Histoire 12 : BzaNsa


Continuous playing:Whole text transcription


aʑo aβzaŋsa ci tu tɕe, sɤndzɯn ɬamu rmi,
tɕe sɤndzɯn ɬamu chondɤre
tɕiʑo ni kɤ-amɯfse-tɕi nɤ jinde kɯβdɤsqi ɯ-ro to-pa
ma andi rzɯɴɢaʁ ri kɯ-rɤβzjoz ci tɤ́-wɣ-sɤwɯwum-i tɕe,
nɯreri pɯ-tu tɕe kɤ-amɯfse-tɕi
tɕendɤre nɯreri tɕe kɤ-amɯfse-tɕi tɕe, tɕendɤre wuma ʑo pɯ-amɯmi-tɕi
nɯre tɕe tɕi-ɕɣa pɯ-xtɕi ma aʑo sqarcat ma mɯ-pɯ-zɣɯt-a
ɯʑo sqaŋgɯ-pɤrme ma mɯ-pɯ-zɣɯt
tɕe nɯnɯ tɕe rca, wuma ʑo ɯ-sɤ-sɤscit nɯ pɯ-ɕti tɕe, ku-rɤβzjoz pɯ-ŋu-tɕi
tɕendɤre tɕe kɤndʑɯslamɤχti pɯ-ŋu-tɕi
tɕe kɤ-amɯfse-tɕi tɕe, tɕe ʑɯrɯʑɤri tɕe tɕendere kɤndʑɯtɕhemɤχti ta-nɯ-pa-tɕi
tɕe tham kɯβdesqi ɯro topa ma 69nian pɕintɕɤt
kɯβdesafsumxpa totsu, ɣe? oja, nɯ totsu
oja nɯnɯre kamɯfsetɕi tɕe, tɕe nɯ ɯqhu tɕe tɕe ɯʑo
sɤrndzu ri minban laoshi tando, nɯre sloχpɯn tando tɕe pjɯsɤsɯxɕɤt pɯŋu
aʑo ʁdɯrɟɤt kɤmɲɯ nɯreri
li sloχpɯn tandota tɕe, nɯre pjɯsɤsɯxɕata pɯŋu
tɕe nɯre pjɯsɤsɯxɕata pɯŋu tɕe, nɯreri dianhua ri pɯme,
tɕe kɤ-ɤmɯtɯɣ ri pɯ-me ma jiatong koŋla pɯ-me tɕe
tɕendɤre kɤ-ŋke ʁɟa ʑo, kaihui kɯ-fse tɤ-ra tɕe, kɤ-ŋke ʁɟa ʑo ju-kɯ-ɕe pɯ-ra
tɕe nɯreri tɕe, ʑaʑa ʑo kɤ-ɤmɯtɯɣ mɯ-pɯ-khɯ tɕe,
tɕendɤre tɤzcoz chɯ́-wɣ-rɤt tɕe nɯnɯ youji tú-wɣ-βzu tɕe
youdianju kɯ jú-wɣ-tsɯm pɯ-ra
nɯ kɯfse tɕe tɤ-scoz ɯʑo kɯ ɲɯ-sɯɣɯt, aʑo kɯ ku-sɯtsɯm-a tɕe,
tɕe nɯ kɯfse pjɯ-ɤmɯtshɤm-tɕi pɯ-ra
tɕe ʑɯrɯʑɤri, nɤki laoshi ra tu-kɯ-sɤwɯwum-nɯ
kaihui pɯra tɕe, (nɤki) sɤrndzu ri nɯnɯre qu pɯŋu
ʁdɯrɟɤt nɯ xiang pɯŋu, sɤrndzu ri qu tɕe,
sɤrndzu yigequ nɯnɯkɯ xiang χsɯm pjɯnɯkon
ʁdɯrɟɤt xiang, sɤrndzu xiang, tashi xiang
xiang χsɯm nɯnɯ tɕe yigequ
qu tɯrdoʁ nɯ pɯŋu tɕe, nɯnɯ pjɯnɯkon pɯŋu tɕe,
ci ci qu ri kaihui pɯra, tɕe nɯre ɲɯkɤmɯtɯɣ
ci ci tɕe jiaqi tɕe shujia ci pɯtu, hanjia kɯnɤ pɯtu
nɯnɯ qartsɯ tunɯna, ftɕar tunɯna pɯtu tɕe, nɯreri tɕe,
kukutɕu xianshang tukɯsɤβdzoʁ ɕti, nɯre pjɯkɯrɯkaihui pɯra
tɕe nɯnɯreri ɲɯkɤmɯtɯɣ pɯŋu ma
tɕe stu kɯ-dɤn nɯnɯ tɯ-xpa tɯ-ɣjɤn ɕaŋtaʁ mɯ-kɯ-ɤmɯtɯɣ pɯ-me
tɕeri nɯtɕu nɯ tɕi kɯnɤ tɕiʑo kɤndʑɯβzaŋsa nɯ mɯpɯnɯqiatɕi
tɕe kɯβdɤsqɯxpa totsu tɕe tɕendere,
tɕe kɤndʑɯtɕhemɤχti tɕe, kɤndʑɯsqhaj ʑo pɯ-fse-tɕi
tɕe tham kɯnɤ wuma ʑo petɕi tɕe
tɕe tɕiʑo tamɯmitɕi tɕe ɯqhu tɕe,
tɕiχti ni, tɕe nɯ maʁ nɤ kɯnɤ tɤ-amɯmi-ndʑi
tɕe nɯnɯ li βzaŋsa pɯ-ŋu-ndʑi
tɕeri ɯʑo ɯ-χti nɯ ʑatsa ri nɯ-si
tɕe nɯ-me ma nɯ maʁ nɤ li wuma kɤndʑɯβzaŋsa
tɕe ɯχti nɯ nɯ-me ɯqhu tɕe
tɕendɤre χpɤltɕin nɯ kɯ iʑo ʁnɯ-tɯpɯ nɯ tú-wɣ-nɯkon-i ra
tɕe kɯnɤ ɯʑo kɯnɤ li nɯnɯ ji-wa tɯ-ɕti tu-ti tɕe, wuma ʑo tu-nɯ-zɣɤrʁe tu-nɯsaχpaʁ, tu-raχtɕɤz nɯra ŋu ma
tɕe nɯnɯra kɤndʑɯβzaŋsa ŋu-tɕi tɕe,
tɕe xueyuan guanxi ra, kɯmdza ra mucin ʑo mɤ-arɕɤt-tɕi
tɕe nɯnɯ kɤ-amɯfse-tɕi tɕe tɕe, tɕi-mɲɯtɕhɤz ra ɲɯ-naχtɕɯɣ, tɕi-kɤsɯso ra ɲɯ-ɤɣɯsɯm-tɕi
tɕe ɲɯ-ɤmɯmi-tɕi tɕe, pɤjkhu kɯnɤ nɯ kɯ-fse ŋu-tɕi tɕe,
tɕe tham tɕe, tɕi-rɟit kɯnɤ amɯmi-nɯ
tɕe jaŋtɕin ɯ-ɲɯ-tɯ-sɯʁjit? jaŋtɕin ɬamu
nɯnɯ iʑo i-kha ku-rɤʑi ŋgrɤl
nɯnɯ tɕheme nɯnɯ ɯme ŋu
tɕe ɯ-rɟit χsɯm tu. ɯ-rɟit stu kɯ-wxti nɯ rɯntɕhɯn tʂoma rmi
tɕe nɯnɯ athi ɯ-pɕi ri kɯ-rɤma thɯ-ari tɕe,
χpɤltɕin kɯ sqaɕnɯ-pɤrme ma mɯ-pɯ-zɣɯt ri, athi ri ɕ-tha-lɤt tɕe,
ɯ-wa ɣɯ ɯ-zhanyou ci ɣɤʑu, athi ɯ-pɕi ri,
tɕe nɯnɯ kɯ ɯ-ma na-ɕar tɕe, nɯreri ɕ-tha-lɤt
tɕe nɯreri ku-rɤʑi ŋu tɕe, tɕe sqaptɯ-xpa thɯ-tsu
japa kɯre sqɯxpa tɤtsu ri tɕendɤre ɯχti ɲɤnɯɕar tɕe tɤrɯstɯnmɯ
tɕe thɯ-rɤrɟit, tɕe athi ɯ-pɕi nɯ ku-rɤʑi ŋu tɕe, nɯ ɣɯ ɯ-nmaʁ nɯnɯ kɯ-nɯkhɤmu wuma ʑo kɯ-mkhɤz ɲɯ-ŋu
tɕe nɯnɯ athi ri nɯ kɤ-rɤʑi, jaŋtɕin ɬamu nɯnɯ nɤkinɯ
tɕe aʁɤndɯndɤt ʑo dagong ntsɯ pɯ-asɯ-βzu nɤki pɯ-nɯŋgra ntsɯ ri,
japa ri tɕe, hongyuan caizhengju ri pɯ-cha, kaoshi pɯ-cha
tɕe tham hongyuan caizhengju ri ku-rɤʑi ŋu
nɯ ɣɯ ɯ-tɕɯ nɯnɯ skɤβzaŋ tshɯraŋ rmi.
skɤβzaŋ tshɯraŋ rmi, gaozhong pa-sthɯt tɕe, athi ɯ-pɕi ri
chengdu ri diannao ci ɕ-pa-βzjoz
ma nɯma pa-βzjoz me ma tɕe kɯreri yidonggongsi ri
nɤkinɯ tó-wɣ-wum tɕe
tɕe nɯreri kaihu jingli ŋu
tɕe nɯ ɯ-tɕɯ ŋu. tɕe tham tɕe sɤndzɯn ɣɯ tɤ-pe ma
ɯ-χti ri nɯ-me ri, tɕe ɯ-rɟit ra kɤsɯfse thɯ-cha-nɯ, tɕe ɯʑo ɣɯ tɤ-pe
tɕe akɯ ri χpɤltɕin kɯ nɯ-kha ci ta-χtɯ
tɕendere nɯ-kha ci ta-χtɯ tɕe, tham tham nɯnɯ
ɯ-ŋgɯ, naŋrzoŋ ko-sɯβzu-nɯ
naŋrzoŋ ɯ-ɲɯ-tɯ-tso?
nɯra ko-sɯβzu-nɯ tɕe, ʑatsa ndzu
tɕe nɯ kɯfse ŋu tɕe, nɯnɯ a-tɕhemɤχti ŋu tɕe,
nɤki ɯʑo nɯ aʑo sɤz dɯxpa wxti
aʑo dɯxpa xtɕi-a
tɕe ɣɯjpa ftɕar ri, thɤjtɕu pɯ-ŋu kɯma, andi ri tɯ-sla ɣɯ pɯ-rɤʑi ma
kɯki tɕe, ɯ-mthɤɣ nɯtɕu ɕɯwa ɲɤ-ɬoʁ
tɕe ɕɯwa nɯ ki kɯ-fse nɯ-atɯɣ ri pjɯ-kɯ-sat ɲɯ-ŋgrɤl
wuma ʑo ɲɯ-mŋɤm
tɕendɤre mɯ-chɤ-ftshi tɕe pjɤ-ɣi tɕe
tɕendɤre zhouyiyuan smɤnkhaŋ ri ɣnɤsqɤrʑaʁ pɯrɤʑi
tɕe ta-nɯsmɤn yiliao ta-βzu
tɕe nɯnɯ nɯ-ɬoʁ tɕe tɕendɤre zhongyao na-mɟa tɕe andi kha ri
kɤ-sqa-t-a tɕe, kɤ-fstɯn-a tɕe, tɕe nɯreri tɯ-sla pɯ-rɤʑi
tɕe tɤ-mna tɕe tɕe mɯ́j-tɕhaʁ tɕe, nɯɕe-a ra ɲɯ-ti tɕe,
pɤjkhu a-tɤ-tɯ-mna, mɤʑɯ kɤ-rɤʑi tɤ-tɯt-a ri,
maka mɯ́j-khɯ nɤʑo kɯnɤ nɤ-kɯ-mŋɤm ɣɤʑu, nɤ-mi ri ɲɯ-mŋɤm tɕe,
tham tɕe kɯ-xtɕi kɯ-wxti ʑo ku-fstɯn-i ɲɯ-ra tɕe
aʑo maka ɲɯ-naʁnat-a tɕe mɤ-ra tɤ-anɯri
tɕetha ʑatsa tɕe ɯ-kha ndzu tɕe pa ɣi ma
maʁ nɤ, atu, atu ri li ɯ-kha tu
ɯ-nmaʁ nɯ kɯ ta-βzu tɕe,
tɕendɤre ɯ-ŋgɯ ri tʂɤm ra na-rku
tɕe atu ɯʑosti ku-rɤʑi ɲɯ-ɕti, tɤ-rɟit ra mɯ́j-rɤʑi-nɯ tɕe, a-mɤ-tɤ-ngo ɲɯ-ra ma ɯ-kɯ-mtshɤm maŋe, ɯ-kɯ-mto maŋe
tɕetha ʑatsa tɕe pjɯ-ɣi ŋu ma, tɕe nɯnɯ aʑo a-tɕhemɤχti ŋu
tɯrme ra kɯ tɕe, "o, ndʑiʑo kɤndʑɯtɕhemɤχti ndʑi-tɯ-pe nɯ
nɯ kɯ-fse ndɤre kɯmdza sɤz ɲɯ-mna tu-ti-nɯ ŋu ma
ɯʑo kɯnɤ tɕheme wuma ʑo pe,
aʑo kɯnɤ tu-stu-a ŋu, aʑo a-χti kɯ-tu ɲɯ-ŋu-a
ɯʑo ɯ-χti ɲɤ-me tɕe, ɲɯ-sɤzdɯxpa
tɕe sɤz-rɤkrɤz ri maŋe, ɯ-kɯ-qur ri maŋe,
tɤ-pɤtso ra kɯ kɯmaʁ kɯ-fse a-mɤ-tɤ-nɤma-nɯ ɲɯ-ra ma
nɯ ra, nɤki, ɯ-kɯ-nɯkowa, ɯ-kɯ-sɤmbɤldʑɤm maŋe tɕe
tɕe ɲɯ-sɤzdɯxpa tɕe aʑo kɯnɤ tu-stu-a ŋu, ɯʑo kɯnɤ tu-stu ŋu
tɕe thɯ-rgɤz-tɕi ri, nɯ kɯ, pɯ-xtɕɯ-xtɕi-tɕi ɣɯ
pɯ-amɯmi-tɕi tɕe, pɤjkhu kɯnɤ ku-nɯsɤtɕitʂi-tɕi ɕti