 stop
Yewichami ja’kó nunápeje juni lami chojé. Ejé riwitúki’cha rápumi chu.

Il allait bientôt tomber en pleine mer, alors il plongea droit sur lui.

S99 stop
Riphicha rinaku. Kaja yewichami ja’ko junapeje. Réchami riyupe ara’ko junapi e ripachiya riká.

Quand il arriva vers lui, ses ailes commençaient à toucher l’eau, mais il le rattrapa in extremis.

S100 stop
Riki’cha riká yenojo richajo.

Il le projeta très haut au dessus de lui.

S101 stop
E kaja raricha riká.

Et il le faisait avancer au devant de lui.

S102 stop
« I’jná nupulape. I’jná, pipata pa’piwá. »

« Avance beau-frère. Etends bien les bras. »

S103 stop
Kaja ewaja nephicha Wayú aphú chojé.

Enfin ils arrivèrent à l’entrée du chemin de leur maison.

S104 stop
E rimicha rijló : – I’jná chuwa.

« Allez ! [Encore un dernier effort]. »

S105 stop
E kaja na’picho. Iphichari nañakaré chojé.

Et ils arrivèrent.

S106 stop
E re’welo kemicha rijló : – Meke unka wani pe’mala pijlo kemakana ! Kaja rimá pijlo ápaniya wa’rumaka nakú. Pa rikapichachiyakajla piká !

Sa sœur lui dit : – Tu ne pouvais pas écouter ce qu’on te dit ! Il t’avait dit de ne pas toucher à leurs vêtements ! Regarde, tu aurais pu te tuer !

S107 stop
E rimicha rojló : – Unká nujrápalacha rinaku. Wejápaja ñani nutujli’chaka riká a’waná aú e ra’cho nunakoje. E kaja rajláchiya nuká yenoje.

– Mais je n’y ai même pas touché ! J’ai seulement piqué l’une des combinaisons avec un bâton. Soudain cela m’a enveloppé, et j’ai décollé.

S108 stop
E kaja ri’micha. Kaja unká rijápalachi wayuna a’rumaka nakú.

Dès lors il perdit l’envie de toucher aux combinaisons des vautours.

S109 stop
E kaja júpichami ne’michaka.

Le temps passa.

S110 stop
E jupichami ina’uké nóchiya nachi’na michuna.

Un jour, leurs parents se firent tuer.

S111 stop
Natami majichako e amu’nana nakiyana neká.

Leurs corps se décomposèrent, et des mouches y installèrent leurs larves.


NOTE : Amu’ná, jamu’ná (Yuc.). Mosca, gusano, nuche (Esp. ver.). Mouche, larve de mouche, ver macaque. Dermatobia hominis.
S112 stop
E kaja amu’nana i’jnachiya yukuwa’yujlo.

Elles s’apprêtaient à aviser les vautours.

S113 stop
Ratanichaka :

Leurs chants [de deuil] disaient ceci :

S114 stop
« Pi’jnataka yuku, pi’jnataka yuku

« Vas annoncer la nouvelle

S115 stop
Je’chú chaje, je’chu chaje

Plus haut que le ciel (bis)

S116 stop
Wayú chaje wa’yu chaje.

Les vautours, cela concerne (bis).

S117 stop
E Wayú ajalakicha riká : – A’muna piká.

Alors les vautours saluèrent le messager. – Te voilà, mouche.

S118 stop
– A’a, nuká ne’waka, ke rimicha.

– Oui c’est moi, chef.

S119 stop
– Na yukuna pi’jnachiya nojlo

– Quelle nouvelle m’apportes-tu ?

S120 stop
– Ne’waka, kajrú wani inajwiruya numá i’waka.

– De nombreux cadavres gisent couverts de plaies, chef.

S121 stop
Kajrú wani jíñana iwatako.

Beaucoup de poissons se dessèchent.

S122 stop
Riká yukuna nu’jnachiya pijló.

Je suis venu t’annoncé la nouvelle.

S123 stop
– E kewaka ? ke Wayú kemicha ?

– C’est vrai ?

S124 stop
– A’a, ke rimicha.

– Oui.

S125 stop
Eko piwakara’a pijwate’na ñá’ka pijló jiñana.

– Demande à tes compagnons de t’amener du poisson.

S126 stop
E kaja a’muna pi’cho rapumi chuwá.

Et la mouche repartit.

S127 stop
E Wayú kemicha rijwa’ténajlo : – Iji’cha chuwaka jíñana wajluwa.

Le Vautour dit à ses compagnons : – Ramenez-nous du poisson.

S128 stop
E nemicha rijló : – Mere chi jiña ?

– Où est-il ce poisson ?

S129 stop
– Kajrú waní jíñana jiwatako a’muna i’micha yukuna nojló.

– Beaucoup de poissons sont en train de sécher m’a dit la mouche.

S130 stop
– Je, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S131 stop
E wayuna i’micha jíñana ña’je.

Et les vautours partirent prendre les poissons.

S132 stop
Nephicha. Amichari kajrú jíñana i’micha.

Ils arrivèrent et virent qu’il y avait du poisson en abondance.

S133 stop
E kaja naji’cha jiña.

Ils les prirent.

S134 stop
Lainchu nephachiya jíñana ne’makanajlo.

En fin d’après-midi, ils apportèrent les poissons à leur chef.

S135 stop
– Ne’waka, ilé jíñana waji’cha pijló.

– Chef, voici les poissons que nous t’apportons.

S136 stop
E rimicha najlo : – E kewaka a’muna kemaka ? Kajrú wani inajwiruya numá i’waka.

– Est-ce donc vrai ce que disait la mouche ? Que beaucoup de cadavres gisent couverts de plaies.

S137 stop
– A’a ne’waka, ke nemicha. Kajrú wani jíñana iwatako.

– Oui, chef. Beaucoup de poissons sont en train de sécher.

S138 stop
E rimicha riyajalojlo :

Le chef dit alors à sa femme.

S139 stop
– Pimoto’o jiña wajló.

– Fais-nous cuire ce poisson.

S140 stop
Kaja rumoto’cha jiña.

Et elle le fit cuire.

S141 stop
E kaja muni ke ne’jicha piño jíñana ña’je piño.

Le lendemain, ils retournèrent chercher du poisson.

S142 stop
Lainchu nephachiya piño kajrú jíñana.

L’après-midi, ils rapportèrent encore beaucoup de poissons.

S143 stop
Wejí ke pe ne’jichaka.

Ils y allèrent trois fois.

S144 stop
E Wayú kemicha ripulapejlo :

Le Vautour dit à son beau-frère :

S145 stop
– Nupulape, e piwataka najwa’té jíña ña’kana pijluwa ?

– Beau-frère, voudrais-tu aller avec eux prendre du poisson pour toi.

S146 stop
– A’a, ke rimicha. Nuwata.

– Oui. Je voudrais bien.

S147 stop
E Wayú kemicha rijló : – Chuwaka no’jika pijlo wa’rumaka nakiyana pijló.

– Le Vautour lui dit alors : – A présent, je vais te donner l’une de nos combinaisons.

S148 stop
E Wayú iji’cha pajluwaja na’rumaka nakiya ra’cha ripulapejlo.

Le Vautour prit l’une des combinaisons et la donna à son beau-frère.

S149 stop
Rimicha rijló : – Chuwaka nowiñátajika piká richú ja’pakana nakú.

– Je vais t’apprendre à l’utiliser.

S150 stop
Chuwa pa’a pinakuwa riká.

Il faudra faire attention.

S151 stop
E riki’cha rinakojo wayuna a’rumaka. E rajachiya riká yenoje.

A peine eut-il jeté la combinaison sur lui, qu’elle l’enveloppa, et le projeta très haut.

S152 stop
E ripulape i’jicha rijwa’té.

Son beau-frère l’accompagna.

S153 stop
E rimicha rijlo : – Ají ke pila’ka. Pipata pa’piwá.

– Fais comme moi. Fais bien battre tes ailes.

S154 stop
Kaja ne’jicha yenoje.

Et ils volèrent très haut.

S155 stop
E kaja karena iji’cha neká ya’jnaje.

Le vent les emportait très loin.

S156 stop
E Wayú kemicha ripulapejlo : – Chuwaka wapa’jiko. Chuwa pimaja’a pa’napitá pinakojó.

Le Vautour dit à son beau-frère : – Maintenant nous allons rentrer. Mets tes bras le long du corps.

S157 stop
E rimaji’cha ra’napita rinakojo. Ejá nawitúki’cha kawakajo.

Il mit ses bras [ailes] le long du corps et ils plongèrent [pour descendre à toute vitesse].

S158 stop
Pajikope nawitúki’cha.

Ils atterrirent devant la maloca des vautours.

S159 stop
E rimicha ripulapejlo : – Chuwa pi’jna pikó. Kaja nowiñá’chiya piká rinaku.

Le Vautour dit à son beau-frère : – Maintenant tu peux voler seul. Je t’ai appris à utiliser la combinaison.

S160 stop
E ina’uké i’jicha. Kaja rajricha yenoje i’micha ya’jnó chira’jo. E kaja ripi’cho. Ñaké kaja rimaji’chaka ra’napita rinakojo.

Alors l’homme s’envola très haut, fit un tour puis rentra en collant ses bras contre son corps.

S161 stop
E kaja riwitúki’cha. E kaja riki’cha rinakiyo ra’rumaka.

Il atterrit, puis enleva sa combinaison.

S162 stop
E Wayú kemicha rijló : – Kaja chuwaka piwe’picha wa’rumaka chu jápakana. Muni pi’jnajika jíña ña’je pijluwa.

Le Vautour lui dit alors : – Maintenant que tu sais te servir de nos combinaisons, tu iras te chercher du poisson demain.

S163 stop
– Je, ke rimicha.

– Bien.

S164 stop
Muni ke kaja ajopana wayuna i’jicha jíñana ña’je.

Le lendemain, les autres vautours s’apprêtèrent à aller chercher du poisson.

S165 stop
E Wayú kemicha rijló : – Nupulape, chuwa ta, pi’jna nujwa’té.

Le Vautour lui dit : – Beau-frère, vas avec eux, maintenant.

S166 stop
E kaja ina’uké i’micha wayuna jwa’té jíñana ña’je.

Et l’homme partit avec les vautours chercher du poisson.

S167 stop
E riwitúki’cha kawakajo. Iphichari pají panami nakoje.

Il se posa sur le reste de charpente [brûlée] de la maloca.

S168 stop
E riyaká’icho kawákaje pají pukunaje chojé. E ramicha kajrú ina’uké tami pichiyako maja’una.

Il regarda la terre battue de la maloca et vit de nombreux corps en décomposition.

S169 stop
Neká e’iyá kajrú a’munana i’micha ina’uké tami e’iyá.

Ils grouillaient de vers.

S170 stop
Riká ke wayuna iji’chano.

C’est cela que les vautours prenaient.

S171 stop
E ina’uké i’jnachiya ripechuwa : « Me kaje pají panami kají ? »

L’homme se demanda : « A qui pouvait bien appartenir cette maloca ? »

S172 stop
E riyaka’icho piyukeja ramicha pipiri.

Il regarda tous les palmiers de parépou qui avaient survécus.

S173 stop
Unká riwe’pilacha meke ri’michaka.

Il ne se rendait toujours pas compte de ce qui était arrivé.

S174 stop
E ripechu iphicha : « Apala ta nuchi’na michuna ka’jná ina’uké nota ! »

Puis il pensa : « C’est peut-être ma famille qui s’est fait massacrée ! »

S175 stop
Ejechami riwe’pichaka riká.

Et là, il comprit.

S176 stop
E ramicha nañakare jelami i’michaka.

Il s’aperçut que c’était bien les restes de leur ancienne maloca.

S177 stop
E ripechu i’micha : « Naje puwaré waní wayuna la’a weká ? A’munana neká wajña najwa’té » ke ripechu i’michaka. »

Il se dit également : « Pourquoi les vautours nous traitent-ils aussi horriblement ? Ce sont des vers que nous mangeons avec eux ! »

S178 stop
E ajopana wayuna wá’icha rijló :

D’autres vautours l’appelèrent : – Descends ! Viens prendre tes poissons.

S179 stop
– Unká, ke rimicha.

– Non, dit-il.

S180 stop
E ripi’cho rapoí chuwa yenoje. Riphicha re’welo nakú.

Il rentra, et alla voir sa sœur.

S181 stop
E ripulape kemicha rijló : – Yúka’a nupulape ? E piji’chaka jiñá ?

Son beau-frère lui demanda : – Ça y est, beau-frère ? Rapportes-tu des poissons ?

S182 stop
– Unká, ke rimicha.

– Non, dit-il.

S183 stop
– Naje ?

– Pourquoi ?

S184 stop
– Meke pajaka najña’ka neká ! Pu’pejluni waní neká !

– Je ne sais pas comment il les attrape ! Ils sont trop farouches !

S185 stop
E kaja rimicha re’welojlo : – O’welo. Kewaka ka’jná nupulape kemaka wajlo i’maka. « Yewichaja ina’uké nótaka ichi’na » ke rimaka wajlo i’maka. Kaja ina’uké nota wachi’na michuna.

Puis il dit à sa sœur : – Sœur. Mon beau-frère m’a dit que des gens avaient massacré notre famille. Et c’est vrai.

S186 stop
Neká tami e’iyaya najña a’munana. Riká wajña najwa’té nemá nakú wajló jíñana neká ke.

Ils prennent des vers dans les cadavres. Et c’est ça les poissons dont ils parlent, et que nous mangeons avec eux

S187 stop
Aú numa pijló o’welo : Pimá nupulape piyajná rimachi rijwa’tenajlo kaja ketanaja najña a’munana wachi’na michuna tami e’iyaya.

Alors je voudrais que tu demandes à ton mari qu’il dise à ses proches d’arrêter de manger les vers des corps de notre famille.

S188 stop
Unká nuwatala nakatako nuchi’nana michuna tami nakú.

Je ne veux pas qu’ils jouent avec leurs cadavres.

S189 stop
E kaja neicha.

Et ils se mirent à pleurer.

S190 stop
E ruyajana kemicha rojló :

Le Vautour dit à sa femme.

S191 stop
– Na ili’chako ke ilé ? Iyaniño !

– Qu’est-ce qui vous arrive ? Arrêtez de pleurer !

S192 stop
E rumicha rijló : – Kaja ina’uké nóchiyami wachi’na michuna.

Et elle lui dit : – Des gens ont massacré notre famille.

S193 stop
Kewaka ka’jná pimá nakú wajló i’maká.

C’était donc vrai ce que tu disais.

S194 stop
E rimicha najló : – Ilé po numá nakú pijló i’maká « piyaniya ke ». Chuwaka weyajika.

Il dit aux autres : – Je te disais de ne pas pleurer. Mais maintenant c’est nous tous qui allons pleurer.

S195 stop
E rumicha rijló : – Marí ke no’wé kemicha numakaloje pijló pimakaloje pijwa’tenajlo : « Kaja ketanaja najña’a a’munana ta majó. Amunana ta neká imá nakú wajló jíñana neká ».

Elle lui dit aussi : – Mon frère m’a demandé de te dire que l’on ne rapporte plus de vers ici, ces vers dont vous nous dites que ce sont des poissons !

S196 stop
Aú pimakaloje pijwa’tenajlo, unká watala nakatako wachi’na michuna tami nakú !

Alors il faut que tu dises aux tiens que nous ne voulons plus qu’ils s’amusent avec les cadavres de notre famille.

S197 stop
– E kewaka ? ke rimicha.

– Vraiment ?

S198 stop
– A’a, ke rumicha.

– Oui, dit-elle.

S199 stop
Ejechami kaja neyichaka. Wayú iyichari najwa’té.

Et ils se remirent à pleurer. Et le Vautour pleura avec eux.

S200 stop
E rimicha najló : – Kaja ketana weyá. Unká naje kalé weyá. Kaja nakapicho.

Puis il leur dit : – Cessons de pleurer. Cela ne change rien. Ils sont morts.

S201 stop
E lainchú nephachiya jíña.

L’après-midi, ils ramenèrent des poissons.

S202 stop
E raki’cha neká. Aú ñaké numá ijló : – Kaja ketanaja iña’a amunana majó. Unká kaja nuwatala ikátako nuyanajuna tami nakú. Aú numá ijló !

Leur chef les disputa en disant : – Ne rapportez plus de vers ici. Je ne veux plus que vous vous amusiez avec les corps de mes beaux-parents. Vous êtes prévenus !

S203 stop
– Je, ke nemicha.

– Bien, dirent-ils.

S204 stop
E kaja jupi ne’micha. E Wayú kemicha ripulapejlo : – Nupulape, e piwataka pichi’na a’potakana ?

Plus tard, le Vautour dit à son beau-frère : – Beau-frère, est-ce que tu voudrais faire revivre ta famille ?

S205 stop
– A’a, ke rimicha.

– Oui, dit-il.

S206 stop
E ra’cha rijló apójoji.

Alors il lui donna une essence pour réveiller les morts.

S207 stop
Rimicha rijló : – Marí riká apojó. Papóchiya pichi’na raú.

– Avec ça, tu vas pouvoir réveiller ta famille.

S208 stop
Pajluwa peno patúpa’jika napechumi chojé.

Tu mettras une goutte à l’endroit où ils avaient leur âme.


NOTE : Iná pechumi chu (Yuc.). « Dans l’endroit où se trouve l’âme ». Selon les incantations yucuna, cet endroit se trouve sur la pomme d’Aden (les autres sièges de l’âme sont les yeux).
S209 stop
Pema’a ta numaka pijló. Pa, pi’jnajika iya’a pe ratúpa’takaje pikapichatajika pichi’na raú !

Mais écoute-moi bien. N’en mets surtout pas deux gouttes, sinon tu tuerais les membres de ta famille !

S210 stop
E kaja ri’jicha. Iphichari nañakare pukunami chojé.

Alors il partit et arriva sur les lieux de l’ancienne maloca.

S211 stop
E kaja ripechu i’micha : Iya’a pe no’o chu patajika pa’yú pechumi chojé rapoka nojlo kiñaja.

Il pensa : « si j’en mets deux gouttes sur mon père, il se relèvera plus vite. »

S212 stop
E kaja rathupa’chiya iya’a pe ra’rapami chu pechumi chojé.

Il mit deux gouttes sur chacun de ses parents.

S213 stop
E kaja rathupa’chiya pajluwa ajopana apumi chojé peno wá’ijla.

Et aux autres, il ne leur mit qu’une seule goutte.

S214 stop
E kaja riwachiya neká ramákaloje napoka.

Puis il attendit pour voir s’ils allaient se réveiller.

S215 stop
E jupichami mena keño’chiya rapumi chuwá.

C’est alors qu’il vit le jardin redevenir comme avant.

S216 stop
E pají jácho’cho piño rapumi chuwá.

La maloca se reforma également comme elle était.

S217 stop
Ejechami ina’uké keño’chaka apókaje.

Et les gens commencèrent à se réveiller.

S218 stop
E kaja piyuke napochiyo. E rara’pá, ralo, unká apólachaño.

Tous les uns après les autres. Mais pas ses parents.

S219 stop
E apú kemicha : « Kajrú wani nuña’chiyaka tapú jíña’pa aú no’chiyó nutapú ! »

L’un dit alors : – J’ai trop rêvé que je me peignais !

S220 stop
E apú kemicha rijló : « Wayuna pu’meroka iná jwilami papona riká. »

Un autre lui dit : – Les vautours nous arrachaient les cheveux !

S221 stop
Apú kemicha : « Ñaké kaja nuñachiyaka tapú. Kajrú nojichaka ero’jopá nutakú.

– Et moi, j’ai aussi beaucoup rêvé. Je mangeais beaucoup de poissons dormilón (Hoplias sp.).

S222 stop
E apú kemicha : – Wejrukú tapuna piña’chiya.

– Quant à moi, j’ai rêvé de flèches [qui me menaçaient].

S223 stop
E apú kemicha – Ñaké kaja nuñáchiyaka tapú. Kajrú no’pichiyaka kerapirí aú nutapú.

– Moi aussi j’ai fait un rêve [de mauvais augure]. J’avais le corps couvert de jus de liane kerapirí [pour me laver].


NOTE : Kerapirí (Yuc.). Liane dont le jus servait autrefois de savon pour laver le corps et les cheveux. Mario indique que ce rêve est de mauvais augure car il prédit que le corps du rêveur va se trouver ainsi humidifié. Il anticiperait en fait la dernière transpiration du mourant, très abondante avant de mourir.
S224 stop
Apú kemicha rijló : – Apa ka’ká iná ñapinami tapuna piña’chiya !

Un autre lui dit : – Tu as dû rêvé de ta propre sueur !

S225 stop
E ina’uké iphicha najnaku.

Et l’homme s’approcha d’eux.

S226 stop
– Marí kaja chi iká nowilamiya ? ke rimíchaka najló.

– Alors ça va mes oncles ?

S227 stop
Unká najipalacha rijló. Unká nawe’pilacha me kaje ka rimichaka kele puri’charo najwa’té.

Ils ne répondirent pas à sa salutation, car ils ne savaient pas qui il était.

S228 stop
Nemicha rijló : – Me kaje chi piká kemari wajló « nowilamiya », ke rimicha najló.

Ils lui dirent : – Qui es-tu toi qui nous dit « mes oncles » ?

S229 stop
– Nuká, unká chi iwe’pila we’jnaka o’welo jwa’té wijrú kulaje.

– C’est moi. Ne vous rappelez-vous pas que j’étais parti avec ma sœur chercher des feuilles wijrú.

S230 stop
Riwakaje wakapicho i’maka.

Ce jour-là, nous avions disparus.

S231 stop
Wayú chi’narikana wá’a we’maka penajemi nuká.

La Divinité Vautour nous avait emporté. Mais j’ai pu revenir.

S232 stop
E ka’jná nawe’picha ri’michaka.

Alors ils se rappelèrent de lui.

S233 stop
– ‘Penajemi nuká’ kele i’má nakú tapú nuña’ta kemakaji nakú.

– Moi, j’ai rêvé de ça, qu’il reviendrait en disant ‘Mais j’ai pu revenir’.

S234 stop
– Júpimi ina’uké ñóchiyami iká i’maká, penajemi iká nopochiya.

– Cela faisait longtemps que des gens vous avaient massacrés. Mais je vous ai fait revivre.

S235 stop
E’iyonaja nuphá chojé nukapichachiya no’rapá nolo wa’té. Unká apolachaño nojló.

Mais j’ai eu beau revenir, je n’ai fait qu’aggraver le cas de mon père et de ma mère. Ils ne se sont pas réveillés.

S236 stop
E rimicha najló : – Chuwa nupi’chako.

Alors je m’en retourne.

S237 stop
Eko i’má maare iwe’piniya nunaku.

Vous n’avez qu’à vivre ici et à m’oublier.

S238 stop
Nuká we’piri inaku majó.

Mais moi, je me rappellerai de vous.

S239 stop
E kaja ripi’cho. Iphichari rapumí chuwá ripulape nakú.

Il rentra, et arriva auprès de son beau-frère.

S240 stop
E ripulape kemicha rijló : – E pi’michaka pichi’na apótaje ?

Ce dernier lui dit : – As-tu été faire revivre ta famille.

S241 stop
– A’a, ke rimicha. Kaja napóchiyo piyuke. Nora’pá, nolo, unká apólachaño nojló.

– Oui. Je les ai fait revivre. Mais mon père et ma mère ne se sont pas réveillés.

S242 stop
– Naje ? ke rimichaka.

– Pourquoi ?

S243 stop
– Nupachoje nukapichachiya nuchi’na. Unká noma’lacha pura’kaloje pa’piyá pi’michaje nakú nojló pura’kaloje.

– Par ma faute, j’ai anéanti mes parents. Je n’ai pas écouté tes recommandations.

S244 stop
Pacha nukapichachiya nuchi’na michuna.

C’est ma faute s’ils sont vraiment morts.

S245 stop
E ripulape kemicha rijló : – Meke chi pili’chaka ?

– Mais comment as-tu fait ?

S246 stop
– Nupechu i’micha : kiñaja nuwachiyaka no’rapa, nolo aphoka nojló. Aú nothúpa’chiya iya’pe apójoje napechumi chojé.

– Je voulais les faire revivre plus vite. Alors je leur ai mis à chacun deux gouttes.

S247 stop
E nuwachiya i’michaka.

J’ai attendu.

S248 stop
E mená jácho’o powakaje. E pají jácho’cho richó piño.

C’est alors que le jardin se reforma entièrement, de même que la maloca.


NOTE : Powakaje (Yuc.). Entièrement visible.
S249 stop
Ejechami ina’uké keño’chaka apokaje.

Puis les gens commencèrent à se réveiller.

S250 stop
E kaja piyuke napochiyo. E nora’pá, nolo, unká apólachaño.

Tous, sauf mes parents.

S251 stop
E ripulape Wayú kemicha rijló :

Son beau-frère vautour lui dit alors :

S252 stop
– Naje chapú waní pikapichachiya nuyanajo michú ?

– Pourquoi as-tu anéanti mes pauvres beaux-parents ?

S253 stop
Ñaké iká ke ilé pawilamiya papóchiya jena.

La même chose va arriver à tes oncles que tu as relevés.

S254 stop
Unká ne’malaje kapinaka eja’wá chu.

On ne vit pas longtemps en ce monde avec des ennemis.

S255 stop
Napina je’majika nayukuna ee neká wáicha piño najwa’té nókajo piño.

Dès qu’ils sauront qu’ils vivent encore, ils retourneront faire la guerre avec eux.

S256 stop
E kaja nakapichajo piño.

Et ils les extermineront à nouveau.

S257 stop
E kaja júpichami ne’micha. Ejechami ke ilé ina’uké i’jichaño najwa’té nókajo piño.

Le temps passa, et leurs ennemis retournèrent se battre avec eux.

S258 stop
E kaja nenóchiya neká piyuke.

Ils les massacrèrent jusqu’au dernier.

S259 stop
E Wayú chi’narikana we’picha riká, e rimicha ripulapejlo : – Nupulape. Chuwa ta nuwe’pika. Unká paala kele pi’makareno apótaje.

Quand le Vautour sut cela, il dit à son beau-frère : – Beau-frère. Je sais qu’il est arrivé malheur à ceux que tu es allé faire revivre.

S260 stop
Kaja numaka pijló ke riká me’teni nuwe’pi.

Ce que je t’avais dit est arrivé.

S261 stop
Kaja ina’uké nótaka neká piño. Pamichakajlano neká.

Ils se sont encore fait exterminés. Tu n’as qu’à retourner les voir.

S262 stop
Aú riwitúki’cha kawakaje. Riphicha pají panami nakojé.

Alors il redescendit, et atterrit sur le toit de la maloca.

S263 stop
E riyaka’icho páchojo.

Il regarda à l’intérieur.

S264 stop
Amichari kajrú ina’uké tami pitakó.

Il vit qu’elle était remplie de cadavres.

S265 stop
Rimicha : « Meke chapú wani ina’uké nótaka nowilamiya michuna ! »

« Quel malheur que mes oncles se soient encore fait tués ! »

S266 stop
E kaja ripi’cho rapumi chuwá. Riphicha ripulape Wayú nakú.

Il s’en retourna et arriva auprès de son beau-frère.

S267 stop
E rimicha rijló : – E pi’michaka rejó ?

– Alors, es-tu allé là-bas ?

S268 stop
E pamichaka neká ? E jo’o kaja neká ?

Les as-tu vu ? Ont-ils survécus ?

S269 stop
– Unká, ke rimicha. Nomicha natami. Kaja ina’uké nota neká.

– Non. Je n’ai vu que leurs cadavres. Ils se sont fait massacrés.

S270 stop
E ripulape Wayú kemicha rijló : – Ilé po numá nakú pijló i’maka. Kaja chuwa, unká meke wala’la.

– C’est bien ce que je t’avais dit. C’est fini. Nous n’y pouvons plus rien.

S271 stop
Kaja nakapi’cho chúwaka. Unká me ño’jó wapótala neká.

Ils sont vraiment morts maintenant. Nous ne pouvons plus les faire revivre.

S272 stop
Ketana riyukuna.

Fin de l’histoire.