The Cordyline man doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Translation by sentence
fr en
Whole text transcription


Whole text translation
fr en

Tog tog i van en, yoge matag noyō.
Kōyō tog van i tog i tog en, na-lqōvēn nonon e ētan. Visis yow nen e na-tm̄an.
Kōyō bōg kē van i van i van e, kē liwo.
Kōyō togtog hay Serewan en.
Kōyō togtog van nen wa, tita nonon ni-vap van hiy kē so “Nēk wo mo-togtog, ba etgoy, nēk tog vanvan hōw gēn. / Nēk tog vanvan lō hag nōk, mahē hag nōk ne-het. Nēk tog vanvan hag aē, vētmahē nan ne-het.”
Kēy tog van, tog van, tog van i tog i tog en –
Kē ni-lep n-ih en, ni-van yow e ni-kaykay. Kaykay van i van i van en, wa vēykal lok me. Kēy gengen / ak monog hag nō-mōmō nen, gengen; kēy mitiy.
Mitiy, matyak hag le-mtap nen e, kē ni-wseg namun ih e van lō yow en. Van yow, van ba-kaykay mōmō nen. Kaykay bah en, ni-m̄ōl me.
M̄ōl me, leveteg van mōmō nen, kōyō ak monog – wo “Nēk wo vanvan, tog vanvan hag a vētmahē a kamyō ma-vap hiy nēk so tog vanvan aē en. Vētmahē nan ne-het, nēk tog vanvan hag aē.” Wo “Itōk.”
Kēytēl tog van, van i van i van e – kēy van hag nen, so et van qele kē: na-m̄alm̄al vitwag tig tō.
Na-m̄alm̄al vitwag tig tō nen e wo tō kē ni-lep kē ēgēn.
Lep kē nen, tō ni-van tēy kē. Van tēy kē me l-ēm̄ nonon nen ewo – Kē ni-wow / tita nonon wo “Ey! Nēk me-lep me non yē m̄alm̄al nen? Nēk soksok so kēy so van me so kēy so wuh dētēl aē?! Yē vap so nēk so lep kē me?!”
Kē wo “Ohoo, kē ne-myōs so nok so / so kamyō so van me. Kē ne-myōs so kamyō so van me.” – “Ba amyō tog vanvan meh yow gēn! Kēy wo mo-yon̄teg dētēl talōw, tō a talōw a kēy van me tō wuh dētēl!”
Kēy van me nen tō / Kēytēl mitiy tō matyak hag le-mtap nen, tō et qele kē ige van me.
Kēy van me nen: “Ey! Kēmtēl velet togotgo me na-m̄alm̄al nonmem! Wo tateh, talōw kemem van me tō vēhyu mi kēmtēl.”
Wo “Itōk! Ami van vege, ba tateh tekel sēm qete. Ba kamtēl sok te tekel sēm bah e qoyo lep van hiy kimi etō wēl na-lqōvēn nan van hiy kimi ēgēn.”
Kēy m̄ōl lok. M̄ōl lok nen –
Imam nonon e van nen tō, tot na-gayētyēt: tōti gayētyēt a nē-kēkēn len̄.
Teh, teh teh te–h teh qēt. Teh a n-et.
“Mey nōk e kē ni-tigtig goy dētēl a an̄qōn̄, a so n-et so ni-van me e, kēy van me, etsas van ewa mētēgteg ewa m̄ōl.”
Ewo kēytēl / kē me-teh na-gayētyēt nen, vētgiy yow meteēm̄ qele nōk – kēytēl van hay tō mitiy.
Mitiy van i mitiy i mitiy e, yon̄teg yow qele kē a Gayētyēt e wo “Imam! Imam?”
Wo “Ēt!” Su nētm̄ey e wo “Imam, hiqiyig ni-ōlōl nēk me yow en. Van tog yow, etgal tog?”
Van yow me, so et van qele kē: Gayētyēt e tig tō. Lep bat kē hay ēgēn.
Lep bat kē hay nen tō veteg kē van – kē so et van a / et van vētmahē mey a kē mē-vētgiy tō na-gayētyēt aē en: tateh gayētyēt geh vētmahē a kē mē-vētgiy tō hōw aē en.
“Ooo! Ba kē a n/ Na-gayētyēt gōh a no me-pteg tō kē, kē van me tō a ōlōl tō no agōh!”
Kē wo “Imam! Ige e ta-van lok se me talōw, talōw a le-mtap. Ba talōw le-mtap, nēk hatig, nēk teh te muk ih.” Wo “Itōk.”
Kē hatig hag nen, teh n-ih. Teh n-ih, van van van ni-bah; gal na-gabak nan; vil na-qtag, nē-tēq.
Kēy mitiy tō matyak hag le-mtap nen, dēyē so kēy so van te me, tateh. Kēy et-van te me.
Kōyō hatig hag nen tō: “Oo, kēy et-van te me, ba – dō van tēqtēq qon?” Wo “Itōk.”
Kōyō van hay hēyēt nen, van hay, van hay –
Van hay nen, et van nē-sēg hag tō.
Nē-sēg hag tō nen e, mey a ni-tiy et en ni-hatig hag nen, tēq. Tēq nen e tēq higap.
Kē ni-van yow hag, van qele nōk: Gayētyēt en ni-gap tō en / ni-tēq nen e ni-tēq sisgoy nē-sēg en.
Kōyō van. Kōyō van, van van, eksas nē-mēs. Mey a ni-tiy et en ni-tēq. Ni-tēq nen e ni-tēq higap; Gayētyēt e ni-tēq wa ni-tēq mat kē.
Kōyō m̄ōl lok / kōyō vēl n-age nen e m̄ōl lok.
Van i van en, tō qōn̄ vitwag nen, kōyō van lok se me. Van lok se me, et hag qele kē: ni-wis, kē ma-hag a alge alge alge. Kē ma-hag van a lē-qētēnge vitwag, ba ne-ketket.
Ba kōyō vanvan me e kē wo “Ey! Ni-wis hag anen / Ni-wis hag tō anen, ba etetgoy: nēk tigtig qōtō, nok van tēq kē.”
Gayētyēt e wo “Nēk tig qōtō, nok van, nok van tēq, veg nēk vele tēq higap.” Kē wo “Ohoo, ino no no no, nok van!”
Kōyō vēy-valeh van i valeh en, mey a n-et e ni-van.
Ni-van, tō ni-van, van a kē ni-vēyvēy sosok a so vētmahē a so kē so ni-tēq aē.
Kē van i van en kē ni-vay qal nen tō wa ni-wis so ni-at kēlē qele nōk wa mey e ni-tēq. Ni-tēq tege van le-wyen gēn e tō sisgoy hōw a le-ngon en. Kē ni-van tō ni-tēy yak.
Kōyō m̄ōl me tō wa m̄ōl dēn̄ me le-pnō, wa ige e sok lok se me na-m̄alm̄al en.
Sok lok se me na-m̄alm̄al en tō – Gayētyēt wo “Nēk tig atgiy, nok tim̄ag.” Kēy van me a / qeso kēy van me kaykay a ige nan en.
Kēy van me, tig hiy hōw nen, Gayētyēt a ni-kay qele nōk nen e, heylō n-et vitwag, vōyō, vētēl, vēvet e wa – ige mey nen sisgoy; ige vēwti vitwag van lok me.
Kōyō wuh wuh wu–h ige mey nen: ige tegha van lok se me. Qōn̄ tegha, ige tegha van lok me.
Gayētyēt a ni-tig qele nōk nen a ni-ukēg na-wae qele nōk nen e kē ni-van e ni-kay heylō vitwag vōyō vētēl vēvet e, ige mey nen sisgoy tō matmat, ige yatkelgi sikiskiyak m̄ōl lok.
Kōyō mu-wuh kēy wuh i wuh en, wuh dēn̄ me van a / van Kēyēbak ate hay agōh.
Wuh dēn̄ me van Kēyēbak e, n-et vitwag na-han Womtig kē wo “Yoge vōyō vanvan tō agōh! Kōyō wuwuh n-et.” Kē wo “Wē! Yoge vōyō hag gōh kē kōyō wuwuh n-et. Ba nok van etgal te muk bah kōyō!”
Kē hatig tō ni-van ēgēn. Van e, van hag nen, so ni-kay kōyō wa, Gayētyēt a ma-kay kē nen e, kay mat kē.
Kay mat kē nen ewo tō kōyō tigtig se nen: “Talōw dō van tēqtēq gangēn qon se.”
Ba kōyō tēqtēq a mi nē-tēq a kēy teh ēwē e votog / votog e van tēqtēq aē.
Kōyō van lok se hay nen, van hay van i van en, van hay me hēyēt nen, et hag qele kē, no-qon hag tō.
Ni-tiy et e wo “Nēk tig qōtō, nok tēq!” Kē wo “Ohoo, nēk tigtig qōtō, nok van tēq.” Kē wo “Nēk tepele tēq higap, ba ino nok van tēq.”, Gayētyēt en ni-wow van hiy kē.
Kē wo “Ohoo… Nēk tig qōtō, nok van tēq.” Gayētyēt e wo “Ohoo, nēk tig qōtō, nok van tēq.”
Kōyō vēy-valeh van i vēy-valeh e – kōyō tigtig tō e vēy-valeh hay nen, m̄ey en ni-kakal hiy tō hay so ni-tēq –
wa Gayētyēt kē gap tō n-ih, qēs m̄ēt veteg hag li-qti qon en, ni-sisgoy.
Sisgoy hōw le-ngon qele nōk nen ewo tō, kē van me nen wo “Nēk et-yon̄teg te nok vap van so nok so tēq en? Ba nēk sōlsōl goy no van so nēk so tēq. No ma-vap van hiy nēk en so nok so tēq!
Nēk dēm so imam nōnōm a imam mino en? Et-imam nōnōm te imam mino en. Nēk na-gayētyēt, kē me-teh ēwē nēk. Kē me-teh ēwē nēk e tō ni-ak ithik van aē. Ba inēk e, et-imam nōnōm te imam mino en.”
Kōyō m̄ōl me, van me van me le-pnō en, kōyō hayv/ wa ni-tiy et en ni-hayveg hay, Gayētyēt e mi-tig lap aslil.
Kē wo “Kal bat me! Gayētyēt, kal bat me!” Tateh, kē et-hayveg te hay.
Wo “Kal bat me! M-akteg?” – “Ohoo. No, et-imam mino te inēk en!”
Kē wo “Imam nōnōm ino! Van me, kal bat me!” Kē wo “Ohoo, nok m̄ōl lok ēgēn.” Wo “Van me!” Tateh.
Kōyō vēy-valeh van i van i van i van e, Gayētyēt e tig yow me le-mteēm̄ qele nōk nen e tō ni-kay ēgēn. (a so ne-sen t-am̄ag en aa?)
Kay nen e kay vah na-wae hag lō-tōk en: ni-kay lok se.
Kay lok se e na-wae lok se mi-tig tatamyeg a qele agōh.
Van i van e van dēn̄ me qele nōk nen ewo tō kē ni-vanvan tō ni-lag ketket van a lo-tog a kē ma-kaykay vah geh tō en.
Tō ni-quleg yak nen e van tō van sisgoy n̄a M̄eylap.
Van sisgoy hag M̄eylap nen e tō togtog hag M̄eylap en –
tita nonon a mo-lolwon lap hiy kē a so kē mas van lok me, a so kē so n-et lok se na-ngon en.
Boboel van a ēthēn aē “Nēk mas van a mas lep lok se kē me. Mey nen a kē a ni-tigtiggoy nē-vēygēl a mi dētēl agōh. So kē tit-tateh en, togtō ēntēl gōh kē mal matmat, kēy van me tō mal kay matmat dētēl.”
Kē wo “Alē, teh te mino siok.” Kē ni-teh van ni-siok vitwag hiy kē nen ewo tō kē ni-hō ēgēn.
Hō i hō en, hō hag M̄eylap en, ol kal hay an̄qōn̄. Vanvan hay nen e vanvan le-mteēm̄ non hē nōk: “Ēy yēhē! Gayētyēt aē gōh?”
Wo “Gayētyēt kōyō welan. Kē no-togtog a mi welan.”
Kōyō van tēy kē nen, wo “Ate n-ēm̄ non welan taq tō van gēn; ba kē no-togtog van anen.”
Van hay nen tō, ōlōl matyak kē ēgēn. So “Nēk so van hiy ithi. Kē ma-van me tō tog tō agōh.” – “Ohoo, ithik tateh. Ithik aē, ba n̄a / kē no-togtog n̄a Apnōlap. Ba ithik tateh me gōh.”
Kē wo “Ohoo, akē mō-hō me, tō tog tō agōh. Kē mō-hō tō me / mō-hō me a isqet agōh.” Wo “O ba ithik tateh. Ithik aē Apnōlap, ba kē m-ak magaysēn no tō no ma-van me agōh. Kē vasem so imam mino Gayētyēt e tō nok van yak me.”
“O ba kē ma-van me, kē mo-sok nēk me. Kē tog tō yow aslil agōh.” Kē ni-lep yak kē ēgēn.
Lep yak Gayētyēt nen tō, kōyō hō m̄ōl me ēgēn. Hō m̄ōl lok se me an̄qōn̄ anen.
Hō me, van me van me van me van me van me van me van me dēn̄ me hay Apnōlap en. Dēn̄ me hay Apnōlap en –
Kēy vanvan nen, so et van a na-gayētyēt a kēy a me-teh tō a qeso nē-qētēnge nan en aa, tō a yōs geh tō.
Yōs geh tō nen, a qeso mal meyen̄. Mal meyen̄, ba kēy / imam nonon e vēl sey vasgēt van.
Kēy mitiy hōw an̄qōn̄ nen ewo tō – ige mitimtiy wah kē ni-vanvan tō ni-vēl yakyak ni-vintaytay ne gayētyēt nen.
Vēl yakyak me nen tō bē n-ep, mōk sey hag na-gayētyēt / nē-qētēnge ne gayētyēt nen tō ni-vēl sey hag l-ep wa ni-van hay tō n-enhiy.
N-enhiy hōw nen: kēy mitiy tō matyak hag le-mtap qele kē, van qele kē: kē tateh.
Van yow me a mahē a kē me-teh sey tō ni-vin / ni-pni gayētyēt aē en aa – et van qele kē: n-ep mal gen qēt hōw tō, en tō nen.
Tō n-ep me-gen mat na-gayētyēt nen hōw nen tō – bah ēgēn.
Il était une fois un homme et une femme.
Alors qu'ils vivaient ensemble, la femme tomba enceinte. Après quelque temps, elle mit au monde un enfant.
Ils l'élevèrent tant et si bien qu'il devint un grand garçon.
Ils habitaient là-bas, à Serewan {sur l'île de Vanua Lava}.
Régulièrement, sa mère lui répétait: “Au cours de tes promenades, tu dois faire attention de ne jamais passer par le côté sud. Ne va pas vers le sud, par là c'est dangereux.”
Et le temps passait tandis qu'ils vivaient ainsi…
Parfois, il prenait son arc et descendait pêcher sur la côte. Lorsqu'il avait fini de pêcher, il remontait à la maison. Les grillades de poisson constituaient le dîner familial, et puis tout le monde allait dormir.
Le lendemain matin, aussitôt réveillé, il s'emparait de son arc et redescendait sur la côte. Il pêchait à nouveau du poisson, puis rentrait à la maison.
À son retour, il déposait le produit de sa pêche, puis aidait sa mère à le faire cuire. “Fais bien attention, lui répétait-elle. Lorsque tu sors comme cela, attention de ne pas aller vers le sud, là où nous t'avons déjà interdit d'aller. C'est un endroit dangereux, je ne veux pas que tu y ailles.” – “D'accord”, répondait-il.
Et leur vie continuait ainsi… Un jour, alors que {le garçon} s'est aventuré côté sud, il aperçoit une jeune fille.
Et à peine a-t-il vu cette jeune fille, qu'il décide de l'emmener avec lui.
Il lui donne la main et l'entraîne jusque chez lui. Mais à peine arrive-t-il dans sa famille, que sa mère s'écrie: “Ah là là! Mais qui est cette fille que tu nous ramènes là, et qui sont ses parents? Tu veux nous attirer la guerre, ou quoi? Qui donc t'a permis de l'amener jusqu'ici?!”
“Mais c'est elle!” rétorque-t-il, “c'est elle qui a voulu que je l'emmène, elle voulait venir avec moi!” – “Surtout n'allez pas vous aventurer encore côté sud! Pour peu que demain ils entendent la nouvelle, ils sont capables de venir ici nous tuer!”
Et en effet, lorsqu'ils se réveillèrent le lendemain matin, ils virent des hommes qui approchaient.
“Hé dites donc!”, s'écriaient-ils, “Vous auriez intérêt à acquitter votre dû pour notre fille, et le plus vite possible! Sinon, dès demain nous viendrons vous régler votre compte!”
“D'accord”, répondit-il. “Vous pouvez partir tranquilles. Mais pour l'instant, il nous manque encore une partie de la somme nécessaire. Laissez-nous donc réunir la somme que nous vous devons, et puis nous vous verserons la compensation pour votre fille.”
Ils finirent par rebrousser chemin.
Le père sort alors en quête de cordyline; il en trouve une, dont le tronc est particulièrement imposant.
Il se met à tailler dans le bois, tailler, tailler, tailler, jusqu'à obtenir une figure humaine.
“Parfait”, se dit-il. “Voilà qui va nous servir d'épouvantail la nuit: dès que les gens s'approcheront et l'apercevront, il prendront peur et détaleront.”
Il prend la cordyline qu'il venait de sculpter, puis revient l'ériger devant la maison. Enfin, tout le monde va se coucher.
Mais alors que tout le monde s'est endormi depuis longtemps, soudain s'élève la voix de Cordyline: “Père! Père!”
“Qu'est-ce que c'est?!” Le petit garçon s'inquiète: “Dis, papa, j'entends quelqu'un dehors qui t'appelle! Tu ne veux pas sortir un instant pour voir qui cela peut bien être?”
Le père sort, aperçoit Cordyline dressé devant lui, et le fait entrer à la maison.
À peine l'a-t-il fait entrer, qu'il ressort pour vérifier l'endroit où il avait planté l'épouvantail: il n'y a là plus aucune trace de bois de cordyline!
“C'est donc ça!” se dit-il. “Le bois de cordyline que j'avais planté ici même, c'est lui qui vient de m'appeler!”
“Père, s'écrie-t-il, ces gens vont revenir ici demain, demain matin. Eh bien, pour demain matin, je veux que tu me tailles un arc et des flèches.” – “D'accord”.
Aussitôt il se met à tailler un arc. Une fois l'arc terminé, il en confectionne la corde en la roulant sur ses cuisses; puis il fabrique des flèches, flèches à pointe et flèches assommantes.
Le lendemain matin, au réveil, ils attendent tous l'arrivée de leurs ennemis… En vain, personne ne vient.
Les deux frères se disent alors l'un à l'autre: “Bon, eh bien puisqu'ils ne viennent pas, si nous allions à la chasse?” – “Bonne idée!”
Tous deux se mettent en chemin, et montent vers la forêt…
Au bout d'un moment, ils aperçoivent un martin-pêcheur sur une branche.
À la vue de ce martin-pêcheur, le premier enfant – celui qui est né homme – bande son arc, tire – mais manque sa cible.
À peine l'oiseau se pose-t-il à nouveau sur une branche, que cette fois-ci l'autre garçon, Cordyline, décoche sa flèche, et fait tomber le martin-pêcheur à terre.
Puis ils continuent leur chemin. Ils marchent, marchent, et soudain aperçoivent une perruche. Le véritable enfant décoche une flèche, mais rate sa cible; Cordyline, lui, tire et l'atteint du premier coup.
Saisissant leur gibier, ils prennent le chemin du retour.
Quelques temps plus tard, ils se mettent à nouveau en chemin. Et alors qu'ils marchent ainsi, ils aperçoivent une chouette, posée là-haut, tout là-haut, sur la plus haute des branches.
Tous deux s'approchent: “Tu vois la chouette posée tout là-haut? Attends-moi là un instant, je vais la tirer.”
“Pas question! rétorque Cordyline. Toi tu restes là, c'est moi qui vais tirer. Toi tu louperais ta cible!” – “Mais pas du tout!” fait l'autre, “je veux y aller moi-même!”
Ils se disputent ainsi tant et plus, jusqu'à ce que finalement l'enfant s'approche de la proie.
Il s'avance, hésitant, cherchant à droite puis à gauche le meilleur endroit pour tirer.
Mais voilà que ses pas provoquent des craquements: la chouette se retourne en sursaut, et c'est alors l'autre qui tire! Heurté en plein front, l'oiseau vient s'écraser aux pieds des deux chasseurs, qui s'en saisissent aussitôt.
Alors qu'ils regagnent tous deux leur village, ils voient soudain s'approcher un groupe d'hommes, revenus chercher la jeune fille.
Les voyant qui s'approchent ainsi, Cordyline lance {à son frère}: “Reste derrière moi, je passe devant”. En fait, il s'apprête à massacrer les importuns!
Et en effet, à peine ceux-ci ralentissent-ils le pas, que Cordyline bande son arc et se met à tirer une flèche, deux flèches, trois flèches, quatre flèches – c'est l'hécatombe! Mais déjà un second groupe apparaît.
Tous deux poursuivent leur massacre – mais voient venir un nouveau groupe d'assaillants! Et ainsi de suite, plusieurs jours d'affilée!
Campé devant ses ennemis, Cordyline décochait ses flèches une par une, et transperçait un homme, puis deux, puis trois, puis quatre… Les uns tombaient en rendant l'âme, les autres détalaient aussi vite qu'ils le pouvaient.
Ils poursuivirent ainsi leur massacre, décimant un à un les villages, jusqu'à Kéyébak là-bas en face.
Or, alors que l'hécatombe atteignait Kéyébak, un homme du nom de Womtig se leva, et dit: “Il y a là deux hommes qui s'approchent de nous, ce sont des tueurs! Je vous le dis, ces deux-là ce sont de vrais assassins! Bon, ne bougez pas, je vais essayer de discuter avec eux.”
Et le voilà qui part à leur rencontre. Dès qu'ils arrivent à sa portée, il s'apprête à dégainer son arc – mais Cordyline est plus rapide que lui, et le transperce d'une flèche!
Et à peine les deux frères se sont-ils ainsi débarrassés de ce dernier assaillant, qu'ils se proposent déjà de repartir, le lendemain, pour une nouvelle partie de chasse à la palombe.
Cette fois-ci, ils se confectionnent des flèches assommantes – flèches qu'ils taillent dans le bois, avant d'en ligaturer la tête.
Ils se mettent en chemin, et s'enfoncent petit à petit dans la forêt. Soudain, ils lèvent la tête, et aperçoivent une palombe.
Le garçon – celui qui était né homme – s'exclame “Attends-moi là, c'est moi qui tire!” – “Pas question!” répond Cordyline, “c'est moi! Toi, tu vas rater ton coup, il vaut mieux que ce soit moi qui tire.”
“Reste là, fait-il, j'y vais!” – “Pas question, rétorque Cordyline, c'est toi qui reste là et moi qui m'en charge!”
Tous deux se disputent ainsi sans relâche… À la fin, le garçon finit par s'avancer tout seul, et tente péniblement de grimper pour tirer,
mais déjà Cordyline a bandé son arc, et lancé un trait qui vient se fracasser sur la tête de la palombe.
Voyant l'oiseau tomber à terre sous ses yeux, le jeune homme s'emporte: “Mais enfin, tu ne m'as pas entendu te répéter que je voulais tirer moi-même?! Tu avais beau me harceler pour que je te laisse tirer, je t'ai dit que je voulais le faire moi-même!
Mais tu crois donc que mon père, c'est aussi le tien?! Mon père n'est pas ton père! Toi tu n'es qu'un arbre de cordyline, un enfant sculpté dans le bois. Il t'a simplement sculpté, puis il a fait de toi mon frère. Mais je te le répète: mon père n'est pas ton père.”
Tous deux reprennent le chemin du retour. Arrivés au village, ils entrent à la m/ enfin, le véritable enfant entre dans la maison, tandis que Cordyline reste debout dehors.
“Entre!” lui dit {son père}. “Allons, Cordyline, entre donc!” Mais il refuse toujours d'entrer.
“Mais enfin, entre! Qu'est-ce qui t'arrive?” – “Pas question. Ce n'est pas toi, mon vrai père!”
“Mais si, bien sûr, je suis ton père! Allons, entre avec nous!” – “Ça suffit. Je vous quitte.” Le père avait beau insister, il ne voulait pas entrer.
Leur altercation dura ainsi longtemps, longtemps, longtemps… Soudain, tournant le dos à la maison, Cordyline se dresse devant la porte, et décoche une flèche. (enfin, c'est ce que l'on raconte)
Celle-ci traverse les airs et finit par se planter tout là-haut, dans la voûte céleste. Aussitôt il en décoche une autre.
La deuxième flèche vole à son tour, et va se loger dans la précédente.
Et ainsi de suite: les sagaies se joignaient bout à bout, tant et si bien qu'elles finirent par descendre jusqu'au sol. {Cordyline} commence alors son ascension, escaladant les hampes de canne qu'il vient de planter les unes dans les autres.
Alors, il se met à se balancer, se balancer, se balancer tant et si bien qu'il finit par atterrir tout là-bas, sur l'île de Merelava!
Aussitôt atterri à Merelava, il décide de s'y installer.
De son côté, sa mère était inconsolable: elle voulait tellement qu'il revînt – pouvoir enfin revoir son visage!
Elle en voulait vraiment à son frère. “Je veux que tu partes et que tu me le ramènes!” dit-elle à celui-ci. “C'est pourtant lui qui nous a défendus lorsque nous étions dans la tourmente! S'il n'avait pas été là, tous les trois nous ne serions plus de ce monde! Cela fait longtemps qu'on serait venu nous massacrer!”
“Soit,” répondit-il, “fabriquez-moi une pirogue.” À peine lui eurent-ils taillé une pirogue, que le garçon prit la mer.
Il pagaya, pagaya, pagaya tant et si bien vers le sud-est, qu'il finit par atteindre Merelava, en pleine nuit. Il accoste, fait quelques pas dans l'île – Arrivé à hauteur d'une première maison, il lance à travers la porte: “Hé, là-dedans! Est-ce que Cordyline est ici?”
“Non”, lui fait-on, “Cordyline est avec le chef; il habite chez le chef.”
La personne l'emmène avec lui, et lui montre: “Voilà, la maison du chef c'est celle qui est là-bas. C'est là-bas qu'il habite.”
L'homme s'approche de la maison, et se met à l'appeler: “Hé! Viens voir ton frère. Il est ici, il t'attend.” – “Qui ça?” répond-il, “je n'ai pas de frère. Le seul frère que j'aie, il vit à Vanua Lava; mais ici, je n'ai pas de frère.”
“Mais justement,” dit l'autre, “c'est lui, il est venu en pirogue, et il se trouve maintenant dans l'île. Il vient tout juste d'arriver!” – “Non, non, je n'ai pas de frère. Le frère que j'avais à Vanua Lava, il m'a rendu malheureux, et c'est même pour cela que je suis venu vivre ici. Il m'a dit un jour que j'étais né d'un tronc de cordyline, et je l'ai aussitôt quitté pour venir ici.”
“Mais enfin, il a fait tout le chemin jusqu'ici, exprès pour te chercher. Il est là, dehors, à côté de moi!” Au bout du compte, Cordyline finit par sortir.
Aussitôt dehors, il accepte de repartir avec son frère. Ils partent sans attendre, au milieu de la nuit.
Ils pagayèrent ainsi longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, et finirent par regagner Vanua Lava.
Mais alors même qu'ils retournaient chez eux, il aperçut le bois de cordyline – l'arbre même dans lequel il avait été sculpté, et dont les débris jonchaient le sol.
Les débris de cet arbre étaient là, comme desséchés. Et ce bois desséché, le père l'avait recueilli en un tas.
Tout le monde dormait encore, au milieu de la nuit. Profitant de leur sommeil, {Cordyline} s'approcha du lieu, et se mit à ramasser, patiemment, tous les copeaux qui restaient de cet arbre.
Lorsqu'il eut tout réuni, il alluma un feu, et y jeta tout le bois de cordyline. Il jeta tout ce bois sur les flammes, et puis finalement retourna se coucher.
Il s'étendit sur le sol. Le lendemain matin, au réveil, tout le monde constata qu'il avait disparu.
Certains se rendirent aussitôt à l'endroit où l'on avait rassemblé les copeaux de cordyline – mais découvrirent que tout avait brûlé, à cet endroit précis.
Cordyline était mort dans les flammes, et c'est la fin de cette histoire.
Once upon a time there was a man and a woman.
As they lived together, the woman became pregnant. After a while, she gave birth to a child.
They brought him up so well that he became a big boy.
They lived over there, at Serewan {on Vanua Lava island}.
His mother repeated to him regularly: "When you're out walking, be careful never to go by the south coast. Don't go south, because it's dangerous."
And so their life went on this way, day after day...
Sometimes he took his bow and went fishing along the coast. When he had finished fishing, he went back home. Grilled fish was the family's dinner, then everyone went to bed.
The next morning, as soon as he was awake, he would take his bow and go down to the coast. Again he would go fishing, then go back home.
Upon his return, he would get out his catch, then help his mother cook it. "Be careful, she repeated to him. When you go out like that, be careful not to go south where we've already forbidden you to go. It's a dangerous place and I don't want you to go there." – "Alright", he retorted.
And so life went on this way... But one day, as {the boy} was adventuring south, he saw a young girl.
And hardly had he seen this young girl that he decided to take her away with him.
He took her hand and led her to his house. But as soon as he arrived among his family, his mother cried: "Oh! Who's this girl you've brought here, and who are her parents? Do you want to bring war on us? Who entitled you to bring her here?!"
"Well, she did!" he replied, "she wanted me to bring her, she wanted to come with me!" – "I don't want to see the two of you venture south any more! If they hear news of this tomorrow, they're likely to come and kill us!"
And so it was, when they woke up the next morning, they saw men drawing near.
"Hey there!" they shouted, "You'd better pay your dues for our daughter as soon as you can! Otherwise, we'll come and sort you out tomorrow!"
"Alright", he answered. "Don't worry, you can go now. But we only have part of the sum required. Let us raise the sum of money we owe you and then we'll pay you for your daughter."
Finally they turned back.
The father then set off to find a cordyline tree. He found one with a particularly thick trunk.
He started carving into the wood, carving, carving, in the shape of a human figure.
"Perfect", he thought. "We can use this as a scarecrow at night: as soon as someone approaches and sees it, they'll be frightened and will run away."
He took the cordyline he had just carved, then stood it up in front of the house. Finally, everyone went to bed.
But suddenly, as everyone had fallen asleep a long time ago, the voice of Cordyline could be heard shouting: "Father! Father!"
"What's that?!" The little boy inquires: "Daddy, I can hear someone outside calling you! Don't you want to go outside to see what it might be?"
The father goes outside, sees Cordyline standing before him, and brings it inside the house.
As soon as he'd brought it inside, he went out again to check the spot where he had planted the scarecrow: there was no longer any trace of cordyline wood!
"So that's it!" he thought. "It's the cordyline wood I just planted here that must have called me!"
"Father, he exclaimed, those people are going to come back here tomorrow, tomorrow morning. So I want you to carve me a bow and arrows for tomorrow morning." – "OK".
He immediately set to to make a bow. When he had finished the bow, he made the string, rolling it on his thighs; they he made some arrows, sharp pointed, deadly arrows.
The next morning when they wake up, they are all waiting for their enemies to arrive... In vain, no one is coming.
The two brothers then say to each other: "Well, as they're not coming, why don't we go hunting?" – "Good idea!"
They both set off towards the forest...
After a while, they see a kingfisher on a branch.
At the sight of this kingfisher, the first child – the one born a man – bends his bow, shoots – but misses his target.
No sooner the bird settles on a branch once more, than this time the other boy, Cordyline, takes out an arrow and shoots the kingfisher to the ground.
They continue on their way. They walk and walk and all of a sudden see a budgerigar. The true child shoots an arrow, but misses his target; then Cordyline shoots and hits it first go.
Picking up their game, they make for home.
A little while later, they take to the road. And while they are walking, they see an owl high up on the highest branch of a tree.
Both of them go nearer: "You see that owl up there? Wait for me a moment, I'm going to shoot it."
"No, you're not!" retorts Cordyline. You stay here, I'm going to shoot it. You'd miss your target!" – "No I won't", the other replied, "I want to go myself!"
They argue this way a great deal, until finally the child approaches the prey.
He draws near, hesitating, looking right and left for the best spot from which to shoot.
But his footsteps made crackling noises: the owl looks round, startled, and just then the other one shoots! Struck right on the forehead, the bird crashes down at the feet of the two huntsmen, who pick it up straight away.
As they both returned to their village, they suddenly saw a group of men approaching, coming to fetch the young girl.
Seeing them getting closer, Cordyline hurls {at his brother}: "Stay behind me, I'll go in front". In fact, he was preparing to slay the unwelcome visitors!
And indeed, the moment those men slowed down their pace, Cordyline stretches his bow and starts shooting one arrow, two arrows, three arrows, four arrows – a true massacre! But already a second group of men is in sight.
Both pursue their slaughtering – but see another group of assailants coming! And so this went on for several days in a row!
Standing firm in the face of his enemies, Cordyline shot his arrows one by one, running through one man, then two, then three, then four... Some fell dead, and others ran off as fast as they could.
They went on slaughtering, decimating one village after another, as far as Kéyébak over there on the opposite side.
It so happened that as the massacre reached Kéyébak, a man called Womtig stood up and said: "There are two men over there coming towards us - they're murderers! I tell you, those two are true assassins! You just stay put, I'll go and talk to them."
And off he goes to meet them. As soon as they are within reach of him, he gets ready to use his bow – but Cordyline is faster than he is, and he shoots right through him with an arrow!
And no sooner had the two brothers got rid of this last assailant than they plan to set off the next day to hunt again for wood pigeons.
This time they make deadly arrows – arrows carved out of wood, then tied to the arrowhead.
They set forth, gradually getting deeper and deeper into the forest. Suddenly they look up and see a wood pigeon.
The boy – the one who was born a man – "Wait for me here, I'll shoot!" – Out of the question!" retorts Cordyline, "I'll do it! You'll only miss it, it's best if I shoot it."
"Stay here, he says, I'll go!" – "Out of the question, Cordyline replies, you stay here and I'll do it!"
They both go on arguing like this... Finally, the boy eventually makes a move alone, and has difficulty trying to climb up to shoot,
but already Cordyline has stretched his bow, shot and split the wood pigeon's head.
Seeing the bird fall to the ground in front of him, the young man cries out angrily: "But didn't you hear me repeat that I wanted to shoot it myself?! It was no use pestering me to let you shoot, I told you I wanted to do it myself!
But you think my father is also yours?! My father is not your father! You're only a cordyline tree, a child carved out of wood. He simply carved you, then he turned you into my brother. But I tell you: my father is not your father."
They both began the journey back home. On their arrival in the village, they enter the house/ or rather the true child enters the house, whilst Cordyline remains outside.
"Come in!" {his father} says. "Come on, Cordyline, come inside!" But he continues to refuse to go inside.
"For goodness' sake, come in! What's the matter?" – No. You're not my real father!" quot;tu n'es pas mon vrai père NB: incorporation de l'objet avec possessif mais sans partitif!
"But of course I am, I'm your father! Come inside with us!" – "That's enough. I'm leaving." Despite the father's insisting, he didn't want to enter the house.
Their altercation went on like this for a long, long time... Suddenly, turning his back on the house, Cordyline stands up in front of the door and shoots an arrow. (at least, that's what they say)
The arrow flies through the air until eventually it lands high up in the sky.
Then the second arrow soars up, and lodges into the first one. NB: incorporation de l'objet avec possessif mais sans partitif!
And so on: the assegais were linked together end to end, until they reached the ground. {Cordyline} begins to climb up, escalating the cane poles he has just planted one behind the other. NB: incorporation de l'objet avec possessif mais sans partitif!
And then he begins to swing, swing, swing so hard that eventually he lands right over there on the island of Merelava!
The moment he lands on Merelava, he decides to stay there.
As for his mother, she was inconsolable: she really wished he would come back – she wanted to see his face again!
She was really angry with his brother. "I want you to go and bring him back!" she said to him. "He was the one to defend us when we were in trouble! If it hadn't been for him, all three of us wouldn't be here today! We would have been killed long ago!"
"OK," he answered, "make me a canoe." As soon as the canoe had been made, the boy set out to sea.
He paddled, paddled, paddled as hard as he could towards the south-east and eventually reached Merelava in the middle of the night. He goes ashore, takes a few steps on the island – Reaching the first house, he shouts through the doorway: "Hey, is Cordyline inside here?"
"No", came the answer, "Cordyline is with our chief; he lives in the chief's house.
That person takes him with him, and indicates: "There's the chief's house over there. That's where he lives."
The man approaches the house and begins to call him: "Hey! Come and see your brother. He's here, he's waiting for you." – "Who ?" he answers, "I don't have a brother. The only brother I have lives in Vanua Lava; but I don't have a brother here."
"Precisely" the other said, "he's here, he came by canoe and he's now on the island. He's just arrived!" – "No, no, I haven't got a brother. The brother I had in Vanua Lava upset me and that's why I came to live here. He told me one day that I was born from a trunk of cordyline, and so I left him straightaway to come here."
"But he's come all this way just to find you. He's here, outside, right next to me!" In the end, Cordyline came out.
Once outside, he accepts to go off with his brother. They leave right away, in the middle of the night.
They paddled for a long, long, long, long time and eventually they reached Vanua Lava.
But just as they were returning him, he saw the cordyline wood – the very tree in which he had been sculpted, and whose remains lay on the ground.
The remains of this tree were there, as if dried up. And the father had made a bundle of this dried wood.
Everyone was still asleep in the middle of the night. Taking advantage of their sleeping, {Cordyline} went to the spot and began patiently to pick up all the wood shavings that remained of the tree.
When he had brought it all together, he lit a fire and threw all the cordyline wood on to it. He threw all this wood into the flames and then went back home to bed.
He lay down on the ground. On awaking next morning, everyone noted that he had disappeared.
Some people rushed to the place where the cordyline shavings had been gathered – but discovered that everything had burnt, exactly on this spot.
Cordyline had died in the flames, and this is the end of the story.

S1 doi

stop écouter
Tog tog i van en, yoge matag noyō.

Once upon a time there was a man and a woman.

Il était une fois un homme et une femme.

S2 doi

stop écouter
Kōyō tog van i tog i tog en, na-lqōvēn nonon e ētan. Visis yow nen e na-tm̄an.

As they lived together, the woman became pregnant. After a while, she gave birth to a child.

Alors qu'ils vivaient ensemble, la femme tomba enceinte. Après quelque temps, elle mit au monde un enfant.

S3 doi

stop écouter
Kōyō bōg kē van i van i van e, kē liwo.

They brought him up so well that he became a big boy.

Ils l'élevèrent tant et si bien qu'il devint un grand garçon.

S4 doi

stop écouter
Kōyō togtog hay Serewan en.

They lived over there, at Serewan {on Vanua Lava island}.

Ils habitaient là-bas, à Serewan {sur l'île de Vanua Lava}.

S5 doi

stop écouter
Kōyō togtog van nen wa, tita nonon ni-vap van hiy kē so “Nēk wo mo-togtog, ba etgoy, nēk tog vanvan hōw gēn. / Nēk tog vanvan lō hag nōk, mahē hag nōk ne-het. Nēk tog vanvan hag aē, vētmahē nan ne-het.”

His mother repeated to him regularly: "When you're out walking, be careful never to go by the south coast. Don't go south, because it's dangerous."

Régulièrement, sa mère lui répétait: “Au cours de tes promenades, tu dois faire attention de ne jamais passer par le côté sud. Ne va pas vers le sud, par là c'est dangereux.”

S6 doi

stop écouter
Kēy tog van, tog van, tog van i tog i tog en –

And so their life went on this way, day after day...

Et le temps passait tandis qu'ils vivaient ainsi…

S7 doi

stop écouter
Kē ni-lep n-ih en, ni-van yow e ni-kaykay. Kaykay van i van i van en, wa vēykal lok me. Kēy gengen / ak monog hag nō-mōmō nen, gengen; kēy mitiy.

Sometimes he took his bow and went fishing along the coast. When he had finished fishing, he went back home. Grilled fish was the family's dinner, then everyone went to bed.

Parfois, il prenait son arc et descendait pêcher sur la côte. Lorsqu'il avait fini de pêcher, il remontait à la maison. Les grillades de poisson constituaient le dîner familial, et puis tout le monde allait dormir.

S8 doi

stop écouter
Mitiy, matyak hag le-mtap nen e, kē ni-wseg namun ih e van lō yow en. Van yow, van ba-kaykay mōmō nen. Kaykay bah en, ni-m̄ōl me.

The next morning, as soon as he was awake, he would take his bow and go down to the coast. Again he would go fishing, then go back home.

Le lendemain matin, aussitôt réveillé, il s'emparait de son arc et redescendait sur la côte. Il pêchait à nouveau du poisson, puis rentrait à la maison.

S9 doi

stop écouter
M̄ōl me, leveteg van mōmō nen, kōyō ak monog – wo “Nēk wo vanvan, tog vanvan hag a vētmahē a kamyō ma-vap hiy nēk so tog vanvan aē en. Vētmahē nan ne-het, nēk tog vanvan hag aē.” Wo “Itōk.”

Upon his return, he would get out his catch, then help his mother cook it. "Be careful, she repeated to him. When you go out like that, be careful not to go south where we've already forbidden you to go. It's a dangerous place and I don't want you to go there." – "Alright", he retorted.

À son retour, il déposait le produit de sa pêche, puis aidait sa mère à le faire cuire. “Fais bien attention, lui répétait-elle. Lorsque tu sors comme cela, attention de ne pas aller vers le sud, là où nous t'avons déjà interdit d'aller. C'est un endroit dangereux, je ne veux pas que tu y ailles.” – “D'accord”, répondait-il.

S10 doi

stop écouter
Kēytēl tog van, van i van i van e – kēy van hag nen, so et van qele kē: na-m̄alm̄al vitwag tig tō.

And so life went on this way... But one day, as {the boy} was adventuring south, he saw a young girl.

Et leur vie continuait ainsi… Un jour, alors que {le garçon} s'est aventuré côté sud, il aperçoit une jeune fille.

S11 doi

stop écouter
Na-m̄alm̄al vitwag tig tō nen e wo tō kē ni-lep kē ēgēn.

And hardly had he seen this young girl that he decided to take her away with him.

Et à peine a-t-il vu cette jeune fille, qu'il décide de l'emmener avec lui.

S12 doi

stop écouter
Lep kē nen, tō ni-van tēy kē. Van tēy kē me l-ēm̄ nonon nen ewo – Kē ni-wow / tita nonon wo “Ey! Nēk me-lep me non yē m̄alm̄al nen? Nēk soksok so kēy so van me so kēy so wuh dētēl aē?! Yē vap so nēk so lep kē me?!”

He took her hand and led her to his house. But as soon as he arrived among his family, his mother cried: "Oh! Who's this girl you've brought here, and who are her parents? Do you want to bring war on us? Who entitled you to bring her here?!"

Il lui donne la main et l'entraîne jusque chez lui. Mais à peine arrive-t-il dans sa famille, que sa mère s'écrie: “Ah là là! Mais qui est cette fille que tu nous ramènes là, et qui sont ses parents? Tu veux nous attirer la guerre, ou quoi? Qui donc t'a permis de l'amener jusqu'ici?!”

S13 doi

stop écouter
Kē wo “Ohoo, kē ne-myōs so nok so / so kamyō so van me. Kē ne-myōs so kamyō so van me.” – “Ba amyō tog vanvan meh yow gēn! Kēy wo mo-yon̄teg dētēl talōw, tō a talōw a kēy van me tō wuh dētēl!”

"Well, she did!" he replied, "she wanted me to bring her, she wanted to come with me!" – "I don't want to see the two of you venture south any more! If they hear news of this tomorrow, they're likely to come and kill us!"

“Mais c'est elle!” rétorque-t-il, “c'est elle qui a voulu que je l'emmène, elle voulait venir avec moi!” – “Surtout n'allez pas vous aventurer encore côté sud! Pour peu que demain ils entendent la nouvelle, ils sont capables de venir ici nous tuer!”

S14 doi

stop écouter
Kēy van me nen tō / Kēytēl mitiy tō matyak hag le-mtap nen, tō et qele kē ige van me.

And so it was, when they woke up the next morning, they saw men drawing near.

Et en effet, lorsqu'ils se réveillèrent le lendemain matin, ils virent des hommes qui approchaient.

S15 doi

stop écouter
Kēy van me nen: “Ey! Kēmtēl velet togotgo me na-m̄alm̄al nonmem! Wo tateh, talōw kemem van me tō vēhyu mi kēmtēl.”

"Hey there!" they shouted, "You'd better pay your dues for our daughter as soon as you can! Otherwise, we'll come and sort you out tomorrow!"

“Hé dites donc!”, s'écriaient-ils, “Vous auriez intérêt à acquitter votre dû pour notre fille, et le plus vite possible! Sinon, dès demain nous viendrons vous régler votre compte!”

S16 doi

stop écouter
Wo “Itōk! Ami van vege, ba tateh tekel sēm qete. Ba kamtēl sok te tekel sēm bah e qoyo lep van hiy kimi etō wēl na-lqōvēn nan van hiy kimi ēgēn.”

"Alright", he answered. "Don't worry, you can go now. But we only have part of the sum required. Let us raise the sum of money we owe you and then we'll pay you for your daughter."

“D'accord”, répondit-il. “Vous pouvez partir tranquilles. Mais pour l'instant, il nous manque encore une partie de la somme nécessaire. Laissez-nous donc réunir la somme que nous vous devons, et puis nous vous verserons la compensation pour votre fille.”

S17 doi

stop écouter
Kēy m̄ōl lok. M̄ōl lok nen –

Finally they turned back.

Ils finirent par rebrousser chemin.

S18 doi

stop écouter
Imam nonon e van nen tō, tot na-gayētyēt: tōti gayētyēt a nē-kēkēn len̄.

The father then set off to find a cordyline tree. He found one with a particularly thick trunk.

Le père sort alors en quête de cordyline; il en trouve une, dont le tronc est particulièrement imposant.

S19 doi

stop écouter
Teh, teh teh te–h teh qēt. Teh a n-et.

He started carving into the wood, carving, carving, in the shape of a human figure.

Il se met à tailler dans le bois, tailler, tailler, tailler, jusqu'à obtenir une figure humaine.

S20 doi

stop écouter
“Mey nōk e kē ni-tigtig goy dētēl a an̄qōn̄, a so n-et so ni-van me e, kēy van me, etsas van ewa mētēgteg ewa m̄ōl.”

"Perfect", he thought. "We can use this as a scarecrow at night: as soon as someone approaches and sees it, they'll be frightened and will run away."

“Parfait”, se dit-il. “Voilà qui va nous servir d'épouvantail la nuit: dès que les gens s'approcheront et l'apercevront, il prendront peur et détaleront.”

S21 doi

stop écouter
Ewo kēytēl / kē me-teh na-gayētyēt nen, vētgiy yow meteēm̄ qele nōk – kēytēl van hay tō mitiy.

He took the cordyline he had just carved, then stood it up in front of the house. Finally, everyone went to bed.

Il prend la cordyline qu'il venait de sculpter, puis revient l'ériger devant la maison. Enfin, tout le monde va se coucher.

S22 doi

stop écouter
Mitiy van i mitiy i mitiy e, yon̄teg yow qele kē a Gayētyēt e wo “Imam! Imam?”

But suddenly, as everyone had fallen asleep a long time ago, the voice of Cordyline could be heard shouting: "Father! Father!"

Mais alors que tout le monde s'est endormi depuis longtemps, soudain s'élève la voix de Cordyline: “Père! Père!”

S23 doi

stop écouter
Wo “Ēt!” Su nētm̄ey e wo “Imam, hiqiyig ni-ōlōl nēk me yow en. Van tog yow, etgal tog?”

"What's that?!" The little boy inquires: "Daddy, I can hear someone outside calling you! Don't you want to go outside to see what it might be?"

“Qu'est-ce que c'est?!” Le petit garçon s'inquiète: “Dis, papa, j'entends quelqu'un dehors qui t'appelle! Tu ne veux pas sortir un instant pour voir qui cela peut bien être?”

S24 doi

stop écouter
Van yow me, so et van qele kē: Gayētyēt e tig tō. Lep bat kē hay ēgēn.

The father goes outside, sees Cordyline standing before him, and brings it inside the house.

Le père sort, aperçoit Cordyline dressé devant lui, et le fait entrer à la maison.

S25 doi

stop écouter
Lep bat kē hay nen tō veteg kē van – kē so et van a / et van vētmahē mey a kē mē-vētgiy tō na-gayētyēt aē en: tateh gayētyēt geh vētmahē a kē mē-vētgiy tō hōw aē en.

As soon as he'd brought it inside, he went out again to check the spot where he had planted the scarecrow: there was no longer any trace of cordyline wood!

À peine l'a-t-il fait entrer, qu'il ressort pour vérifier l'endroit où il avait planté l'épouvantail: il n'y a là plus aucune trace de bois de cordyline!

S26 doi

stop écouter
“Ooo! Ba kē a n/ Na-gayētyēt gōh a no me-pteg tō kē, kē van me tō a ōlōl tō no agōh!”

"So that's it!" he thought. "It's the cordyline wood I just planted here that must have called me!"

“C'est donc ça!” se dit-il. “Le bois de cordyline que j'avais planté ici même, c'est lui qui vient de m'appeler!”

S27 doi

stop écouter
Kē wo “Imam! Ige e ta-van lok se me talōw, talōw a le-mtap. Ba talōw le-mtap, nēk hatig, nēk teh te muk ih.” Wo “Itōk.”

"Father, he exclaimed, those people are going to come back here tomorrow, tomorrow morning. So I want you to carve me a bow and arrows for tomorrow morning." – "OK".

“Père, s'écrie-t-il, ces gens vont revenir ici demain, demain matin. Eh bien, pour demain matin, je veux que tu me tailles un arc et des flèches.” – “D'accord”.

S28 doi

stop écouter
Kē hatig hag nen, teh n-ih. Teh n-ih, van van van ni-bah; gal na-gabak nan; vil na-qtag, nē-tēq.

He immediately set to to make a bow. When he had finished the bow, he made the string, rolling it on his thighs; they he made some arrows, sharp pointed, deadly arrows.

Aussitôt il se met à tailler un arc. Une fois l'arc terminé, il en confectionne la corde en la roulant sur ses cuisses; puis il fabrique des flèches, flèches à pointe et flèches assommantes.

S29 doi

stop écouter
Kēy mitiy tō matyak hag le-mtap nen, dēyē so kēy so van te me, tateh. Kēy et-van te me.

The next morning when they wake up, they are all waiting for their enemies to arrive... In vain, no one is coming.

Le lendemain matin, au réveil, ils attendent tous l'arrivée de leurs ennemis… En vain, personne ne vient.

S30 doi

stop écouter
Kōyō hatig hag nen tō: “Oo, kēy et-van te me, ba – dō van tēqtēq qon?” Wo “Itōk.”

The two brothers then say to each other: "Well, as they're not coming, why don't we go hunting?" – "Good idea!"

Les deux frères se disent alors l'un à l'autre: “Bon, eh bien puisqu'ils ne viennent pas, si nous allions à la chasse?” – “Bonne idée!”

S31 doi

stop écouter
Kōyō van hay hēyēt nen, van hay, van hay –

They both set off towards the forest...

Tous deux se mettent en chemin, et montent vers la forêt…

S32 doi

stop écouter
Van hay nen, et van nē-sēg hag tō.

After a while, they see a kingfisher on a branch.

Au bout d'un moment, ils aperçoivent un martin-pêcheur sur une branche.

S33 doi

stop écouter
Nē-sēg hag tō nen e, mey a ni-tiy et en ni-hatig hag nen, tēq. Tēq nen e tēq higap.

At the sight of this kingfisher, the first child – the one born a man – bends his bow, shoots – but misses his target.

À la vue de ce martin-pêcheur, le premier enfant – celui qui est né homme – bande son arc, tire – mais manque sa cible.

S34 doi

stop écouter
Kē ni-van yow hag, van qele nōk: Gayētyēt en ni-gap tō en / ni-tēq nen e ni-tēq sisgoy nē-sēg en.

No sooner the bird settles on a branch once more, than this time the other boy, Cordyline, takes out an arrow and shoots the kingfisher to the ground.

À peine l'oiseau se pose-t-il à nouveau sur une branche, que cette fois-ci l'autre garçon, Cordyline, décoche sa flèche, et fait tomber le martin-pêcheur à terre.

S35 doi

stop écouter
Kōyō van. Kōyō van, van van, eksas nē-mēs. Mey a ni-tiy et en ni-tēq. Ni-tēq nen e ni-tēq higap; Gayētyēt e ni-tēq wa ni-tēq mat kē.

They continue on their way. They walk and walk and all of a sudden see a budgerigar. The true child shoots an arrow, but misses his target; then Cordyline shoots and hits it first go.

Puis ils continuent leur chemin. Ils marchent, marchent, et soudain aperçoivent une perruche. Le véritable enfant décoche une flèche, mais rate sa cible; Cordyline, lui, tire et l'atteint du premier coup.

S36 doi

stop écouter
Kōyō m̄ōl lok / kōyō vēl n-age nen e m̄ōl lok.

Picking up their game, they make for home.

Saisissant leur gibier, ils prennent le chemin du retour.

S37 doi

stop écouter
Van i van en, tō qōn̄ vitwag nen, kōyō van lok se me. Van lok se me, et hag qele kē: ni-wis, kē ma-hag a alge alge alge. Kē ma-hag van a lē-qētēnge vitwag, ba ne-ketket.

A little while later, they take to the road. And while they are walking, they see an owl high up on the highest branch of a tree.

Quelques temps plus tard, ils se mettent à nouveau en chemin. Et alors qu'ils marchent ainsi, ils aperçoivent une chouette, posée là-haut, tout là-haut, sur la plus haute des branches.

S38 doi

stop écouter
Ba kōyō vanvan me e kē wo “Ey! Ni-wis hag anen / Ni-wis hag tō anen, ba etetgoy: nēk tigtig qōtō, nok van tēq kē.”

Both of them go nearer: "You see that owl up there? Wait for me a moment, I'm going to shoot it."

Tous deux s'approchent: “Tu vois la chouette posée tout là-haut? Attends-moi là un instant, je vais la tirer.”

S39 doi

stop écouter
Gayētyēt e wo “Nēk tig qōtō, nok van, nok van tēq, veg nēk vele tēq higap.” Kē wo “Ohoo, ino no no no, nok van!”

"No, you're not!" retorts Cordyline. You stay here, I'm going to shoot it. You'd miss your target!" – "No I won't", the other replied, "I want to go myself!"

“Pas question! rétorque Cordyline. Toi tu restes là, c'est moi qui vais tirer. Toi tu louperais ta cible!” – “Mais pas du tout!” fait l'autre, “je veux y aller moi-même!”

S40 doi

stop écouter
Kōyō vēy-valeh van i valeh en, mey a n-et e ni-van.

They argue this way a great deal, until finally the child approaches the prey.

Ils se disputent ainsi tant et plus, jusqu'à ce que finalement l'enfant s'approche de la proie.

S41 doi

stop écouter
Ni-van, tō ni-van, van a kē ni-vēyvēy sosok a so vētmahē a so kē so ni-tēq aē.

He draws near, hesitating, looking right and left for the best spot from which to shoot.

Il s'avance, hésitant, cherchant à droite puis à gauche le meilleur endroit pour tirer.

S42 doi

stop écouter
Kē van i van en kē ni-vay qal nen tō wa ni-wis so ni-at kēlē qele nōk wa mey e ni-tēq. Ni-tēq tege van le-wyen gēn e tō sisgoy hōw a le-ngon en. Kē ni-van tō ni-tēy yak.

But his footsteps made crackling noises: the owl looks round, startled, and just then the other one shoots! Struck right on the forehead, the bird crashes down at the feet of the two huntsmen, who pick it up straight away.

Mais voilà que ses pas provoquent des craquements: la chouette se retourne en sursaut, et c'est alors l'autre qui tire! Heurté en plein front, l'oiseau vient s'écraser aux pieds des deux chasseurs, qui s'en saisissent aussitôt.

S43 doi

stop écouter
Kōyō m̄ōl me tō wa m̄ōl dēn̄ me le-pnō, wa ige e sok lok se me na-m̄alm̄al en.

As they both returned to their village, they suddenly saw a group of men approaching, coming to fetch the young girl.

Alors qu'ils regagnent tous deux leur village, ils voient soudain s'approcher un groupe d'hommes, revenus chercher la jeune fille.

S44 doi

stop écouter
Sok lok se me na-m̄alm̄al en tō – Gayētyēt wo “Nēk tig atgiy, nok tim̄ag.” Kēy van me a / qeso kēy van me kaykay a ige nan en.

Seeing them getting closer, Cordyline hurls {at his brother}: "Stay behind me, I'll go in front". In fact, he was preparing to slay the unwelcome visitors!

Les voyant qui s'approchent ainsi, Cordyline lance {à son frère}: “Reste derrière moi, je passe devant”. En fait, il s'apprête à massacrer les importuns!

S45 doi

stop écouter
Kēy van me, tig hiy hōw nen, Gayētyēt a ni-kay qele nōk nen e, heylō n-et vitwag, vōyō, vētēl, vēvet e wa – ige mey nen sisgoy; ige vēwti vitwag van lok me.

And indeed, the moment those men slowed down their pace, Cordyline stretches his bow and starts shooting one arrow, two arrows, three arrows, four arrows – a true massacre! But already a second group of men is in sight.

Et en effet, à peine ceux-ci ralentissent-ils le pas, que Cordyline bande son arc et se met à tirer une flèche, deux flèches, trois flèches, quatre flèches – c'est l'hécatombe! Mais déjà un second groupe apparaît.

S46 doi

stop écouter
Kōyō wuh wuh wu–h ige mey nen: ige tegha van lok se me. Qōn̄ tegha, ige tegha van lok me.

Both pursue their slaughtering – but see another group of assailants coming! And so this went on for several days in a row!

Tous deux poursuivent leur massacre – mais voient venir un nouveau groupe d'assaillants! Et ainsi de suite, plusieurs jours d'affilée!

S47 doi

stop écouter
Gayētyēt a ni-tig qele nōk nen a ni-ukēg na-wae qele nōk nen e kē ni-van e ni-kay heylō vitwag vōyō vētēl vēvet e, ige mey nen sisgoy tō matmat, ige yatkelgi sikiskiyak m̄ōl lok.

Standing firm in the face of his enemies, Cordyline shot his arrows one by one, running through one man, then two, then three, then four... Some fell dead, and others ran off as fast as they could.

Campé devant ses ennemis, Cordyline décochait ses flèches une par une, et transperçait un homme, puis deux, puis trois, puis quatre… Les uns tombaient en rendant l'âme, les autres détalaient aussi vite qu'ils le pouvaient.

S48 doi

stop écouter
Kōyō mu-wuh kēy wuh i wuh en, wuh dēn̄ me van a / van Kēyēbak ate hay agōh.

They went on slaughtering, decimating one village after another, as far as Kéyébak over there on the opposite side.

Ils poursuivirent ainsi leur massacre, décimant un à un les villages, jusqu'à Kéyébak là-bas en face.

S49 doi

stop écouter
Wuh dēn̄ me van Kēyēbak e, n-et vitwag na-han Womtig kē wo “Yoge vōyō vanvan tō agōh! Kōyō wuwuh n-et.” Kē wo “Wē! Yoge vōyō hag gōh kē kōyō wuwuh n-et. Ba nok van etgal te muk bah kōyō!”

It so happened that as the massacre reached Kéyébak, a man called Womtig stood up and said: "There are two men over there coming towards us - they're murderers! I tell you, those two are true assassins! You just stay put, I'll go and talk to them."

Or, alors que l'hécatombe atteignait Kéyébak, un homme du nom de Womtig se leva, et dit: “Il y a là deux hommes qui s'approchent de nous, ce sont des tueurs! Je vous le dis, ces deux-là ce sont de vrais assassins! Bon, ne bougez pas, je vais essayer de discuter avec eux.”

S50 doi

stop écouter
Kē hatig tō ni-van ēgēn. Van e, van hag nen, so ni-kay kōyō wa, Gayētyēt a ma-kay kē nen e, kay mat kē.

And off he goes to meet them. As soon as they are within reach of him, he gets ready to use his bow – but Cordyline is faster than he is, and he shoots right through him with an arrow!

Et le voilà qui part à leur rencontre. Dès qu'ils arrivent à sa portée, il s'apprête à dégainer son arc – mais Cordyline est plus rapide que lui, et le transperce d'une flèche!

S51 doi

stop écouter
Kay mat kē nen ewo tō kōyō tigtig se nen: “Talōw dō van tēqtēq gangēn qon se.”

And no sooner had the two brothers got rid of this last assailant than they plan to set off the next day to hunt again for wood pigeons.

Et à peine les deux frères se sont-ils ainsi débarrassés de ce dernier assaillant, qu'ils se proposent déjà de repartir, le lendemain, pour une nouvelle partie de chasse à la palombe.

S52 doi

stop écouter
Ba kōyō tēqtēq a mi nē-tēq a kēy teh ēwē e votog / votog e van tēqtēq aē.

This time they make deadly arrows – arrows carved out of wood, then tied to the arrowhead.

Cette fois-ci, ils se confectionnent des flèches assommantes – flèches qu'ils taillent dans le bois, avant d'en ligaturer la tête.

S53 doi

stop écouter
Kōyō van lok se hay nen, van hay van i van en, van hay me hēyēt nen, et hag qele kē, no-qon hag tō.

They set forth, gradually getting deeper and deeper into the forest. Suddenly they look up and see a wood pigeon.

Ils se mettent en chemin, et s'enfoncent petit à petit dans la forêt. Soudain, ils lèvent la tête, et aperçoivent une palombe.

S54 doi

stop écouter
Ni-tiy et e wo “Nēk tig qōtō, nok tēq!” Kē wo “Ohoo, nēk tigtig qōtō, nok van tēq.” Kē wo “Nēk tepele tēq higap, ba ino nok van tēq.”, Gayētyēt en ni-wow van hiy kē.

The boy – the one who was born a man – "Wait for me here, I'll shoot!" – Out of the question!" retorts Cordyline, "I'll do it! You'll only miss it, it's best if I shoot it."

Le garçon – celui qui était né homme – s'exclame “Attends-moi là, c'est moi qui tire!” – “Pas question!” répond Cordyline, “c'est moi! Toi, tu vas rater ton coup, il vaut mieux que ce soit moi qui tire.”

S55 doi

stop écouter
Kē wo “Ohoo… Nēk tig qōtō, nok van tēq.” Gayētyēt e wo “Ohoo, nēk tig qōtō, nok van tēq.”

"Stay here, he says, I'll go!" – "Out of the question, Cordyline replies, you stay here and I'll do it!"

“Reste là, fait-il, j'y vais!” – “Pas question, rétorque Cordyline, c'est toi qui reste là et moi qui m'en charge!”

S56 doi

stop écouter
Kōyō vēy-valeh van i vēy-valeh e – kōyō tigtig tō e vēy-valeh hay nen, m̄ey en ni-kakal hiy tō hay so ni-tēq –

They both go on arguing like this... Finally, the boy eventually makes a move alone, and has difficulty trying to climb up to shoot,

Tous deux se disputent ainsi sans relâche… À la fin, le garçon finit par s'avancer tout seul, et tente péniblement de grimper pour tirer,

S57 doi

stop écouter
wa Gayētyēt kē gap tō n-ih, qēs m̄ēt veteg hag li-qti qon en, ni-sisgoy.

but already Cordyline has stretched his bow, shot and split the wood pigeon's head.

mais déjà Cordyline a bandé son arc, et lancé un trait qui vient se fracasser sur la tête de la palombe.

S58 doi

stop écouter
Sisgoy hōw le-ngon qele nōk nen ewo tō, kē van me nen wo “Nēk et-yon̄teg te nok vap van so nok so tēq en? Ba nēk sōlsōl goy no van so nēk so tēq. No ma-vap van hiy nēk en so nok so tēq!

Seeing the bird fall to the ground in front of him, the young man cries out angrily: "But didn't you hear me repeat that I wanted to shoot it myself?! It was no use pestering me to let you shoot, I told you I wanted to do it myself!

Voyant l'oiseau tomber à terre sous ses yeux, le jeune homme s'emporte: “Mais enfin, tu ne m'as pas entendu te répéter que je voulais tirer moi-même?! Tu avais beau me harceler pour que je te laisse tirer, je t'ai dit que je voulais le faire moi-même!

S59 doi

stop écouter
Nēk dēm so imam nōnōm a imam mino en? Et-imam nōnōm te imam mino en. Nēk na-gayētyēt, kē me-teh ēwē nēk. Kē me-teh ēwē nēk e tō ni-ak ithik van aē. Ba inēk e, et-imam nōnōm te imam mino en.”

But you think my father is also yours?! My father is not your father! You're only a cordyline tree, a child carved out of wood. He simply carved you, then he turned you into my brother. But I tell you: my father is not your father."

Mais tu crois donc que mon père, c'est aussi le tien?! Mon père n'est pas ton père! Toi tu n'es qu'un arbre de cordyline, un enfant sculpté dans le bois. Il t'a simplement sculpté, puis il a fait de toi mon frère. Mais je te le répète: mon père n'est pas ton père.”

S60 doi

stop écouter
Kōyō m̄ōl me, van me van me le-pnō en, kōyō hayv/ wa ni-tiy et en ni-hayveg hay, Gayētyēt e mi-tig lap aslil.

They both began the journey back home. On their arrival in the village, they enter the house/ or rather the true child enters the house, whilst Cordyline remains outside.

Tous deux reprennent le chemin du retour. Arrivés au village, ils entrent à la m/ enfin, le véritable enfant entre dans la maison, tandis que Cordyline reste debout dehors.

S61 doi

stop écouter
Kē wo “Kal bat me! Gayētyēt, kal bat me!” Tateh, kē et-hayveg te hay.

"Come in!" {his father} says. "Come on, Cordyline, come inside!" But he continues to refuse to go inside.

“Entre!” lui dit {son père}. “Allons, Cordyline, entre donc!” Mais il refuse toujours d'entrer.

S62 doi

stop écouter
Wo “Kal bat me! M-akteg?” – “Ohoo. No, et-imam mino te inēk en!”

"For goodness' sake, come in! What's the matter?" – No. You're not my real father!" quot;tu n'es pas mon vrai père NB: incorporation de l'objet avec possessif mais sans partitif!

“Mais enfin, entre! Qu'est-ce qui t'arrive?” – “Pas question. Ce n'est pas toi, mon vrai père!”

S63 doi

stop écouter
Kē wo “Imam nōnōm ino! Van me, kal bat me!” Kē wo “Ohoo, nok m̄ōl lok ēgēn.” Wo “Van me!” Tateh.

"But of course I am, I'm your father! Come inside with us!" – "That's enough. I'm leaving." Despite the father's insisting, he didn't want to enter the house.

“Mais si, bien sûr, je suis ton père! Allons, entre avec nous!” – “Ça suffit. Je vous quitte.” Le père avait beau insister, il ne voulait pas entrer.

S64 doi

stop écouter
Kōyō vēy-valeh van i van i van i van e, Gayētyēt e tig yow me le-mteēm̄ qele nōk nen e tō ni-kay ēgēn. (a so ne-sen t-am̄ag en aa?)

Their altercation went on like this for a long, long time... Suddenly, turning his back on the house, Cordyline stands up in front of the door and shoots an arrow. (at least, that's what they say)

Leur altercation dura ainsi longtemps, longtemps, longtemps… Soudain, tournant le dos à la maison, Cordyline se dresse devant la porte, et décoche une flèche. (enfin, c'est ce que l'on raconte)

S65 doi

stop écouter
Kay nen e kay vah na-wae hag lō-tōk en: ni-kay lok se.

The arrow flies through the air until eventually it lands high up in the sky.

Celle-ci traverse les airs et finit par se planter tout là-haut, dans la voûte céleste. Aussitôt il en décoche une autre.

S66 doi

stop écouter
Kay lok se e na-wae lok se mi-tig tatamyeg a qele agōh.

Then the second arrow soars up, and lodges into the first one. NB: incorporation de l'objet avec possessif mais sans partitif!

La deuxième flèche vole à son tour, et va se loger dans la précédente.

S67 doi

stop écouter
Van i van e van dēn̄ me qele nōk nen ewo tō kē ni-vanvan tō ni-lag ketket van a lo-tog a kē ma-kaykay vah geh tō en.

And so on: the assegais were linked together end to end, until they reached the ground. {Cordyline} begins to climb up, escalating the cane poles he has just planted one behind the other. NB: incorporation de l'objet avec possessif mais sans partitif!

Et ainsi de suite: les sagaies se joignaient bout à bout, tant et si bien qu'elles finirent par descendre jusqu'au sol. {Cordyline} commence alors son ascension, escaladant les hampes de canne qu'il vient de planter les unes dans les autres.

S68 doi

stop écouter
Tō ni-quleg yak nen e van tō van sisgoy n̄a M̄eylap.

And then he begins to swing, swing, swing so hard that eventually he lands right over there on the island of Merelava!

Alors, il se met à se balancer, se balancer, se balancer tant et si bien qu'il finit par atterrir tout là-bas, sur l'île de Merelava!

S69 doi

stop écouter
Van sisgoy hag M̄eylap nen e tō togtog hag M̄eylap en –

The moment he lands on Merelava, he decides to stay there.

Aussitôt atterri à Merelava, il décide de s'y installer.

S70 doi

stop écouter
tita nonon a mo-lolwon lap hiy kē a so kē mas van lok me, a so kē so n-et lok se na-ngon en.

As for his mother, she was inconsolable: she really wished he would come back – she wanted to see his face again!

De son côté, sa mère était inconsolable: elle voulait tellement qu'il revînt – pouvoir enfin revoir son visage!

S71 doi

stop écouter
Boboel van a ēthēn aē “Nēk mas van a mas lep lok se kē me. Mey nen a kē a ni-tigtiggoy nē-vēygēl a mi dētēl agōh. So kē tit-tateh en, togtō ēntēl gōh kē mal matmat, kēy van me tō mal kay matmat dētēl.”

She was really angry with his brother. "I want you to go and bring him back!" she said to him. "He was the one to defend us when we were in trouble! If it hadn't been for him, all three of us wouldn't be here today! We would have been killed long ago!"

Elle en voulait vraiment à son frère. “Je veux que tu partes et que tu me le ramènes!” dit-elle à celui-ci. “C'est pourtant lui qui nous a défendus lorsque nous étions dans la tourmente! S'il n'avait pas été là, tous les trois nous ne serions plus de ce monde! Cela fait longtemps qu'on serait venu nous massacrer!”

S72 doi

stop écouter
Kē wo “Alē, teh te mino siok.” Kē ni-teh van ni-siok vitwag hiy kē nen ewo tō kē ni-hō ēgēn.

"OK," he answered, "make me a canoe." As soon as the canoe had been made, the boy set out to sea.

“Soit,” répondit-il, “fabriquez-moi une pirogue.” À peine lui eurent-ils taillé une pirogue, que le garçon prit la mer.

S73 doi

stop écouter
Hō i hō en, hō hag M̄eylap en, ol kal hay an̄qōn̄. Vanvan hay nen e vanvan le-mteēm̄ non hē nōk: “Ēy yēhē! Gayētyēt aē gōh?”

He paddled, paddled, paddled as hard as he could towards the south-east and eventually reached Merelava in the middle of the night. He goes ashore, takes a few steps on the island – Reaching the first house, he shouts through the doorway: "Hey, is Cordyline inside here?"

Il pagaya, pagaya, pagaya tant et si bien vers le sud-est, qu'il finit par atteindre Merelava, en pleine nuit. Il accoste, fait quelques pas dans l'île – Arrivé à hauteur d'une première maison, il lance à travers la porte: “Hé, là-dedans! Est-ce que Cordyline est ici?”

S74 doi

stop écouter
Wo “Gayētyēt kōyō welan. Kē no-togtog a mi welan.”

"No", came the answer, "Cordyline is with our chief; he lives in the chief's house.

“Non”, lui fait-on, “Cordyline est avec le chef; il habite chez le chef.”

S75 doi

stop écouter
Kōyō van tēy kē nen, wo “Ate n-ēm̄ non welan taq tō van gēn; ba kē no-togtog van anen.”

That person takes him with him, and indicates: "There's the chief's house over there. That's where he lives."

La personne l'emmène avec lui, et lui montre: “Voilà, la maison du chef c'est celle qui est là-bas. C'est là-bas qu'il habite.”

S76 doi

stop écouter
Van hay nen tō, ōlōl matyak kē ēgēn. So “Nēk so van hiy ithi. Kē ma-van me tō tog tō agōh.” – “Ohoo, ithik tateh. Ithik aē, ba n̄a / kē no-togtog n̄a Apnōlap. Ba ithik tateh me gōh.”

The man approaches the house and begins to call him: "Hey! Come and see your brother. He's here, he's waiting for you." – "Who ?" he answers, "I don't have a brother. The only brother I have lives in Vanua Lava; but I don't have a brother here."

L'homme s'approche de la maison, et se met à l'appeler: “Hé! Viens voir ton frère. Il est ici, il t'attend.” – “Qui ça?” répond-il, “je n'ai pas de frère. Le seul frère que j'aie, il vit à Vanua Lava; mais ici, je n'ai pas de frère.”

S77 doi

stop écouter
Kē wo “Ohoo, akē mō-hō me, tō tog tō agōh. Kē mō-hō tō me / mō-hō me a isqet agōh.” Wo “O ba ithik tateh. Ithik aē Apnōlap, ba kē m-ak magaysēn no tō no ma-van me agōh. Kē vasem so imam mino Gayētyēt e tō nok van yak me.”

"Precisely" the other said, "he's here, he came by canoe and he's now on the island. He's just arrived!" – "No, no, I haven't got a brother. The brother I had in Vanua Lava upset me and that's why I came to live here. He told me one day that I was born from a trunk of cordyline, and so I left him straightaway to come here."

“Mais justement,” dit l'autre, “c'est lui, il est venu en pirogue, et il se trouve maintenant dans l'île. Il vient tout juste d'arriver!” – “Non, non, je n'ai pas de frère. Le frère que j'avais à Vanua Lava, il m'a rendu malheureux, et c'est même pour cela que je suis venu vivre ici. Il m'a dit un jour que j'étais né d'un tronc de cordyline, et je l'ai aussitôt quitté pour venir ici.”

S78 doi

stop écouter
“O ba kē ma-van me, kē mo-sok nēk me. Kē tog tō yow aslil agōh.” Kē ni-lep yak kē ēgēn.

"But he's come all this way just to find you. He's here, outside, right next to me!" In the end, Cordyline came out.

“Mais enfin, il a fait tout le chemin jusqu'ici, exprès pour te chercher. Il est là, dehors, à côté de moi!” Au bout du compte, Cordyline finit par sortir.

S79 doi

stop écouter
Lep yak Gayētyēt nen tō, kōyō hō m̄ōl me ēgēn. Hō m̄ōl lok se me an̄qōn̄ anen.

Once outside, he accepts to go off with his brother. They leave right away, in the middle of the night.

Aussitôt dehors, il accepte de repartir avec son frère. Ils partent sans attendre, au milieu de la nuit.

S80 doi

stop écouter
Hō me, van me van me van me van me van me van me van me dēn̄ me hay Apnōlap en. Dēn̄ me hay Apnōlap en –

They paddled for a long, long, long, long time and eventually they reached Vanua Lava.

Ils pagayèrent ainsi longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, et finirent par regagner Vanua Lava.

S81 doi

stop écouter
Kēy vanvan nen, so et van a na-gayētyēt a kēy a me-teh tō a qeso nē-qētēnge nan en aa, tō a yōs geh tō.

But just as they were returning him, he saw the cordyline wood – the very tree in which he had been sculpted, and whose remains lay on the ground.

Mais alors même qu'ils retournaient chez eux, il aperçut le bois de cordyline – l'arbre même dans lequel il avait été sculpté, et dont les débris jonchaient le sol.

S82 doi

stop écouter
Yōs geh tō nen, a qeso mal meyen̄. Mal meyen̄, ba kēy / imam nonon e vēl sey vasgēt van.

The remains of this tree were there, as if dried up. And the father had made a bundle of this dried wood.

Les débris de cet arbre étaient là, comme desséchés. Et ce bois desséché, le père l'avait recueilli en un tas.

S83 doi

stop écouter
Kēy mitiy hōw an̄qōn̄ nen ewo tō – ige mitimtiy wah kē ni-vanvan tō ni-vēl yakyak ni-vintaytay ne gayētyēt nen.

Everyone was still asleep in the middle of the night. Taking advantage of their sleeping, {Cordyline} went to the spot and began patiently to pick up all the wood shavings that remained of the tree.

Tout le monde dormait encore, au milieu de la nuit. Profitant de leur sommeil, {Cordyline} s'approcha du lieu, et se mit à ramasser, patiemment, tous les copeaux qui restaient de cet arbre.

S84 doi

stop écouter
Vēl yakyak me nen tō bē n-ep, mōk sey hag na-gayētyēt / nē-qētēnge ne gayētyēt nen tō ni-vēl sey hag l-ep wa ni-van hay tō n-enhiy.

When he had brought it all together, he lit a fire and threw all the cordyline wood on to it. He threw all this wood into the flames and then went back home to bed.

Lorsqu'il eut tout réuni, il alluma un feu, et y jeta tout le bois de cordyline. Il jeta tout ce bois sur les flammes, et puis finalement retourna se coucher.

S85 doi

stop écouter
N-enhiy hōw nen: kēy mitiy tō matyak hag le-mtap qele kē, van qele kē: kē tateh.

He lay down on the ground. On awaking next morning, everyone noted that he had disappeared.

Il s'étendit sur le sol. Le lendemain matin, au réveil, tout le monde constata qu'il avait disparu.

S86 doi

stop écouter
Van yow me a mahē a kē me-teh sey tō ni-vin / ni-pni gayētyēt aē en aa – et van qele kē: n-ep mal gen qēt hōw tō, en tō nen.

Some people rushed to the place where the cordyline shavings had been gathered – but discovered that everything had burnt, exactly on this spot.

Certains se rendirent aussitôt à l'endroit où l'on avait rassemblé les copeaux de cordyline – mais découvrirent que tout avait brûlé, à cet endroit précis.

S87 doi

stop écouter
Tō n-ep me-gen mat na-gayētyēt nen hōw nen tō – bah ēgēn.

Cordyline had died in the flames, and this is the end of the story.

Cordyline était mort dans les flammes, et c'est la fin de cette histoire.