Why was the house deserted


Continuous playing:

Transcription by sentence
Phonologic


Translation by sentence
en
Whole text transcription


Whole text translation
en
Glosses


lɯ̀ʔɯ̀ ŋkwá ŋwò̰ tsé lô ǹdáʔɨ́ ntsí wú lê mbvꜛú ndꜜâ ʒɛ́.
à vùnꜛɨ́ ndꜜâ ʒì zꜛá lꜜá ǹdʒwí tsùm tsùm á fú ŋgḛ̌ yɛ́ fò̰.
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ fꜜú lá á mɔ̂sɨ̀ ndzɛ́ ŋgꜛɯ́ zɯ́ zꜛɛ́ɣɨ̀ ndâ ʒǐ ǹtúʔú ŋkyì ndwɯ́ɣꜛɨ́ tꜜḛ̂ tsùm tsùm wú mbꜛɔ́ꜜ ́ŋ tꜜíʔí ɣḛ̌ yɛ́ fò̰.
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ndꜜâ ʒì bɨ́ ŋáʔɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣə́ mûndá m̀bꜛɔ́ʔꜜɔ́ ŋkyì wá tsùm tsùm tsùm tsùm ntʃꜛwírꜜə́ tɨ̂ʃyé sùɣú mbꜛó wꜜú sꜛúɣꜜú mbó wꜜú ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣú ǹtóŋꜛə́ bvꜜú ntꜜóŋ ntóŋ ndzáɣꜜə́ díʔí wə́.
ǹdꜛáꜜ ́ tíʔì ɨ̀ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́ ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́.
á kɨ́ fúə́ tə̂ndʒꜛwí lꜜá á ɣḛ̂ yɛ́ fò̰.
á tɨ́ ɣɛ̌n dá á zɛ́ ŋgə̌ zɯ́ ɲꜛɛ́tꜜɨ́ ndꜛâ ʒì ʃíʔìnɨ́ ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì ǹdꜛḛ́ꜜ ́.
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ǹdâ ʒì ɨ́ kɨ́ mbé tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋ wá ǹdꜛɔ́tꜜɨ́ ndɔ̀tɨ̀ ndꜛɔ́tꜜɨ́.
bɨ́ dzáɣɨ̀ ndzꜛáɣꜜɨ́ ntóŋə́ bvꜜú ndzàɣɨ́ dꜛíʔí wə́.
à ɣɯ̀nə̂ mbꜛé ndʒꜜwí wê á sóŋ ŋgɯ̌ zɯ̂ mꜛɨ́ lꜜánɨ́ ɨ́tʃꜜɛ́ mûndá ɨ́lwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ abvꜜúʔúnɨ́ ɨ́zꜜḛ́ ŋwɔ̂ŋ gwá mbꜛáʔà lànɨ́nꜛə́ ŋgyìŋə́ ŋgꜛɯ́ə̀ zíŋə̀ dzàŋə́ nù á mꜛûndꜛá zꜜɯ́ lâ.
ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì mꜛá ntꜜúʔú ntúʔú ndzꜛɛ́ɣꜜɨ́ ndâ ʒì tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋə́ mbꜛáʔà kwàŋnꜛɨ́ ndzɛ̀ɣɨ́ lá ǹtíʔí ŋgꜛɛ́ ɲꜜám ŋgɛ́ ndwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ bvꜜúʔúnə̀.
à ɣɛ̀nə̂ ndꜛwɛ́ʔꜜɛ́tə́ yɛ́ bvꜜúʔúnɨ́ ǹtíʔí ntsí wú ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ bɨ́ yê ŋáʔꜛá ndꜜá zꜜá á ɣꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ŋwò̰ tsé kó !
à kònə̂ lá ɨ̀ʃíʔítɨ́ ndꜛɔ́ɣꜜə́ láŋ ʃꜜíʔítɨ́ ntʃɛ́ yí wú ;
m̀bɔ́ʔɔ́tɨ́ ŋ̀kyì ɨ̀sꜛúɣꜜú mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ɨ̀ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú mɨ́kù myí ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ŋ̀kꜛwíʔꜜí ŋkɨ́ súɣꜜú mbô myí ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ;
ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nɨ́kɯ̀ŋə́ bə̰̌ zꜛɯ́ ŋ̀kɔ̀ŋtɨ́ yí sꜛáɣꜜɨ́ á nɯ̂ŋ mùɣɨ̀ wú ǹtíʔə́ nó nó nó nó.
à nònə̂ nó nó ɨ̀ɲꜛɔ́ŋ nꜜɨ́kɯ̀ŋ ná ŋkꜛwíʔꜜí ndɔ̀ɣɨ́ ŋkyì wûmꜛɔ́ʔꜜɔ́ ɨ̀sꜛúɣꜜɨ́ mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú !
à sùɣɨ̀nə̂ ntíʔí ʃíʔítɨ́ ntsí m̀bâ ꜛwá bvꜜúʔúnə́ bô̰ ɲáʔá ndꜛíŋꜜə́ ǹdzḛ́ nù tsùm tsùm tsùm.
mbꜛáʔà sùɣɨ̀nꜛɨ́ mbꜜô myí mꜛá lꜜá ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú nâtsɛ́ré bə̰̌ zꜛɯ́ə́ tákɔ̀ʔɔ̀ ndǒm nɨ̀bùʔù nɨ́ fáŋ á ɲɔ́ŋə̌ tɨ̂ʃyé ŋ̀kꜛyɛ́ɣꜜɨ́ nɨ́bꜜúʔú ná.
à kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná ǹtíʔí ŋáʔátɨ́.
m̀bâ wá mbꜛáʔà tsìnꜛə́ bvꜜúʔúnɨ́ lá á tsáɣɨ̀ mɯ́ɣɨ̀ myí ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ɨ̀dìʔí ɲꜛéꜜ ́ ŋwô̰ tsùm tsùm tsùm tsùm tsɨ́ lúŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wá.
àɲɛ̌ bꜛó ʃꜜwíə̀ bó nɨ̀lwí (àɲǐ) àɲìə́ kù nɨ̀dɯ́ɣɨ́ àtɔ̂ŋnə́ nɨ̀sɔ̀ŋ ɨ̀dzûm tsùm tsùm lùŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wâ.
m̀bâ wꜛá tʃꜜɛ̂ bvúʔúnɨ́ ɨ̀ɲé ʒì tíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́.
á lô̰ nù zǎ zɯ̂ ɣꜛɯ́ kꜜɨ́káŋ ǹtíʔí ntúm nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ nàlòmnɨ́ nàlòmnɨ́ ŋgꜛɯ́ bꜜə̂m ábvúʔúnɨ́ wâ.
ŋwùá mbꜛáʔà kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná lꜜá á zúʔə̀ dzàŋə́ mbꜛáʔꜜá ŋwò̰ tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrə́ ábvꜜúʔúnə́ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ nɨ́bꜜúʔú ná ɨ̀fú ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.
ŋwǒ̰ bvùʔùnɨ́ wá mbꜛáʔà tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ ná lꜜá á kɨ̂ fꜛúə́ bvꜜúʔúnɨ́ wá ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.
bó bɨ́tsùm bɨ̀tsùm bɨ́ kɯ́ɨ̀ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ ndá zꜜá.
m̀bɔ́ŋ ǹdꜛáꜜ ́ lô ndáʔɨ́ ŋkèʔé bə̂ ŋkꜛwíʔꜜí ŋgɯ̌ zɯ́ yě lə́ŋtə́ (ŋgɯ́) kɨ̌ (yě) bə̌ yě tʃꜛɛ́ mꜜûndꜛá wꜜâ.
bó bɨ́tsùm bɨ́ tíʔì ŋkꜛɯ́ꜜɨ́ ŋgɛ̀n tsɛ̀ʔɛ̀ ɣɛ̀nə́ ŋgꜛɛ́ ŋwò̰ ɣḛ̂ yí ŋwò̰ ɣḛ̂ yɛ́.
ǹdʒɛ̀làʔà zə̰̀ lwìtə́ ꜛyɛ́ dꜜíʔí wíŋə̀.
A long time ago there was a man who built his house.
Once he had built his house, every day he went to the bush.
Regularly before going out, he made sure of sweeping his house, fetching water and feeling up all the calabashes with it before going to the bush.
Regularly before he even came home, someone had entered and prepared fire in the house, removed all the water, thrown it on the ground, washed his hands with it, washed his hands with it, prepared a fire, dug in the ashes, dug, dug and scattered it around.
The house was then just stinking, just stinking.
Regularly he went out in the morning to the bush.
Before going, he made sure of fixing his house nicely, fetching water and storing it.
Regularly before he even came back, his house was just the same, dirty, dirty, dirty.
The ash had been scattered, scattered, dug in, scattered around.
Later, one day, he said that he would really stay home, hide himself in a corner and see the person who actually does this type of thing in his house.
He fetched water, fetched, fetched, swept his house just as he was used to, then went quietly to hide in a corner.
After hiding in a corner, he then stayed there and to his surprise the door was opened and to his surprise someone entered !
Once in he squatted down, took a chair, sat down and stayed there ;
he took some water, washed his hands with it, washed, washed, washed, washed, washed well, washed his feet, prepared a fire, prepared a fire and washed his hands well again, washed, washed, washed ;
he got a pipe out of his bag - and the pipe was long ! - he lit it up and then he was smoking on and on.
After having smoked on and on, he put down the pipe and took some water again, washed his hands with it, washed, washed, washed !
After washing, he then sat down ; the man in the corner was carefully and quietly watching and saw all things.
Since he had washed his hands, he removed some bundle from his bag - a really big bundle ! - he put the bundle on the ground and loosened it.
Since he has loosen [the rope of] the bundle, he opened it a little.
The man in the corner looked and to his surprise, all the parts of a human body, they made the whole of the bundle.
A nail of hand, a finger of hand, a nose, a nail of foot, an eye, an ear, a tooth, all those things were the whole of the bundle.
The man remained in the corner ; his body started shaking, started shaking, started shaking, started shaking.
He did not know what to do, then he shot a very hot hot shit in the corner.
The person who had loosened the bundle heard how the person shot shit in the corner, threw the bundle and ran away.
The man in the corner who had shot the shit also ran out of the corner.
They both ran and abandoned the house.
The owner of the house never thought again of coming and having a look or of comming and staying in the house.
Both just ran away, each on his side.
My story ends here.
S1 stop écouter
lɯ̀ʔɯ̀ ŋkwá ŋwò̰ tsé lô ǹdáʔɨ́ ntsí wú lê mbvꜛú ndꜜâ ʒɛ́.

lɯ̀ʔɯ̀ ŋkwá
Introductory Formula
ŋwò̰
person
tsé
some
S+Aux
ǹdáʔɨ́
[-F]C+ever
ntsí
[-F]C+stay
wú
there
OK !
mbvꜛú
[-F]C+build
ndꜜâ
house
ʒɛ́
his+Dm


A long time ago there was a man who built his house.

S2 stop écouter
à vùnꜛɨ́ ndꜜâ ʒì zꜛá lꜜá ǹdʒwí tsùm tsùm á fú ŋgḛ̌ yɛ́ fò̰.

à
1
vùnꜛɨ́
P0+build+CA
ndꜜâ
house
ʒì
his
zꜛá
the
lꜜá
Am
ǹdʒwí
days
tsùm
all
tsùm
all
1
fú
S+go out
ŋgḛ̌
[-F]C+go
yɛ́
him
fò̰
farm


Once he had built his house, every day he went to the bush.

S3 stop écouter
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ fꜜú lá á mɔ̂sɨ̀ ndzɛ́ ŋgꜛɯ́ zɯ́ zꜛɛ́ɣɨ̀ ndâ ʒǐ ǹtúʔú ŋkyì ndwɯ́ɣꜛɨ́ tꜜḛ̂ tsùm tsùm wú mbꜛɔ́ꜜ ́ŋ tꜜíʔí ɣḛ̌ yɛ́ fò̰.

1
ɣꜛɯ́
Cd+Aux
ntꜜɨ́
[-F]C+Aux
fꜜú
[+F]C+go out
lá
Am
1
mɔ̂sɨ̀
S+must
ndzɛ́
[-F]C+see
ŋgꜛɯ́
that
zɯ́
he
zꜛɛ́ɣɨ̀
P0+sweep
ndâ
house
ʒǐ
his
ǹtúʔú
[-F]C+carry
ŋkyì
water
ndwɯ́ɣꜛɨ́
[-F]C+fill
tꜜḛ̂
calabashes
tsùm
all
tsùm
all
wú
with it
mbꜛɔ́ꜜ ́ŋ
[-F]C+be well
tꜜíʔí
[+F]C+then
ɣḛ̌
[+F]C+go
yɛ́
him
fò̰
farm


Regularly before going out, he made sure of sweeping his house, fetching water and feeling up all the calabashes with it before going to the bush.

S4 stop écouter
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ndꜜâ ʒì bɨ́ ŋáʔɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣə́ mûndá m̀bꜛɔ́ʔꜜɔ́ ŋkyì wá tsùm tsùm tsùm tsùm ntʃꜛwírꜜə́ tɨ̂ʃyé sùɣú mbꜛó wꜜú sꜛúɣꜜú mbó wꜜú ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣú ǹtóŋꜛə́ bvꜜú ntꜜóŋ ntóŋ ndzáɣꜜə́ díʔí wə́.

1
ɣꜛɯ́
Cd+Aux
ntꜜɨ́
[-F]C+Aux
kꜜwɛ́
[+F]C+come back
ndꜜâ
house
ʒì
his
bɨ́
2
ŋáʔɨ́
S+open
ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́
[-F]C+prepare
múɣə́
fire+Loc
mûndá
in house
m̀bꜛɔ́ʔꜜɔ́
[-F]C+remove
ŋkyì
water
wá
the
tsùm
all
tsùm
all
tsùm
all
tsùm
all
ntʃꜛwírꜜə́
[-F]C+throw+Loc
tɨ̂ʃyé
ground
sùɣú
[-F]C+wash
mbꜛó
hands
wꜜú
with it
sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash
mbó
hands
wꜜú
with it
ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́
[-F]C+prepare
múɣú
fire
ǹtóŋꜛə́
[-F]C+dig
bvꜜú
ash
ntꜜóŋ
[-F]C+dig
ntóŋ
[-F]C+dig
ndzáɣꜜə́
[-F]C+spread
díʔí
place
wə́
with it+Dm


Regularly before he even came home, someone had entered and prepared fire in the house, removed all the water, thrown it on the ground, washed his hands with it, washed his hands with it, prepared a fire, dug in the ashes, dug, dug and scattered it around.

S5 stop écouter
ǹdꜛáꜜ ́ tíʔì ɨ̀ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́ ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́.

ǹdꜛáꜜ ́
house
tíʔì
S+then
ɨ̀ɲúʔə́
[-F]C+stink+Ipf
tsɛ̀ʔɛ̀
just
ɲùʔùnə́
smell
ɲúʔə́
[-F]C+stink+Ipf
tsɛ̀ʔɛ̀
just
ɲùʔùnə́
smell


The house was then just stinking, just stinking.

S6 stop écouter
á kɨ́ fúə́ tə̂ndʒꜛwí lꜜá á ɣḛ̂ yɛ́ fò̰.

1
kɨ́
S+also
fúə́
[-F]C+go out+Loc
tə̂ndʒꜛwí
morning
lꜜá
Am
1
ɣḛ̂
S+go
yɛ́
him
fò̰
farm


Regularly he went out in the morning to the bush.

S7 stop écouter
á tɨ́ ɣɛ̌n dá á zɛ́ ŋgə̌ zɯ́ ɲꜛɛ́tꜜɨ́ ndꜛâ ʒì ʃíʔìnɨ́ ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì ǹdꜛḛ́ꜜ ́.

1
tɨ́
S+Aux
ɣɛ̌n
[+F]C+go
dá
Am
1
zɛ́
S+see
ŋgə̌
that+that
zɯ́
he
ɲꜛɛ́tꜜɨ́
Exh+prepare
ndꜜâ
house
ʒì
his
ʃíʔìnɨ́
nicely
ǹtúʔú
[-F]C+carry
mɨ̂ŋkyì
waters
ǹdꜛḛ́ꜜ ́
[-F]C+keep


Before going, he made sure of fixing his house nicely, fetching water and storing it.

S8 stop écouter
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ǹdâ ʒì ɨ́ kɨ́ mbé tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋ wá ǹdꜛɔ́tꜜɨ́ ndɔ̀tɨ̀ ndꜛɔ́tꜜɨ́.

1
ɣꜛɯ́
Cd+Aux
ntꜜɨ́
[-F]C+Aux
kꜜwɛ́
[+F]C+come back
ǹdâ
house
ʒì
his
ɨ́
9
kɨ́
S+also
mbé
[-F]C+be
tsɛ̀ʔɛ́
just+Loc
dzàŋ
type
wá
the
ǹdꜛɔ́tꜜɨ́
[-F]C+be dirty
ndɔ̀tɨ̀
[F]C+be dirty
ndꜛɔ́tꜜɨ́
[-F]C+be dirty


Regularly before he even came back, his house was just the same, dirty, dirty, dirty.

S9 stop écouter
bɨ́ dzáɣɨ̀ ndzꜛáɣꜜɨ́ ntóŋə́ bvꜜú ndzàɣɨ́ dꜛíʔí wə́.

bɨ́
2
dzáɣɨ̀
S+scatter
ndzꜛáɣꜜɨ́
[-F]C+scatter
ntóŋə́
[-F]C+dig
bvꜜú
ash
ndzàɣɨ́
[-F]C+scatter
dꜛíʔí
place
wə́
with it+Am


The ash had been scattered, scattered, dug in, scattered around.

S10 stop écouter
à ɣɯ̀nə̂ mbꜛé ndʒꜜwí wê á sóŋ ŋgɯ̌ zɯ̂ mꜛɨ́ lꜜánɨ́ ɨ́tʃꜜɛ́ mûndá ɨ́lwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ abvꜜúʔúnɨ́ ɨ́zꜜḛ́ ŋwɔ̂ŋ gwá mbꜛáʔà lànɨ́nꜛə́ ŋgyìŋə́ ŋgꜛɯ́ə̀ zíŋə̀ dzàŋə́ nù á mꜛûndꜛá zꜜɯ́ lâ.

1
ɣɯ̀nə̂
P0+Aux+Ca
mbꜛé
[-F]C+be+Loc
ndʒꜜwí
day
wê
this
1
sóŋ
S+say
ŋgɯ̌
that
zɯ̂
he
mꜛɨ́
Fut
lꜜánɨ́
really
ɨ́tʃꜜɛ́
[+F]C+stay+Loc
mûndá
in house
ɨ́lwɛ̀ʔɛ̀tə́
[+F]C+hide
ꜛyɛ́
him+Loc
abvꜜúʔúnɨ́
corner
ɨ́zꜜḛ́
[+F]C+voir
ŋwɔ̂ŋ
person
gwá
Rel
mbꜛáʔà
that+1
lànɨ́nꜛə́
P0+really+R
ŋgyìŋə́
[-F]C+come+Ipf
ŋgꜛɯ́ə̀
[-F]C+do+Ipf
zíŋə̀
this
dzàŋə́
type
nù
thing
Loc
mꜛûndꜛá
in house
zꜜɯ́
he
Am


Later, one day, he said that he would really stay home, hide himself in a corner and see the person who actually does this type of thing in his house.

S11 stop écouter
ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì mꜛá ntꜜúʔú ntúʔú ndzꜛɛ́ɣꜜɨ́ ndâ ʒì tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋə́ mbꜛáʔà kwàŋnꜛɨ́ ndzɛ̀ɣɨ́ lá ǹtíʔí ŋgꜛɛ́ ɲꜜám ŋgɛ́ ndwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ bvꜜúʔúnə̀.

ǹtúʔú
[-F]C+carry
mɨ̂ŋkyì
waters
mꜛá
the
ntꜜúʔú
[-F]C+carry
ntúʔú
[-F]C+carry
ndzꜛɛ́ɣꜜɨ́
[-F]C+sweep
ndâ
house
ʒì
his
tsɛ̀ʔɛ́
just
dzàŋə́
type+Rel
mbꜛáʔà
that+1
kwàŋnꜛɨ́
P0+Aux+R
ndzɛ̀ɣɨ́
sweep
lá
Am
ǹtíʔí
[-F]C+then
ŋgꜛɛ́
[-F]C+go
ɲꜜám
[-F]C+be quiet
ŋgɛ́
[-F]C+go
ndwɛ̀ʔɛ̀tə́
[-F]C+hide
ꜛyɛ́
him+Loc
bvꜜúʔúnə́
corner+Dm


He fetched water, fetched, fetched, swept his house just as he was used to, then went quietly to hide in a corner.

S12 stop écouter
à ɣɛ̀nə̂ ndꜛwɛ́ʔꜜɛ́tə́ yɛ́ bvꜜúʔúnɨ́ ǹtíʔí ntsí wú ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ bɨ́ yê ŋáʔꜛá ndꜜá zꜜá á ɣꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ŋwò̰ tsé kó !

à
1
ɣɛ̀nə̂
P0+go+Ca
ndꜛwɛ́ʔꜜɛ́tə́
[-F]C+hide
yɛ́
him+Loc
bvꜜúʔúnɨ́
corner
ǹtíʔí
[-F]C+then
ntsí
stay
wú
there
ŋgꜛɯ́
[-F]C+stay
zꜜɯ́
he
zꜜḛ́
Pr+see+Ipf
bɨ́
2
S+come
ŋáʔꜛá
[-F]C+open
ndꜜá
house
zꜜá
the
1
ɣꜛɯ́
S+say
zꜜɯ́
he
zꜜḛ́
Pr+see+Ipf
ŋwò̰
person
tsé
some
kó
S+enter


After hiding in a corner, he then stayed there and to his surprise the door was opened and to his surprise someone entered !

S13 stop écouter
à kònə̂ lá ɨ̀ʃíʔítɨ́ ndꜛɔ́ɣꜜə́ láŋ ʃꜜíʔítɨ́ ntʃɛ́ yí wú ;

à
1
kònə̂
P0+enter+Ca
lá
Am
ɨ̀ʃíʔítɨ́
[-F]C+go down
ndꜛɔ́ɣꜜə́
[-F]C+take
láŋ
chair
ʃꜜíʔítɨ́
[-F]C+go down
ntʃɛ́
[-F]C+stay
yí
him
wú
there


Once in he squatted down, took a chair, sat down and stayed there ;

S14 stop écouter
m̀bɔ́ʔɔ́tɨ́ ŋ̀kyì ɨ̀sꜛúɣꜜú mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ɨ̀ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú mɨ́kù myí ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ŋ̀kꜛwíʔꜜí ŋkɨ́ súɣꜜú mbô myí ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ;

m̀bɔ́ʔɔ́tɨ́
[-F]C+remove
ŋ̀kyì
water
ɨ̀sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash
mbô
hands
myí
his
wú
with it
ɨ̀sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash
sùɣù
[-F]C+wash
sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash
sùɣù
[-F]C+wash
sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash
ɨ̀ʃíʔìnɨ́
well
sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash
mɨ́kù
feet
myí
his
ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́
prepare
mꜜúɣɨ́
fire
ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́
prepare
mꜜúɣɨ́
fire
ŋ̀kꜛwíʔꜜí
[-F]C+again
ŋkɨ́
[-F]C+also
súɣꜜú
[-F]C+wash
mbô
hands
myí
his
ʃíʔìnɨ́
well
sꜛúɣꜜú
wash
sùɣù
wash
sꜛúɣꜜú
wash


he took some water, washed his hands with it, washed, washed, washed, washed, washed well, washed his feet, prepared a fire, prepared a fire and washed his hands well again, washed, washed, washed ;

S15 stop écouter
ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nɨ́kɯ̀ŋə́ bə̰̌ zꜛɯ́ ŋ̀kɔ̀ŋtɨ́ yí sꜛáɣꜜɨ́ á nɯ̂ŋ mùɣɨ̀ wú ǹtíʔə́ nó nó nó nó.

ɨ̀fɯ́ɣɨ́
[-F]C+remove
nɨ́kɯ̀ŋə́
pipe+Loc
bə̰̌
bag
zꜛɯ́
he
ŋ̀kɔ̀ŋtɨ́
stem
yí
its
sꜛáɣꜜɨ́
P0+be long
1
nɯ̂ŋ
S+put
mùɣɨ̀
fire
wú
there
ǹtíʔə́
[-F]C+then+Ipf
nó
[-F]C+drink
nó
[-F]C+drink
nó
[-F]C+drink
nó
[-F]C+drink


he got a pipe out of his bag - and the pipe was long ! - he lit it up and then he was smoking on and on.

S16 stop écouter
à nònə̂ nó nó ɨ̀ɲꜛɔ́ŋ nꜜɨ́kɯ̀ŋ ná ŋkꜛwíʔꜜí ndɔ̀ɣɨ́ ŋkyì wûmꜛɔ́ʔꜜɔ́ ɨ̀sꜛúɣꜜɨ́ mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú !

à
1
nònə̂
P0+drink+Ca
nó
[-F]C+drink
nó
drink
ɨ̀ɲꜛɔ́ŋ
[-F]C+put
nꜜɨ́kɯ̀ŋ
pipe
ná
the
ŋkꜛwíʔꜜí
[-F]C+again
ndɔ̀ɣɨ́
[-F]C+take
ŋkyì
water
wûmꜛɔ́ʔꜜɔ́
some
ɨ̀sꜛúɣꜜɨ́
[-F]C+wash
mbô
hands
myí
his
wú
with it
ɨ̀sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash
sùɣù
[-F]C+wash
sꜛúɣꜜú
[-F]C+wash


After having smoked on and on, he put down the pipe and took some water again, washed his hands with it, washed, washed, washed !

S17 stop écouter
à sùɣɨ̀nə̂ ntíʔí ʃíʔítɨ́ ntsí m̀bâ ꜛwá bvꜜúʔúnə́ bô̰ ɲáʔá ndꜛíŋꜜə́ ǹdzḛ́ nù tsùm tsùm tsùm.

à
1
sùɣɨ̀nə̂
P0+wash+Ca
ntíʔí
[-F]C+then
ʃíʔítɨ́
go down
ntsí
stay
m̀bâ
man
ꜛwá
the+Loc
bvꜜúʔúnə́
corner
bô̰
S+be careful
ɲáʔá
[-F]C+be gentle
ndꜛíŋꜜə́
[-F]C+look+Ipf
nꜜdzḛ́
[-F]C+see
nù
things
tsùm
all
tsùm
all
tsùm
all


After washing, he then sat down ; the man in the corner was carefully and quietly watching and saw all things.

S18 stop écouter
mbꜛáʔà sùɣɨ̀nꜛɨ́ mbꜜô myí mꜛá lꜜá ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú nâtsɛ́ré bə̰̌ zꜛɯ́ə́ tákɔ̀ʔɔ̀ ndǒm nɨ̀bùʔù nɨ́ fáŋ á ɲɔ́ŋə̌ tɨ̂ʃyé ŋ̀kꜛyɛ́ɣꜜɨ́ nɨ́bꜜúʔú ná.

mbꜛáʔà
that+1
sùɣɨ̀nꜛɨ́
P0+wash+R
mbꜜô
hands
myí
his
mꜛá
the
lꜜá
the
ɨ̀fɯ́ɣɨ́
[-F]C+remove
nꜛɨ́bꜜúʔú
bundle
nâtsɛ́ré
some+Loc
bə̰̌
bag
zꜛɯ́ə́
he
tákɔ̀ʔɔ̀
big
ndǒm
Ideophone : big
nɨ̀bùʔù
bundle
nɨ́
5
fáŋ
P0+be big
1
ɲɔ́ŋə̌
S+put+Loc
tɨ̂ʃyé
ground
ŋ̀kꜛyɛ́ɣꜜɨ́
[-F]C+loosen
nɨ́bꜜúʔú
bundle
ná
the


Since he had washed his hands, he removed some bundle from his bag - a really big bundle ! - he put the bundle on the ground and loosened it.

S19 stop écouter
à kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná ǹtíʔí ŋáʔátɨ́.

à
1
kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́
P0+loosen+R
nꜛɨ́bꜜúʔú
bundle
ná
the
ǹtíʔí
[-F]C+then
ŋáʔátɨ́
[-F]C+open partly


Since he has loosen [the rope of] the bundle, he opened it a little.

S20 stop écouter
m̀bâ wá mbꜛáʔà tsìnꜛə́ bvꜜúʔúnɨ́ lá á tsáɣɨ̀ mɯ́ɣɨ̀ myí ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ɨ̀dìʔí ɲꜛéꜜ ́ ŋwô̰ tsùm tsùm tsùm tsùm tsɨ́ lúŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wá.

m̀bâ
man
wá
Rel
mbꜛáʔà
that+1
tsìnꜛə́
P0+stay+R+Loc
bvꜜúʔúnɨ́
corner
lá
Am
1
tsáɣɨ̀
S+send
mɯ́ɣɨ̀
eyes
myí
his
ŋgꜛɯ́
[-F]C+say
zꜜɯ́
he
zꜜḛ́
Pr+see+Ipf
ɨ̀dìʔí
places
ɲꜛéꜜ ́
body
ŋwô̰
person
tsùm
all
tsùm
all
tsùm
all
tsùm
all
tsɨ́
8
lúŋə̌
S+fill+Loc
mꜛú
in
nɨ̀bùʔù
bundle
wá
the


The man in the corner looked and to his surprise, all the parts of a human body, they made the whole of the bundle.

S21 stop écouter
àɲɛ̌ bꜛó ʃꜜwíə̀ bó nɨ̀lwí (àɲǐ) àɲìə́ kù nɨ̀dɯ́ɣɨ́ àtɔ̂ŋnə́ nɨ̀sɔ̀ŋ ɨ̀dzûm tsùm tsùm lùŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wâ.

àɲɛ̌
nail
bꜛó
hand
ʃꜜwíə̀
finger
bó
hand
nɨ̀lwí
nose
(àɲǐ)
(nail)
àɲìə́
nail
kù
foot
nɨ̀dɯ́ɣɨ́
eye
àtɔ̂ŋnə́
ear
nɨ̀sɔ̀ŋ
tooth
ɨ̀dzûm
things
tsùm
all
tsùm
all
lúŋə̌
S+fill+Loc
mꜛú
in
nɨ̀bùʔù
bundle
the


A nail of hand, a finger of hand, a nose, a nail of foot, an eye, an ear, a tooth, all those things were the whole of the bundle.

S22 stop écouter
m̀bâ wꜛá tʃꜜɛ̂ bvúʔúnɨ́ ɨ̀ɲé ʒì tíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́.

m̀bâ
man
wꜛá
the
tʃꜜɛ̂
S+stay+Loc
bvúʔúnɨ́
corner
ɨ̀ɲé
body
ʒì
his
tíʔə̀
S+then+Ipf
ntʃꜛíʔꜜínə́
[-F]C+shake+Ipf
ǹtíʔə́
[-F]C+then+Ipf
ntʃꜛíʔꜜínə́
[-F]C+shake+Ipf
ǹtíʔə́
[-F]C+then+Ipf
ntʃꜛíʔꜜínə́
[-F]C+shake+Ipf
ǹtíʔə́
[-F]C+then+Ipf
ntʃꜛíʔꜜínə́
[-F]C+shake+Ipf


The man remained in the corner ; his body started shaking, started shaking, started shaking, started shaking.

S23 stop écouter
á lô̰ nù zǎ zɯ̂ ɣꜛɯ́ kꜜɨ́káŋ ǹtíʔí ntúm nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ nàlòmnɨ́ nàlòmnɨ́ ŋgꜛɯ́ bꜜə̂m ábvúʔúnɨ́ wâ.

1
lô̰
S+want
nù
thing
zǎ
Rel
zɯ̂
he
ɣꜛɯ́
Fut+do
kꜜɨ́káŋ
in vain
ǹtíʔí
[-F]C+then
ntúm
[-F]C+shoot
nꜛɨ́bvꜜúrɨ́
excrement
nàlòmnɨ́
hot
nàlòmnɨ́
hot
ŋgꜛɯ́ bꜜə̂m
Ideophones : hot
ábvúʔúnɨ́
Loc+corner
the


He did not know what to do, then he shot a very hot hot shit in the corner.

S24 stop écouter
ŋwùá mbꜛáʔà kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná lꜜá á zúʔə̀ dzàŋə́ mbꜛáʔꜜá ŋwò̰ tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrə́ ábvꜜúʔúnə́ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ nɨ́bꜜúʔú ná ɨ̀fú ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.

ŋwùá
person+Rel
mbꜛáʔà
that+1
kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́
P0+loosen+R
nꜛɨ́bꜜúʔú
bundle
ná
the
lꜜá
Am
1
zúʔə̀
S+hear
dzàŋə́
type+Rel
mbꜛáʔꜜá
that
ŋwò̰
person
tùmnɨ́
P0+shoot+R
nꜛɨ́bvꜜúrə́
excrement+Loc
ábvꜜúʔúnə́
corner
ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́
[-F]C+throw
nɨ́bꜜúʔú
bundle
ná
the
ɨ̀fú
[-F]C+go out
ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́
[-F]C+run+Dm


The person who had loosened the bundle heard how the person shot shit in the corner, threw the bundle and ran away.

S25 stop écouter
ŋwǒ̰ bvùʔùnɨ́ wá mbꜛáʔà tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ ná lꜜá á kɨ̂ fꜛúə́ bvꜜúʔúnɨ́ wá ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.

ŋwǒ̰
person+Loc
bvùʔùnɨ́
corner
wá
Rel
mbꜛáʔà
that+1
tùmnɨ́
P0+shoot+R
nꜛɨ́bvꜜúrɨ́
excrement
ná
the
lꜜá
Am
1
kɨ̂
S+also
fꜛúə́
[-F]C+go out+Loc
bvꜜúʔúnɨ́
corner
wá
the
ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́
[-F]C+run+Dm


The man in the corner who had shot the shit also ran out of the corner.

S26 stop écouter
bó bɨ́tsùm bɨ̀tsùm bɨ́ kɯ́ɨ̀ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ ndá zꜜá.

bó
they
bɨ́tsùm
all
bɨ̀tsùm
all
bɨ́
2
kɯ́ɨ̀
S+run
ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́
[-F]C+throw
ndá
house
zꜜá
the


They both ran and abandoned the house.

S27 stop écouter
m̀bɔ́ŋ ǹdꜛáꜜ ́ lô ndáʔɨ́ ŋkèʔé bə̂ ŋkꜛwíʔꜜí ŋgɯ̌ zɯ́ yě lə́ŋtə́ (ŋgɯ́) kɨ̌ (yě) bə̌ yě tʃꜛɛ́ mꜜûndꜛá wꜜâ.

m̀bɔ́ŋ
owner
ǹdꜛáꜜ ́
house
S+Aux
ndáʔɨ́
[-F]C+ever
ŋkèʔé
[-F]C+Neg
bə̂
return
ŋkꜛwíʔꜜí
[-F]C+again
ŋgɯ̌
[-F]C+say
zɯ́
he
yě
Fut+come
lə́ŋtə́
[+F]C+look
(ŋgɯ́)
(that)
kɨ̌
[+F]C+or
(yě)
([+F]C+come)
bə̌
[+F]C+return
yě
[+F]C+come
tʃꜛɛ́
[+F]C+stay+Loc
mꜜûndꜛá
in house
wꜜâ
the


The owner of the house never thought again of coming and having a look or of comming and staying in the house.

S28 stop écouter
bó bɨ́tsùm bɨ́ tíʔì ŋkꜛɯ́ꜜɨ́ ŋgɛ̀n tsɛ̀ʔɛ̀ ɣɛ̀nə́ ŋgꜛɛ́ ŋwò̰ ɣḛ̂ yí ŋwò̰ ɣḛ̂ yɛ́.

bó
they
bɨ́tsùm
both
bɨ́
2
tíʔì
S+then
ŋkꜛɯ́ꜜɨ́
[-F]C+run
ŋgɛ̀n
[-F]C+go
tsɛ̀ʔɛ̀
just
ɣɛ̀nə́
go
ŋgꜛɛ́
[-F]C+go
ŋwò̰
person
ɣḛ̂
S+go
yí
him
ŋwò̰
person
ɣḛ̂
S+go
yɛ́
him+Dm


Both just ran away, each on his side.

S29 stop écouter
ǹdʒɛ̀làʔà zə̰̀ lwìtə́ ꜛyɛ́ dꜜíʔí wíŋə̀.

ǹdʒɛ̀làʔà
story
zə̰̀
my
lwìtə́
P0+end
ꜛyɛ́
it+Loc
dꜜíʔí
place
wíŋə̀
this+Dm


My story ends here.