aa

Langues et civilisations
à tradition orale
(UMR7107)

          Le CNRS           Accueil SHS          Autres sites CNRS          
archivage
cnrs paris3 paris4 inalco Rechercher Intranet Lacito English
  Accueil > Accueil Pangloss

The mermaid
Langue : Chang Naga

Chercheur(s) : Jacques, Guillaume Locuteur(s) : Asüngba


Lecture en continu :
Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
EN
Transcription du texte complet

Traduction du texte complet
EN
Mot à mot


tótɕí-á sɤ́ŋjú
sɤ́ŋjú tɕɤ́nè sɤ́ŋjú-kà-pɯ̀ pówmɤ́t tɕè
ŋàw láp-lá hów-kɛ̀i làw-tâ kàwwɤ́n tɕê-tò
tɛ̀i tɕê-tò làw-pɯ̀
hów-pɯ́-à
tɤ́k tèk-sî ŋàw ɛ́i â-lòŋ làw-tâ làw-pɯ́
ŋàw ɛ́i â-lòŋ tàpɯ̂tò
ɛ́i â-lòŋ tɕùŋkɛ́i à-laàp-pɯ̂-tò
tówtɕé tɛ̀i-kà-pɯ̂ mɤ̂ɣkhà-tò
khwɛ́i "ŋàw hàwkù-ɕî
kɤ̀lá ŋàw hàwku-â lóŋátɕí
kɤ̀-ɕów mòmòlà kù-làpɯ̀ kàlá
tòhɛ́i làw-kɛ̂i làw-pɯ̀
tìktióŋ hòw-ɛ́i tɤ́k tèk-kɛ̂i ɲìpòwɲɤ̂t
ɲì-pòw tɤ́k tèk-ŋɛ̀isî ŋàw tɕúŋ láp-pɛ̀i
láŋkɛ̀i hòw-ɛ́i ŋàw láp-pɯ́ ólín-pɯ́-kà
hòw-ɛ́i hòw-ɛ̀i-pɯ́ hòw-ɛ́i thékú-pɯ̀-kò mâ-n
ŋàiŋɛ̀i-kɛ̂i
khɛ́i kí-pɯ́ tɕàlów-ôŋ
tɛ̀i-ɛ́i-tɕé à-mà-kô-kîkɛ̀i tɛ̀i-kàpɯ́ mɤ̂ɣkhɛ́i-tɕé
làw-pɯ̀ hòw-ɛ́i
tɛ̀i-kàpɯ́ mɤ̂ɣkhɛ́i à-ma-kô-kîkɛ̀i làw-pɯ̀ nɤ́t-tɕè tɕàlòw-á tówtɕé
ŋɤ̀ɣ-óŋ ŋɤ̀ɣ-kô lów-kɛ̀i tówtɕé
hòw mómò mómòtò tówtɕé
hòw-ɕów khò ŋà-kô ŋà-kô lów-kɛ̀i, hòw-ɕów
kù-lɤ́p làw-pòw-kò
á-kú-tà-pɯ̀-tò tówtɕé tàm-pô mómò-tó ŋɤ̀ɣ-kô ŋɤ̀ɣ-kô lów-kɛ̀i
lòw-pɯ̀ tɕàlòw-ôŋ
lów-kɛ̀i lòw-pɯ̀ tówtɕé
tɛ̀i kò tówtɕé hòwɤ̂n sɤ́ŋ pɤ́ntów
ɕɤ̀m-lɤ́p-ɕî á-mɛ́i-lɤ́p-pɯ́-tò tówtɕé ɛ́i
hòw-ɛ́i à sɤ́ŋ-ɕóŋ-ɛ́i tówtɕé hòw-tô
kà-ɕów mòmòlà khɛ́ijóŋ ku-á
ájìŋlóŋátɕé sɤ́ŋ pɤ́ntów hɛ̀i-làpɯ́
khò-ɕáŋá làw-pɯ̀ tówtɕé úpɛ́i á-kí-pɯ́-tò
tówtɕe hòwɛ́i hòw-ɕów mòmòlà khò kú-kɛ̀i
úpɛ́i á-kí-pɯ́-tò, hòw-ɕów mòmòlà khò
tɛ̀i khò-lá ku-ân ɤ́p-kɛ̀i
khwɛ́i tówtɕé khɛ́ijóŋ maìlɤ́m-tɕè
tɛ̀i-á kí-pɯ́ khwɛ́i tówtɕe sɤ̂nɛ̀i mòmòlá tòko ŋà-tâ
Once upon a time, in a village
A man from that village
It is said that he went to a place for fishing.
To one river, it is said.
He went there
When he threw his net, no fish came out.
so no fish came out
He did not catch even one fish.
Then, to the spirit who was in the water:
he said : "If you bless me with fish,
If you bless me with fish,
I will give you my daughter Momola.
He said so.
The next day, when he really threw the net,
The second time he threw the net, he caught a lot of fishes.
However, as he had caught fish, he became very happy,
and he forgot his promise.
He went back.
That day,
The water, the water spirit had not forgotten.
so he
It is said that the water spirit had not forgotten, and one day,
He came on roaring.
calling "Momo Momo"
He called his daughter
He had said that he would give her.
Since he did not give her, so now (the spirit) remembered and came calling Momo
When he came there at that time
He came, and now
That water came all over the village
It is not good to drown, so now,
Now, the villagers told him
Just give you daughter Momola
otherwise, the whole village will die.
They said that there was no chance
So he gave his daughter to it.
There was no chance,
so he gave his daughter to him, throwing her into the water
and therefore now we believe
that she lives in water, and we call her Momola.
S1 stop écouter
tótɕí-á sɤ́ŋjú

tótɕí-á
once-Loc
sɤ́ŋjú-á
village-Loc


Once upon a time, in a village

S2 stop écouter
sɤ́ŋjú tɕɤ́nè sɤ́ŋjú-kà-pɯ̀ pówmɤ́t tɕè

sɤ́ŋjú
village
tɕɤ́nè
there
sɤ́ŋjú-kà-pɯ̀
village-Abl-Gen
pówmɤ́t
man
tɕè
one


A man from that village

S3 stop écouter
ŋàw láp-lá hów-kɛ̀i làw-tâ kàwwɤ́n tɕê-tò

ŋàw
fish
láp-lá
catch-For
hów-kɛ̀i
go-Past1
làw-tâ
say-Prog
kàwwɤ́n
place
tɕê-tò
one-Dat


It is said that he went to a place for fishing.

S4 stop écouter
tɛ̀i tɕê-tò làw-pɯ̀

tɛ̀i
water
tɕê-tò
one-Dat
làw-pɯ̀
say-Nom


To one river, it is said.

S5 stop écouter
hów-pɯ́-à

hów-pɯ́-à
go-Nom-Past2


He went there

S6 stop écouter
tɤ́k tèk-sî ŋàw ɛ́i â-lòŋ làw-tâ làw-pɯ́

tɤ́k
net
tèk-sî
throw-Conv
ŋàw
fish
ɛ́i
nothing
â-lòŋ
Neg-come_out
làw-tâ
say-Prog


When he threw his net, no fish came out.

S7 stop écouter
ŋàw ɛ́i â-lòŋ tàpɯ̂tò

ŋàw
fish
ɛ́i
nothing
â-lòŋ
Neg-come_out
tàpɯ̂tò
therefore


so no fish came out

S8 stop écouter
ɛ́i â-lòŋ tɕùŋkɛ́i à-laàp-pɯ̂-tò

ɛ́i
nothing
â-lòŋ
Neg-come_out
tɕùŋkɛ́i
not_even_one
à-lɤ̀p-pɯ̂-tò
Neg-catch-Nom-Dat


He did not catch even one fish.

S9 stop écouter
tówtɕé tɛ̀i-kà-pɯ̂ mɤ̂ɣkhà-tò

tówtɕé
now
tɛ̀i-kà-pɯ̂
water-Abl-Gen
mɤ̂ɣkhà-tò
spirit-Dat


Then, to the spirit who was in the water:

S10 stop écouter
khwɛ́i "ŋàw hàwkù-ɕî

kho-ɛ́i
that-Erg
ŋàw
fish
hàwkù-ɕî
bless-Conv


he said : "If you bless me with fish,

S11 stop écouter
kɤ̀lá ŋàw hàwku-â lóŋátɕí

kɤ̀lá
1.Sg:For
ŋàw
fish
hàwku-â
bless-Past2
lóŋátɕí
if


If you bless me with fish,

S12 stop écouter
kɤ̀-ɕów mòmòlà kù-làpɯ̀ kàlá

kɤ̀-ɕów
1.Sg.Poss-daughter
mòmòlà
Momola
kù-làpɯ̀
give-Fut
kàlá
2.Sg:For


I will give you my daughter Momola.

S13 stop écouter
tòhɛ́i làw-kɛ̂i làw-pɯ̀

tòhɛ́i
this_way
làw-kɛ̂i
say-Past1
làw-pɯ̀
say-Nom


He said so.

S14 stop écouter
tìktióŋ hòw-ɛ́i tɤ́k tèk-kɛ̂i ɲìpòwɲɤ̂t

tìktióŋ
really
hòw-ɛ́i
3.Sg-Erg
tɤ́k
net
tèk-kɛ̂i
throw-Past1
ɲìpòwɲɤ̂t
the_next_day


The next day, when he really threw the net,

S15 stop écouter
ɲì-pòw tɤ́k tèk-ŋɛ̀isî ŋàw tɕúŋ láp-pɛ̀i

ɲì-pòw
two-times
tɤ́k
net
tèk-ŋɛ̀isî
throw-when
ŋàw
fish
tɕúŋ
a_lot
láp-kɛ̀i
catch-Past1


The second time he threw the net, he caught a lot of fishes.

S16 stop écouter
láŋkɛ̀i hòw-ɛ́i ŋàw láp-pɯ́ ólín-pɯ́-kà

láŋkɛ̀i
however
hòw-ɛ́i
3.Sg-Erg
ŋàw
fish
láp-pɯ́
catch-Nom
ólín-pɯ́-kà
happy-Nom-Abl


However, as he had caught fish, he became very happy,

S17 stop écouter
hòw-ɛ́i hòw-ɛ̀i-pɯ́ hòw-ɛ́i thékú-pɯ̀-kò mâ-n

hòw-ɛ́i
3.Sg-Erg
hòw-ɛ̀ipɯ́
3.Sg-Gen
hòw-ɛ́i
3.Sg-Erg
thékú-pɯ̀
promise-Gen
kò
that
mâ-n
forget-Past3


and he forgot his promise.

S18 stop écouter
ŋàiŋɛ̀i-kɛ̂i

ŋàiŋɛ̀i-kɛ̂i
go_back-Past1


He went back.

S19 stop écouter
khɛ́i kí-pɯ́ tɕàlów-ôŋ

khɛ́i
kí-pɯ́
have-Nom
tɕàlòw-ôŋ
day-only


That day,

S20 stop écouter
tɛ̀i-ɛ́i-tɕé à-mà-kô-kîkɛ̀i tɛ̀i-kàpɯ́ mɤ̂ɣkhɛ́i-tɕé

tɛ̀i-ɛ́i-tɕé
water-Erg-also
à-mà-kô-kîkɛ̀i
Neg-forget-Past-Perm2
tɛ̀i-kàpɯ́
water-Gen
mɤ̂ɣkhɛ́i-tɕé
spirit:Erg-also


The water, the water spirit had not forgotten.

S21 stop écouter
làw-pɯ̀ hòw-ɛ́i

làw-pɯ̀
say-Nom
hòw-ɛ́i
3.Sg-Erg


so he

S22 stop écouter
tɛ̀i-kàpɯ́ mɤ̂ɣkhɛ́i à-ma-kô-kîkɛ̀i làw-pɯ̀ nɤ́t-tɕè tɕàlòw-á tówtɕé

tɛ̀i-kàpɯ́
water-Gen
mɤ̂ɣkhɛ́i
spirit:Erg
à-mà-kô-kîkɛ̀i
Neg-forget-Past-Perm2
làw-pɯ̀
say-Nom
nɤ́t-tɕè
day-one
tɕàlòw-á
day-Loc
tówtɕé
now


It is said that the water spirit had not forgotten, and one day,

S23 stop écouter
ŋɤ̀ɣ-óŋ ŋɤ̀ɣ-kô lów-kɛ̀i tówtɕé

ŋɤ̀ɣ-óŋ
roar-Conv2
ŋɤ̀ɣ-kô
roar-Past4
lów-kɛ̀i
come[2]-Past1
tówtɕé
now


He came on roaring.

S24 stop écouter
hòw mómò mómòtò tówtɕé

hòw
3.Sg
mómò
Momo
mómò-tó
Momo-Dat
tówtɕé
now


calling "Momo Momo"

S25 stop écouter
hòw-ɕów khò ŋà-kô ŋà-kô lów-kɛ̀i, hòw-ɕów

hòw-ɕów
3.Sg.Poss-daughter
khò
that
ŋà-kô
call-Past4
ŋà-kô
call-Past4
lów-kɛ̀i
come[2]-Past1
hòw-ɕów
3.Sg.Poss-daughter


He called his daughter

S26 stop écouter
kù-lɤ́p làw-pòw-kò

kù-lɤ́p
give-Fut
làw-pòw-kò
say-Nom-Past4


He had said that he would give her.

S27 stop écouter
á-kú-tà-pɯ̀-tò tówtɕé tàm-pô mómò-tó ŋɤ̀ɣ-kô ŋɤ̀ɣ-kô lów-kɛ̀i

á-kú-tà-pɯ̀-tò
Neg-give-Prog-Nom-Dat
tówtɕé
now
tàm-kô
remember-Past4
mómò-tó
Momo-Dat
ŋɤ̀ɣ-kô
roar-Past4
ŋɤ̀ɣ-kô
roar-Past4
lów-kɛ̀i
come[2]-Past1


Since he did not give her, so now (the spirit) remembered and came calling Momo

S28 stop écouter
lòw-pɯ̀ tɕàlòw-ôŋ

lòw-pɯ̀
come-Nom
tɕàlòw-ôŋ
day-only


When he came there at that time

S29 stop écouter
lów-kɛ̀i lòw-pɯ̀ tówtɕé

lów-kɛ̀i
come[2]-Past1
lòw-pɯ̀
come-Nom
tówtɕé
now


He came, and now

S30 stop écouter
tɛ̀i kò tówtɕé hòwɤ̂n sɤ́ŋ pɤ́ntów

tɛ̀i
water
kò
that
tówtɕé
now
hòwɤ̂n
3.Pl
sɤ́ŋ
village
pɤ́ntów
all


That water came all over the village

S31 stop écouter
ɕɤ̀m-lɤ́p-ɕî á-mɛ́i-lɤ́p-pɯ́-tò tówtɕé ɛ́i

ɕɤ̀m-lɤ́p-ɕî
drown-Fut-Conv1
á-mɛ́i-lɤ́p-pɯ́-tò
Neg-good-Fut-Nom-Dat
tówtɕé
now


It is not good to drown, so now,

S32 stop écouter
hòw-ɛ́i à sɤ́ŋ-ɕóŋ-ɛ́i tówtɕé hòw-tô

hòw-ɛ́i
3.Sg-Erg
sɤ́ŋ-ɕóŋ-ɛ́i
village-group-Erg
tówtɕé
now
hòw-tô
Erg-Dat


Now, the villagers told him

S33 stop écouter
kà-ɕów mòmòlà khɛ́ijóŋ ku-á

kà-ɕów
2.Sg.Poss-Daughter
mòmòlà
Momola
khɛ́ijóŋ
just
ku-á
give-Imp


Just give you daughter Momola

S34 stop écouter
ájìŋlóŋátɕé sɤ́ŋ pɤ́ntów hɛ̀i-làpɯ́

ájìŋlóŋátɕé
otherwise
sɤ́ŋ
village
pɤ́ntów
all
hɛ̀i-làpɯ́
die-Fut


otherwise, the whole village will die.

S35 stop écouter
khò-ɕáŋá làw-pɯ̀ tówtɕé úpɛ́i á-kí-pɯ́-tò

khò-ɕáŋá
that-for
làw-pɯ̀
say-Nom
tówtɕé
now
úpɛ́i
chance
á-kí-pɯ́-tò
Neg-have-Nom-Dat


They said that there was no chance

S36 stop écouter
tówtɕe hòwɛ́i hòw-ɕów mòmòlà khò kú-kɛ̀i

tówtɕé
now
hòw-ɛ́i
3.Sg-Erg
hòw-ɕów
3.Sg.Poss-daughter
mòmòlà
Momola
khò
that
kú-kɛ̀i
give[2]-Past1


So he gave his daughter to it.

S37 stop écouter
úpɛ́i á-kí-pɯ́-tò, hòw-ɕów mòmòlà khò

úpɛ́i
chance
á-kí-pɯ́-tò
Neg-have-Nom-Dat
hòw-ɕów
3.Sg.Poss-daughter
mòmòlà
Momola
khò
that


There was no chance,

S38 stop écouter
tɛ̀i khò-lá ku-ân ɤ́p-kɛ̀i

tɛ̀i
water
khò-lá
that-For
ku-ân
give-Past3
ɤ́p-kɛ̀i
throw[2]-Past1


so he gave his daughter to him, throwing her into the water

S39 stop écouter
khwɛ́i tówtɕé khɛ́ijóŋ maìlɤ́m-tɕè

kho-ɛ́i
that-Erg
tówtɕé
now
khɛ́ijóŋ
just
maìlɤ́m-tɕè
believe-?


and therefore now we believe

S40 stop écouter
tɛ̀i-á kí-pɯ́ khwɛ́i tówtɕe sɤ̂nɛ̀i mòmòlá tòko ŋà-tâ

tɛ̀i-á
water-Loc
kí-pɯ́
have-Nom
kho-ɛ́i
that-Erg
tówtɕé
now
sɤ̂nɛ̀i
1.Pl.Incl:Erg
mòmòlá
Momola
tòkò
like_that
ŋà-tâ
call-Perm


that she lives in water, and we call her Momola.

Imprimer Contacter le webmestre Plan du site Crédits Accueil