Contents of this page: 1. About Michel Ferlus's Austroasiatic archives -- 2. Archived documents and available resources -- 3. References

1. Some notes about Mon-Khmer (Austroasiatic) languages

A classification into ten groups

Mon-Khmer is part of a broader family: Austroasiatic. Ferlus (1996: 9) proposed a classification of Austroasiatic languages in ten groups, based on proposals by Thomas and Headley (1970):

1- Kasic languages (spoken in the northearstern India and Bangladesh)

2- Palaungic languages (spoken in Burma and the Burma-Laos border areas. In Michel Ferlus's Austroasiatic archives: Rmet language, Palaung language and Kháng language)

3- Khmuic languages (spoken in Laos, the Laos-Thailand border areas and the Laos-Vietnam border areas. In Ferlus' Austroasiatic archives: Phay  language and Ksing Mun language)

4- Vietic languages (mainly spoken in Vietnam)

5- Katuic languages (spoken in Laos, Thailand and Vietnam. In Michel Ferlus's Austroasiatic archives: Bru language and Mankong language)

6- Bahnaric languages (spoken in Vietnam, Cambodia and Laos. In Michel Ferlus's Austroasiatic archives: Nya-heun language and Laven language)

7- Khmer (mainly spoken in Cambodia but also in Thailand, Chanthaburi Province and in the southern Vietnam)

8- Pearic languages (spoken in Cambodia and Thailand)

9- Monic languages (spoken in Burma and Thailand. In Michel Ferlus' Austroasiatic archives: Môn language)

10- Aslian languages (spoken in Malaysia and Thailand)


Current sociolinguistic situation: language replacement in progress, at an increasingly rapid pace

Taking the Mảng language as an illustration of these languages' current situation, a monograph (The Mảng language, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hữu Hoành & Tạ Văn Thông 2009) points out the high risk of language loss and cultural loss associated with the population's resettlement, following the construction of the Sơn La hydroelectric dam. 

"Kết quả điều tra dân số năm 1999 cho biết, dân tộc Mảng hiện có 2663 người, cư trú tập trung tại các huyện Sìn Hồ, Mường Lay (thuộc tỉnh Lai Châu), Mường Tè (thuộc tỉnh Điện Biên). (...) Theo các tác giả của công trình: "Những nhóm dân tộc thuôc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt Nam", xuất bản năm 1972, ở nước ta người Mảng có 241 gia đình, 1398 người (...). So sánh số lượng người Mảng theo tài liệu này với số liệu vừa trình bày, đồng thời đối chiếu danh sách các bản người Mảng đang sinh sống hiện nay với danh sách 19 bản người Mảng cư trú trước kia, chúng ta nhận thấy rằng: Sau 30 năm, số lượng người Mảng tăng gần gấp đôi và có sự thay đổi khu vực cư trú: có những bản trước kia không có người Mảng, nay có tộc người này sinh sống, đồng thời, có những bản trước kia có người Mảng, nay không còn nữa." (pp. 15-17)

"Do điều kiện lịch sử, địa lí, dân số hiện nay, văn hóa và ngôn ngữ Mảng có nguy cơ mai một, dẫn đến tiêu vong. Điều lưu ý là, địa bàn cư trú của người Mảng hiện nay đều nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, việc di dời các làng bản của họ đi nơi khác là không tránh khỏi. Do đó, việc thu thập tài liệu về ngôn ngữ, văn hóa Mảng trở nên vô cùng cấp thiết." (p. 19)

"Tiếng Mảng hiện nay phân bố ở một vị trí tương đối biệt lập, tách khỏi các ngôn ngữ Mon - Khmer khác. Trong vài ba thế kỉ gần đây, ngôn ngữ này tiếp xúc nhiều với các ngôn ngữ Thái tây - nam (Thái Đen, Thái Trắng ở Việt Nam, Đai ở Vân Nam) và các ngôn ngữ Tạng - Miến (các ngôn ngữ nhóm Miến Điện - Lô Lô như Di, Hà Nhì, Phù Lá, Côống..., ở biên giới Việt Trung).
Tiếng Mảng đã trải qua một quá trình biến đổi lâu dài và sâu sắc trong sự tiếp xúc với các ngôn ngữ Thái - Kađai và Tạng - Miến -- các ngôn ngữ khác về nguồn gốc và một số đặc điểm loại hình học. Tiếng Mảng có nhiều từ vay mượn từ tiếng Thái. Một số đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp của ngôn ngữ này không giống với các ngôn ngữ Mon - Khmer. Tính chất cận âm tiết tính (sesquisyllable) ở tiếng Mảng không rõ rệt như ở các ngôn ngữ Mon - Khmer khác, kể cả các ngôn ngữ Việt - Mường (Vietic) như Arem, Rục. Tiếng Mảng có hệ thống thanh điệu phát triển; thanh điệu biến đổi trong ngữ lưu." (pp. 36-37)

(Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hữu Hoành & Tạ Văn Thông. 2009. Tiếng Mảng. Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội.)

 

2. Michel Ferlus's recordings of Mon-Khmer (Austroasiatic) languages

Michel Ferlus conducted fieldwork on different branches of the Mon-Khmer language family, spoken in a wide area of Southeastern Asia (Laos, Vietnam and Burma). His recordings were collected between 1965 and 2000Recordings of Khmu (Khamou), which constitute the biggest set in Michel Ferlus's collection of Austroasiatic languages, are presented on a web page of their own. The Vietic languages also have pages of their own:

1. Maleng 2. Arem 3. Chứt 4. Aheu 5. Hung 6. Thổ 7. Mường 8. Vietnamese

The other languages in Ferlus's Austroasiatic collections are presented in the table below in chronological order. Click on the icon in the 'Available resources' column to access the recordings.

Language name
(and alternative spellings)
Available resources Language specification
(branch + family)
Date of recording Place of recording Contents Links to Ethnologue and Glottolog
Phay
(Phai; Pray; Prai; Lua')
a Phay is a Khmuic language of the Autroasiatic languages family 1965 Sainyabuli Province, Laos
[This language is also spoken in Nan Province, Thailand]
i. informal talks
ii. khene (mouth organ) performance
iii. narratives
i. Prai (Ethnologue)
ii. Phai (Glottolog)
Bru
(Brou; Bru; B'ru; Baru; Brou; Sô)
Coming soon Bru is a Katuic language of the Austroasiatic languages family June 1965 Thakhek, Khammouane/Khammouan Province, Laos i. different narratives about wedding, emigration
ii. music and songs
i. Eastern Bru (Ethnologue)
ii. Western Bru (Ethnologue)
iii. (Ethnologue)
iv. Brou-So (Glottolog)
Rmet
(Khamet; Lamet; Xmet)
Coming soon Rmet is a Palaungic/Palaung-Wa language of the Austroasiatic languages family December 1965 Ban Houayxay, Bokèo Province, Laos i. khene (mouth organ) performance
ii. songs
iii. different narratives about emigration, rituals
i. Lamet (Ethnologue)
ii. Lamet (Glottolog)
Nya-heun
(Nyaheun; Nhaheun; Yaheun; Nyahon)
a Nya-heun is a Bahnaric language of the Austroasiatic languages family February 1969
December 1969
Pakse/Pakxe, Boloven Plateau, Champasak Province, Laos i. alternate singing
ii. Khosana song
iii. various songs
iv. narratives
v. songs in Nya-heun
vi. question/answers in Nya-heun
i. Nyaheun (Ethnologue)
ii. Nyaheun (Glottolog)
Laven a Laven is a Bahnaric language of the Austroasiatic languages family December 1969 Pakse/Pakxe, Boloven Plateau, Champasak Province, Laos i. two songs in Laven
ii. question/answers in Laven
i. Laven (Ethnologue)
ii. Loven-Suq (Glottolog)
Môn
(Mon)


Palaung
(Palaong)
a Môn is a Monic language of the Austroasiatic languages family

Palaung is a Palaungic language of the Austroasiatic languages family
1981 Yangon/Rangoon, Burma
[data were recorded with Palaung speakers who studied buddhism with Mon people in Burma]
vocabulary elicitation i. Mon (Ethnologue)
ii. Mon (Glottolog)
-------
i. Palaung, Shwe (Ethnologue)
ii. Palaung, Ruching (Ethnologue)
iii. Palaung, Rumai (Ethnologue)
iv. Palaung (Glottolog)
Kháng
(Mang U')
a Kháng is a Palaungic language of the Austroasiatic languages family April 1983 Sơn La Province, Vietnam i. vocabulary elicitation
ii. kháng songs
iii. duet singing (in Tai)
i. Kháng (Ethnologue)
ii. Kháng (Glottolog)
Ksing Mun
(Ksingmul; Ksing Mul; Puoc; Xinh Mun)
a Ksing Mun is a Khmuic language of the Autroasiatic languages family April 1983 Sơn La Province, Vietnam vocabulary elicitation i. Puoc (Ethnologue)
ii. Puoc (Glottolog)
Mankong
(Ma Coong; Mangkong)
a Mankong is a Bru dialect (Katuic language of the Austroasiatic family) 1995 Cà ròng, Quảng Bình Province, Vietnam vocabulary elicitation
[data collected by Pr. Trần Trí Dõi]
See "Bru, Eastern" on Ethnologue
Mảng
(Mang)
a Mảng could be a Pakanic language of the Autroasiatic languages family January 1999 Mường Lay, Lay Châu Province, Vietnam vocabulary elicitation i. Mang (Ethnologue)
ii. Mang (Glottolog)
Language
(and other spellings)
Available resources Language specification
(branch + family)
Date of recording Place of recording Contents Links to others resources

It is hoped that the availability of these recordings will encourage the realization of fresh fieldwork on these languages, many of which remain severely under-resourced.

Potential for future research

As an example hinting at the great potential for research held by lesser-known languages of the Austroasiatic language family, the Austroasiatic languages spoken in Nortwestern Vietnam hold the key to an understanding of phenomena of language contact that have left unconspicuous traces in Northern Vietic languages (Vietnamese and Mường). The Ksing Mul language is one of a set of austroasiatic languages whose speakers are considered autochtonous to the area by the other ethnic groups. The language does not have contrastive voiced stops. Crucially, Vietnamese and Mường show traces of a substratum that lacked voiced stops (Ferlus 1999).

Ksing Mul is a non-tonal language; a comprehensive dialect survey covering all the villages where the Ksing Mul language is still spoken would doubtlessly bring out fascinating insights into contact between tonal languages, register languages, and non-tonal, non-registral languages. For a student going into the field, the first stage would consist in all-out fieldwork: “going into a community where a language is spoken, collecting data from fluent native speakers, analysing the data, and providing a comprehensive description, consisting of grammar, texts and dictionary” (Dixon 2007: 12). In due course, the earlier materials collected by Michel Ferlus could be used as a point of comparison.

3. References

Bauer, C. (1982). Morphology and syntax of spoken Mon. Ph.D. thesis. University of London, UK.

Dixon, R. M. 2007. Field linguistics: a minor manual. Sprachtypologie und Universalienforschung 60(1). 12–31.

Ferlus, M. (1971). Simplification des groupes consonantiques dans deux dialectes austroasiens du Sud-Laos. Bulletin de la Société Linguistique de Paris, 66 (1), 389-403.

Ferlus, M. (1983). Essai de phonétique historique du môn. Mon-Khmer Studies, XII, 1-90.

Ferlus, M. (1996). Langues et peuples viet-muong. Mon-Khmer Studies, 26, 7-28.

Ferlus, M. (1999). Les disharmonies tonales en viet-muong et leurs implications historiques [Irregular tonal correspondences within Vietic and their historical implications]. Cahiers de Linguistique - Asie Orientale 28(1). 83–99.

Gao, Y. (2003). Mang yu yan jiu [A Study of Mang]. Beijing: Min zu chu ban she.

Haudricourt, A.-G. (1965). Les mutations consonantiques des occlusives initiales en Mon-Khmer. Bulletin de la Société Linguistique de Paris, 60 (1), 160-172.

Haudricourt, A.-G. (1966). Notes de géographie linguistique austroasiatique. in Shin, B., Boisselier, J. & Griswold A.B. (eds). Essays offered to G.H. Luce. Ascona: Artibus Asiae Publishers, 131-138.

Jenny, M. & Sidwell, P. (eds). The handbook of  Austroasiatic languages. Leiden: Brill.

Ostapirat, W. (2009). Some phonological criteria for Palaung subgrouping. Journal of Language and Culture, 28 (1).

Shorto, H. L. (1960). Word and syllable patterns in Palaung. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 23 (3), 544-557.

Shorto, H. L. (1962). A dictionary of modern spoken Mon. Oxford: Oxford University Press.

Shorto, H. L. (2006). A Mon-Khmer comparative dictionary. Ed. by Sidwell, P., Cooper, D. & Bauer, C. Canberra: Australian National University.

SEALang - Mon-Khmer Languages Project

Sidwell, P. (2003). A handbook of comparative Bahnaric. Pacific linguistics, 551. Camberra: Australian National University.

Sidwell, P. (2005). The Katuic languages: classification, reconstruction and comparative lexicon. Lincom studies in Asian linguistics, 58. Munich: Lincom Europa.

Sidwell, P. (2009). Classifying the Austroasiatic languages: history and state of the art. Munich: Lincom Europa.

Thomas, D.D & Headley, R.K. (1970). More on Mon-Khmer subgroupings. Lingua, 25, 398-418.

Zide, N. H. & Barker, M. E. (1966). Studies in comparative Austroasiatic linguistics. The Hague: Mouton.


Michel Ferlus's audio recordings of Austroasiatic languages were digitized by the International Research Institute MICA (HUST – CNRS/UMI-2954 – Grenoble INP) in partnership with CNRS-LACITO, as part of the DO-RE-MI-FA project (Sept. 2014-Feb. 2016), funded by the Digital Scientific Library, a programme of the French Ministry for Higher Education and Research.  


BSN MICA

AuCo

Last updated 2016.

This page was written by Julien Heurdier. Contact: Alexis Michaud